Jak žádat o spoty — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Žádosti o vysílání charitativních spotů

Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti. Jako veřejnoprávní instituce je zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací.

Každá žádost o vysílání spotové kampaně musí projít interním schvalovacím procesem a splnit tyto základní podmínky pro přijetí:

  • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace),
  • prokazatelná hospodářská činnost žádající organizace nejméně dva roky,
  • doručení kompletní žádosti nejpozději půl roku před zahájením projektu, aby mohla být řádně projednána a v případě přijetí včas naplánována do vysílání.

Výběr projektů je důkladný a pořadatelé musí předložit vypracovaný projekt, oficiální žádost o vysílání obecně prospěšného sdělení na předepsaném formuláři a další náležitosti týkající se neziskové organizace, jejího hospodaření apod. V případě veřejné sbírky navíc oficiální povolení sbírky s uvedením sbírkového konta, na které jsou příspěvky zasílány, a přesný účel veřejné sbírky společně s vyúčtováním a přehledem využití finančních prostředků získaných ze sbírky. Kompletní přehled potřebných podkladů, které se k žádosti přikládají, najdou žadatelé v závěru formuláře žádosti.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

  • celospolečenské naléhavosti a závažnosti tématu
  • kvality zpracování projektu (včetně definování cílových skupin a předložení konkrétní strategie mediální kampaně)
  • míry efektivity a prospěšnosti projektu v celonárodním měřítku
  • míry edukativnosti projektu
  • důvěryhodnosti projektu a organizace
  • hospodaření předkládající neziskové organizace
  • míry účelnosti využití získaných finančních prostředků a zveřejnění informací o jejich využití u sbírkových projektů

Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií. Stopáž spotu je maximálně 20 vteřin.

Žádosti se přijímají a projednávají průběžně celý rok. O rozhodnutí komise České televize jsou následně organizace informovány v co nejkratší možné době.

V případě, že žadatelé potřebují kompletaci žádosti předem konzultovat, mohou se obrátit na manažera charitativních aktivit (viz Kontakt).

Ke stažení

Formulář žádosti (DOC; 187,0 kB)

Technická kritéria pro výrobu spotu (DOC; 37,0 kB)