Jak žádat o spoty — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Žádosti o vysílání charitativních a osvětových spotů

Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti. Jako veřejnoprávní instituce je zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací.

Každá žádost o vysílání spotové kampaně, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
 • prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
 • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

Všechny žádosti procházejí třístupňovým systémem schvalování. Konečné rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádosti a přidělení konkrétní kategorie (rozsahu) kampaně vydává komise složená z generálního ředitele České televize, ředitele Vnějších vztahů ČT, vedoucí Komunikace a vnějších vztahů ČT a dvou odborných externích hodnotitelů.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

 • celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
 • personální, organizační a finanční zajištění projektu,
  (žadatel dokládá informací o personálním, organizačním a finančním zajištění projektu)
 • kvalita zpracování kampaně projektu a aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
  (žadatel dokládá: mediaplán kampaně; spot, storyboard či scénář spotu určeného k vysílání v České televizi; a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
 • způsob využití získaných finančních prostředků, pokud jde o fundraisingovou kampaň,
  (z řad nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
 • míra předpokládatelného dopadu a edukativnosti spotu, pokud jde o osvětovou kampaň,
  (žadatel může doložit informacemi k již uskutečněným projektům či jinými nezávislými i vlastními analýzami či jinými podklady)
 • soulad tématu/projektu s programovými a společenskými aktivitami a aktuální strategií České televize.

Žádosti se přijímají a projednávají v předem stanovených termínech. O rozhodnutí komise České televize jsou následně organizace informovány v co nejkratší době.

Termíny uzávěrek pro přijetí žádostí:

 • 31.12.2023 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.7. – 30.9.2024)
 • 31.3.2024 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.10. – 31.12.2024)
 • 30.6.2024 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.1. – 31.3.2025)
 • 30.9.2024 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.4. – 30.6.2025)

Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií České televize. Stopáž spotu musí být přesně 20 vteřin.

V případě dotazů k žádostem o charitativní a spotové kampaně se žadatelé mohou obracet na koordinátorku charitativních aktivit.

Ke stažení

Formulář žádosti (DOC; 187,0 kB)

Technická a obsahová kritéria pro výrobu spotu (PDF; 246,6 kB)