Kde jsem:

ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

ČT podporuje charitu

Aktuálně

Staňte se součástí benefičního speciálu Zázraků přírody

Na jaře 2019 odvysílá Česká televize benefiční speciál, který propojí oblíbený pořad Zázraky přírody s charitativním nebo osvětovým projektem vybrané neziskové organizace. Podpořená organizace bude mít příležitost prezentovat svoji činnost, oslovit širší publikum a také získá výnos z dárcovských sms, které v průběhu vysílání pošlou diváci.

Letošní benefiční speciál Zázraků přírody podpořil neziskovou organizaci EDA, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Diváci prostřednictvím dárcovských SMS přispěli celkovou částkou 924 500,- Kč.

Pokud by se Vaše organizace chtěla zapojit do charitativního vysílání Zázraků přírody, zašlete nám nejpozději do 19. prosince vyplněnou žádost.

Dotazy k žádosti a benefičnímu speciálu můžete zkonzultovat s manažerem charitativních aktivit.

Česká televize nabízí možnost propojit charitativní a osvětové projekty neziskových organizací se zavedenými zábavními pořady od roku 2015. V roce 2016 jsme za tento inovativní projekt získali od platformy Byznys pro společnost ocenění Top odpovědná firma roku.

Je 20 vteřin málo anebo hodně pro oslovení veřejnosti?

Odpověď na tuto otázku spolu s dalšími cennými radami a tipy se dozvěděli zástupci neziskových organizací na dalším workshopu České televize, který se uskutečnil na začátku června na Kavčích horách.

Cílem workshopu bylo ukázat zástupcům neziskového sektoru, jak vytvořit poutavý spot tak, aby byl v souladu s podmínkami České televize a zároveň, aby splňoval očekávání dané organizace. Během celodenního setkání se tak zúčastnění dozvěděli, jak definovat a zadat kampaň, tak aby splnila stanovené cíle a co vše a jakým způsobem lze odvyprávět ve 20 vteřinách. Dále se měli možnost seznámit s veškerými platformami, na kterých lze již vyrobený spot prezentovat a vůbec, jak s ním dále pracovat a v neposlední řadě měli možnost načerpat inspiraci z různých nejen charitativních spotů, jak české tak zahraniční scény. Workshopem, kterého se zúčastnilo na 25 zástupců NNO, provedli ti nejpovolanější z řad České televize a taktéž externí odborníci z praxe.

Skončil 20. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem

Posledním květnovým dnem se uzavřel 20. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem, který již tradičně vyvrcholil slavnostním benefičním večerem, který na Velikonoční pondělí v přímém přenosu odvysílala ČT1. Během tohoto večera, kterým opět provedla Jolana Voldánová za doprovodu známých hostů, se podařilo vybrat o 1,5 milionu korun více než v minulém ročníku a tedy téměř 2,5 milionu korun.

Celkem vynesl dvacátý ročník sbírky krásných 10 753 143,- Kč. Tato částka bude použita na podporu 31 ročních projektů a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem. Všem dárcům, sponzorům a přátelům patří velký dík.

Více na www.pomoztedetem.cz

Přílohy

Benefiční večer (9765 kB)

Zázraky přírody pomohly Rané péči EDA

V sobotu 21. dubna byl odvysílán již čtvrtý charitativní díl oblíbeného pořadu Zázraky přírody, tentokrát propojený s neziskovou organizací EDA, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Během pořadu, ve kterém si jeho moderátoři a hosté vyzkoušeli řadu pokusů týkajících se zrakového postižení, zasílali diváci dárcovské SMS a pomohli tak organizaci EDA vybrat krásných 924 500 Kč. Výtěžek bude použit na zkvalitňování veškerých služeb, které organizace poskytuje bezplatně.

Přílohy

Zázraky přírody pro organizaci EDA (13654 kB)

Zlatý záchranářský kříž

Minulý týden převzali na Pražském hradě ocenění Zlatého záchranářského kříže ti, kteří pomohli svým instinktem a duchapřítomností zachránit lidský život. Již dvacátý ročník ocenění o nejlepší záchranářský čin roku si odnesli jak zástupci z řad profesionálů, tak naprostí laici. Záchranářské kříže byly uděleny v deseti kategoriích, z nichž jednu udělovala i Česká televize, jakožto hlavní mediální partner celé akce. Ta ocenila příběh pana Káška, který neváhal a svou naprosto bleskurychlou reakcí zachránil muže, na nějž se převrátil traktor a přimáčkl jej k zemi v oblasti břicha. Jen díky panu Káškovi se tak zářijové středeční odpoledne nestalo muži osudným.

Přílohy

Zlatý záchranářský kříž (9812 kB)

Česká televize školí neziskovky v regionech

Na konci února se vydala Česká televize proškolit neziskové organizace v oblasti komunikace a fundraisingu do Olomouce a Ostravy. Workshopy, které se již uskutečnily na půdě České televize, se nyní přesunuly i do regionů, aby se jich mohli zúčastnit zástupci neziskových organizací z jihomoravského a moravskoslezského kraje. Svoji takzvanou roadshow, uskutečnila Česká televize ve spolupráci s Fórem dárců, se kterým dlouhodobě pracuje a spolu s ním se snaží pomoci zkvalitnit práci neziskových organizací, zejména co se marketingové komunikace týče. „Letos jsme se rozhodli zacílit na neziskové organizace, které nemají celorepublikový dopad, pro své domovské regiony jsou však zásadní a nezastupitelné. Proto je potřeba jim vyjít vstříc a podpořit je minimálně poskytnutím stejných možností, jaké mají organizace soustředěné kolem hlavního města. Ve spolupráci s regionálními studii v Olomouci a Ostravě nabízíme i jim šanci naučit se správně a účelně prezentovat sami sebe,“ říká manažerka pro charitativní aktivity České televize Jana Jurášová.

Hlavním tématem této roadshow byly Trendy v komunikaci a fundraisingu. Zástupci neziskových organizací se tak dozvěděli, jak se lépe prezentovat navenek, jak zaujmout a stát se celkově viditelnějšími. Celodenní workshop byl rozdělen do dvou bloků. V prvním se posluchači dozvěděli z úst ředitelky Fóra dárců klíčové trendy fundraisingu a individuálního dárcovství nejen u nás, ale také jak se tato oblast vyvíjí ve světe. Marketingovou komunikaci si vzal na starost Tomáš Jindříšek, spolumajitel komunikační agentury Darkside, který poradil, jak nejlépe komunikovat s veřejností a oslovit potencionální dárce. Jitka Švejcarová, specialistka společenské odpovědnosti ČSOB, nakonec představila hlavní principy a novinky programu ČSOB pomáhá regionům, díky němuž mohou organizace získat nemalou částku pro své projekty a akce. Odpolední blok byl pak celý pod taktovkou České televize. Nejdříve informovala Jana Jurášová o možnostech podpory neziskových organizací Českou televizí. Představila nejen dosavadní projekty, ale také ty připravované a poradila, jak se do nich mohou organizace zapojit. Poté se slova ujali samotní redaktoři zpravodajství, kteří poradili jak napsat tiskovou zprávu, jak oslovit média, jak natočit video a komunikovat na sociálních sítích. Všechny tyto rady si pak zástupci vyzkoušeli v praxi a výsledky své práce s redaktory zkonzultovali.

Roadshow, které se zúčastnilo na 40 neziskových organizací, se v polovině března přesune do Brna, kde se uskuteční vzhledem k velkému zájmu hned dvě školení.

Přílohy

Workshop v regionech (618 kB)

Startuje výběrové řízení na sbírku Adventních koncertů 2018

Česká televize vyhlašuje další kolo výběrového řízení na příspěvky z Adventních koncertů 2018. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila rekordní částku téměř 10 milionů korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?

- název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;

- název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);

- podrobný rozpočet předkládaného projektu;

- informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;

- kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);

- zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;

- aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;

Neziskové organizace, které nebyly touto sbírkou v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2018 poštou na adresu:

Česká televize

Adventní koncerty

Mgr. Michaela Fialová

Kavčí hory

140 70 Praha 4

a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.

Žádost je třeba zaslat jak poštou tak emailem.

Výsledky výběrové řízení budou známy do konce června 2018.

Přílohy

Pokyny pro žadatele (28 kB)

Formulář žádosti (219 kB)

Adventní koncerty rozdělují rekordní částku

Sedmadvacátý ročník Adventních koncertů přinesl jeden z největších výtěžků v historii dobročinné sbírky. Neziskové organizace si letos rozdělí rekordní částku, téměř deset milionů korun. Od svého vzniku tak sbírka pomohla již 109 neziskovým organizacím a rozdělila mezi ně více než 195 milionů korun.

Výtěžek z Adventních koncertů si mezi sebou rozdělí rovným dílem čtyři neziskové projekty. Sbírku zahájil 26. listopadu koncert v Břevnovském klášteře, který byl věnovaný neziskové organizaci Rosa, specializující se na pomoc týraným ženám. Následoval koncert pro olomoucké P-centrum poskytující služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Třetí koncert patřil Domácímu hospici Jordán umožňující lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. Poslední podpořenou organizací byly SOS dětské vesničky, konkrétně domov Sluníčko, který sídlí v Karlových Varech. Cílem této organizace je poskytnout ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v akutním ohrožení nebo nebezpečí a potřebují okamžitou pomoc. SOS Sluníčko pomáhá také rodinám, které se nemohou na přechodnou dobu o dítě postarat, a také dětem zanedbávaným, zneužívaným nebo týraným.

I loni měl každý koncert navíc jednoho patrona z řad moderátorů zpravodajství České televize. Této role se ujali Nora Fridrichová, Taťána Míková, Jan Smetana a Václav Moravec. Kromě tradičních televizních přímých přenosů byly všechny Adventní koncerty přenášeny také na vánočních trzích v Praze a v Brně a novinkou loňského ročníku byla možnost podpořit koncerty přes internet.

Neziskové organizace, které mají zájem o zařazení do 28. ročníku Adventních koncertů, mohou své žádosti posílat písemně nebo elektronicky do poloviny dubna 2018.

Přílohy

Adventní koncerty 2017 (13469 kB)

Charitativní mikulášské promítání

Česká televize opět uspořádala Charitativní mikulášské promítání pro znevýhodněné děti z dětských domovů, pěstounských rodin a azylových domů v Praze, Brně a Ostravě. Letos měly děti možnost zhlédnout pohádku Nejlepší přítel, opět ještě před jejím prémiovým uvedením v televizi. Součástí programu byla i autogramiáda s herci z pohádky. Na pražské promítání tak dorazil samotný režisér pohádky, Karel Janák, dále Zděnek Piškula, který ztvárnil hlavní postavu, mládence Ondru, a Jiří Lábus, který si zahrál hraběte Huberta. Do Brna se zase vydala Kristína Svarinská, také jedna z hlavních protagonistek. Mikulášská akce, na které nechyběla ani malá nadílka, se zúčastnilo přes 800 dětí.

Přílohy

Mikulášská_1 (3034 kB)

Mikulášská_2 (2168 kB)

Mikulášská_3 (1952 kB)

Čtyři koncerty, čtyři tváře, čtyři organizace.

Blíží se čas Vánoc a s ním i neodmyslitelně přípravy adventních koncertů České televize. Ta pomáhá již 27 let realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Jedná se tak o nejstarší charitativní sbírku České televize, která i letos z více jak 100 došlých žádostí vybrala čtyři, mezi které bude celkový výtěžek sbírky rozdělen.

Taťána Míková, Nora Fridrichová, Václav Moravec nebo Honza Smetana. Zpravodajci a moderátoři, kteří se pro letošní rok zhostili role patronů vybraných organizací, kterým bude věnován vždy jeden ze čtyř koncertů. Letos se budeme snažit vybrat co největší částku pro ženy, které se staly obětmi domácího násilí, děti, které mají složité rodinné zázemí nebo pro ty, které jsou opuštěné a v neposlední řadě pro klienty hospicové péče.

Letošní souboj o účast v Adventních koncertech totiž vyhrála, pražská organizace Rosa, olomoucké P-Centrum, Domácí hospic Jordán sídlící v Táboře a karlovarské SOS dětské vesničky.

Připojte se k řadě dárců letos i vy a zažijte opravdu hezký advent. Nově můžete přispívat i online na www.darujspravne.cz/adventni-koncerty-2017

Všem dárcům děkujeme!

Přílohy

Adventní koncerty 2017 (595 kB)

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 | | » (8)