Jak žádat o benefiční speciály — Benefiční speciály — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Žádosti o benefiční speciály

Česká televize pravidelně vysílá benefiční speciály, ve kterých propojuje své původní zábavní, dokumentární či publicistické pořady s konkrétními neziskovými organizacemi. Cílem těchto pořadů je posílit informovanost veřejnosti o činnosti dané organizace, o problematice, které se organizace věnuje, a vytvořit možnosti pro finanční podporu organizace formou DMS nebo propagací veřejné sbírky apod.

Česká televize zveřejňuje otevřené výzvy k zapojení neziskových organizací do svých pořadů v průběhu celého roku. Všechna výběrová řízení naleznete zde v aktualitách.

Každá žádost o zapojení organizace do benefičního speciálu, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky
  (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
 • prokazatelné transparentní hospodaření organizace
  (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
 • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

 • celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
 • účelnost využití získaných finančních prostředků, pokud jde o sbírkovou kampaň,
  (u nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
 • aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
  (žadatel dokládá: plán návazných komunikačních aktivit na vysílání pořadu a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
 • soulad zaměření organizace s programovým zaměřením pořadu a jeho dramaturgií a s aktuální strategií České televize.

V případě dotazů k žádostem o benefiční speciály se žadatelé mohou obracet na manažera charitativních aktivit nebo koordinátorku charitativních aktivit České televize.