Jak žádat o benefiční speciály — Benefiční speciály — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Žádosti o benefiční speciály

Organizace, které mají zájem spolupracovat s Českou televizí formou benefičního speciálu, jsou povinné Českou televizi oslovit oficiální žádostí. Ještě před samotným schvalovacím procesem posoudí Útvar komunikace a PR, zda žádost splňuje tyto základní podmínky pro přijetí:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace),
 • prokazatelná hospodářská činnost v ČR žádající organizace nejméně po dobu 5 let.

Jako veřejnoprávní instituce je Česká televize zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací. Výběr projektů je důkladný a pořadatelé musí předložit vypracovaný projekt, oficiální žádost o benefiční speciál na předepsaném formuláři a další náležitosti týkající se neziskové organizace, jejího hospodaření apod. V případě veřejné sbírky navíc oficiální povolení sbírky s uvedením sbírkového konta, na které jsou příspěvky zasílány, a přesný účel veřejné sbírky společně s vyúčtováním a přehledem využití finančních prostředků získaných ze sbírky. Kompletní přehled potřebných podkladů, které se k žádosti přikládají, najdou žadatelé v závěru formuláře žádosti.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

 • celospolečenské naléhavosti a závažnosti tématu
 • míry konkrétní pomoci v projektu
 • kvality zpracování projektu
 • důvěryhodnosti projektu a organizace
 • hospodaření předkládající neziskové organizace
 • účelnosti zamýšleného využití získaných finančních prostředků a zveřejnění informací o jejich využití

Žádost je nutno doložit následujícími dokumenty:

 • vyplněný formulář žádosti
 • koncept zapojení neziskové organizace do pořadu – návrh témat a účinkujících, možnosti prezentace aktivit organizace apod.
 • mediaplán a další propagace pořadu
 • v případě akce, která se již v minulosti konala, vyúčtování z předchozího ročníku a celkové zhodnocení úspěšnosti projektu z hlediska výtěžku (může zahrnovat také monitoring tisku)
 • v případě veřejné sbírky: oficiální povolení sbírky s uvedením sbírkového konta, na který jsou finanční příspěvky zasílány, přesný účel sbírky a přehled organizací nebo projektů, které budou ze sbírky podpořeny; podrobný přehled využití finančních prostředků z předchozího ročníku sbírky a její celkový výtěžek
 • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty, osvědčení o registraci DIČ, výpis z registru ekonomických subjektů
 • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva, popř. i starší finanční přehled minulého uzavřeného roku

Termín podání žádostí je stanoven v každém jednotlivém vyhlášení výběrového řízení na benefiční speciály. Žádosti zaslané po termínu nebudou do hodnocení zařazeny.

Česká televize došlé žádosti posoudí, projedná a výsledky rozhodnutí oznámí žadatelům nejpozději do 2 měsíců.

Před podáním žádosti se mohou žadatelé s dotazy obracet na manažera charitativních aktivit (viz Kontakt).