Etický panel a závěrečná ustanovení — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

Na pomoc posuzování otázek, které vyplynou z uplatňování Kodexu, se zřizuje Etický panel České televize. Etický panel tvoří pět členů, které po dohodě s Radou České televize jmenuje a odvolává generální ředitel. Účelem Etického panelu je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. S tím souvisí úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky tvorby, výroby a vysílání televize veřejné služby. Funkce člena Etického panelu je čestnou funkcí, za kterou nepřísluší odměna.

Etický panel je poradním orgánem generálního ředitele a řídí se vlastním jednacím řádem, který bude přijat na zasedání Etického panelu a následně schválen generálním ředitelem České televize. Rada České televize je oprávněna žádat Etický panel o stanoviska k otázkám, které souvisejí s uplatňováním Kodexu.

Závěrečná ustanovení

Při výkladu Kodexu se přednostně uplatní požadavek souladu s právním řádem České republiky a respektu k obecně v oboru uznávaným pravidlům profesní etiky. Kodexem nemůže být dotčena žádná z povinností České televize a jejích pracovníků plynoucí z obecně závazných právních předpisů.

Jestliže v Kodexu není výslovně zmíněno některé z obecně platných etických pravidel, nebude to interpretováno jako přípustnost jednání, které by bylo v rozporu s tímto pravidlem.

Česká televize je povinna seznámit s Kodexem nově přijímané zaměstnance ještě před vznikem pracovního poměru a externí spolupracovníky ještě před uzavřením příslušné smlouvy a na požádání objasnit význam a postup při naplňování jednotlivých ustanovení. Součástí smluv uzavíraných s externími spolupracovníky bude zpravidla ujednání o závaznosti Kodexu.

Praktické uplatňování Kodexu, má-li být skutečným pomocníkem a měřítkem jednání pracovníků České televize, předpokládá pravidelné vyhodnocování zkušeností s jeho působením v praxi včetně projednání návrhů případných změn a doplnění. Za tímto účelem budou vedení České televize, profesní organizace a odbory iniciovat pravidelné projednání otázek a problémů, jež v souvislosti s působením Kodexu v praxi vyvstanou, tak, aby tento dokument zůstal užitečným a obecně respektovaným nástrojem podpory veřejné služby schopným udržet krok s vývojem ve společnosti i televizním oboru.