Čl. 23 Česká televize jako instituce — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

23.1 Česká televize je zřízena zákonem o České televizi jako provozovatel televizního vysílání poskytující službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů. V souladu s právním řádem a instituty veřejné kontroly v něm zakotvenými vyvíjí činnost nezávisle, nestranně a neutrálně.

23.2 Česká televize neumožní nikomu mimo její platnou organizační strukturu rozhodovat o zařazení nebo nezařazení určité informace nebo materiálu do programu. Pravomoc soudů nebo správních úřadů, případně jiných subjektů založená zákonem zůstává nedotčena. Pracovníci České televize nedopustí, aby podlehli nátlaku na zařazení nebo nezařazení určité informace nebo materiálu do programu, jehož zařazení by bylo v rozporu s tímto ustanovením, jakož i ostatními ustanoveními Kodexu.

23.3 V zájmu uchování nestrannosti a neutrality se Česká televize jako instituce musí zdržet zveřejňování vlastních stanovisek k záležitostem veřejného zájmu, vyjma záležitostí dotýkajících se činnosti vymezené jí zákonem a otázek regulace televizního vysílání. Toto ustanovení se nedotýká uveřejňování hodnotících soudů, které nereprezentují názor České televize jako instituce, uváděných v rámci jednotlivých pořadů v souladu s jejich dramaturgickým pojetím při dodržení pravidel obsažených v Kodexu.

23.4 Česká televize nesmí zneužívat svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, k prosazování vlastních institucionálních zájmů.

23.5 Zpravodajství a publicistika vážící se k záležitostem České televize musí bez výjimky respektovat pravidla obsažená v čl. 5.1 až 5.18 a postupovat obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. V případě, že je Česká televize subjektem určitého sporu, není přípustné zvýhodnit ji prostorem, který má být ve zprávě věnován jejímu vyjádření nebo prezentaci jejího postoje.

23.6 Čl. 23.1 až 23.5 nebrání České televizi zařazovat do programu upoutávky na pořady nebo jiné aktivity související s plněním závazku veřejné služby.