Čl. 24 Péče o archivní fond — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

24.1 ČT archivuje odvysílané pořady i výchozí audiovizuální a písemné záznamy a řídí se při tom zákonem o archivnictví a dalšími právními předpisy. Česká televize archivuje odvysílané pořady nad rámec zákonné povinnosti, nebrání-li tomu právní předpis nebo uzavřená smlouva. Česká televize je zavázána všestranně pečovat o doposud shromážděný archivní fond, zejména zde uložené materiály chránit před ztrátou, poškozením nebo zneužitím a systematicky tyto materiály třídit. Je-li to bez újmy na kvalitě archivovaných materiálů možné, Česká televize zajišťuje postupný přepis archivovaných audiovizuálních děl na nové technologie záznamu obrazu a zvuku.

24.2 Česká televize přiměřeně svým možnostem vyvíjí úsilí směřující k cílenému doplňování archivního fondu o chybějící materiály nebo materiály související s již archivovanými díly.

24.3 Česká televize umožní na požádání přístup k archivovaným materiálům jiným osobám pro studijní a vědecké účely, jestliže nehrozí nebezpečí poškození nebo jiného znehodnocení zpřístupněného materiálu. Jestliže se zpřístupnění děje za výše uvedeným účelem, je Česká televize oprávněna požadovat výlučně úhradu vzniklých nákladů.

24.4 Česká televize obezřetně přezkoumá každou žádost o poskytnutí kopie nebo sjednání licenční smlouvy k materiálům, které tvoří archivní fond, jestliže je takovou žádostí sledován komerční účel. Česká televize nepropůjčí svůj archivní fond k reklamním účelům ani k jinému účelu, mohla-li by se tím snížit hodnota archivovaného díla nebo dobrá pověst České televize.

24.5 Česká televize vyhradí v programu zvláštní pravidelné místo pořadu věnujícímu se bohatství jejího archivního fondu.