Kde jsem:

Čl. 18 Živé vysílání — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

18.1 Česká televize musí věnovat náležitou pozornost přípravě živého vysílání, neboť při něm může dojít k událostem, které nelze předem naplánovat. Průvodce (moderátor) živého vysílání si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na neplánované skutečnosti. Česká televize věnuje zvýšenou pozornost účastníkům živého vysílání neprofesionálům, pro které může být účast na tomto vysílání spojena se zvýšenou nervozitou.

18.2 Česká televize, pokud je to proveditelné, nepřipustí k účasti na živém vysílání takovou osobu, u které bude důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.

18.3 Pokud by se v živém vysílání určitá osoba projevovala tak, že by Česká televize nemohla dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem České televize distancovat.