Čl. 17 Zobrazování násilí... — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

Čl. 17 Zobrazování

Násilí

17.1 Česká televize si je vědoma nebezpečí, které přináší stále častější zobrazování násilí. Proto v pořadech, které vysílá, nedá větší prostor prezentaci násilí, než jaký je z hlediska uměleckého ztvárnění určitého tématu či zpravodajského nebo publicistického pokrytí skutečnosti nezbytný. Česká televize neodvysílá prohlášení, která by mohla podněcovat násilí, neboť by mohla být odůvodněně chápána jako prohlášení podporující a šířící násilí, nenávist, rasovou nesnášenlivost nebo jiné formy diskriminace či nenávisti založené na netoleranci.

17.2 Česká televize je povinna sledovat výsledky odborných studií o vlivu zobrazování násilí na veřejnost a bez zbytečného odkladu přizpůsobovat programová rozhodnutí ověřeným závěrům těchto studií.

17.3 Při odůvodněném zobrazení násilí je nutné hledat rovnováhu mezi požadavkem pravdivosti, případně autentického uměleckého vyjádření a nebezpečím, že se diváci stanou vůči násilí otupělými. Šokující záběry jsou někdy nutné k tomu, aby diváci plně pochopili význam sdělení. Časté šokování diváků ovšem vede k tomu, že je potřeba prezentovat stále více násilí, aby se dosáhlo původního záměru. Při přípravě pořadů o násilných činech je nutné velmi opatrně zacházet s archivními materiály o událostech podobného druhu. Jejich použití musí být relevantní tak, aby nemělo za následek zkreslení skutečnosti a vyvolání zmatených představ.

17.4 Šokující záběry nikdy nesmějí být samoúčelné. Mimořádně citlivá musí být práce s kamerou a detailní záběry se mohou zařazovat pouze tehdy, když je to odůvodnitelné. Česká televize nezařadí záběry zobrazující násilí jenom proto, že jsou k dispozici. Při zařazování záběrů zobrazujících násilí do zpravodajských pořadů vysílaných ve dne je třeba mít na paměti, že se na ně ve větší míře mohou dívat i děti. Ke každému drastickému záběru je nutné přistupovat s vědomím, že divák jej uvidí, na rozdíl od pracovníků České televize, poprvé, zatímco redaktoři, kameramani, editoři jsou na násilné scény na obrazovce zpravidla zvyklí. V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli, že některé informace mohou nestabilním jedincům nebo dětem sloužit jako návod.

17.5 Násilí páchané ve vzdálených zemích by mělo být zobrazováno podle stejných zásad jako násilí, k němuž dochází v bezprostřední blízkosti diváků. Lidský život a utrpení mají stejnou obecně platnou hodnotu bez ohledu na místo či čas.

Oběti

17.6 Česká televize věnuje zvláštní pozornost posuzování přípustnosti uvádění záběrů na oběti násilných činů, nehod nebo přírodních pohrom. Přestože v odůvodněných případech může mít zařazení záběru do pořadu důležitou vypovídací hodnotu, platí, že detailní záběry na mrtvé, raněné či šokem vyšinuté lidi lze zařadit jen výjimečně na základě souhlasu šéfredaktora příslušné redakce. Skupiny a jednotlivci, kteří si nemohou nebo nejsou schopni vyhradit rozsah, v němž umožní přístup televizních kamer ke svému utrpení, jako například lidé v bezvědomí a v hlubokém šoku, lidé zničení hlubokým žalem nebo děti, mají nárok na zvláštní ochranu a ohled.

17.7 Česká televize nepřistoupí k identifikaci žijících obětí závažných násilných trestných činů ani příbuzných obětí těchto trestných činů (zejména v případech pokusu o vraždu, těžké újmy na zdraví, znásilnění nebo pohlavního zneužití), jestliže s tím tyto osoby nesouhlasí. Ve výjimečných případech, jestliže je plná identita těchto osob již veřejně známa, může šéfredaktor příslušné redakce povolit výjimku z tohoto pravidla pro mimořádnou závažnost veřejného zájmu.

Nahota a sexuálně explicitní chování

17.8 Postup při zobrazování nahoty nebo otevřených projevů sexuality v chování osob (sexuálně explicitního chování) závisí na charakteru pořadu, který Česká televize připravuje do vysílání. Zatímco diváci v České republice jsou poměrně liberální k výskytu nahoty a scén se sexuálním podtextem ve večerním uměleckém nebo zábavním programu, mohou považovat za nepřijatelné zařazení podobného obsahu do pořadů zpravodajských či publicistických.

17.9 Pro zobrazení nahoty nebo sexuálně explicitního chování musí existovat důvod opřený s ohledem na povahu pořadu buď o umělecká, nebo o profesionální editoriální kritéria. Nelze připustit, aby jediným argumentem pro zobrazení nahoty nebo sexuálního aktu se stal pouhý předpoklad zájmu diváků.

17.10 Pořady s výrazně sexuálně explicitním zobrazením nelze do vysílání České televize zařadit mezi šestou hodinou ranní a dvacátou druhou hodinou večerní. Pokud takový pořad bude uváděn mimo toto časové rozmezí, Česká televize vždy diváky bezprostředně před začátkem upozorní na charakter obsahu pořadu. Uvedené časové omezení vysílání se vztahuje i na programové upoutávky, pokud by měly výše uvedený obsah.

17.11 Není dovoleno zařazovat do vysílání pornografické materiály.

17.12 Ve zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadech České televize je nezbytné pečlivě vážit, zda záběry nahoty či sexuálně explicitního chování lze zobrazit pro dokumentaci zpráv. Jestliže by mohlo dojít k identifikaci jednotlivce, nelze v těchto pořadech připustit zobrazení pohlavních orgánů s výjimkou uměleckých vystoupení a osob, jež se na veřejnosti dobrovolně vysvlékly.

Užití archivních záběrů

17.13 Archivní záběry lze použít k ilustrování aktuální události nebo problematiky pouze za předpokladu, že v divákovi nevyvolají zmatek. Proto musí být jasně označeny jako archivní a v případě, že se k ilustrování jedné události používá záběru jiné události, nesmí navozovat u diváka představu, že je svědkem něčeho, čeho ve skutečnosti svědkem není.

17.14 Použití archivních záběrů může mít pro někoho traumatický následek, jde-li například o snímky identifikovatelných osob, které mezitím zemřely. Také opakované používání stále stejných záběrů identifikovatelných osob v choulostivé situaci jako "neutrální" ilustrace (například dechová zkouška na alkohol) může být pro dotyčnou osobu velmi ponižující a traumatizující. Česká televize se proto vystříhá opakovaného užití takových archivních záběrů.

17.15 Archivní záběry zobrazující utrpení, bolest, násilí, zármutek nebo smrt nelze používat mechanicky, zvláště když obsahují záběry žijících osob nebo osob, jejichž blízcí příbuzní dosud žijí. Hodlá-li tvůrce pořadu použít archivních záběrů tohoto druhu, na nichž jsou identifikovatelné osoby, musí si předem vyžádat souhlas šéfredaktora příslušné redakce. Pravidla obsažená v čl. 17.6 až 17.7 zůstávají nedotčena.

Počítačová grafika

17.16 Přestože je počítačová grafika užitečným pomocníkem při ztvárnění pořadů, může někdy vytvořit iluzi skutečného dokumentu. V takových případech, kdy by mohl být divák uveden v omyl, že vidí skutečné záběry, je proto třeba připojit informaci, že nejde například o fotografii, ale pouze o ilustraci vytvořenou počítačovým zpracováním. Toto pravidlo se nemusí použít při ztvárnění uměleckých a zábavních pořadů.