Kde jsem:

Čl. 14 Presumpce neviny — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

14.1 Česká televize je povinna respektovat zásadu presumpce neviny, z níž vyplývá, že až do pravomocného výroku o vině se na člověka hledí jako na nevinného a nelze mu přičítat spáchání trestného činu nebo přestupku. Zásada presumpce neviny na prvním místě zavazuje státní orgány a nelze ji ve vztahu k povinnostem České televize vykládat tak, že zabraňuje informovat diváky o podezření z kriminálního jednání konkrétního člověka, případně publikovat svědectví osob a informace o postupu státních orgánů v rámci trestního, případně přestupkového řízení. Takový výklad by České televizi znemožňoval podat pravdivou informaci o záležitostech veřejného zájmu. Česká televize má však vždy povinnost zdržet se výroků, jimiž by bylo na podezřelého (obviněného) pohlíženo, jako by již byl pravomocně odsouzen.

14.2 Česká televize za předpokladu, že by uveřejnění určité informace, kterou získala nezávisle na orgánech činných v trestním řízení, mohlo ohrozit vypátrání nebo zadržení pachatele závažného trestného činu, se na základě rozhodnutí šéfredaktora příslušné redakce podřídí na nezbytně nutnou dobu informačnímu embargu, které na případ uvalily orgány činné v trestním řízení, a informaci neuveřejní. V takovém případě však vždy bude o přistoupení na informační embargo informovat diváky.

14.3 Jestliže Česká televize informuje o podezření, že určitá osoba spáchala trestný čin, za který ještě nebyla pravomocně odsouzena, odvysílá také stanovisko podezřelého (obviněného), je-li možné je získat či s ohledem na probíhající řízení uveřejnit. O neuvedení stanoviska podezřelého pro nemožnost jej získat nebo uveřejnit rozhodne šéfredaktorem pověřený vedoucí pracovník redakce.

14.4 Česká televize, informuje-li o podezření ze spáchání méně závažného trestného činu, se při označování podezřelých, případně pravomocně odsouzených osob zdrží uveřejnění plného příjmení, ledaže by veřejný zájem v dané věci vyžadoval plnou identifikaci podezřelého. Zásadně však nezveřejní plnou identifikaci podezřelého či pravomocně odsouzeného v případech méně závažných trestných činů mladistvých.

14.5 Česká televize se při informování o trestné činnosti nebo přestupcích zdrží identifikace příbuzných podezřelého nebo odsouzeného, ledaže by svoji totožnost před veřejností neskrývali nebo se svým jednáním podíleli na závadné činnosti, měli z něho prospěch, případně by mohli uplatňovat faktický vliv na průběh trestního či přestupkového řízení. Za předpokladu, že příbuzným podezřelého nebo odsouzeného bude osoba veřejného zájmu (například politici a veřejní činitelé), může šéfredaktor redakce i bez splnění některé z výše uvedených podmínek rozhodnout o její identifikaci ve vysílání, jestliže by trestní nebo přestupkové řízení mohlo mít význam pro posouzení jednání takové osoby v určité funkci, postavení nebo povolání.

14.6 Česká televize se při vysílání pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě či protiprávní ostrakizaci podezřelých nebo odsouzených. Nebude také uvádět pořady, jejichž obsahem by byl vyvoláván tlak na soudce, aby určitým způsobem rozhodli o vině či trestu.