Čl. 1 Divák - občan na prvním místě — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

1.1 Česká televize poskytuje veřejnou službu původní tvorbou a vysíláním televizních programů. Televizní pořady zařazené do programu zpravidla doprovází rozšiřující nabídka informací, díky níž se divákům dostává možnosti získat další poznatky či jinak prohloubit zážitek ze sledování televizního pořadu.

1.2 Programy České televize umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jejího působení spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či prožitků vnímání světa, který diváky obklopuje.

1.3 Česká televize dbá při naplňování zákonem a Kodexem uloženého závazku veřejné služby o uspokojení potřeb občana - televizního diváka. Za tímto účelem systematicky a pravidelně získává a analyzuje údaje o potřebách a přáních jednotlivých diváckých skupin i o tom, jak odvysílané pořady hodnotí. Každé programové rozhodnutí musí přihlédnout k výsledkům takto prováděných reprezentativních výzkumů, přičemž se ovšem uplatňuje výrazně odlišný způsob v zadávání a vyhodnocování dostupných dat oproti komerčním provozovatelům televizního vysílání, a to především zacílením na kvalitativní ukazatele. Pořady, které neberou ohled na zjištěné potřeby konkrétních diváckých skupin, jimž jsou určeny, nemohou dostát nárokům veřejné služby již proto, že se zpravidla minou se svým publikem. Uvedené pravidlo však nebrání tvůrčím experimentům, jejichž cílem je vyzkoušet nebo probudit zájem o určitý žánr nebo způsob zpracování pořadu.

1.4 Česká televize bude usilovat o to, aby maximum diváckých skupin našlo na obrazovce témata, která je zajímají. Zvláště nebude v celku svého programu vylučovat žádnou z diváckých skupin nebo téma takové skupině vlastní. Současně však ve své programové skladbě bude klást i důraz na prostor pro menšinové žánry a témata, která ostatní provozovatelé televizního vysílání v České republice ve svém programu nenabízejí buď vůbec, anebo jen v omezené míře. Proto je povinna věnovat také programový prostor tématům a žánrům přihlížejícím k potřebám a zájmům seniorů, nemocných či zdravotně postižených, lidí v obtížné sociální situaci, mladých rodin a národnostních či etnických menšin žijících na území České republiky.

1.5 Česká televize musí vhodnou formou předem pravdivě informovat o charakteru pořadu, který má být uveden ve vysílání, tak, aby si divák mohl učinit představu, zda sledování pořadu hodlá věnovat svůj čas a co mu pořad může přinést.

1.6 Divák musí být považován za rovnocenného partnera. Proto jej Česká televize provází programem s taktem, bez agresivity a v souladu s obecně uznávanými pravidly mezilidské slušnosti.

1.7 Česká televize nesmí zasahovat do osobnostních práv diváků, zejména je nepřípustné uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu.

1.8 Česká televize dbá při kontaktu s diváky na ochranu jejich soukromí. Bez souhlasu diváka nezveřejní údaj, který by prozrazoval, jaké pořady konkrétní jedinec sleduje, případně jak tyto pořady prožívá či hodnotí.

1.9 Česká televize se zdrží postupů vytvářejících či podporujících iluzi, že soukromí lidí účinkujících v pořadech je divákům přístupné nad rámec výkonu role účinkujících. Pokud účinkující hodlá o své vůli vystupovat tak, že by Česká televize nemohla tomuto závazku dostát, vyžádá si výslovné písemné prohlášení účinkujícího, že je srozuměn s důsledky, které takové vystupování může vyvolat, a nést je.

1.10 V závislosti na povaze pořadu a dostupných technických možnostech Česká televize zajistí, aby diváci měli možnost vhodným způsobem bezprostředně reagovat na vysílaný program.

1.11 Česká televize se zabývá každým vážně míněným diváckým podnětem či stížností a je-li uvedena zpáteční adresa, zašle na ni bez zbytečného odkladu odpověď.

1.12 Reklamace snížené technické kvality vysílání nebo chyb ve zpracování obsahu pořadu bude Českou televizí vždy pečlivě přezkoumána, aby divák bez zbytečného odkladu obdržel odpověď, zda na straně České televize nebo jejího smluvního partnera došlo k chybě, a v případě, že se tak stalo, jaká opatření k její nápravě byla přijata.

1.13 Česká televize i bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustila. Musí tak učinit neprodleně, jakmile je zjistí, je-li to možné ještě v příslušném vydání pořadu či bezprostředně po jeho skončení, anebo v prvním příštím vydání pořadu. O ostatních chybách či nepřesnostech, kterých by se ve vysílaní dopustila, informuje ve zvláštní, tomu vyhrazené části teletextu a na internetu bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny.

1.14 Česká televize je povinna informovat diváky o původu a zdrojích informací a materiálů užitých ve vysílaných pořadech. Způsob podání takové informace se řídí povahou pořadu (například závěrečné titulky). Zvláštnosti tohoto pravidla platné pro zpravodajství a aktuální publicistiku jsou upraveny v čl. 5.11.

1.15 Česká televize musí sledovat v oboru celosvětově dosahovanou úroveň provozování televizního vysílání a jeho inovací jak ve smyslu technickém, tak obsahovém s cílem zajistit s přihlédnutím k dostupným finančním možnostem nejvyšší možnou kvalitu služeb, zejména nebude bez vážného důvodu opožďovat zavádění nových technologií, které mají přímý dopad na kvalitu služeb nabízených divákům.

1.16 Česká televize zajišťuje, aby se diváci mohli seznámit se zákulisím televizního vysílání, jeho historií a vývojovými trendy. Pro naplnění tohoto úkolu především nabízí virtuální exkurze na internetu a pravidelně pořádá dny otevřených dveří v rozsahu, který nenaruší její běžný provoz.

Původní tvorba

1.17 Televize veřejné služby musí plnit úlohu jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice. Uvedené nelze uskutečňovat bez rozvinutí vlastní výroby televizních pořadů a trvalé péče věnované původní tvorbě. Česká televize bude dbát, aby se v programu v jednotlivých žánrech významně uplatnily pořady vyrobené jak v jejích kapacitách, tak jinými domácími producenty. Proto bude soustavně a systematicky sledovat zdejší televizní a uměleckou scénu a podněcovat vznik, rozpracování a ztvárnění televizních a uměleckých projektů do výsledné podoby, kterou by poté mohla zprostředkovat divákům. V souladu s čl. 4.1 až 4.6 bude vytvářet podmínky pro uplatnění pestrého spektra tvůrců různých generací a rozličných uměleckých směrů.