Kde jsem:

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

GDPR — Vše o ČT — Česká televize

Statut ČT

GDPR

  • Informace o zpracování osobních údajů

OZNÁMENÍ ČESKÉ TELEVIZE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká televize se sídlem Praha 4, Kavčí hory, IČ: 00027383 informuje níže o základních principech zpracování osobních údajů v České televizi. Podrobnější podmínky naleznete v Zásadách zpracování ochrany osobních údajů uveřejněných zde.

Kontaktní adresa: osobniudaje@ceskatelevize.cz

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Česká televize přijala nezbytná opatření zajišťující splnění povinností, které pro ni z GDPR vyplývají.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách, údaje z komunikace mezi Českou televizí a subjekty údajů.

Osobní údaje zpracováváme především k následujícím účelům: plnění smluvních povinností, plnění právních povinností, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů České televize.

Česká televize zpracovává osobní údaje i k jiným účelům (např. marketingovým), avšak jen na základě souhlasu subjektu údajů. Poskytnutí souhlasu a osobních údajů je k těmto jiným účelům zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Česká televize zpracovává také zvláštní kategorie osobních údajů vypovídající o zdravotním stavu (např. výsledek antigenního testu, RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doklad o očkování proti onemocnění COVID-19, doklad o prodělání nemoci COVID-19) za účelem zvýšení bezpečnosti a prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených právními předpisy z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Osobní údaje zpracováváme výhradně po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy a vždy výhradně pro stanovený účel. Nikdy nedochází ke zpracování osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

Česká televize kdykoliv v průběhu zpracování umožňuje subjektům údajů uplatnit svá práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří například: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování příjemcům, právo na přenositelnost nebo právo vznést námitku.

Česká televize využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

Česká televize zajišťuje ochranu osobních údajů zejména prostřednictvím nastavení interních procesů, zabezpečení IT systémů, poskytováním školení zaměstnancům nebo prováděním pravidelného auditu.