Poznejte nás

Poznejte nás

Základní informace o ČT — Vše o ČT — Česká televize

Základní informace o ČT

Česká televize

 • zřízena ke dni 1. ledna 1992
 • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
 • Kontrolní orgán: Rada České televize
 • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

Česká televize
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4 - Kavčí hory

IČ / DIČ: 00027383 /CZ00027383

Email: info@ceskatelevize.cz

Zřízena

ke dni 1. ledna 1992 zákonem o České televizi jako televize veřejné služby

Statutární orgán

generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období

Kontrolní orgán

Rada České televize (18 členů) volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a Senátem Parlamentu ČR na 6 let.

Správním orgánem příslušným k dohledu nad provozováním televizního vyslání a poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Organizační části

Televizní studio Brno, Televizní studio Ostrava

Organizační struktura

Programy

plnoformátové ČT1ČT2, zpravodajský ČT24, sportovní ČT sport, dětský ČT :D a kulturní ČT art

Vysílání

šest televizních programů ČT1, ČT2ČT24, ČT sport, ČT :DČT art

Hospodaření

samostatný subjekt nezávislý na státním rozpočtu; stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu

Financování

z televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti

 • televizní poplatek - rozhodující zdroj příjmů
 • podnikatelská činnost (reklama, sponzoring aj.) - doplňkový zdroj příjmů

Členství v mezinárodních organizacích

 • EBU (European Broadcasting Union) – Evropská vysílací unie
 • PBI (Public Broadcasting International) – celosvětové sdružení vysílatelů veřejné služby
 • CIRCOM Regional (European Association of Regional Television) – Evropské sdružení regionálních tv studií televizí veřejné služby
 • FIAT/IFTA (International Federation of TV Archives) – mezinárodní federace televizních archivů
 • BFA (Broadcasting Fee Association) – mezinárodní sdružení institucí vybírající televizní poplatky
 • IMZ (International Music and Media Centre) – mezinárodní středisko hudby a medií
 • Euronews, Eurosport

www.ceskatelevize.cz
info@ceskatelevize.cz