Kde jsem:

Čl. 19 Kritické situace — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

19.1 Česká televize musí divákům zprostředkovat informace o mimořádných událostech, které vážně ohrožují nebo narušují běžný život obyvatel doma i v zahraničí. Takovými událostmi jsou zejména válečné konflikty, teroristické činy, násilné střety, přírodní katastrofy, technologické nebo dopravní havárie (dále kritické situace). Rozhodnutí o zařazení informací o kritických situacích do vysílání včetně prostoru, který jim bude věnován, se řídí především vážností dopadů na komunitu v určitém místě nebo celé zemi. Česká televize proto nebude v tomto smyslu ve vysílání přikládat mimořádný význam událostem, které mají pouze individuální dopady do sféry poškozených osob (například běžná dopravní nehoda), není-li z hlediska veřejného zájmu jiného důvodu takovou událost zprostředkovat (například upozornit na nebezpečný dopravní úsek).

19.2 V případě vážného ohrožení bezpečnosti, zdraví nebo majetku obyvatelstva musí Česká televize přednostně svým vysíláním napomáhat záchraně lidských životů, zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí, a to až do doby, než naléhavé nebezpečí pomine.

19.3 Při zpravodajském zpracování kritických situací je nezbytné, dokud taková situace trvá, přednostně věnovat pozornost prognóze a aktuálnímu vývoji události, včetně následků, ke kterým došlo, případně může dojít, a až poté analýze příčin a důsledků, které jsou nebo mohou být z těchto příčin vyvozovány. Způsob, kterým Česká televize o kritických situacích informuje, musí být věcný. V projevu redaktora nesmí převážit emoce. Povinností České televize je o kritických situacích informovat rychle, přesně, ale současně střízlivě, nikoli jich využívat ke zvyšování sledovanosti pořadů nebo zviditelňování redaktorů. Komentář nesmí vyvolávat paniku.

19.4 Při informování o válečných a ozbrojených konfliktech ve zpravodajství a publicistice Česká televize neopomine věnovat pozornost humanitárním otázkám včetně způsobu zacházení s civilním obyvatelstvem, zajatci a uprchlíky, a to bez ohledu na strany konfliktu.

19.5 Při působení štábu České televize na místě kritické situace nesmí činnost štábu překážet poskytování pomoci postiženým nebo odstraňování jiných následků. Pokud je na místě štáb České televize, dříve než dorazí pomoc, je povinností členů štábu poskytnout nutnou pomoc postiženým a tuto povinnost upřednostnit před zpracováváním události.

19.6 Členové štábu České televize jsou povinni pečovat o svoji bezpečnost a v případě nepřehledné situace, jsou-li ohroženi na životě, dát přednost vyhledání úkrytu před natáčením.

19.7 Pokud je při zpracování kritické situace z důvodů aktuálnosti nebo nemožnosti natočit vlastní materiál použit obrazový nebo zvukový materiál, o němž by Česká televize věděla, že je neúplný nebo předtím upravený úřady nebo jinou třetí osobou, musí uveřejnění tohoto materiálu doprovodit upozornění, že materiál byl pořízen, případně zpracován mimo kontrolu České televize. Ustanovení čl. 16.27 zůstává nedotčeno.