Čl. 12 Sportovní vysílání — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

12.1 V pořadech se sportovní a tělovýchovnou tematikou přibližuje Česká televize jednak špičkové domácí a zahraniční sportovní akce, jednak věnuje pozornost informování o dalších podobách sportu včetně žákovských a dorosteneckých kategorií, výkonnostního a rekreačního sportu či nových sportovních odvětví. Prostor věnovaný v programu jednotlivým sportovním odvětvím odpovídá zájmu veřejnosti, který se odvíjí také od počtu oficiálně registrovaných sportovců daného odvětví v České republice. Česká televize však přiměřeně programovým možnostem neopomíjí ani dění v tzv. menšinových sportech.

12.2 Česká televize tradičně věnuje obsáhlý prostor olympijským hrám a olympijskému hnutí.

12.3 Česká televize rovněž věnuje pravidelnou pozornost paralympijskému sportu včetně přiblížení soutěží paralympijských her.

12.4 Prezentace sportu ve vysílání České televize se musí držet hodnot fair play, a to bez ohledu na soupeře či startovní pole závodníků. Je nepřípustné vyzvedávat nebo omlouvat porušení pravidel jako prostředku k dosažení úspěšného výsledku. Tvůrci sportovního vysílání musí brát v potaz fakt, že sportovní dění často slouží dětem a mladým lidem jako vzor chování a že mezi diváky sportovního vysílání České televize obvykle bývá početná skupina dětí a dospívajících.

12.5 Česká televize přibližuje sport především jako zábavu nebo hru, ale současně také jako významnou součást lidské kultury.

12.6 Sportovní vysílání České televize se musí zdržet podněcování nebo podpory nesnášenlivosti mezi sportovními fanoušky. Česká televize zvláště nepřipustí, aby do sportovního vysílání pronikl nacionalismus, rasismus či jiné extrémní postoje. Zpravodajská povinnost informovat diváky o výskytu takových projevů v souvislosti se sportovní akcí tím není dotčena.

12.7 Česká televize nevyvolá v divácích pocit, že v rozporu se sportovními hledisky upřednostňuje určitý sportovní klub či komerční zájem spojený se sportem. Česká televize musí přistupovat zvláště citlivě k otázkám klubové rivality a zůstat televizí pro sportovní fanoušky bez rozdílu jejich klubové přízně.

12.8 Na informování (zpravodajství) o sportu a tělovýchově se přiměřeně vztahují ustanovení obsažená v čl. 5.1 až 5.18. Sportovní redaktoři musí respektovat pravidla řádného a etického výkonu novinářské profese. Česká televize divákům nezamlčí ani informace o odvrácené straně sportu, jakými se mohou stát smrt člověka či zvířete, trvalé poškození zdraví, doping nebo poškození přírody.

12.9 Za rozpor s čl. 12.7 a 12.8 se vzhledem k zvláštnímu charakteru sportovních pořadů nebude považovat, jestliže sportovní redaktor nebo komentátor bude dávat najevo přízeň sportovcům z České republiky. Ani v takovém případě však nelze připustit, aby projevy fandovství zcela převážily nad věcným informováním diváků a kritickým úsudkem.