Čl. 4 Tvůrce - základní předpoklad úspěchu — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

4.1 Česká televize považuje tvůrce programu (pořadů), ať již jsou jejími zaměstnanci či externími spolupracovníky, za rozhodující předpoklad úspěšného naplňování veřejné služby. Je si zejména vědoma závazku v oblasti původní tvorby a vlastní výroby pořadů. Proto všestranně vytváří dobré tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a jejich realizací založenou na rovné příležitosti, kterou musí předurčovat předem daná jasná a spravedlivá pravidla spolupráce s Českou televizí.

4.2 Česká televize vystoupí na ochranu svobody projevu tvůrců bez ohledu na skutečnost, zda s ní právě spolupracují, neboť protiprávní upírání svobody projevu jednomu, může v budoucnu vést k upření stejného práva dalším. Česká televize bude přiměřeně svým možnostem jednat solidárně, jestliže se tvůrce bez svého zavinění ocitne v nebezpečí v souvislosti s plněním svých profesionálních povinností. V zájmu pracovníků, kteří se pro výkon své práce v České televizi dostanou bez svého zavinění do nebezpečí či obtížné životní situace, Česká televize vyvine úsilí k zajištění nezbytné bezpečnostní a právní pomoci a po nezbytně nutnou dobu nouze též materiální podpory.

4.3 Výhrada svědomí - Česká televize bude respektovat právo tvůrce na integritu vlastního svědomí, a pokud zaměstnanec svému nadřízenému nebo externí spolupracovník osobě, která s ním za Českou televizi jedná, předem oznámí, že mu svědomí nedovoluje pracovat na určitém tématu, bude takový tvůrce z práce na daném tématu uvolněn, aniž by za to byl s výhradou ušlé odměny za takto nevykonanou práci sankcionován. Tvůrce nemůže být ani dodatečně nucen projevit se v pořadu způsobem, který odporuje jeho svědomí nebo kterým by měnil záměr a smysl jeho díla. Dostane-li se v takovém případě do sporu s nadřízeným pracovníkem, čímž vyvstane možnost konfliktu svědomí, pak je Česká televize povinna jednat spolu s tvůrcem, případně s profesní organizací, která ho s jeho souhlasem zastupuje, o řešení vzniklých rozporů obdobným způsobem, jaký je upraven v čl. 4.6.

4.4 Česká televize je povinna všestranně chránit duševní vlastnictví tvůrců. Za tímto účelem vede rejstřík námětů a scénářů, do něhož chronologicky zapisuje autorské náměty a scénáře, které zde byly České televizi předloženy. Na požádání tvůrce vydá písemné potvrzení, že jeho námět nebo scénář je od určité doby veden v tomto rejstříku. Česká televize je povinna zabezpečit, aby předložené náměty nebo scénáře nebyly zneužity k poškození autorských práv.

4.5 Česká televize v souladu s úpravou autorského zákona rozlišuje mezi zaměstnaneckým autorským dílem a díly ostatními. Rozhodování o užití a případných úpravách autorského díla vytvořeného zaměstnancem při plnění pracovních úkolů se řídí organizační strukturou České televize a nadřízený pracovník je oprávněn rozhodnout o úpravách zaměstnaneckého autorského díla, nebude-li tím snížena jeho hodnota. Zacházení s jinými než zaměstnaneckými díly se řídí smlouvou, kterou Česká televize s externím spolupracovníkem uzavřela. Česká televize je povinna dbát, aby obsah těchto smluv byl smluvním stranám předem jasný, a nedocházelo tak ke sporům ohledně určení práv k dílu. Tímto ustanovením není dotčen čl. 5.16.

4.6 Tvůrci, kteří pracují pro Českou televizi, musí zachovávat Kodex, i kdyby nebyli zaměstnanci České televize. Tvůrci jsou také povinni dodržovat v oboru obecně uznávané samoregulační profesní a etické standardy svých profesí. V případě vzniku konfliktu mezi zásadami, které pro tvůrce vyplývají ze samoregulačních profesních norem a některým ustanovením Kodexu nebo interního předpisu České televize, je tvůrce povinen na tuto skutečnost předem upozornit odpovědného pracovníka, který za Českou televizi s tvůrcem jedná. Zaměstnanec je v takovém případě povinen upozornit svého nadřízeného. Česká televize je povinna spolu s tvůrcem, případně profesní organizací (například Komorou programových pracovníků médií veřejné služby), která ho s jeho souhlasem zastupuje, jednat o překonání těchto rozporů. Při řešení vzniklých rozporů je třeba v prvé řadě ověřit soulad sporných norem s právním řádem a základními hodnotami, ze kterých vychází Kodex. V zájmu vyčerpání všech prostředků k překonání rozporů využijí Česká televize a tvůrce, případně jeho zastupující organizace možnosti dohodnout se na zprostředkovateli dohody z řad v oboru obecně uznávaných osobností, případně institucí nezávislých na obou stranách.