Čl. 2 Zvláštní pozornost dětskému divákovi — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

2.1 Česká televize přistupuje k dětskému divákovi především s cílem pomáhat mu objevovat a přijímat za vlastní hodnoty slušnosti, vzdělanosti, pracovitosti a úcty k životnímu prostředí. Tomuto úkolu přizpůsobuje skladbu a charakter pořadů určených dětskému publiku. Je si přitom vědoma, že nezaujme-li pořad děti, nemůže právě uvedené povinnosti dostát.

2.2 Česká televize nabízí dětským divákům především zprostředkování tradice české i světové pohádky, filmy pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími. Za důležitý závazek v této oblasti třeba považovat vytváření podmínek pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn vědomím, že Česká televize je v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým producentem televizní tvorby pro děti a mládež.

2.3 Česká televize věnuje pozornost informování dětí a rodičů o míře času, který odborníci doporučují dětem trávit sledováním televizního vysílání. Ve zvláštní části teletextu a na internetu zveřejňuje relevantní poznatky zabývající se dopady televizního vysílání na dětské diváky. Česká televize také provozuje stálou informační telefonní linku poskytující rodičům poradenství o vlivu aktuálně vysílaných pořadů na děti a mládež.

2.4 Při tvorbě programu pro děti a mládež dává Česká televize prostor ukázkám možností integrovaného soužití zdravých dětí s dětmi zdravotně postiženými. Česká televize také dbá, je-li to možné, aby složení dětských účinkujících, resp. komparsu při natáčení pořadů pro děti a mládež zahrnovalo také děti a mladé lidi se zdravotním postižením.

2.5 Česká televize je v pořadech pro děti a mládež povinna rovněž napomáhat národnostní a etnické toleranci. Při natáčení těchto pořadů zabezpečí, je-li to možné, aby složení dětských účinkujících, resp. komparsu zahrnovalo také zástupce národnostních, rasových či etnických menšin žijících v České republice.

2.6 Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu. Česká televize rovněž dbá v těchto časech zvýšené opatrnosti při uvádění programových upoutávek na vlastní pořady, případně nekomerčních upoutávek (čl. 20.1), které by mohly nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže.