Čl. 21 Komerční části programu — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

21.1 Česká televize přistupuje k zákonem dovoleným formám vysílání komerčních částí programu, které vyhrazuje inzerentům, jako k jednomu ze zdrojů příjmů pro naplňování závazku veřejné služby. Vztah s inzerentem se může zakládat pouze na tomto obchodním motivu a zakazuje se sjednávat s inzerenty dohody, které by byly v rozporu s tímto motivem a s obvyklým obchodním vztahem mezi inzerentem a poskytovatelem reklamního prostoru. Česká televize se zejména zdrží účasti na podnikání nebo obchodech inzerenta.

21.2 Česká televize nepřipustí, aby inzerent mohl ovlivnit obsah pořadů. Nesmí učinit ani jakékoliv přísliby, které by byly v rozporu s tímto pravidlem. Skutečnost, že určitý subjekt byl, je či má se teprve stát inzerentem České televize nebo vůči ní vystupuje v jiném obchodním vztahu, nemůže zakládat jakékoli zvýhodnění nebo jiné zacházení ve vztahu k obsahu pořadů, vyjma komerční části programu, jejíž vysílání si objednal.

21.3 Česká televize je povinna postupovat tak, aby dosáhla maximálního možného výtěžku z prodeje komerčního času inzerentům. Proto zvláště, aniž by byly dotčeny další povinnosti plynoucí z Kodexu, vyloučí jiná než obchodní kritéria rozhodování.

21.4 Vysílat reklamu a další zákonem dovolené formy komerční prezentace (sponzoring a teleshopping) lze pouze tak, aby divák mohl zřetelně rozpoznat, že jde o komerční projevy osob odlišných od České televize. Případná prezentace komerční nabídky České televize (například nosiče audiovizuálních děl, upomínkové předměty) musí být inzerována tak, aby divák mohl zřetelně rozeznat, že jde o komerční projev oddělený od ostatního programu.

21.5 Ve všech pořadech se Česká televize musí vyvarovat skryté a podprahové reklamy.

21.6 Česká televize nezařadí do vysílání reklamu, o které by věděla, že je v rozporu se zákonem nebo je způsobilá přivodit vážnou újmu lidem nebo přírodě.

21.7 Česká televize se nebude vědomě podílet na skryté prezentaci komerčních zájmů prostřednictvím vysílaných pořadů; například nelze dopustit, aby aranžmá či průběh vystoupení účinkujících osob byly určovány jejich komerčním působením.

21.8 Česká televize může obchodovat s předměty a právy, které se váží k vysílaným pořadům (merchandising), jestliže tím není ohroženo naplňování závazku veřejné služby. Česká televize však nedopustí, aby ztvárnění pořadů, které vyrábí, bylo určováno zájmem na budoucím obchodním využití prvků tohoto ztvárnění na úkor profesionální kvality.