Čl. 26 Žaloby a správní řízení — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

26.1 Česká televize vystupuje v soudních sporech a správních řízeních, které vyplynou z její činnosti, tak, aby náležitě hájila svá práva a v souladu s právním řádem přispívala především k obhajobě svobody projevu a práva šířit a přijímat informace. Pracovníci České televize jsou povinni poskytnout v těchto řízeních nezbytnou důkazní součinnost. Právo na ochranu zdroje a původu informací uvedené v čl. 16.11 a 16.12 zůstává nedotčeno.

26.2 Česká televize je povinna postupovat vůči soudům a správním úřadům korektně, zejména se nesmí vědomě uchýlit k uvádění nepravdivých údajů nebo k předkládání falešných důkazů.

26.3 Vstoupí-li Česká televize do smírčího jednání s protistranou, je povinna jednat v dobré víře v zájmu vyčerpání všech rozumných prostředků, kterými by se při respektování právního řádu, jakož i Kodexu dalo bez újmy na právech České televize předejít soudnímu nebo správnímu řízení. Česká televize zvláště nedopustí, aby u protistrany vědomě klamavě vytvářela očekávání, že je možná dohoda o určité otázce. Případný obsah dohody uzavřené s protistranou se nesmí dostat do rozporu s Kodexem.