Čl. 16 Pravidla při natáčení — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

Čl. 16 Pravidla při natáčení

Obecná pravidla

16.1 Pracovníci České televize vystupují při pořizování zvukových a obrazových materiálů (natáčení) tak, aby bylo patrné, že štáb a jeho členové podílející se na natáčení přísluší k České televizi. Redaktoři neskrývají své jméno a příjmení, profesní totožnost ani příslušnost k České televizi a pracovní zařazení, ledaže by byl odůvodněn postup dle čl. 16.13 až 16.18.

16.2 Česká televize dbá, aby při natáčení nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv jiných osob nebo k poškození životního prostředí, případně narušení veřejného pořádku. Před natáčením, které je podmíněno předchozím povolením nebo smlouvou, je povinna dodržet předepsaný postup nebo uzavřít patřičnou smlouvu. Dále musí zajistit, aby při natáčení na veřejných prostranstvích nebo jiných veřejně přístupných místech nebyl rušen obvyklý život nad nezbytně nutnou míru. Je-li to možné, předem v místě upozorní zejména starší občany a rodiče mladších dětí na dobu natáčení a možné dopady na běžný provoz, včetně informování o případných dopravních, hlukových, světelných nebo jiných vlivech, které mohou při natáčení nastat. Česká televize má také za povinnost informovat rodiče dětí v místě o případném negativním vlivu sledování natáčení na vývoj dítěte.

Respondenti

16.3 Před započetím natáčení s respondentem je povinností členů štábu České televize respondenta pravdivě informovat o své totožnosti a charakteru pořadu, pro který se natáčení uskutečňuje. Výjimky z tohoto pravidla upravují čl. 16.13 až 16.18.

16.4 Při vedení telefonického rozhovoru, který má být použit ve vysílání, je Česká televize povinna nejprve postupovat obdobně dle čl. 16.3 a poté se dotázat respondenta, jestli souhlasí s rozhovorem a jeho natáčením. V případě, že respondent odmítne, nemůže být rozhovor dále zaznamenáván, ledaže by nastaly podmínky pro postup podle čl. 16.13 až 16.18.

16.5 Respondent může projevit nesouhlas s natáčením. Česká televize není oprávněna respondenta k natáčení jakkoliv nutit, zejména se zdrží výhrůžek či jiných forem nátlaku. V případě osob veřejného zájmu však může tyto osoby s ohledem na situaci upozornit, že vzhledem k jejich postavení ve společnosti veřejnost oprávněně očekává zaujetí stanoviska nebo sdělení informace k záležitosti veřejného zájmu. Jestliže je vyjádření respondenta pro pořad důležité, může Česká televize poté, co byla respondentem odmítnuta, využít jeho předchozích vyjádření k věci, bude-li je mít k dispozici a nebude-li vzhledem k časovému posunu hrozit zkreslení, jinak divákům stručně sdělí, že se respondent odmítl vyjádřit a jak odmítnutí zdůvodnil.

16.6 Česká televize zásadně nepřistoupí na dodatečné podmínky nebo nátlak vztahující se k materiálu, který byl v souladu s Kodexem natočen. V odůvodněných případech může ještě před započetím natáčení akceptovat návrh dohody o autorizaci rozhovoru. Dohodnutá autorizace však může spočívat pouze v právu respondenta získat před odvysíláním záznam nebo přepis v pořadu použitých částí rozhovoru. V případě, že Česká televize na takovou dohodu přistoupí, je povinna ji dodržet. Případné námitky respondenta opírající se o tvrzené zkreslení jeho vyjádření posoudí šéfredaktorem pověřený vedoucí pracovník redakce. Česká televize zásadně nepřistoupí na dohodu, kterou by se respondentovi dostalo výsady souhlasit s použitím svého vyjádření až v závislosti na vyznění celého pořadu.

16.7 Česká televize nezajistí jednomu nebo více respondentům výhodu na úkor ostatních respondentů vystupujících v pořadu, zejména neumožní, aby se respondent vyjádřil poté, co mu bylo přehráno nebo v úplné podobě reprodukováno vyjádření jiného respondenta k tématu. Toto ustanovení však nebrání žádat respondenta o vyjádření ke stanovisku nebo výroku jiné osoby. Respondent musí být v kritických reportážích ve zpravodajství a aktuální publicistice podrobně seznámen s podstatou reportáže, se všemi podstatnými výtkami, které byly proti němu jinými respondenty vzneseny nebo uvedeny na základě fakt. Respondent musí dostat možnost se ke všem podstatným výtkám vyjádřit.

16.8 Při výběru částí natočeného rozhovoru, jež mají být použity v pořadu, je třeba vždy zajistit, aby nedošlo k chybám, například aby odpověď respondenta nebyla vztažena k jiné otázce nebo aby při střihu nedošlo k pozměnění nebo obsahovému zkreslení vyjádření respondenta.

16.9 Česká televize je povinna předem vyjasnit, zda respondent očekává honorář nebo úhradu vzniklých nákladů, a informovat ho, jaký přístup může v tomto směru očekávat. Případná dohoda o finančním plnění musí být uzavřena před vystoupením respondenta. Česká televize neposkytuje finanční plnění respondentům politikům a respondentům vykonávajícím veřejnou funkci, mají-li vystoupit v souvislosti se svou politickou či úřední činností. Není přípustné vyplácet honoráře respondentům, kteří by měli poskytovat informace o své kriminální činnosti.

16.10 Při získávání informací od odborníků (expertů) je nutné předem učinit zřejmým, zda se jedná o neformální rozhovor nebo o odborné vyjádření pro pořad. Česká televize přistupuje pečlivě k výběru odborníků vystupujících nebo citovaných v pořadech, zejména je povinna zajistit, aby tam, kde je to s ohledem na početnost odborné obce v určitém oboru či odbornosti možné, docházelo k obměně oslovovaných respondentů, včetně zastoupení odborníků rozmanitých názorových proudů a z různých regionů České republiky. Česká televize nikdy nežádá ani nepřijme ekonomický prospěch za zařazení vystoupení nebo citace určitého odborníka do pořadu.

Ochrana zdroje a původu informací

16.11 Česká televize je z vážných důvodů oprávněna zaručit osobám, jež poskytly informace nebo podklady pro natáčení, anonymitu, jestliže téma, k němuž se informace vztahují, je předmětem veřejného zájmu. Vážným důvodem ve smyslu tohoto pravidla mohou být především důvodné obavy o bezpečnost, obživu nebo uchování důstojnosti zdroje či jemu blízkých osob. Pokud Česká televize takovou záruku po předchozím poučení zdroje o zákonných mezích tohoto práva učiní, je povinna dostát svému závazku zdroj neprozradit v rozsahu práva, které provozovateli televizního vysílání vyplývá ze zákona, ledaže by se ukázalo, že zdroj jednal vůči České televizi podvodně. O rozsahu a podmínkách záruky je povinna zdroj předem poučit.

16.12 Za podmínek obsažených v čl. 16.11 Česká televize neprozradí ani nevydá listiny nebo jiné podklady či věci, na jejichž základě by mohl být zdroj identifikován. Právo jednotlivých redaktorů chránit své zdroje v zákonném rozsahu není čl. 16.11 a 16.12 dotčeno.

Skrytá kamera nebo mikrofon

16.13 Česká televize je oprávněna natáčet nebo nahrávat bez vědomí snímaných osob pouze v případech a za podmínek uvedených v následujících článcích pro použití skryté kamery nebo mikrofonu ve zpravodajství a publicistice a dále při tvorbě zábavních nebo uměleckých pořadů.

16.14 Česká televize je oprávněna použít skrytou kameru nebo skrytý mikrofon pro zpravodajské nebo publicistické účely při zpracovávání tématu vážně se dotýkajícího veřejného zájmu, jestliže materiál, který má být natočen, nelze ani při vynaložení zvýšeného úsilí získat jinak a jestliže je tento materiál současně nezbytný pro zpracování tématu. Během použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu je zapotřebí zvláště pečlivě dbát na dodržení omezení k ochraně soukromí (čl. 15.1 až 15.4). Výběr částí materiálu natočeného skrytou kamerou nebo skrytým mikrofonem, jež mají být použity v pořadu, smí zahrnout pouze pasáže s přímým vztahem k tématu. Česká televize zabezpečí, aby nedošlo k jakémukoliv zneužití nebo zpřístupnění v pořadu nepoužitých částí materiálu. Za natáčení skrytou kamerou nebo skrytým mikrofonem se považuje také situace, kdy sice snímaná osoba kameru nebo mikrofon vidí, ale důvodně se domnívá, že nejsou uvedeny do provozu. O použití skryté kamery rozhoduje šéfredaktor příslušné redakce. Na použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu musí být divák při uvedení takto pořízených záběrů upozorněn.

16.15 Česká televize může užít skryté kamery nebo skrytého mikrofonu při natáčení zábavních nebo uměleckých pořadů, jestliže tím nedojde k obtěžování nebo k jinému zásahu do osobnostních práv snímaných osob. Použití natočeného materiálu v pořadu podléhá předchozímu souhlasu osob, jejichž záběry pořízené skrytou kamerou nebo skrytým mikrofonem mají být v pořadu použity. V případě umělecké dokumentaristiky se může uplatnit obdobný postup jako pro zpravodajství a publicistiku (čl. 16.13 a 16.14).

16.16 Česká televize je oprávněna pořizovat obrazové a zvukové záběry na veřejných prostranstvích pro ilustrační účely. Při zařazení ilustračních záběrů do pořadu je nezbytné postupovat citlivě a vyloučit zobrazení určité osoby způsobem, který by v divácích mohl zanechat klamavý dojem o spojitosti této osoby s určitým tématem (například s protiprávním či neetickým jednáním). Základním, nikoliv však jediným předpokladem pro splnění této povinnosti je označení záběrů upozorněním, že se jedná o ilustrační záběry. Obdobně Česká televize postupuje při výběru archivních záběrů, které mají být nově použity.

Reportážní legenda

16.17 Ve výjimečných případech při sledování otázek veřejného zájmu ve zpravodajských a publicistických pořadech, kdy nelze informace získat nebo ověřit jinak, může Česká televize přistoupit k provedení testu reality, který bude spočívat v uvedení smyšlených údajů nebo předstírání neexistujícího postavení za podmínky, že tímto jednáním nedojde k porušení právních povinností ani k újmě na právech třetích osob. Jakmile nastane stav, kdy prozrazení skutečnosti již nemůže ohrozit výsledek testu, Česká televize musí věc uvést na pravou míru především osobám, jimž byla reportážní legenda předestřena.

16.18 Použití reportážní legendy při natáčení zábavních a uměleckých pořadů je možné za obdobných podmínek, které jsou obsaženy v čl. 16.15, nebude-li porušena právní povinnost.

Účinkující a kompars

16.19 Povinností České televize je dbát důstojnosti a dalších osobnostních práv osob, jež účinkují v pořadech, včetně členů komparsu. Nelze připustit, aby tyto osoby byly vystaveny nátlaku nebo manipulaci a ztrácely možnost svobodně se rozhodovat o tom, zda se natáčení pořadu zúčastní. Česká televize vždy předem účinkující poučí o charakteru pořadu a o požadavcích, které na ně natáčení klade.

16.20 Česká televize se vyvaruje takového zacházení s účinkujícími, kterým by byli vystaveni extrémnímu vyčerpání, zejména z důvodů nedostatku nápojů, potravy či odpočinku a při natáčení učiní opatření nezbytná k předcházení úrazům a k zabezpečení ochrany zdraví.

Natáčení s dětmi (nezletilými)

16.21 Nezletilý může být způsobilý posoudit svoji účast na natáčení v závislosti na stupni rozumových a volních schopností, kterých s přihlédnutím k věku i individuální vyspělosti dosáhl. Rozhodnutí, zda k natáčení postačí jeho souhlas, nebo bude nezbytné vyžádat souhlas zákonného zástupce, záleží především na charakteru pořadu, případně podmínkách natáčení. Jestliže s ohledem na charakter pořadu nebo podmínky natáčení není nezletilý schopen zcela posoudit všechny podstatné aspekty své účasti nebo o tom vyvstanou pochybnosti, musí si Česká televize vyžádat souhlas zákonného zástupce. Zpravidla bude dovoleno natáčet s nezletilými bez souhlasu zákonných zástupců ve zpravodajství a publicistice, zatímco souhlas bude nezbytné vyžádat při natáčení uměleckých pořadů. Česká televize si vždy vyžádá souhlas zákonného zástupce osoby mladší 16 let, jestliže se má natáčení uskutečnit ve studiích České televize nebo ve zvláštních v době natáčení veřejně nepřístupných objektech (exteriérech), které si pro účely natáčení sjednala.

16.22 Při natáčení rozhovoru s dětmi je nezbytné vyloučit nátlak, a to i nepřímý, vyplývající například z prostředí, v němž se má rozhovor uskutečnit. České televizi není dovoleno vystavovat děti jakékoliv manipulaci.

16.23 Česká televize musí zabezpečit, aby se účinkující děti při natáčení nestaly objektem psychického nebo dokonce fyzického násilí. Natáčení naplánuje tak, aby účinkující děti nebyly přetěžovány a nebyly vystaveny vlivům, které by mohly negativně působit na jejich vývoj.

16.24 Zákonným zástupcům nezletilých Česká televize na jejich žádost vždy obratem poskytne informace o účasti dětí na natáčení. Pouze za existence podmínek předvídaných v čl. 16.11 (například týrané dítě) takovou informaci i bez předchozí dohody s nezletilým odmítne poskytnout.

Zacházení se zvířaty

16.25 Česká televize musí vyloučit týrání zvířat při natáčení nebo v souvislosti s natáčením. Je nepřípustné, aby jenom z důvodů natáčení došlo k usmrcení nebo zranění zvířete. Je třeba šetřit zdraví a důstojnost zvířat a nelze dopustit jejich přetěžování, zejména vystavením nepřiměřené únavě, hladu či žízni. Česká televize nesjedná spolupráci na natáčení s osobami, jejichž činnost by byla v rozporu s tímto článkem.

Natáčení v zahraničí

16.26 Při natáčení v zahraničí je štáb České televize povinen dodržovat místní předpisy a vystříhat se jednání, které by mohlo být považováno za urážlivé vůči místním zvyklostem, náboženství či kultuře.

Nestandardní podmínky

16.27 Pokud se Česká televize byla nucena podrobit cenzuře při zpracovávání tématu (zejména ve státech ovládaných nedemokratickými režimy) nebo jiným nestandardním podmínkám, které ovlivnily zpracovávání tématu, rozhodne šéfredaktor příslušné redakce, zda natočený materiál lze použít, přitom zejména přihlédne k významu, který materiál může mít pro diváky. Jestliže bude rozhodnuto o použití materiálu, je povinností České televize pořad nebo jeho příslušnou část doprovodit upozorněním na okolnosti, které bránily plnohodnotnému zpracování tématu. Uvedené se vztahuje i na převzaté materiály.