Čl. 20 Charitativní a dobročinná činnost — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

20.1 Česká televize podporuje kulturní a obecně prospěšné aktivity především v rámci tzv. mediálního partnerství, které spočívá v poskytnutí prostoru pro vysílání sbírkových, osvětových a nekomerčních upoutávek. Počet přijatých projektů závisí na prioritách, jejichž stanovení vychází z poslání České televize jako televize veřejné služby. V tomto ohledu mají přednost projekty charitativní, humanitární a osvětové.

20.2 Zájemci o mediální partnerství předkládají České televizi žádost o vysílání sbírkových, osvětových a nekomerčních upoutávek spolu s projektem, k němuž se upoutávky mají vztahovat. Česká televize je povinna před uzavřením smlouvy ověřit nekomerční charakter projektu a způsobilost žadatele naplnit projekt. Za tímto účelem si vyžádá také informace o personálním, organizačním a finančním zajištění realizace projektu.

20.3 Jestliže počet způsobilých žádostí převýší v určitém období programové možnosti České televize, posuzuje a vybírá projekty, jejichž upoutávky budou předmětem mediálního partnerství, výběrová komise. Česká televize je povinna nominovat alespoň třetinu členů výběrové komise z řad na ni nezávislých osobností se znalostí nevládního neziskového sektoru. Nominované osobnosti nesmějí mít vztah k posuzovaným projektům, jinak v případě možné podjatosti musí být z účasti na práci a rozhodování výběrové komise dočasně vyloučeny.

20.4 Obsahové i technické ztvárnění upoutávek zařazených do vysílání musí splňovat kritéria kvality vlastní ostatnímu programu České televize a nesmí v divácích vytvářet klamavé zdání o zaměření a účelu projektu. Zvláště nelze připustit uvádění nepravdivých nebo zkreslujících informací o účelu a způsobu nakládání s finančními prostředky získanými veřejnou sbírkou.

20.5 Česká televize vyhledává také jiné možnosti informování o charitativních projektech a činnosti nevládních neziskových organizací, které tvoří důležitou páteř otevřené občanské společnosti.

20.6 Česká televize je v odůvodněných mimořádných případech oprávněna darovat finanční nebo materiální prostředky, popřípadě poskytnout bezplatnou anebo zvýhodněnou službu za účelem poskytnutí humanitární pomoci lidem v nouzi, a to buď přímo nebo prostřednictvím renomované nevládní organizace nebo obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni - společnosti při České televizi, o. p. s., v jejíž statutárních orgánech má zastoupení. Takto však mohou být poskytnuty prostředky pouze z výnosů podnikatelské činnosti České televize ve výši přiměřené její hospodářské situaci.

20.7 Česká televize dále může ve vhodných případech úměrně svým možnostem podpořit obecně prospěšné kulturní, vzdělávací, výchovné či humanitární projekty zvýhodněným poskytnutím služeb, vždy však pouze na základě písemné a veřejnosti přístupné smlouvy.

20.8 Česká televize jako zakladatel spolupracuje a přiměřeně svým možnostem podporuje činnost obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni - společnosti při České televizi, o. p. s., a dbá na zachování vysokého kreditu humanitárních aktivit této organizace. Pro informování o činnosti této společnosti ve zpravodajství a aktuální publicistice se přiměřeně použije ustanovení čl. 23.5.