Čl. 3 Poplatník televizního poplatku - otevřený vztah — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

3.1 Česká televize je poplatníkům televizních poplatků zavázána nakládat s poukázanými prostředky a ostatním majetkem s péčí řádného hospodáře. Bližší vymezení naplňování základních povinností spojených s hospodařením České televize upravují čl. 25.1 až 25.6.

3.2 Česká televize poskytne každé fyzické nebo právnické osobě na požádání pravdivé informace vážící se k právům a povinnostem platit televizní poplatek. K plnění této povinnosti provozuje stálou informační telefonní linku a přehledné informace včetně vzorů potřebných formulářů uveřejňuje ve zvláštní části teletextu a na internetu.

3.3 Česká televize poskytne na vyžádání informace o hospodaření s televizními poplatky i dalším majetkem v rozsahu údajů, které je povinna sdělovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

3.4 Česká televize uplatňuje při vymáhání televizních poplatků rovný přístup vůči poplatníkům, zejména žádného z poplatníků nezvýhodní oproti ostatním, aniž by pro to nastal zákonem předvídaný důvod. Česká televize vymáhá televizní poplatky od všech dlužníků, jakmile je zjistí. Upustit od vymáhání dlužného televizního poplatku lze pouze tehdy, pokud by bylo prokázáno, že náklady vymáhání převýší pravděpodobný výtěžek. Generální ředitel může výjimečně rozhodnout o dočasném upuštění od vymáhání dlužných televizních poplatků, jestliže se dlužník bez svého zavinění dostal do obtížné sociální situace.