"Já, por. Tecl Jan" — Ladislav Daneš — Vzpomínky pamětníků — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Zprvu jsem ho považoval za svého rodinného estébáka. Jeho jméno se objevovalo ve svazcích, vedených na mé jméno. Ty svazky byly původně čtyři, jeden z nich s číslem 61.774 byl 5.12.1989 (sic!) zlikvidován. Teď jsem zjistil, že Tecl Jan měl v popisu práce patrně televizi celou. V článcích Pavla Žáčka se objevuje také. Vzal jsem do ruky dokumenty ze svého svazku a napadlo mě, že by mohly zajímat i kolegy z televize, zvlášť ty, kteří už něco pamatují. Tož tu je jeden:

II: správa FMV, 1. odbor

V Praze dne 3. 9. 1971

Návrh na zavedení pozorovacího svazku na Daneše Ladislava

Já, por. Tecl Jan, starší referent 1. odboru II. Správy FMV předkládám návrh na zavedení pozorovacího svazku na osobu: DANEŠ Ladislav, nar. 26. 11. 1924… (vynechávám curriculum vitae) … V KSČ od r. 1946 a o veřejné dění a politiku nikdy neprojevoval zájem. (Tady musím staršího referenta poopravit: Uprostřed války, v r. 1943, jsem navázal spojení se stranickou ilegální odbojovou organizací a byl jsem v ní činný do května 45. A po válce - pracoval jsem na dvou Stavbách mládeže, takže o určitém zájmu by to svědčilo. Ovšem, pravda, po rezoluci Informbyra o Jugoslávii a po procesech jsem zjistil, že všechno je jinak, než jsem si představoval, a odtud začal nezájem o zdobení oken a májové průvody.)

V letech 1968-69 byl Daneš členem hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky pod vedením Arnošta Frydrycha ve složení Škutina, Kyncl, Kantůrek, Svejkovský, Vávra a dalších protisocialisticky zaměřených pracovníků a aktivně se podílel na negativním ovlivňování veřejného mínění. V těchto letech byl rovněž členem FITESU, který byl pro svoji kontrarevoluční činnost po dubnovém plénu KSČ v r. 1969 rozpuštěn.

Daneš byl v květnu 1970 vyloučen z KSČ s odůvodněním, že se stal nositelem pravicového oportunismu a svojí činností napomáhal vyvolávání nezdravých emocí a nacionálních nálad mezi televizní veřejností, které postupně vyústily v protistranickou kampaň a znevažování principů proletářského internacionalismu. V roce 1971 byl propuštěn z ČT.

Daneš se se změnou politického vývoje nikdy nesmířil. Nadále udržoval styky s osobami protisocialisticky smýšlejícími jako např. Škutina Vladimír, Kyncl Karel, Frydrych Arnošt, Hochman Jiří, Šikl Jaroslav a dalšími. Obsahem těchto styků bylo hodnocení politické situace, kritika angažovaných pořadů, konzultace, jak dále postupovat, vzájemná pomoc atd. Agenturní cestou byl zjištěn poznatek o návštěvách Daneše na britském velvyslanectví a zaslání dopisů po jisté přítelkyni Vladimíru Toskovi do Itálie.

V současné době bylo z několika pramenů zjištěno, že Daneš nadále pracuje pro ČT a to pro redakci publicistiky přes Přemysla Podlahu, pro druhý program přes jeho hlavního redaktora Zdeňka Michalce, pro reklamu prostřednictvím vedoucího redakce Marvana a pro literárně dramatickou redakci za pomoci dosud nezjištěného pracovníka. Touto cestou má Daneš pokračovat v rozkladném psychologickém působení na myšlení lidí.

Vzhledem k dosud získaným poznatkům navrhuji provést aktivní rozpracování Daneše s cílem zjišťovat a dokumentovat:

  • další záměry a formy jeho činnosti;
  • okruh osob, s nimiž je Daneš ve styku. Zejména se bude jednat o osoby, které se aktivně podílely na kontrarevoluční činnosti v letech 68-69 (Kyncl, Fairaizl, Branislav, Kantůrek, Moučková a další), které jsou v ČT zaměstnány, umožňují mu o situaci v ČT získávat informace a pracují podle jeho pokynů. Agenturně operativní práce na tomto úkolu bude zároveň prospěšná pro rozpracování objektu ČT.
  • vazba Daneše na zahraničí (ověřit styk na britské velvyslanectví, na Vladimíra Toska a zjišťovat další styky na cizí státní příslušníky, emigranty a charakter těchto styků).

Za tím účelem budou provedena následující opatření:

  1. Spojit se s orgány, kteří rozpracovávají nebo mají blokované styky Daneše, soustředit od nich dosud získané poznatky k těmto stykům a projednat další spolupráci v rozpracování.
  2. Okrajově bude zaměřen A. Martin a D. Pekař, zejména ke vztahu Daneše na ČT.
  3. Vyjednat s orgánem II. Správy FMV s. Loudou možnosti jeho spolupracovníka Míly k osobě Daneše a jeho využití v akci.
  4. Se s. Ramplem (II. Správa FMV) prokonzultovat možnosti jejich spolupracovníka Gustava k osobě Daneše a ověření návštěv na britském velvyslanectví.
  5. Provést TÚ C-7 (pozn. pisatele: tzn. odposlech telefonu) a na základě jeho výsledků budou prováděna operativní opatření.
  6. Z úseků ČT, na které má Daneš vztah, vytipovat vhodné osoby ke spolupráci.
  7. Podle výsledků uvedených opatření bude navržen další postup.

Vypracoval por. Tecl Jan
Schvaluji: pplk. podpis nečitelný

Tak to byl začátek nové éry mého života. Byl jsem zařazen do 4. kategorie občanů, nazvané "Nepřátelské osoby", která měla dopad bohužel i na děti. Zákaz jejich dalšího vzdělávání. A samozřejmě jsem se ocitl i na seznamu lidí, kteří nesměli proniknout do oblasti kultury. To bylo spíš vyznamenání, být v takovém seznamu, v takové krásné společnosti charakterních, statečných lidí. Ale to už je jiná kapitola.

Ladislav Daneš (*1924)
dramaturg, publicista, televizní scenárista, redaktor a režisér
1943-1948 - herec (Intimní divadlo, Studio Národního divadla, Soubor Jindřicha Honzla)
1950-1953 - dramaturg Východočeského divadla v Pardubicích
1953-1957 - dramaturg divadla D34 (E.F.Buriana)
1957-1970 - dramaturg a redaktor Čs. televize Praha
1970-1975 - nezaměstnaný
1975-1984 - koncertní jednatel Symfonického orchestru FOK
od roku 1990 - externí spolupráce s Československou a Českou televizí (televizní cyklus Černá ovce, sem tam bílá; televizní dokumenty-portréty Oty Šika, Soni Červené, Oldřicha Daňka, Lenky Reinerové a Oty Ernesta)

Je autorem životopisných knih Vlasty Fabiánové (Jsem to já?) a L. Jiřincové (Pohár vzpomínek) a odborných publikací (Dílo L. Stroupežnického; Loutka a herec; Herecká postava v dabingu)

1970-1989 - v disentu - veden jako nepřátelská osoba režimu v Centrální evidenci ÚV KSČ

Jan Tecl (*1941)
Do služeb ministerstva vnitra byl přijat v roce 1962. Od března 1971 působil jako starší referent1. odboru II. správy FMV (hlavní správa kontrarozvědky), od července 1973 jako starší referent1. odboru, resp. IV. odboru správy StB Praha. V roce 1974 přešel na X. správu FMV (správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli), která byla po reorganizaci v roce 1988 přejmenována na II. správu SNB (hlavní správa kontrarozvědky). V červnu 1990 propuštěn ze služebního poměru příslušníka SNB.
(dr)