Kavčí hory v datech — Kavčí hory — Televizní studia — Historie — Vše o ČT — Česká televize

 • 1946 - 1947

  Čs. rozhlas vypracoval Perspektivní plán výstavby Ústřední budovy Čs. rozhlasu a televisního střediska Praha.

 • červenec 1955

  zástupce ředitele Ústředního televisního studia Praha Dr. Miroslav Ráž odeslal náměstkovi ministerstva spojů dopis s podklady pro zpracování Investičního úkolu na výstavbu definitivního televizního studia v Praze.

 • 1956

  Dr. Ing. Arch. Jan Novák ze Spojprojektu Praha vypracoval porovnávací studii na situování nového televizního studia v Praze 5 na lokalitě Dívčí hrady a v Praze 4 na Pankráci.

 • 1957

  Ústřední národní výbor hl. m. Prahy rozhodl o umístění nového televizního studia v Praze 4 na Pankráci.

 • 1959

  Vypracován Investiční úkol na výstavbu nového televisního střediska v Praze 4 na Pankráci a schválen předsedou Čs. výboru pro rozhlas a televizi Františkem Nečáskem.

 • 1960

  Ak. arch. Jiří Holý ze Spojprojektu vypracoval architektonickou studii na Televizní středisko na Kavčích horách, ve které také situoval objekt pro televizní zpravodajství.

 • 1960

  Čs. televize zpracovala první komplexní dokument svého rozvoje Hypotéza rozvoje Čs. televize do roku 1980, kde se mj. formulovaly záměry dalšího rozvoje vysílání ČST, zavedení II. programu a vysílání v barvě; z Hypotézy vyplynula potřeba dalších kapacit, překračujících rámec Investičního úkolu z roku 1959 a tedy i požadavek na další pozemek pro výstavbu televizního střediska.

 • 1961

  Vypsána soutěž na urbanisticko - architektonické řešení centrálního náměstí, budov Čs. rozhlasu a budov Čs. televize v Praze 4 na Pankráci.

 • 1961

  Ak. arch. Holý vypracoval objemovou studii na televizní středisko na Kavčích horách a úvodní projekt na1. etapu výstavby. Na základě výsledků soutěže přidělil ÚNV hl. m. Prahy Čs. televizi pro potřeby další výstavby televizního střediska na Kavčích horách tzv. východní pozemek. Na podzim byla v předstihu zahájena1. etapa výstavby televizního centra.

 • 1962

  V důsledku špatné hospodářské situace státu, zejména v investiční výstavbě, byla přerušena realizace mnoha staveb, mezi nimi i výstavba televizního střediska Kavčí hory - Západ (TVS KH).

 • 1964

  Výstavba TVS KH opět pokračovala.

 • 1970

  Do provozu byla uvedena1. etapa vystavby (2 studia).

 • 1971

  Zahájen provoz Objektu centrální televizní techniky (výškové budovy).

 • 1976

  Zahájen provoz2. studiového bloku (3 studia).

 • 1983

  Dokončena výstavba Objektu závodní požární stanice.

 • 1984

  Dokončena výstavba Objektu Televizních novin.

 • 1987

  Dokončena výstavba Objektu centrální chladírny.

 • 1988

  Dokončena výstavba celé západní části.

 • 1996

  Dokončena výstavba východní části (objekty provozu společné techniky, archivů a programových fondů a programu, objekt producentských center).