Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Konec federální televize — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Od 4. 9. 1990 došlo ke změně koncepce a označení televizních programů. Jako federální byl nadále vysílán jen dosavadní1. program, nově pod názvem F1. Dosavadní2. program se rozdělil na český okruh ČTV a na slovenský okruh S 1. Navíc začal 14.5. 1990 vysílat třetí český program OK 3 (na Slovensku byl od6. 6. 1991 vysílán obdobný program TA 3) na okruhu dříve blokovaném sovětským vysíláním.

Ještě za trvání federace zřídila Slovenská národní rada k 1.7. 1991 svým zákonem Slovenskou televizi. K 1.1. 1992 byla pak zřízena zákonem České národní rady Česká televize. Československá televize zůstávala v roce 1992 provozovatelem vysílání na federálním okruhu F 1, pro který vyráběla zpravodajství. Ostatní pořady pro F 1 zajišťovaly obě republikové televize, které zároveň zcela převzaly do své režie vysílání na ostatních dvou okruzích v každé republice.

Mezitím byl 30. října 1991 schválen zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 468/1991 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který rozlišil dvě kategorie vysílatelů - provozovatele vysílání ze zákona (bývají označováni jako veřejnoprávní) a držitele licence (soukromá, komerční televize či rozhlas). Tento zákon, který umožnil vznik komerční televize, platil ve znění změn a doplňků do poloviny roku 2001.

Federální epilog

Československá televize zanikla k 31. 12. 1992 spolu s rozdělením československé federace, a to v situaci, kdy v České republice ještě kromě České televize nebyl jiný provozovatel televizního vysílání.

Česká televize není bývalou Československou televizí, jejíž fungování bylo až do konce spjato s existencí československé federace. Přes podstatné změny, ke kterým v posledních letech jejího trvání v ČST došlo, proměna ČST z "vládního média" na "veřejnoprávní", tedy na službu veřejnosti, nebyla před rozdělením federace důsledně - zejména po právní stránce - dokončena. Naproti tomu Česká televize byla jako služba veřejnosti, se všemi zákonnými závazky z toho plynoucími, vytvořena od samého počátku.