Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Cestujte s Českou televizí

Zahájení vysílání ČST v mimořádných podmínkách — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Ve středu 21. srpna 1968 v časných ranních hodinách se v objektu Měšťanské Besedy shromažďovali televizní pracovníci i z jiných pracovišť ČST. Po krátké informaci byla v součinnosti s provozním dispečinkem (Václav Trmal, Hanuš Fischer) zahájena příprava mimořádného vysílání ze studia „A“, protože zpravodajské studio „B“ bylo v té době v rekonstrukci.

Souběžně s technicko-provozním zabezpečením předčasného zahájení vysílání programové složky urychleně připravovaly aktuální materiály a komentáře pro mimořádné vysílání. Provozní inženýr Lubomír Drtina projednal s vedoucím směny provozu studia Miroslavem Opálkou a vedoucím směny studia Skaut Rudolfem Sychrou postup součinnosti a jednal s vedoucím přenosové techniky Ing. Jiřím Hozmanem o přemístění přenosového vozu na vysílač Cukrák.

Po osmé hodině mimořádné vysílání zahájila paní Kamila Moučková, komentátorka Hlavní redakce Televizních novin. Ve vysílání byli diváci informováni o vstupu okupačních vojsk na území ČSSR. Komentáře byly doplňovány filmovými dokumenty, pořízenými z okupované Prahy a výzvami obyvatelstvu k zachování klidu a vyvarování se konfliktů s okupanty. Během vysílání byl ústředním ředitelem ČST Jiřím Pelikánem telefonicky vznesen požadavek na udržení vysílání co nejdéle.

V průběhu vysílání se uskutečnilo telefonické spojení se studii Ostrava a Brno. Ostrava sdělila, že je připravena převzít vysílání v případě, kdyby z objektu Měšťanské Besedy a následně ze studia Skaut, bylo vysílání přerušeno. Za daného stavu spojovacích prostředků bylo možné propojit signál ze studia Ostrava do vysílání jen přes odbavovací pracoviště v Měšťanské Besedě. V každém případě muselo být odbavovací pracoviště udrženo v provozu do doby, než spojaři propojí vysílání mimo odbavovací pracoviště Měšťanské Besedy úpravou v propojení retranslačních tras.

Během mimořádného vysílání volal Jan Vrabec, že převzal zprávu o tom, že Pražský hrad má vyřazenou telefonní ústřednu z provozu a má jedinou samostatnou telefonní linku, po které si pan prezident Ludvík Svoboda přeje promluvit ve vysílání k lidu. Pan Miroslav Opálka sdělil číslo telefonní pobočky, která byla vyvedena na ústředně Měšťanské Besedy a přímo propojena na vysílací panel. Ihned vydal pokyn pracovníkům odbavovacího pracoviště k propojení telefonní linky do vysílání a oznámil režii studia „A“ připravenost k vysílání projevu a k záznamu projevu na magnetofonový pásek.

Vzápětí následoval další telefonát z Hradu, pan prezident sdělil: „Vidíme, že vysíláte, a já bych chtěl k národu v tomto vysílání promluvit.“ Připravenost k vysílání byla po domluvě s režií potvrzena, a tak byl projev pana prezidenta těsně před devátou hodinou odvysílán. Ještě během projevu volali pracovníci Čs. rozhlasu, zda projev natáčíme. Tato skutečnost byla potvrzena a dohodnuto, že záznam po skončení projevu se Čs. rozhlasu přehraje.

Po projevu pana prezidenta pokračovalo mimořádné vysílání ze studia „A“. Před desátou hodinou bylo oznámeno obsazení objektu Plodinová burza paní Dagmar Štorkánovou.

Předpoklad okupačních vojsk, že obsazením objektu Plodinová burza, kde byla pracoviště ústředního ředitele ČST Jiřího Pelikána, ředitelství programových složek a Studio D, bude mimořádné vysílání ČST zastaveno, se nenaplnil. Po krátké odmlce se znovu ozvala Dagmar Štorkánová ze sekretariátu Viktora Růžičky a sdělila stručně: „Jedou k vám“.

Než vojenská jednotka s doprovodem dorazila ke vstupu do objektu MB ve Vladislavově ulici, byla na odbavovacím pracovišti odpojena signalizační identifikace všech zdrojů obrazového a zvukového signálu a odmontovány páčky sekčních jističů a hlavního vypínače síťového přívodu; tím se odbavovací pracoviště jevilo jako vyřazené z provozu. Tímto opatřením zůstalo pracoviště v provozu pro odbavení vysílání ze studia Skaut a možnost převzetí vysílání studiem Ostrava. Toto prozíravé opatření bylo obhájeno proti pochybnostem o účelnosti pokračování v mimořádném vysílání. Provozní inženýr Lubomír Drtina a vedoucí směny provozu jednoznačně průchod televizního signálu odbavovacím pracovištěm prosadili.

Kolem půl jedenácté hodiny dopolední byla Měšťanská beseda obsazena okupanty a pracovníci z celého objektu byli přemísťováni do bufetu, tzv. „Kufru“ v přízemí Měšťanské Besedy.

Mimořádné vysílání převzalo studio Skaut. Televizní signál byl přenášen po kabelu na odbavovací pracoviště v Měšťanské Besedě, které provozní směna před jeho nuceným opuštěním ponechala v provozním stavu. Tímto opatřením bylo umožněno odbavení televizního signálu na vstup vysílače, přestože objekt Měšťanské Besedy byl již obsazen.

Komentátorka paní Olga Čuříková zahájila tak z domovského studia svého pořadu „Vlaštovka“ mimořádné vysílání zpravodajského charakteru. U mikrofonu se postupně střídali pánové Jiří Svejkovský a Petr Krul. Televizní vysílání ze studia Skaut bylo přerušeno obsazením pracoviště Spojů v nástavbě objektu Měšťanské Besedy.

Provozní inženýr Lubomír Drtina vyhověl požadavku na využití zvukové techniky ve studiu Skaut pro rozhlasové relace vysílače Městského výboru KSČ v Praze. Provozní směna studia pod vedením Rudolfa Sychry (za účasti Petra Krechlera, Zdeňka Brože, Vlastimila Mojžíše, Václava Charváta, Jiřího Linerta, Jaroslava Kusýho, Bohumila Cinky) po ukončení mimořádného televizního vysílání zajistila přípravu a provoz zvukového zařízení pro mimořádné vysílání Čs. rozhlasu. Rozhlasové relace vedl pan Karel Malina se spolupracovníky Čs. rozhlasu a Čs. televize. Čs. rozhlas využíval služeb studia Skaut, které jako jediné nebylo okupanty objeveno a obsazeno až do návratu československé delegace z Moskvy.

V objektu Měšťanské Besedy vyváděl sovětský major se dvěma samopalníky jako posledního pracovníka vedoucího směny odbavovacího pracoviště k ostatním pracovníkům do „Kufru“. Karel Kohout, který jednal s velitelem jednotky, byl Miroslavem Opálkou upozorněn na skutečnost, že odbavovací pracoviště je stále v provozu a že není možné je ponechávat bez technického dohledu.

V této souvislosti bylo Karlem Kohoutem na podnět Lubomíra Drtiny s velitelem jednotky dohodnuto, že v objektu z bezpečnostních důvodů musí zůstat odborníci pro problematiku rozvodu plynu, vody a elektrické energie a tak se podařilo získat souhlas velitele s ponecháním pánů Miroslava Opálky, J. Svobody, E. Náplavy a L. Drtiny v objektu. Toto seskupení bylo schopno mimo zdůvodněného technického dohledu nad objektem připraveno v případě potřeby oživit a uvést odbavovací pracoviště a nejnutnější části objektu do provozu.

V odpoledních hodinách se podařilo M. Opálkovi odbavovací pracoviště vypnout. Do objektu Měšťanské Besedy přijel pan K. Kohout vozidlem SNB a požádán M. Opálku o vydání 16mm filmu – dvou pásů z filmové projekce. Film se podařilo skrytě přenést a předat K. Kohoutovi, který film dopravil na provizorní vysílací pracoviště v Tesle Hloubětín a odpoledne odtud odvysílán.

Pohyb zbylých pracovníků po objektu Měšťanské Besedy byl možný zásadně za asistence ozbrojeného doprovodu a po předchozím zdlouhavém vyjednávání o potřebě provedení kontroly nad rozvody vody, plynu a elektřiny.

Pan Jaroslav Svoboda a Emil Náplava ve večerních hodinách budovu Měšťanské Besedy opustili. M. Opálka a L. Drtina v objektu zůstali. Oba se zdržovali v kanceláři vedoucího provozu studiové techniky vedle odbavovacího pracoviště a vchod byl hlídán dvěma samopalníky. Telefonní spojení bylo přerušeno vytržením přívodu telefonu okupanty, avšak v nočních hodinách bylo spojení techniky obnoveno a předán vzkaz rodinám, že jsou v pořádku a zůstávají na pracovišti.

Ráno 22. 8. M. Opálka objekt Měšťanské Besedy opustil a L. Drtinovi se podařilo zůstat ve vrátnici objektu, kde po celou následující dobu bylo zachováno telefonické spojení ČST s celou republikou. Teprve další hodiny a dny prokázaly přímo strategický význam tohoto malého spojovacího uzlu ve vrátnici Měšťanské Besedy. Proto bylo rozhodnuto ponechat L. Drtinu ve vrátnici Měšťanské Besedy. Z průběhu minulého dne bylo jasné, že je důležité:

  • udržovat spojení se štáby a zejména s provizorními vysílacími pracovišti a ostatními spolupracujícími složkami programového a technického zajištění vysílání;
  • časově koordinovat provoz vysílačů, zejména vysílače Buková hora a vysílače ve VÚST;
  • prostřednictvím Elektrárenského dispečinku napěťovými rázy soustavně přerušovat okupantské rozhlasové relace z vysílače Cukrák;
  • udržovat spojení prostřednictvím veřejné telefonní sítě a sítě ČSD s Aťou Kejhovou, která zajišťovala předávání filmových materiálů z okupovaného Československa.