Výroční zpráva 2013 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Česká televize jakožto povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zajišťovala během kalendářního roku 2013 přístup veřejnosti k informacím vztahujícím se k její působnosti, a to prostřednictvím webových stránek https://www.ceskatelevize.cz/, písemně, elektronicky, telefonicky a osobně.

Česká televize zveřejňuje v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013.

Rok 2013 – počet žádostí, rozhodnutí, odvolání, stížností, výše výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními

Počet vyřizovaných žádostí o poskytnutí informace 63
z toho obdržených v roce 2013 56
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 22
z toho rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 12
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
Celková výše výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně nákladů na zaměstnance České televize a nákladů na právní zastoupení 0 Kč
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností podaných podle ust. § 16a zák. č. 106/1999 Sb. 1
z toho podaných z důvodů uvedených v ust. § 16a odst. 1 písm. b),
tj. neposkytnutí informace v zákonné lhůtě
1
z důvodů uvedených v ust. § 16a odst. 1 písm. c),
tj. poskytnutí informace pouze částečně,
aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
0

V roce 2013 vyřizovala Česká televize celkem 63 žádostí o poskytnutí informace, z toho 56 žádostí bylo České televizi doručeno v roce 2013. Z celkového počtu žádostí vyřizovalo čtyři Televizní studio Ostrava, Televizní studio Brno žádnou. Právnické osoby podaly v tomto roce celkem 7 nových žádostí o poskytnutí informace, 49 žádostí obdržela Česká televize od 40 různých fyzických osob.

Co se týká charakteru požadovaných informací, zaznamenala Česká televize v roce 2013 celkem 10 žádostí, kterými se žadatelé domáhali informací týkajících se vysílání České televize v souvislosti s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Postupem České televize v průběhu předvolebního a volebního vysílání se v roce 2013 zabýval rovněž Nejvyšší správní soud, přičemž v odůvodnění usnesení č.j. Vol 121/2013–33 ze dne 14. listopadu 2013 uvedl, že pochybení médií zakládající protizákonnost neshledal.

Dotazy žadatelů směřovaly také na hospodaření České televize, např. na celkové náklady a rozpočet výroby pořadů, výběr televizních poplatků, náklady oddělení poplatků, výši platů a mezd moderátorů a redaktorů České televize, odměny vyplacené hostům v pořadu. Žadatelé se dále domáhali např. elektronického textového přepisu pořadu Hyde Park Civilizace ze dne 19. 10. 2013, informace o tom, kdy budou uvedeny do vysílání další díly pořadu České století, informace o spotech na internetový obchod Alza.cz, informací týkajících se facebookového profilu České televize či výsledků výběrového řízení na externího fotografa.

Generální ředitel České televize rozhodoval v roce 2013 o 1 odvolání proti rozhodnutí České televize o částečném odmítnutí žádosti. Generální ředitel rozhodl tak, že část rozhodnutí České televize změnil a nařídil České televizi informaci poskytnout, ve zbytku napadené rozhodnutí potvrdil.

Česká televize obdržela v roce 2013 pouze 1 stížnost podle ust. § 16a odst. b) InfZ (tj. z důvodu neposkytnutí informace v zákonné lhůtě). Česká televize nicméně tuto stížnost vyřizovala jako novou žádost o poskytnutí informace, neboť vlivem závady elektronické podatelny nebyla původní žádost České televizi vůbec doručena.

Česká televize evidovala ke dni 31. 12. 2013 dvě probíhající soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti jejích rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Ani jedno z těchto řízení nebylo v roce 2013 ukončeno, tudíž Česká televize neobdržela žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti jejích rozhodnutí v oblasti práva na informace, jehož opis by bylo třeba ve výroční zprávě uvést. Obě zmíněné žaloby byly podány u soudu již v roce 2012, avšak žaloba ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí generálního ředitele České televize a rozhodnutí České televize ze dne 31. 7. 2012 byla České televizi doručena v roce 2013. Napadené rozhodnutí se týkalo sdělení výše platů a odměn některých členů managamentu České televize, přičemž Česká televize žadateli na základě provedeného testu proporcionality jmenovité údaje poskytnout odmítla, avšak sdělila souhrnnou informaci o objemu mezd vyplacených 12 zaměstnancům vedení České televize. Vzhledem k tomu, že otázka, zda v případě kolize práva žadatele na informace (v posuzovaném případě odměna veřejného zaměstnance) s právem jiného subjektu na ochranu soukromí je nutno tato vzájemně si konkurující práva poměřit pomocí testu proporcionality, je v současnosti předložena k posouzení rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu a ke dni 31. 12. 2013 nebyla s konečnou platností rozhodnuta, postupovala Česká televize při posuzování obdobných případů způsobem popsaným výše.

Na rozdíl od období před rokem 2012, pokračovala Česká televize v roce 2013 stejně jako v roce 2012 ve zveřejňování informací poskytnutých na základě individuálních žádostí na webových stránkách České televize a ve vedení evidence obdržených žádostí. Díky této evidenci může Česká televize zařadit do výroční zprávy porovnání poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v letech 2012 a 2013.

Poskytování informací – porovnání roku 2012 a 2013

druh informace 2012 2013
Počet nově obdržených žádostí 24 56
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 12 22
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí 9 12
Počet podaných odvolání 4 1
Počet podaných stížností 6 1

V roce 2013 narostl objem nově obdržených žádostí o poskytnutí informace oproti roku 2012 o více než 130 %. I přes stoupající počet žádostí se nicméně snížil počet podaných odvolání i počet podaných stížností, což lze připsat zejména zavedení ustálených postupů při vyřizování žádostí a zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými útvary České televize.