Výroční zpráva 2011 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

 • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Česká televize, v souladu s ustanoveními § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vykazuje údaje, které nastaly v kalendářním roce 2011:
 • Povinné údaje podle zákona č. § 18 zák. č. 106/1999 Sb.
  Počet obdržených žádostí o informace17
  Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí5
  Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti5
  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí3
  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence0
  Počet stížností na způsob poskytnutí informace0
  Počet stížností na nečinnost2
 • Z celkového počtu 17 žádostí o poskytnutí informací podaly 13 žádostí fyzické osoby a 4 žádosti sdružení. Ke dni 31. 12. 2011 bylo vyřízeno 15 žádostí, z toho šesti žádostem bylo zcela vyhověno.
 • O odvoláních proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rovněž o částečném odmítnutí žádosti rozhodoval generální ředitel České televize v roce 2011 tak, že ve dvou případech rozhodnutí České televize potvrdil a v jednom případě rozhodnutí České televize změnil a informaci poskytl.
 • V roce 2011 byla podána proti rozhodnutí České televize jedna žaloba k soudu. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto.

V roce 2011 byl České televizi doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. června 2011 spis. zn. 9Ca 350/2008-59-67, který zrušil rozhodnutí České televize a vyhověl tím žalobě podané v roce 2008 obecně prospěšnou společností. Podstatná část rozsudku Městského soudu v Praze: „Rozhodnutí generálního ředitele České televize ze dne 13. 8. 2008 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.“ V odůvodnění rozsudku se uvádí: „Z rozhodnutí o odmítnutí informací musí být zřejmé, jaké informace jsou považovány za obchodní tajemství a v čem povinný subjekt v konkrétním případě spatřuje naplnění všech znaků obchodního tajemství vyplývajících z ust. § 17 obchodního zákoníku, navíc tyto informace musí být subjektem, jenž vykonává právo k obchodnímu tajemství, za obchodní tajemství označeny.“ „Nelze aplikovat přímý účinek směrnice 2003/98/ES a jediným relevantním předpisem je zákon o svobodném přístupu k informacím.“ Proti tomuto rozsudku podala Česká televize v roce 2011 kasační stížnost, o které soud dosud nerozhodl.