Výroční zpráva 2008 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Česká televize v roce 2008 obdržela pět žádostí o poskytnutí údajů na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádosti o poskytnutí informací došly od tří fyzických osob, jedné obchodní společnosti a jedné obecně prospěšné společnosti.

Žádosti o poskytnutí informací byly, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, vyřízeny následovně: Dvěma fyzickým osobám byly na část položených otázek poskytnuty odpovědi a stran dalších otázek bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Žádost třetí fyzické osoby bude vyřízena až v roce 2009. Obchodní společnosti byly poskytnuty odpovědi. Žádost obecně prospěšné společnosti byla odmítnuta.

Generální ředitel České televize v roce 2008 rozhodl o dvou odvoláních podaných proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí“). Prvé rozhodnutí o odvolání bylo vydáno ve věci odvolání fyzické osoby podaného proti rozhodnutí o odmítnutí vydaném v roce 2007; generální ředitel České televize potvrdil rozhodnutí o odmítnutí. Druhé rozhodnutí o odvolání bylo vydáno ve věci odvolání obecně prospěšné společnosti podaného proti rozhodnutí o odmítnutí vydaném v roce 2008; generální ředitel České televize potvrdil rozhodnutí o odmítnutí.

České televizi není znám žádný případ, kdy by rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. rozhodnutí o odvolání proti takovémuto rozhodnutí bylo přezkoumáno soudem.

V roce 2008 Česká televize neposkytla žádné výhradní licence.

V roce 2008 nebyly podány žádné stížnosti proti postupu při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím.