iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 5. 2016
23:05 na ČT24

1 2 3 4 5

13 hlasů
23659
zhlédnutí

Náš Karel IV.

Víra, duchovní svět

Středověk a gotika kolem nás. Po stopách nejvýznamnějšího českého panovníka.

24 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Náš Karel IV.

 • 00:00:00 NÁŠ KAREL IV.
 • 00:00:02 VÍRA A DUCHOVNÍ SVĚT
 • 00:00:19 -Karel IV. byl nepochybně
  mimořádně zbožným člověkem.
 • 00:00:24 -Kvůli tomuto prostoru
  byl Karlštejn vybudován.
 • 00:00:26 Kvůli němu jsou okolo nás
  ty sedmimetrové kamenné zdi.
 • 00:00:29 Kvůli tomuto prostoru
  a kvůli tomuto místu.
 • 00:00:34 -To je myslím věc,
 • 00:00:36 která Čechům chybí
  v té novodobé historii.
 • 00:00:40 To umění té reprezentace.
 • 00:00:47 -Dobrý den, je tu další vydání
  historické série NÁŠ KAREL IV.
 • 00:00:52 Tentokrát se zaměříme
 • 00:00:54 na duchovní život a víru
  největšího z českých panovníků
 • 00:00:58 a tyto fenomény budeme samozřejmě
  zkoumat v kontextu doby.
 • 00:01:05 "Z Boží milosti král český
  a císař římský."
 • 00:01:09 Těmito slovy sám sebe tituloval
  a byl titulován panovník,
 • 00:01:13 jehož vláda byla nepochybně ozdobou
  pozdního středověku v Evropě.
 • 00:01:17 Známé a v dějinách
  často skloňované oslovení
 • 00:01:20 ovšem i dnes připomíná
  někdy možná opomíjený fakt,
 • 00:01:24 že úcta k Bohu před 700 lety
 • 00:01:26 stála v samotném středu veškerého
  dění na starém kontinentu.
 • 00:01:30 Politika, diplomacie, umění,
  vše mělo viditelnou vertikální osu.
 • 00:01:35 Jak se k ní stavěl Karel IV.?
 • 00:01:37 A byl bezmála světcem?
  Tak jak to zaznělo na jeho pohřbu?
 • 00:01:41 Nebo byl jen
  velmi obratným diplomatem?
 • 00:01:44 Odpovědi nejen na tyto otázky
  hledáme v následující reportáži.
 • 00:01:49 (zpěv)
 • 00:01:52 Ave maris stella,
 • 00:01:56 Dei Mater alma...
 • 00:02:04 -Duchovní rámec doby,
  ve které Karel IV. vládl,
 • 00:02:09 byl určován gotickými parametry.
 • 00:02:12 A dá se říci,
 • 00:02:14 že víra prostupovala
  jako latentní faktor
 • 00:02:17 životem všech tehdejších lidí.
 • 00:02:20 -Toto, co tedy nazýváme
  paradigmatem středověku
 • 00:02:23 tím duchovním paradigmatem
  středověku,
 • 00:02:25 to získání věčného života,
 • 00:02:27 je naprosto samozřejmý
  životní postoj tehdejší.
 • 00:02:30 To není nic nadiktovaného,
  nějaká ideologie,
 • 00:02:33 tak jako jsme to znali
  třeba z komunismu.
 • 00:02:35 Každý tam plul
  nějak svým vlastním způsobem,
 • 00:02:38 ale těžko bychom hledali nějakého
  třeba ateistu dnešního typu,
 • 00:02:42 který by řekl: "No, mně je to jedno.
  Stejně po smrti nic není."
 • 00:02:46 Tak něco takového tam není,
  oni ví, že to, jak budou žít tady,
 • 00:02:51 tak tak bude vypadat
  jejich věčnost.
 • 00:02:54 Já bych řekl, že to je jeden
  možná z největších rozdílů
 • 00:02:57 mezi současností
  a mezi tím středověkem.
 • 00:03:01 -V době vítězného,
 • 00:03:03 ale zároveň už do krizí
  se dostávajícího křesťanství
 • 00:03:06 znovu přichází vlna
  očekávání konce.
 • 00:03:09 Konce dějin,
  apokalyptická očekávání,
 • 00:03:13 která znamenají sice
  konečné vítězství Ježíše Krista,
 • 00:03:17 ale provázené velkými zápasy,
 • 00:03:20 tak jak jsou symbolickým jazykem
  popisovány
 • 00:03:23 v poslední knize Nového zákona,
  Apokalypse.
 • 00:03:27 A sám Karel IV. byl člověk,
 • 00:03:29 který ty apokalyptické myšlenky
  v sobě měl,
 • 00:03:33 protože pro něj byl důležitý
  motiv Nového Jeruzaléma.
 • 00:03:38 Nový Jeruzalém je takový příslib,
  symbol jakéhosi města z nebe,
 • 00:03:42 které sestoupí na Zemi
  a které budou obývat ti zachránění.
 • 00:03:55 -Karel IV. byl nepochybně
  mimořádně zbožným člověkem,
 • 00:04:00 protože sám sebe
  jako panovník bral,
 • 00:04:05 že je podřízen nejvyššímu vládci,
 • 00:04:09 a tímto vládcem je
  Kristus na nebesích.
 • 00:04:13 To je nejvyšší vládce, král králů,
  kterému musí i císař
 • 00:04:17 jako světská hlava
  západního křesťanstva
 • 00:04:21 skládat účty ze své činnosti.
 • 00:04:26 -Karel je vlastně v tomhle ohledu
  typickým produktem své doby.
 • 00:04:30 Prostě je zbožný, tak jako všichni.
 • 00:04:32 Ale je to obtížné
  to také nějak měřit.
 • 00:04:35 Prostě tady není nějaké exaktnost.
  Co to je zbožnost?
 • 00:04:38 Nejenom ve středověku, ale i dneska.
  Co to je zbožnost, že?
 • 00:04:42 Tak Písmo svaté říká,
 • 00:04:44 zbožnost je
  starat se o vdovy a sirotky.
 • 00:04:48 Ale vnímal to takhle Karel IV.?
 • 00:04:52 Pro něho byla zbožnost také to,
  vykonávat svoji funkci dobře.
 • 00:05:09 -Tento vztah měl Karel IV.
  vybudován k svatému Václavovi
 • 00:05:13 jako k patronovi české země,
 • 00:05:15 jehož považoval za věčného,
  ideálního panovníka českého státu.
 • 00:05:21 Proto také korunu,
  kterou dal zhotovit,
 • 00:05:25 nazval Svatováclavská
 • 00:05:27 a česká panovnická koruna
  byla umístěna
 • 00:05:30 ve schráně skrývající
  lebku sv. Václava.
 • 00:05:35 A každému konkrétnímu panovníkovi
  byla pouze propůjčována.
 • 00:05:39 A k tomu přistupoval
  i moment další,
 • 00:05:43 a to byl jeho až fanatický sběr
  svatých ostatků, relikvií.
 • 00:05:49 Kdybychom se podívali
  v kapli sv. Kříže na Karlštejně
 • 00:05:53 na obrazy z dílny mistra Theodorika
  podrobně,
 • 00:05:57 tak zjistíme,
  že jsou tam v rámech otvory,
 • 00:06:01 ve kterých byly umístěny
  malé ostatky
 • 00:06:04 příslušných světců,
  které obrazy zpodobovaly.
 • 00:06:08 -Vášeň pro ostatky
  v očích tehdejších lidí
 • 00:06:12 byla jistě něco pozitivního,
 • 00:06:14 v dnešních očích
  je to tak trošku nepochopitelné.
 • 00:06:18 Ale jenom stručně chci vysvětlit,
 • 00:06:21 že ty ostatky hrály
  v tehdejší teologii roli svátostí,
 • 00:06:25 to znamená, jako by snášely
  tu nebeskou milost sem na zem.
 • 00:06:30 Čili Karel stahoval tu milost
  zejména sem,
 • 00:06:33 na České království a na Prahu.
 • 00:06:40 -Karel IV. se vztahoval
  především k sv. Augustinovi.
 • 00:06:45 Myslím, že to pro něho byl
 • 00:06:48 asi jeden z největších
  křesťanských filosofů,
 • 00:06:52 a pro něho
  asi vůbec nejvýznamnější.
 • 00:06:55 Nesouviselo to pouze s Karlem,
 • 00:06:58 souviselo to i právě s posunem
  celého pozdního středověku
 • 00:07:02 k Augustinovým myšlenkám
  a Augustinovým východiskům.
 • 00:07:08 -Na druhou stranu Augustin
  v návaznosti na Platóna
 • 00:07:11 zároveň také vytvořil
  takový ideální projekt,
 • 00:07:15 ideální představu posvátné obce,
  toho dokonalého státu.
 • 00:07:20 Platón to má jako dokonalý stát,
  tu republiku platónskou.
 • 00:07:26 Ale v době Augustinově
  už je to trochu jinak.
 • 00:07:29 Je to vlastně dvojí říše,
 • 00:07:31 ta duchovní, nebeská, náboženská,
  kterou na zemi reprezentuje církev,
 • 00:07:36 a ta světská moc,
  která má ve spojení a spolupráci
 • 00:07:40 a v podřízenosti
  k té duchovní autoritě
 • 00:07:43 vytvářet
  dokonalou pozemskou společnost.
 • 00:07:46 -Souvisí to samozřejmě s tím,
  že Karel IV. měl skvělé vzdělání,
 • 00:07:51 které získal ve Francii
  na královském dvoře.
 • 00:07:56 Že uměl řadu jazyků,
  uměl velmi dobře latinsky.
 • 00:07:59 Vlastně texty v té době
  byly převážně v latinském jazyce.
 • 00:08:03 A že tedy byl schopen
  si tyto knihy přečíst
 • 00:08:06 a že pak s tím
  i nějakým způsobem pracoval.
 • 00:08:09 Ale nějaký přímý důkaz toho,
  že tedy Karel pracuje tady
 • 00:08:14 skoro jako teolog,
  jako nějaký myslitel,
 • 00:08:18 ten neexistuje.
 • 00:08:30 -Já si myslím, že nejvýznamnějšími
  takovými markantami bylo
 • 00:08:34 soupeření mezi světskou
  a duchovní mocí,
 • 00:08:37 což tady dochází
  k zajímavému přelomu,
 • 00:08:41 protože zatímco v 13. století
 • 00:08:43 je zcela jasně dominantní
  papežství a duchovní moc,
 • 00:08:47 tak od počátku 14. století
  dochází k posunu
 • 00:08:50 a vlastně se ten vývoj přiklání
  na stranu moci světské.
 • 00:08:59 -Uznával moc římského biskupa,
  tedy papeže, v oblasti náboženské,
 • 00:09:05 ale neuznával jeho nároky,
  co se týče světské vlády.
 • 00:09:09 A ty byly, jak známo,
  značné oproti dnešku.
 • 00:09:13 Prostě papež se cítil nadřazen
  světské moci.
 • 00:09:16 Dokonce i císař sám mohl být
  podle papežské teorie sesazen.
 • 00:09:20 Něco takového by Karel
  určitě nepřipustil.
 • 00:09:23 -Karel velmi šikovně
  se uměl vymezit
 • 00:09:26 proti papežské moci.
 • 00:09:29 Takže dá se říci,
  že Karel se snažil držet
 • 00:09:32 v tomto vztahu rovnováhu
  mezi duchovní a světskou mocí,
 • 00:09:36 která se projevovala soupeřením
  mezi imperátorem a mezi papežem.
 • 00:09:42 -Ten vztah byl proměnlivý.
 • 00:09:45 On vlastně se dostal
  do nejvyšší politiky
 • 00:09:48 díky papežovi Klementu VI.,
 • 00:09:51 který byl kdysi jeho učitelem
  a vzorem na pařížském dvoře,
 • 00:09:56 když byl ještě opatem
  a později biskupem
 • 00:09:59 jako Pierre Roger.
 • 00:10:01 A vlastně zařídil mu volbu
  za římského krále v roce 1346.
 • 00:10:07 Nicméně Karel pak nesplnil
  řadu z bodů, které papeži slíbil,
 • 00:10:12 a papež mu přestal důvěřovat.
 • 00:10:15 Papež mu postupně
  přestal důvěřovat,
 • 00:10:18 a byl dokonce proti jeho korunovaci
  na císaře v Římě.
 • 00:10:22 To znamená k té nejvyšší funkci,
 • 00:10:24 ke které ambiciózní Karel
  od začátku směřoval.
 • 00:10:28 -Karel usiloval o to, aby státy,
  které řídil, fungovaly dokonale.
 • 00:10:33 A on sám věděl,
  že sám člověk je nedokonalý.
 • 00:10:38 Proto ani sebelepší panovník
  nemůže dosáhnout toho,
 • 00:10:43 aby společnost a stát
  dokonale fungovaly.
 • 00:10:48 Ale měly se co nejvíce
  samozřejmě přiblížit
 • 00:10:51 k té dokonalosti
  věčného nebeského království.
 • 00:10:57 -On věděl, že ho nemůže
  pozemským panováním zcela naplnit,
 • 00:11:01 a to bylo právě určité napětí
  mezi tou pozemskou situací,
 • 00:11:06 která tak jako touží
  a tíhne po tom naplnění,
 • 00:11:10 a tím, co ještě tady není,
  a co je s vírou a nadějí očekáváno.
 • 00:11:22 -Zkoumáme-li zbožnost
  největšího českého panovníka,
 • 00:11:26 nejsme naštěstí odkázáni
 • 00:11:28 jen na teoretické studie
  a hypotézy.
 • 00:11:30 Máme tu také přesvědčivé
  dobové svědky,
 • 00:11:33 které může zkoumat
  kdokoli a kdykoli.
 • 00:11:36 Jsou stále s námi,
  v kameni a v obrazech.
 • 00:11:38 Památky,
  které hovoří o víře Karla IV.
 • 00:11:42 Za všechny jsme vybrali jen tři.
 • 00:11:44 Monumentální katedrálu,
  staroslavný klášter a vznosný hrad.
 • 00:11:49 Další kapitolu tedy otevřeme
  ve Svatovítském chrámu.
 • 00:11:52 Katedře biskupa,
  sídle české církve,
 • 00:11:55 pohřebišti králů
  v jejich korunovačním dómu.
 • 00:11:58 V perspektivě Karlově
  mohlo ale jít ještě o mnohem víc.
 • 00:12:10 -Je to místo, kam Karel umístil
 • 00:12:13 jakousi svou ideu
  nebeského Jeruzaléma.
 • 00:12:16 Je to vlastně místo,
 • 00:12:20 kam nashromáždil
  neuvěřitelné množství světců
 • 00:12:24 a vytvořil tak vlastně
  jakési společenství vítězné církve,
 • 00:12:28 které mělo obklopovat
  celé to místo, chránit ho
 • 00:12:31 a vlastně dávat mu ten punc
  toho přednebí,
 • 00:12:34 toho prostoru,
 • 00:12:36 ve kterém už se dotýkali
  středověcí lidé nebe.
 • 00:12:45 Katedrála, to je stavba
  na strašnou spoustu generací.
 • 00:12:49 Nedá se postavit
  za jeden lidský život.
 • 00:12:51 Naopak, katedrály se stavěly
  více než 100 let, většina z nich.
 • 00:12:56 A mnohá katedrála od středověku
  vlastně zůstala v torzu,
 • 00:13:00 podobně jako katedrála
  sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
 • 00:13:10 Srdcem katedrály
  je tahle prostora,
 • 00:13:13 kaple sv. Václava.
 • 00:13:15 Je to vlastně místo nejposvátnější,
  opravdu je to ten prostor,
 • 00:13:20 kvůli kterému
  tohle místo bylo vybráno.
 • 00:13:22 Protože Karel IV.
  nechtěl opustit to místo,
 • 00:13:26 kde byl Václav pohřben poprvé,
 • 00:13:28 a nechal kapli postavit
  přesně nad jižní apsidou,
 • 00:13:33 ve které byl pohřben Václav poprvé
 • 00:13:36 po svém přenesení
  ze Staré Boleslavi.
 • 00:13:40 On totiž pochopil,
  že na tom může postavit
 • 00:13:43 vlastně celou tu rodovou politiku
  Lucemburků dál do budoucnosti.
 • 00:13:47 Protože jako každý
  středověký člověk ví,
 • 00:13:50 že odněkud vychází a někam směřuje.
 • 00:13:53 A jeho úkolem bylo přenést to
 • 00:13:55 jenom po tu chvíli
  toho svého života.
 • 00:14:28 -Stojíme právě v kostele
  Panny Marie, sv. Jeronýma,
 • 00:14:32 svatých Cyrila a Metoděje,
  sv. Vojtěcha a Prokopa.
 • 00:14:35 Je to klášterní kostel
 • 00:14:37 a patří ke klášteru Na Slovanech
  zvanému též klášter Emauzy.
 • 00:14:42 Ten klášter byl založen
  21. listopadu 1347.
 • 00:14:45 Ovšem tomuto založení předcházela
  ještě listina papežská,
 • 00:14:50 kterou papež Klement VI.
 • 00:14:53 dával Karlovi IV. svolení
  k založení takovéhoto kláštera.
 • 00:15:00 Tato listina
  je velice zajímavá tím,
 • 00:15:03 že právě obsahuje první informace
 • 00:15:06 o Karlově úmyslu založit klášter
  se slovanskou liturgií.
 • 00:15:11 Do dějin Emauzského kláštera
 • 00:15:13 se výrazně promítla
  Karlova úcta ke svatým ostatkům,
 • 00:15:17 jak nám o tom právě může vyprávět
 • 00:15:20 zde na stěnách vymalovaný
  takzvaný Emauzský cyklus.
 • 00:15:24 Což je cyklus nástěnných maleb,
 • 00:15:26 který obíhal celý ambit
  Emauzského kláštera
 • 00:15:30 a také ještě pokračoval
 • 00:15:33 v přilehlé kapli
  ve východním křídle.
 • 00:15:36 Tyto nástěnné malby vznikly
 • 00:15:39 na konci 60. let
  a na počátku 70. let 14. století
 • 00:15:43 a vyprávěly nám dějiny spásy,
 • 00:15:45 tedy dějiny od pádu andělů
  až po seslání Ducha Svatého.
 • 00:15:49 Právě z těchto motivů
 • 00:15:52 nebo z těchto
  ikonografických námětů
 • 00:15:54 usuzujeme na souvislost
 • 00:15:56 s významnou slavností
  Kopí a hřebů Páně,
 • 00:16:00 které na Karlovo přání
  papež schválil za speciální svátek,
 • 00:16:04 který se slavil vždy v pátek
  po druhé neděli velikonoční.
 • 00:16:09 A v průběhu tohoto svátku
 • 00:16:11 se nejvýznamnější ostatky,
  které měl Karel v držení,
 • 00:16:15 což byly ostatky
  patřící do císařského pokladu,
 • 00:16:18 se prezentovaly právě na nedalekém
  velkém Novoměstském rynku.
 • 00:16:39 -V muzikálu Noc na Karlštejně
  se Karlovi hosté ptají,
 • 00:16:43 proč bylo toto všechno vybudováno.
 • 00:16:45 A král cyperský Petr z Lusignanu,
  což je historická postava,
 • 00:16:49 v podání Waldemara Matušky říká:
 • 00:16:52 "Nevěřím, že toto všechno
  bylo vybudováno
 • 00:16:55 jenom kvůli rameni sv. Víta
  nebo lopatce sv. Kateřiny."
 • 00:16:58 A Štěpán, vévoda bavorský,
  se zasměje a řekne:
 • 00:17:01 "Cha, cha, jak znám císaře, mohlo."
 • 00:17:04 A vévoda bavorský má pravdu,
 • 00:17:06 protože toto všechno
  bylo skutečně vybudováno
 • 00:17:09 kvůli ostatkům, kvůli shromažďování
  sakrálních předmětů,
 • 00:17:13 a prvotně samozřejmě těch ostatků,
  které se týkaly umučení Páně
 • 00:17:17 a které představovaly
  říšský korunovační poklad.
 • 00:17:21 Čili jinak řečeno,
 • 00:17:23 Karlštejn měl v Karlových
  představách znamenat centrum říše.
 • 00:17:27 Nikoliv centrum Čech,
 • 00:17:29 ale centrum Svaté říše římské,
  neboli centrum Evropy.
 • 00:17:40 Nacházíme se v kostele Panny Marie,
 • 00:17:43 který je sídlem
  Karlštejnské kapituly.
 • 00:17:46 A Karlštejnská kapitula
  byla založena právě proto,
 • 00:17:49 aby ochraňovala ostatky
 • 00:17:52 a organizovala jejich výstavy,
  takříkajíc.
 • 00:17:55 Sancta sanctorum, svaté svatých,
 • 00:17:58 to nejsvětější místo,
  kaple sv. Kříže.
 • 00:18:10 Kvůli tomuto prostoru
  byl Karlštejn vybudován.
 • 00:18:13 Kvůli němu jsou okolo nás
  ty sedmimetrové kamenné zdi.
 • 00:18:17 Kvůli tomuto prostoru
  a kvůli tomuto místu,
 • 00:18:21 kde byl uchováván
  ten ostatkový poklad,
 • 00:18:24 ten korunovační poklad,
 • 00:18:27 k němuž patřila
  i říšská korunovační koruna,
 • 00:18:30 která vypadala velmi zhruba takhle.
 • 00:18:32 Kdo chce mít originál,
  musí jet do Vídně,
 • 00:18:35 do tamní Schatzkammer.
 • 00:18:54 A teď pozor!
 • 00:18:56 Pokud se opájíme krásou Karlštejna,
  obrazy mistra Theodorika,
 • 00:19:00 představami o těch korunovacích,
  o těch ostatcích, klenotech,
 • 00:19:04 vší tou nádherou, tou gotikou,
  tou duchovností,
 • 00:19:07 nesmíme zapomenout na jednu věc.
 • 00:19:09 Naše doba je opravdu
  zcela zásadně jiná
 • 00:19:11 a není možné ten Karlův vzor
  následovat jaksi doslovně.
 • 00:19:17 Není možné zapomenout na to,
 • 00:19:20 že dnes,
  kdybychom chtěli aplikovat
 • 00:19:23 ten model posvěceného vládce,
  univerzálního panovníka,
 • 00:19:27 že by to dopadlo velmi špatně
 • 00:19:30 a že ti, kteří se pokoušejí
  dnes spojovat světskou moc
 • 00:19:34 s nějakým posvěcením formálním
  ze strany církevních autorit...
 • 00:19:42 Obvykle jsou to věci,
 • 00:19:44 které jdou s moderní demokracií
  velmi špatně dohromady.
 • 00:19:47 Takže pokud si z Karla IV.
  máme brát nějaké poučení,
 • 00:19:51 rozhodně to není poučení,
 • 00:19:53 že potřebujeme nějakého
  Bohem posvěceného vládce.
 • 00:19:57 Myslím, že to by bylo
  špatné následování Karla IV.
 • 00:20:11 -Otázka, kterou si klademe
  dnes na závěr, tedy zní:
 • 00:20:14 Jak by mohlo nebo mělo vypadat
 • 00:20:17 duchovní následování
  evropského panovníka,
 • 00:20:20 který si vysloužil novodobý titul
  největší Čech?
 • 00:20:23 Odpověď se pokusíme nalézt
  s historikem a mužem,
 • 00:20:26 který se k odkazu našich králů
  dokázal hlásit ještě v době,
 • 00:20:30 kdy to nebylo nejen módní,
  ale dokonce ani příliš bezpečné.
 • 00:20:43 -Představme si jedno brzké ráno
  před zhruba 28 lety.
 • 00:20:52 Kolem dokola slídí StB,
  na Hradě bydlí Gustáv Husák,
 • 00:20:56 prezident Československé
  socialistické republiky,
 • 00:21:00 a v katedrále je sloužena mše
  za Jana Lucemburského a jeho rod.
 • 00:21:31 Když bylo po ní
  a vycházeli jsme ven,
 • 00:21:34 tak se zrovna začali sjíždět
  ti komunističtí papaláši do úřadů,
 • 00:21:39 a byl to opravdu geniální kontrast
  těch nařvaných rádoby vládců,
 • 00:21:45 jejichž nějaký duchovní
  nebo kulturní rozměr
 • 00:21:49 byl opravdu minimální.
 • 00:22:00 Ta samotná akce měla pro nás,
 • 00:22:03 kteří jsme se účastnili,
  tedy aspoň pro mě,
 • 00:22:06 ohromně osvěžující,
  nebo jak to nazvat,
 • 00:22:10 přesah tady z té doby
  někam jinam, do minulosti.
 • 00:22:17 Ale vědomí té kulturní kontinuity
  je podle mě naprostý základ
 • 00:22:22 jakékoliv kultury
  a fungování jakékoliv společnosti.
 • 00:22:27 A právě komunista se snažil
  tady to vědomí přetrhnout.
 • 00:22:40 Připomínáme tedy
  700. výročí narození Karla IV.
 • 00:22:44 a měli bychom si podle mě
  hlavně připomenout,
 • 00:22:48 v čem spočívá tedy
  reprezentace toho státu.
 • 00:22:52 Ti panovníci byli vychovávaní
 • 00:22:55 vlastně k tomu zastupovat stát
  odmala.
 • 00:23:01 To je myslím věc,
 • 00:23:04 která Čechům chybí
  v té novodobé historii.
 • 00:23:08 To umění té reprezentace.
 • 00:23:11 A dneska si myslím,
  že to je zcela evidentní,
 • 00:23:15 že na Hradě vlastně je člověk,
 • 00:23:20 který se chová opravdu jako buran
  v tom nejhorším slova smyslu.
 • 00:23:25 Ale co je ještě horší,
 • 00:23:28 že značné části společnosti
  to konvenuje.
 • 00:23:32 A lidé si myslí,
  že o tu reprezentaci nejde,
 • 00:23:37 že to je prostě něco,
  jenom taková věc, která je navíc.
 • 00:23:42 Ale to je omyl,
 • 00:23:44 ta reprezentace má zpětný dopad
  na náš vnitřní život,
 • 00:23:48 na to, jací jsme, jak se chováme
  a tak dále,
 • 00:23:52 a ovlivňuje to v negativním smyslu
  celou společnost.
 • 00:23:58 -Král a císař Karel s námi zůstává
  z Boží milosti i po 700 letech
 • 00:24:03 jako etalon
  skutečné velikosti a ducha.
 • 00:24:06 V příštím vydání našeho cyklu
  budeme zkoumat
 • 00:24:09 jeho skutečnou lidskou podobu
  i obyčejné strasti a nemoci.
 • 00:24:13 Do té doby se mějte hezky
  a na viděnou.
 • 00:24:18 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2016

Související