21. srpen 1969

Prvního výročí sovětské okupace v srpnu 1969 se Husákovo nové vedení Komunistické strany Československa velmi obávalo. Proto už od poloviny července 1969 vedlo propagandistickou kampaň k odsouzení a zostuzení stoupenců reformního hnutí a vyzdvižení bratrství se Sovětským svazem.

V polovině srpna nové vedení KSČ už otevřeně demonstrovalo svou moc: přesunulo k Praze ozbrojené síly, do pohotovosti uvedlo bezpečnostní aparát a zorganizovalo demonstrativní polní cvičení Lidových milicí. Armáda vyčlenila na dvacet tisíc vojáků, 310 tanků a přes 200 obrněných vozidel. Připraveny byly i speciální oddíly Pohraniční a Vnitřní stráže, Bezpečnosti a Lidových milicí.

Restriktivní opatření mířila i na hromadné sdělovací prostředky.

4. července 1969

Plán mimořádných opatření zpracovaný Hlavním velitelstvím Veřejné bezpečnosti v ČSR
„...Připravit plány bezpečnostních opatření k ochraně a ostraze… objektů hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas a televize)…“

10. července 1969

První tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák na poradě Hlavního štábu Lidových milicí
„Půldruhého roku zde působila domácí a zahraniční propaganda a to donedávna, než se nám podařilo masové sdělovací prostředky dostat do rukou. Místy ještě pronikají některé věci z televize…“

22. července 1969

Rozkaz náčelníka Městské správy VB v Praze – Plán bezpečnostních opatření k ochraně a ostraze objektů mimořádné důležitosti
„...Od 18.8. zajistit ochranu a ostrahu vytypovaných objektů… formou pěších a motorizovaných pořádkových hlídek (včetně smíšených hlídek se členy Lidových milicí a vojáky ČSLA)…“

m_srpen68_15
m_srpen68_16

22. července 1969

Zpráva o zabezpečení veřejného klidu v ČSSR k 21. srpnu 1969, předložená ÚV KSČ
„...Učinit opatření, aby se [v televizním vysílání] neobjevovaly zprávy nebo vystoupení narušující internacionální vztahy mezi socialistickými zeměmi. Připravit předem televizní vystoupení1. tajemníka ÚV KSČ s. dr. Husáka, případně předsedy vlády ČSSR s. ing. Černíka. O jejich zařazení do vysílání… rozhodnout na základě vývoje vnitropolitické situace…; V srpnu zařazovat vystoupení známých účastníků SNP a příslušníků čs. armádního sboru v SSSR... připravit vystoupení navrátilců posrpnové emigrace…; Zařazovat reportáže o pozitivních otázkách rozvoje našeho národního hospodářství…; Uložit ministru – předsedovi FVTI [Federálního výboru pro tisk a informace], aby v srpnu svolával operativní porady ústředních ředitelů ČTK, rozhlasu a televize… soustavně prověřovat a kontrolovat stav techniky a jejich zabezpečení spolehlivými osobami…; Uložit předsedovi Federálního výboru pro pošty a telekomunikace, aby zabezpečil spolehlivý a bezporuchový provoz všech státních sdělovacích prostředků…“

23. července 1969

Zaměření a hlavní úkoly ideologické práce strany, státních orgánů a sdělovacích prostředků
„... Bezprostředním cílem je… promyšleným působením masových komunikačních prostředků zabránit, aby pravicové, protisocialistické a antisovětské síly mohly zneužít 21. srpna k vyvolání šovinistických nálad…; Objasňovat [divákům] že otázka suverenity našeho státu je úzce spjata s upevňováním proletářského internacionalismu…; Programy rozhlasu a televize ve dnech kolem 21.8. schválit zvlášť jako samostatné dokumenty s tím, že bude dán patřičný důraz na seriózní a hodnotný kulturně zábavný program…; V případě, že se ve státních sdělovacích prostředcích objeví nepřátelské zprávy nebo invektivy, provést neprodleně kádrová opatření a podle situace je publikovat….“

1. srpna 1969

Rozkaz náčelníka Okresního oddělení VB v Liberci
„...Kontrolovat osádky vozidel… přitom věnovat pozornost osobám politicky silně angažovaným, jako např. Pachman, Moučková, Kriegel…“

11. srpna 1969

Operativní porada komise předsedy vlády ČSSR
„...Opatření v Čs. televizi jsou přijímána v intencích vydaných nařízení. Přispívá k tomu stabilizace politické situace v této instituci, převládající realistický postoj členů KSČ a převážné většiny nestraníků ke konsolidaci…“

12. srpna 1969

Operativní porada komise předsedy vlády ČSSR
„...Předsedům vlád… bylo uloženo… položit zvláštní důraz na ochranu technických zařízení a připravenost náhradních zdrojů energie a ostatních kapacit včetně spolehlivého personálu…“

Demonstrace proti sovětské okupaci a novému vedení KSČ začaly na pražském Václavském náměstí už 20. srpna 1969 v podvečer. Největší pak proběhly druhý den v Praze, v Liberci a v Brně. Na některých místech odpor přerost v pouliční bitky. Státní moc zasáhla proti demonstrantům velmi brutálně a surově se chovala i vůči dvěma a půl tisícům zadržených. V Praze byli zastřeleni dva mladíci a čtrnáctiletý chlapec, v Brně osmnáctiletá dívka a mladý muž. Ve všech případech byli vrahy příslušnici Lidových milicí. Odpůrci normalizace ve výroční den vstoupili do pasivní rezistence: nekupovali noviny, nejezdili městskou hromadnou dopravou a nechodili do obchodů. Nejméně padesát závodů vstoupilo do krátkodobé manifestační stávky.

Na první výročí sovětské okupace se připravovala také Československá televize v čele s novým, již normalizačním, vedením. To zaměřilo své první kroky především na represi, protože „považovalo za nejdůležitější zabránit jakémukoli zneužití televize ve dnech určité masové psychózy“.

Tvrdým oříškem se stalo zpravodajství – Televizní noviny, kde byla dosavadní redakce rozložena. Zastánci politiky Pražského jara byli odsunuti a nesměli na obrazovku nebo zpracovávali okrajová témata. Vedení televize zbyli jen ti, kteří chtěli v nových podmínkách sloužit.

31. července 1969

- Ve všech studiích bude vyhlášen zvláštní stupeň pohotovosti, předpokládající přítomnost hlavních redaktorů nebo jejich odpovědných zástupců při vysílání [...]

- Ve dnech 19.-22.8. budou vysílány ze záznamu Televizní noviny a programová hlášení hlasatelek [...]

- Na záložním vysílacím pracovišti bude připravena rezervní vysílací směna s kompletní technicko-provozní osádkou, hlasatelkou, režisérem a odpovědným redaktorem HRP.

- Programová pracoviště TN… budou připravena pro operativní vysílání přenosu z mítinku s vystoupením s. Husáka [...]

- Vedení Čs. televize požádalo ředitele Ústřední správy spojů o předběžné prověření vysílací spojové techniky a zvláštní zajištění její spolehlivosti a bezpečnosti v těchto dnech.

- Ve studiu Praha byl dán… pokyn, aby se ve dnech 15.-22.8. nekonala žádná shromáždění pracovníků… kromě pravidelných pracovních porad [...]

- Ve všech budovách byla učiněna opatření, aby… neměli do těchto objektů přístup zahraniční redaktoři a korespondenti z kapitalistických států.

- Oddělení zvláštních úkolů zajistilo ve spolupráci s náčelníkem VB zvláštní ostrahu objektů a náhradního studia hlídkami složenými z příslušníků VB a armády, které budou ve stálém styku s příslušníky Závodní stráže a příslušníky LM v ČT.

- Ředitel techniky ÚTS Praha zajistí dvakrát denně kontrolu všech spojových a základních technických zařízení [...]

- [...] Zajistit, aby se na žádném pracovišti ČT neobjevily a nebyly šířeny ilegální tiskoviny a letáky

m_srpen68_17
m_srpen68_18

15. září 1969

Jan Zelenka v materiálu pro schůzi vlády

„V srpnu [1969] byly ze strany určitých iniciátorů pokusy způsobit v televizním zpravodajství totální krizi: R. Honzovič dal k 1.8. výpověď, externí hlasatel V. Fišer shodou okolností ‘onemocněl’ a na ženské hlasatelky byl vykonáván silný psychický tlak, aby v srpnovém týdnu rovněž nějakým způsobem zastávkovaly. Soudružky Linhartová a zejména Vantuchová se však držely dobře a pomohly překonat toto krizové období…“

23. září 1969

Podklady Hlavní redakce programu pro hodnocení3. čtvrtletí
„Změnami hýřil 33. týden (od 11. do 17. 8.), kdy došlo ke 13 změnám [oproti věstníku]... Mnohé z nich jsou pochopitelné – přenosy z vystoupení stranických a státních představitelů, aktuální zařazování politicky angažovaných dokumentů a komentářů, aktuální a zajímavé přenosy všeho druhu… Opět se opakovaly případy, kdy některá studia… zadávala do plánu a někdy i do vysílání pořady… a těsně před vysíláním se ukázalo, že byly politicky nevhodné.

34. týden (od 18. do 24. 8.) jemuž byla věnována při plánování a skladbě mimořádná pozornost, zaznamenal několik změn… Zařazení středometrážního dokumentu ‘A léta běží, vážení…’ bylo pro politickou závažnost tohoto dokumentu jistě vhodnější.... přímý přenos projevu dr. Husáka z aktivu předsedů ZO KSČ bylo rovněž politicky nutné, a to pro publikování řady zatím neznámých skutečností…

Prosinec 1969

Zpráva o stavu a perspektivách Čs. televize
„Pokusy vyvolat stávku [v srpnu 1969] se však neuskutečnily, protože většina televizních zaměstnanců si už začínala uvědomovat rozložení mocenských sil a nepodléhala heslům o falešné solidaritě…“

17. června 1970

Jan Zelenka na ideologické komisi ÚV KSČ
„Před výročím jsme neměli před sebou nic jiného, než pohrůžku stávkou a k 21. srpnu [1969] dokonce výhrůžku všem hlasatelům, jestli z nich někdo vystoupí na obrazovce, bude z toho mít i patřičné fyzické důsledky… 21. srpna jsme na obrazovku dostali mladou, nezkušenou, novou hlasatelku, kterou mohl z profesionálniho hlediska pochopitelně kdekdo kritizovat… tato hlasatelka na obrazovku šla, a to ještě za předpokladu, že ve studiu s ní seděl hlavní redaktor Vlček a před studiem s dvěma bezpečáky jsem seděl já…“

Daniel Růžička

Použité zkratky:

ČSR – Česká socialistická republika

ČSSR – Československá socialistická republika

ČTK – Československá tisková kancelář

LM – Lidové milice

SNP – Slovenské národní povstání

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

TN – Televizní noviny

ÚTS – útvar technických služeb

ÚV KSČ – ústřední výbor Komunistické strany Československa

VB – Veřejná bezpečnost

ZO KSČ – základní organizace Komunistické strany Československa