Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Protokoly o vysílání TN — Rok 1969 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Protokoly o vysílání Televizních novin, které tu zveřejňujeme, jsou dnes jediným dokladem o obsahu zpravodajských relací vysílaných v době prvního výročí srpnové okupace.

Zpravodajské relace totiž vůbec nebyly až do roku 1980 v Československé televizi zaznamenávány na audiovizuální nosiče a archivovány jako celek; dochovalo se jen omezené množství samostatných filmových zpravodajských šotů. Do spisového archivu ČST byly zakládány pouze protokoly z vysílání Televizních novin s bodovým výčtem příspěvků, případně text filmové reportáže se schvalovacím razítkem cenzurního orgánu – Hlavní správy tiskového dohledu.

Proto jsou Zprávy o vysílání Televizních novin s dochovanými hlasatelskými texty z druhé poloviny srpna 1969 – ze dnů, kdy komunistický režim tvrdě zasáhl proti lidem protestujícím proti okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy – dokumenty s vysokou historickou hodnotou.

Dochované materiály nám ukazují, do jaké míry byla v té době Československá televize, vedená ústředním ředitelem Janem Zelenkou, již podřízena novému Husákovu vedení KSČ.

Protokoly o vysílání Televizních novin 18. 8. 1969 JPG PDF

Protokoly o vysílání Televizních novin 19. 8. 1969 JPG PDF

Protokoly o vysílání Televizních novin 20. 8. 1969 JPG PDF

Protokoly o vysílání Televizních novin 21. 8. 1969 JPG PDF

Protokoly o vysílání Televizních novin 22. 8. 1969 JPG PDF

Protokoly o vysílání Televizních novin 23. 8. 1969 JPG PDF

Protokoly o vysílání Televizních novin 24. 8. 1969 JPG PDF

Co se dá z dokumentů vyčíst

V záhlaví Zprávy o vysílání je především uvedeno jméno směnaře zpravodajské směny, jméno hlasatelky ve studiu a jméno spíkra čtoucího mimo obraz texty k filmovým reportážím.

Pod záhlavím následuje bodový výčet připravených příspěvků a hlasatelských vstupů, tak jak byly vysílány za sebou.

Hlasatelské texty se týkají pouze řádků, které jsou ve Zprávy označeny „ST –“, „F-16“, případně „TMZ“.

U každé položky v protokolu je uvedena stopáž šotu či vstupu ze studia a autoři příspěvků a šotů (redaktor/kameraman) (například „čič/kov“), případně původce zahraniční reportáže (například „šmí/BBC“) a její zpracovatel v ČST.

Každá Zpráva obsahuje seznam příspěvků k 1. vydání Televizních novin v 19.00 a k 2. vydání Televizních novin z pozdních večerních hodin.

Hlasatelské texty jsou seřazeny v pořadí, jak byly čteny. Každý list s hlasatelským textem obsahuje na horním řádku čas a datum vysílání a zkratku autorů textu. Někdy se čas i datum neshodují se skutečným dnem vysílání – záleželo na tom, kdy byla zpráva opravdu zařazena do vysílání.

Také zpráva připravená pro 1. vydání mohla být zařazena do vysílání 2. vydání TN, případně byl ve 2. vydání použit stejný hlasatelský text jako ve vydání prvním.

Hlasatelské texty mají specifické číslování (v horní části listu), protože byly před vysíláním i během vysílání neustále doplňovány, přerovnávány i vyřazovány.

Autory škrtů a vpisků do hlasatelských textů jsou směnaři zpravodajské směny (většinou červené) a hlasatelé, kteří si činili poznámky k intonaci, výslovnosti a doplňovali aktuální změny.

Číslice pod poslední řádkou textu označuje počet řádků textu.

Daniel Růžička

Vysvětlení použitých zkratek

  • ST – živý vstup ze studia
  • F-16 – filmový šot (komentář čtený ze studia)
  • F-16 dvoupás – filmový šot s natočeným komentářem (jeden pás je obrazový, druhý pás je zvukový)
  • ST-tit – titulek
  • Dia Bratislavy – logo vysílané z diapozitivu – při přepojování do televizního studia v Bratislavě
  • TSO – Televizní studio Ostrava
  • TSBr – Televizní studio Brno
  • HRPD – Hlavní redakce propagandy a dokumentu
  • HRTM – Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu