Kde jsem:

Rada ČT

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Březen
Duben
Květen
Červen
20. 3. 2024
17. 4. 2024
15. 5. 2024
19. 6. 2024

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Co je Rada ČT — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.

Do působnosti Rady náleží: jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize, schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize, předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9 odst. 8), rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje, zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a určovat mzdu generálního ředitele. Rada ČT uděluje generálnímu řediteli ČT souhlas ke zcizení, popř. zatížení nebo pronájmu nemovitostí na dobu delší než tří měsíců. Rada ČT rovněž kontroluje činnost České televize v souvislosti s jejím právním nástupnictvím po Československé televizi v oblasti autorských práv k dílům a v právech příbuzných právu autorskému. Rada ČT předkládá Poslanecké sněmovně (které je ze své činnosti odpovědna) výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu, náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.

Jak Rada pracuje?

Rada České televize se schází na jednáních, která jsou veřejná, a jejichž průběh upravuje Jednací řád, který Rada přijme do třiceti dnů od začátku funkčního období.

Jak se obracet na Radu České televize?

Rada ČT projednává podněty a připomínky k činnosti České televize, které na její adresu docházejí. Jestliže však obsah došlých materiálů nespadá do působnosti a pravomoci Rady, postoupí jej po rozhodnutí o této skutečnosti zpravidla příslušným orgánům v rámci struktury ČT, v mnoha případech potom Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Ze zákona je Rada ČT povinna řešit stížnosti na generálního ředitele České televize.

České televize poskytuje podle § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky. Jejím posláním je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin, výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež. Uvedené poslání naplňuje ČT zejména tím, že provozuje vysílání na dvou celoplošných vysílacích okruzích, zřizuje síť vlastních zpravodajů, vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství. Podrobnější úprava poslání ČT je upraven v zákonem přejímaném Statutu České televize.

Domnívá-li se kdokoliv z české veřejnosti, že Česká televize porušila či porušuje díky činnosti a/nebo nečinnosti generálního ředitele ČT, který je zodpovědný za její řádné fungování, své zákonné poslání, může se podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, obrátit na Radu ČT se stížností na generálního ředitele ČT. Rada ČT o stížnosti rozhodne, zpravidla poté, co přijme od generálního ředitele o obsahu stížnosti vysvětlení.

Kontakt

Mgr. Kristina Mališová
tajemnice Rady České Televize

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz