Kde jsem:

Statut Divácké rady — Divácká rada — Vše o ČT — Česká televize

Publikace

Divácká rada

 • Poradní orgán České televize.

Statut Divácké rady České televize

Článek 1

Postavení Divácké rady České televize

 1. Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu. Předpokladem úspěšného naplnění poslání České televize je poznání potřeb občanů a jednotlivých diváckých skupin, a proto Česká televize neustále hledá a posiluje zpětnou vazbu s veřejností s cílem obohacovat veřejnost o nové poznatky, napomáhat k zachování tradičních hodnot lidského života, rozvíjet kulturní identitu, podporovat vzdělanost, přispívat k orientaci v prostředí České republiky i ve světě a zachovat Českou televizi jako univerzální službu veřejnosti.
 2. Divácká rada České televize je poradním orgánem České televize v oblasti poznávání potřeb a zájmů občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností.
 3. Divácká rada České televize nenahrazuje pravomoc a působnost Rady České televize.

Článek 2

Členství v Divácké radě České televize

 1. Členem Divácké rady České televize se mohou stát instituce, které jsou společensky významné a které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
 2. Zakládajícími členy Divácké rady České televize jsou instituce uvedené v příloze tohoto Statutu.
 3. Doplnění dalších členů Divácké rady České televize navrhují jednotliví členové Divácké rady, vždy s cílem, aby bylo zajištěno poznání rozmanitých potřeb a názorů divácké veřejnosti a jejich zpětná vazba. Oslovení nových členů Divácké rady České televize je v kompetenci generálního ředitele České televize.
 4. Členství v Divácké radě České televize zaniká písemným oznámením ze strany člena Divácké rady. Členství v Divácké radě dále zaniká v případě, pokud instituce, která je členem Divácké rady, přestane splňovat podmínky pro členství dle Článku 2, odstavce 1.
 5. Divácká rada České televize není právnickou osobou.
 6. Každý člen Divácké rady České televize se alespoň jednou ročně zasedání zúčastňuje prostřednictvím statutárního zástupce příslušné instituce. Účast na ostatních zasedáních Divácké rady České televize je možná v zastoupení.

Článek 3

Jednání Divácké rady České televize

 1. Diváckou radu České televize svolává generální ředitel České televize, zpravidla dvakrát ročně.
 2. Členové Divácké rady České televize mohou předkládat Doporučení týkající se zejména programu, a to písemně k rukám generálního ředitele nebo ústní formou v rámci zasedání Divácké rady České televize. Česká televize umožní projednání těchto Doporučení na nejbližším zasedání Divácké rady a nejpozději do dvou měsíců členy Divácké rady České televize seznámí se způsobem vypořádání.
 3. S podrobným programem zasedání jsou členové seznámeni minimálně dva týdny před termínem zasedání. V rámci zasedání je také zveřejněn termín příštího pravidelného setkání.
 4. Vedle pravidelných zasedání Divácké rady České televize generální ředitel může navrhnout uspořádání tematického zasedání na návrh členů Divácké rady. Tato setkání poskytují rozšířený prostor k projednání vybraných témat. K jednání lze přizvat další účastníky na základě návrhu členů Divácké rady České televize.
 5. Z každého jednání Divácké rady je pořizováno Usnesení, které shrnuje obsah jednání, včetně projednaných Doporučení. Generální ředitel České televize členy Divácké rady České televize seznámí se způsobem vypořádání Doporučení do dvou měsíců.
 6. Veřejnost je informována o závěrech Divácké rady České televize po skončení zasedání formou tiskové zprávy nebo jiným vhodným způsobem.
 7. Členové Divácké rady se obracejí na Českou televizi prostřednictvím generálního ředitele, který v otázkách projednávaných Diváckou radou zajistí potřebnou součinnost ze strany ostatních členů vedení České televize, zejména pak účast na zasedáních či poskytnutí požadovaných materiálů.
 8. Generální ředitel se může na Diváckou radu obracet s písemnou žádostí o konzultaci na vybrané téma spojené s činností České televize.

Článek 4

Organizační a administrativní zajištění

 1. Organizační a administrativní podporu Divácké rady České televize a podklady pro její zasedání zajišťuje tajemník Divácké rady České televize, který je zaměstnancem České televize.
 2. Členství v Divácké radě České televize není vázáno na členský příspěvek ani odměnu.

V Praze dne 16. dubna 2018