Poznejte nás

Poznejte nás

Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

Archiv a programové fondy ČT

APF ČT

  • pracoviště archivu
  • archivní fondy
  • historie a projekty archivu
  • badatelský řád

Archiv a programové fondy (dále jen APF) je oddělení ČT, které základní částí svých archivních sbírek spadá podle zákona č. 499/2004 Sb. mezi takzvané specializované archivy a je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR. Plní nezastupitelnou roli článku v provozu České televize – jeho základní úlohou je správa archivních materiálů vzniklých z činnosti České, resp. Československé televize od roku 1953 do současnosti, poskytuje také podporu všem útvarům ČT - programu, obchodnímu oddělení, nové výrobě. Připravuje pořady k jejich dalšímu užití např. vysíláním či prodejem. Denně spolupracuje s tvůrčími štáby při výběru archivních ukázek, provádí odborné rešerše a vytváří metodiku evidence a vyhledávání v databázích. Jednou z hlavních činností APF v posledních letech je příprava a implementace postupů pro digitální archivaci a práci s digitálními archivními materiály v ČT a systematická digitalizace historických fondů.

APF se skládá ze tří organizačně samostatných útvarů APF Praha, APF Brno, APF Ostrava, přičemž APF Praha poskytuje metodické vedení pro ostatní útvary.

Evidence a metadatové popisy u audiovizuálních a zvukových materiálů jsou ve sdílených databázích. Evidence písemností a fotografií a jejich metadata jsou do úplného zprovoznění technologického řešení zatím vedena odděleně v analogové (kartotéky, písemné evidence) nebo v elektronické podobě.

Samotné (fyzické) uložení materiálů závisí na jeho původu a podobě. Materiály v analogové podobě (dokumenty, fotografie, analogové záznamy) a digitální materiály umístěné na nosičích jsou obvykle s ohledem na původ jejich vzniku uloženy v depozitářích příslušných studií. Pouze filmové nosiče a fotonegativy jsou postupně soustředěny do depozitářů v Praze, kde jsou vhodnější podmínky uložení a také technologické zázemí pro jejich přepisy a digitalizaci. Digitální audiovizuální a zvukové materiály jsou uložené ve společném úložišti spravované společným systémem. Pro již výše zmíněné písemnosti a fotografie, kde zatím není implementováno společné řešení, probíhá mezi studii zatím digitálně pouze jejich výměna přes sdílené úložiště.

Kontakt

APF Praha

Česká televize
Archiv a programové fondy
Kavčí hory, 140 70 Praha 4

telefon: +420 261 131 111 (ústředna)
e-mail: archiv.ct@ceskatelevize.cz

S diváckými dotazy se prosím obraťte na Divácké centrum: info@ceskatelevize.cz

Možnosti přístupu do APF ČT

APF Brno

Česká televize Brno
Archiv a programové fondy
Trnkova 117, 628 00 Brno

telefon: +420 516 609 111 (ústředna)

Kontaktní adresa pro zájemce o návštěvu brněnské badatelny: APFBrno@ceskatelevize.cz

APF Ostrava

Česká televize Ostrava
Archiv a programové fondy
Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 1

telefon: +420 556 448 111 (ústředna)

Kontaktní adresa pro zájemce o návštěvu ostravské badatelny: archova@ceskatelevize.cz

Součásti APF Praha

Videotéky

Ve videotékách jsou uloženy audiovizuální záznamy na různých typech nosičů od palcových pásů přes analogové a digitální bety až k formátu XDCam. Ve videotéce v hlavní budově Kavčích hor (Videotéka KH) se nachází téměř 270 000 záznamů pořadů od počátků ČST až po nejnovější tituly. Ve Videotéce v budově zpravodajství (Videotéka OZ)je uloženo více než 205 000 záznamů zpravodajských a sportovních pořadů. Od roku 2010 je většina zpravodajství vyráběna digitálně bez využití nosičů a uchovávána již zejména v digitálním archivu.

Obě videotéky zajišťují odbornou péči o uložené nosiče a jejich zapůjčování pro výrobu a vysílání pořadů. Videotéka KH zajišťuje navíc práce spojené s reprízami archivních pořadů, které se vracejí na obrazovku, například výrobu skrytých titulků, audiodescription a verzí ve znakové řeči. V posledních letech se videotéky intenzivně věnují systematické digitalizaci audiovizuálního fondu. Součástí videotéky ve zpravodajství jsou dvě digitalizační pracoviště, na kterých se digitalizují materiály redakce zpravodajství, redakce aktuální publicistiky, redakce sportu a vybraných pořadů z Videotéky KH. Většina materiálů je však digitalizována ve spolupráci s útvarem techniky ČT na jeho odborných pracovištích.

Filmotéka

Filmotéka obhospodařuje záznamy pořadů vyrobených filmovou technologií producentskými útvary ČT v Praze. V nově vybudovaných moderních depozitářích filmotéky jsou uloženy barevné i černobílé filmy formátu 16mm i 35mm. V depozitářích je uloženo 640 00 titulů, což představuje cca 18 000 hodin vysílacího času. Toto oddělení také pečuje o filmový fond brněnského a ostravského studia. Filmotéka, kromě péče a ochrany filmových nosičů, připravuje filmy na přepis pro výrobu nových pořadů, k projekci dramaturgům APF, produkčním útvarům a také ke komerčním účelům.

Fonotéka

Ve fondu zvukových nahrávek – Fonotéce se nachází přes 20 000 hodin nahrávek na 45 000 zvukových nosičích (magnetofonové pásky, gramodesky, CD). Fonotéka spolupracuje se zvukovou výrobou, vytváří rešerše a zajišťuje výpůjčky pro ozvučování nových pořadů. Probíhající digitalizace zvukového archivu umožňuje hudebním režisérům online přístup k digitálním kopiím archivních nahrávek a tím i ochranu originálů. Fonotéka poskytuje informace o zvukových nahrávkách uložených v archivu fonotéky pro externí badatele, případně umožňuje i jejich poslech. Dále spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéka, společné databázi zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí.

Spisový archiv a fototéka

Úkolem oddělení Spisového archivu a fototéky je kromě metodického dohledu nad spisovou službou v ČT zajištění archivní služby, pokud jde o analogové i digitální písemnosti a fotografie. Provádí skartační řízení, tedy výběr archiválií (dokumentů určených k trvalému uchování). K jeho povinnostem patří vedení Ústřední spisovny a správa archivního fondu písemností a archivního fondu fotografií, včetně souvisejících agend (přejímky, dokumentace, inventarizace, rešerše, badatelské služby). Oddělení současně zajišťuje i digitalizaci fotografií a analogových písemností (skenovací pracoviště zajišťuje skenování nejen spisů a archiválií, ale například i doručených dokumentů a smluv). Archivní fond písemností obsahuje výrobní složky pořadů, dokumenty vedení ČST/ČT a redakcí, korespondence, scénáře, noty a další dokumenty. Fotografický fond se skládá z necelého miliónu fotonegativů a diapozitivů, asi 150 000 fotografií na papírové podložce a rovněž rychle rostoucího množství digitálně pořízených fotografií.

Správa programových fondů

Správa programových fondů má na starosti činnosti spojené se správou a doplňováním údajů do databází pořadů ČT a archivovaných pracovních-hrubých materiálů. Kromě dokumentace pořadů poskytuje také rešeršní služby tvůrcům a produkcím, obohacuje i-vysílání na webu o historické záznamy, uchovává fond náhledových nosičů a spravuje mediální badatelnu s možností projekcí. V součinnosti s dalšími odděleními se podílí na procesu digitalizace a na přípravě metodik pro archivaci a práci s archivním audiovizuálním fondem ČT.

Studijní knihovna

Studijní knihovna je neveřejnou knihovnou, poskytující specializované knihovnické, informační a rešeršní služby zaměstnancům ČT, kteří se podílejí na výrobě pořadů. Fond knihovny, který obsahuje více než 40 000 svazků, tvoří zejména odborná literatura se zaměřením na média a dále pak na různá odvětví vědy, politiku, kulturu, lingvistiku a umění. V neposlední řadě knihovna archivuje interní dokumenty ČT a ČST, jako jsou např. Ročenky či Ideově tematické plány, a také veškerou knižní produkci Edice ČT. Součástí knihovny je studovna, která nabízí výběr denního tisku a dalších periodik, převážně odborného rázu.