Kritéria podpory a formuláře — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Žádosti kulturních projektů o mediální partnerství ČT

Česká televize v souladu s veřejnou službou podporuje významné kulturní a společenské události České republiky a zároveň podává pomocnou ruku projektům menšího rozsahu, které jsou výjimečné svým zaměřením a dramaturgií.

Jednou ze základních forem systematické podpory je mediální partnerství, které spočívá v poskytnutí prostoru pro vysílání sbírkových, osvětových a nekomerčních upoutávek.

Podporované oblasti:

film (hraný, animovaný, dokumentární), hudba (klasická, alternativní), divadlo (činoherní, hudebně-dramatické, loutkové, alternativní), tanec (tanec, pohybové a nonverbální divadlo), design a výtvarné umění, literatura, věda a technika, lidská práva a principy demokracie, projekty interdisciplinárního charakteru a další oblasti kultury.

Postup při předkládání žádostí

Každá žádost o mediální partnerství musí splnit tyto základní podmínky pro přijetí:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace)
 • prokazatelná hospodářská činnost žádající organizace nejméně dva roky
 • minimálně druhý ročník u opakujících se akcí a festivalů, aby bylo možné posoudit jejich kvalitu a hospodárnost z předchozích let
 • elektronické doručení kompletní žádosti nejpozději půl roku před zahájením projektu

V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, žádost bude vyřazena z projednávání. O této skutečnosti bude žadatel informován.

Žadatel je povinen předložit vypracovaný projekt, oficiální žádost o mediální partnerství na předepsaném formuláři a další náležitosti týkající se neziskové organizace, jejího hospodaření apod. Další potřebné podklady, které se k žádosti přikládají, a postup zaslání kompletní žádosti jsou podrobně rozepsány v závěru formuláře žádosti (viz formulář níže). Spot vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií teprve až na základě oficiálního vyjádření ČT o schválení žádosti.

Doporučujeme, aby pořadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo e-mailem s manažerkou mediálních partnerství Mgr. Janou Kozojedovou (viz Kontakty).

Schvalování žádostí

Útvar Komunikace a PR všechny žádosti registruje, kontroluje projekty po formální stránce a informuje žadatele a žadatelky o dalším postupu schvalování. Kompletní projekty poté schvaluje jednou měsíčně výběrová komise. O výsledku jsou žadatelé informováni e-mailem.

Česká televize má zodpovědnost podniknout kroky, kterými se ujišťuje, že každá organizace žádající o tuto podporu je důvěryhodná a její financování je transparentní.

Kritéria pro posouzení žádosti

Výběrová komise posuzuje a prověřuje přijaté žádosti především z těchto hledisek:

 • celospolečenského zásahu
 • kvality zpracování projektu (včetně definování cílových skupin a předložení konkrétní strategie mediální kampaně)
 • soulad s dlouhodobou strategií České televize a s posláním televize veřejné služby a jejím etickým kodexem
 • míry efektivity a prospěšnosti projektu v celonárodním měřítku
 • míry edukativnosti projektu
 • důvěryhodnosti projektu a organizace
 • hospodaření předkládající neziskové organizace

Ke stažení

Formulář žádosti o mediální partnerství (DOCX; 107,9 kB)