Kde jsem:

Rada ČT

Jednací řád

Úvodní ustanovení, orgány Rady, předseda, místopředsedové, sekretariát, jednání a závěrečná ustavení

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
13. 12. 2023
10. 1. 2024
21. 2. 2024
20. 3. 2024
17. 4. 2024
15. 5. 2024
19. 6. 2024

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Jednací řád Rady České televize — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Rada České televize (dále jen „rada“) je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize (dále jen „ČT“).
 2. Činnost rady se řídí tímto jednacím řádem přijatým podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o ČT, v platném znění (dále jen „zákon o ČT“).
 3. Nastanou-li okolnosti, které nejsou tímto řádem předvídány, rozhodne rada při jejich řešení o postupu svého jednání.

Článek 2

Orgány rady

 1. Orgány rady jsou předseda rady (dále jen „předseda“) a tři místopředsedové rady (dále jen „místopředsedové“).
 2. Stálým poradním orgánem ve věcech kontroly hospodaření ČT je Dozorčí komise, jejíž činnost se řídí ustanovením § 8a zákona o ČT.
 3. Sekretariát rady zajišťuje administrativně-technickou činnost rady. Pracovníci sekretariátu jsou v pracovněprávním vztahu k ČT.

Článek 3

Předseda

 1. Předsedu volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.
 2. Předsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady.
 3. Předseda je volen na funkční období dvou let, a to i opětovně.
 4. Předseda se vzdává své funkce písemným prohlášením doručeným do sídla rady.
 5. Předseda zastupuje radu navenek a jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty.
 6. Předseda-
  1. svolává a řídí jednání rady
  2. koordinuje činnost rady
  3. podle usnesení rady a v naléhavých případech i bez takového usnesení koordinuje plnění úkolů členů rady v době mezi jednáními rady
  4. po projednání v radě navrhuje generálnímu řediteli jmenování a odvolání tajemníka rady
  5. navrhuje generálnímu řediteli výši platu tajemníka rady včetně pohyblivých složek a na návrh tajemníka ostatních pracovníků sekretariátu; o podaných návrzích informuje členy rady mimo veřejné jednání rady
  6. řídí činnost sekretariátu rady
  7. je mluvčím rady
 7. Předseda se schází v době mezi jednáními rady s místopředsedy i ostatními členy rady a s Dozorčí komisí nebo s jednotlivými členy Dozorčí komise a s generálním ředitelem ČT podle potřeby, a to zejména za účelem přípravy jednání rady.
 8. Rada zadává úkoly Dozorčí komisi v konkrétní věci nad rámec schváleného plánu činnosti a kontrol Dozorčí komise na základě usnesení rady. Členové rady se jednání Dozorčí komise neúčastní, s výjimkou případu, kdy je komise pozve. Člen rady má však právo požadovat po předsedovi Dozorčí komise informace z oboru činnosti komise. Komise mu ji poskytne podle svého uvážení písemně nebo ústně, na jednání rady nebo i mimo ni, a to vždy s ohledem na zákonnou povinnost zachovávat mlčenlivost podle ustanovení § 8a odst. 8 zákona o ČT. O skutečnosti, že člen rady požadoval po Dozorčí komisi informaci a o tom, zda mu byla poskytnuta, člen rady informuje radu na jejím jednání. Zbavit Dozorčí komisi mlčenlivosti v konkrétní věci může předseda rady na základě usnesení rady.

Článek 4

Místopředsedové

 1. Místopředsedy volí a odvolává rada zpravidla tajným hlasováním.
 2. Místopředsedou je člen rady zvolen většinou přítomných členů rady.
 3. Místopředsedové jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně.
 4. Místopředsedové se mohou své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla rady.
 5. Nemůže-li předseda rady z jakéhokoliv důvodu plnit své úkoly, zastupuje ho předsedou či radou určený místopředseda rady.

Článek 5

Sekretariát rady

 1. V čele sekretariátu je tajemník rady, který odpovídá za jeho činnost předsedovi.
 2. Tajemník rady, jakož i ostatní pracovníci sekretariátu rady, jsou přijímáni do pracovního poměru na základě usnesení rady.
 3. Sekretariát rady zajišťuje též administrativně-technickou činnost Dozorčí komise.
 4. Pracovníci sekretariátu rady spolupracují se zaměstnanci ČT určenými generálním ředitelem ČT za účelem přípravy podkladových materiálů pro jednání rady a Dozorčí komise.
 5. Činnost sekretariátu je hrazena v rámci rozpočtu rady z prostředků ČT.

Článek 6

Jednání rady

 1. Rada jedná podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.
 2. Jednání rady svolává předseda, zpravidla na základě předběžného pracovního plánu rady. O termínu a místě, případně způsobu účasti s využitím technických prostředků (dále jen „distanční způsob“), a o návrhu programu jednání budou informováni členové rady zpravidla sedm dní předem.
 3. Program jednání navrhuje předseda. Člen může předložit návrh dalšího bodu programu nebo jeho změnu, a to písemně v dané lhůtě, nebo ústně na začátku jednání při projednávání návrhu programu jednání. Navržená změna programu jednání nabývá platnosti automaticky, s výjimkou případu, kdy se proti vysloví hlasováním většina přítomných členů rady.
 4. Předseda svolá jednání rady rovněž tehdy, požádá-li ho o to prokazatelným způsobem Dozorčí komise nebo alespoň pět členů rady.
 5. Podkladové materiály pro jednání rady obdrží její členové alespoň 48 hodin před termínem jednání. V případě nutnosti je možno podkladový materiál předložit i před začátkem jednání rady, s projednáním takového tématu musí rada souhlasit.
 6. Jednání rady je veřejné. Veřejnost může být na základě usnesení rady z celého jednání nebo z jeho části vyloučena při naplnění podmínek ustanovením § 7 odst. 3 zákona o ČT.
 7. Jednání rady se zúčastňuje i generální ředitel ČT bez hlasovacího práva, nebo jím určený zástupce.
 8. Rada je způsobilá se usnášet za osobní přítomnosti či v mimořádných případech za přítomnosti distančním způsobem nadpoloviční většiny všech svých členů, je-li takto přítomen předseda rady nebo některý z jejích místopředsedů.
 9. Rada přijímá rozhodnutí ve formě usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů (probíhá-li dané jednání i distančním způsobem, má distanční hlasování stejnou platnost jako hlasování prezenční na místě), s výjimkou rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. b), e), f), g), j), k) a l) zákona o ČT, které přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů a s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele ČT, k němuž je zapotřebí alespoň deset hlasů členů rady.
 10. Rada hlasuje o návrhu usnesení k jednotlivým projednávaným tématům. O pozměňovacích návrzích hlasuje vždy v opačném pořadí, než ve kterém byly podány.
 11. Na žádost člena rady se o části návrhu usnesení hlasuje odděleně.
 12. Rada svým usnesením určí zpravodaje k jednotlivým bodům programu. Podle potřeby rada může jmenovat stálé nebo příležitostné pracovní skupiny.
 13. Z jednání rady pořizuje předsedající zápis, jehož součástí nejsou skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů. Originál zápisu ověřují svými podpisy členové návrhové komise, volení pro každé jednání rady, a předsedající jednání. Z jednání rady se současně pořizuje zvukový záznam.
 14. Písemná prohlášení členů rady, která nemají charakter usnesení, mohou být uveřejněna pouze jako příloha ze zápisu jednání.
 15. Rada může umožnit vystoupení na svém jednání i nečlenům rady. Pokud jde o zaměstnance ČT, vyzve generálního ředitele, aby zprostředkoval vystoupení jednotlivých zaměstnanců na dané téma. V případě ostatní veřejnosti může rada umožnit časově omezené vystoupení jednotlivců ke konkrétnímu tématu, pokud o to požádá některý člen rady.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 11. března 2021.
 2. Dnem účinnosti tohoto řádu se zrušuje jednací řád ze dne 5. října 2011.

Mgr. Pavel Matocha
Předseda Rady České televize

V Praze dne 10. března 2021