Programová rada — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Vývoj pořadů a programových formátů

Vývoj pořadů a programových formátů

Jste autor či producent a chcete podat námět nebo máte zájem, aby Váš projekt koprodukovala Česká televize? Právě zde se dozvíte, jak postupovat.

Útvar vývoje pořadů a programových formátů „slouží jako servisní zázemí producentských skupin, průběžně sleduje nejnovější trendy televizní a filmové tvorby a aktivně působí při formulaci programových strategií jednotlivých kanálů ČT.“

(Petr Dvořák - KROK, vítězný projekt ze soutěže na generálního ředitele ČT, 2011)

Programová rada

 1. Programová rada je nejvyšším kolektivním orgánem řízení v oblasti programu, vývoje a výroby vlastní tvorby, převzatých pořadů a nových médií. Programová rada je v organizační struktuře zařazena na prvním stupni řízení.
 2. Účelem Programové rady je naplňovat dlouhodobou programovou strategií České televize v souladu s právními předpisy, Kodexem České televize a principy univerzality, nezávislosti, kvality, rozmanitosti, odpovědného přístupu a inovace.
 3. Do působnosti Programové rady náleží:
  a) v souladu s dlouhodobými plány technického, ekonomického a programového rozvoje České televize schvalovat tříleté programové plány programu ČT1, ČT2, ČT art, ČT :D,
  b) schvalovat do výroby konkrétní programové projekty z oblasti vlastní tvorby, které jsou určeny pro vysílání programu ČT1, ČT2, ČT art a ČT :D a jejich využití v nových médiích,
  c) schvalovat přeformátování pořadů vlastní výroby, které v uplynulém období schválila Programová rada,
  d) schvalovat pořady spojené s předáváním výročních cen bez ohledu na to, zda je organizátorem akce Česká televize nebo jiná osoba,
  e) vyhodnocovat pololetně odvysílané pořady na základě projektů schválených Programovou radou,
  f) schvalovat aktuální nabídku převzatých pořadů (v členění podle žánrů), určenou pro okna příslušného programu, schvalovat sezónní strukturu převzatých pořadů,
  g) schvalovat návrhy sezónních identů a strategické kampaně k pořadům a dalším částem vysílání,
  h) schvalovat návrhy nových médií na podporu pořadu,
  i) schvalovat internetové projekty zásadního významu, které jsou určeny výhradně pro poskytování služeb České televize v nových médiích,
  j) na návrh generálního ředitele projednávat a schvalovat další otázky, týkající se tvorby a výroby programu a obsahu nových médií.
 4. Programová rada se člení takto: Velká programová rada, Malá programová rada, Kreativní rada, Digitální rada, Akviziční rada, Rada pro zpravodajství a publicistiku, Rada pro sport.
 5. Velká programová rada schvaluje všechny projekty vlastní tvorby zásadní povahy nebo u nichž předpokládané výrobní náklady přesahují částku 400.000 Kč v externích nákladech, dále nové pořady a jejich změny, pokud jejich schvalování není vyčleněno Malé programové radě nebo Kreativní radě, Digitální radě, Akviziční radě, Radě pro zpravodajství a publicistiku, Radě pro sport. Kompetenční spory rozhoduje generální ředitel. Velká programová rada rozhoduje ve složení: generální ředitel, ředitel divize Program, ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů, ředitel divize Výroba, výkonný ředitel příslušného programu; všichni s hlasem rozhodujícím. Velká programová rada rozhoduje konsenzuálně, v případě, kdy není dosaženo konsenzu, rozhoduje generální ředitel. Členy Velké programové rady s hlasem poradním jsou výkonný ředitel Obchodu, ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace, ředitel divize Finance, ředitel divize Marketing a nová média, ředitel divize Technika a provoz, manažer Programové rady.
 6. Malá programová rada je oprávněna schvalovat projekty do výroby, u nichž předpokládané výrobní náklady nepřesahují 400.000 Kč v externích nákladech, jsou současně určeny do předem stanovených programových oken a splňují parametry stanovené výrobním úkolem nebo Velkou programovou radou. Malá programová rada dále schvaluje změnu způsobu výroby a změnu názvu již schválených pořadů, schvaluje ponechání projektu TPS nebo jeho předání do Centra dramaturgie a Realizačního centra, a to na návrh příslušného kreativního producenta, manažera vývoje, manažera realizace nebo ředitele divize Vývoj pořadů a programových formátů a ředitele divize Výroba. Malá programová rada rozhoduje ve složení ředitel divize Program, ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů, ředitel divize Výroba; všichni s hlasem rozhodujícím. Členem Malé programové rady s hlasem poradním je manažer Programové rady.
 7. Do působnosti Kreativní rady spadá schvalování vizuální a grafické stránky jednotlivých programů České televize a webu České televize, včetně návrhů log, znělek, studií, dekorací apod. Kreativní rada rozhoduje ve složení: generální ředitel, ředitel divize Marketing a nová média, ředitel divize Program, ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů, ředitel divize Výroba; všichni s hlasem rozhodujícím. Členem kreativní rady s hlasem poradním je ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace.
 8. Do působnosti Digitální rady spadá schvalování projektů nových médií. Digitální rada rozhoduje ve složení generální ředitel, ředitel divize Marketing a nová média, ředitel divize Program, ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů, ředitel divize Zpravodajství a sport, výkonný ředitel Obchodu, ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace, ředitel divize Finance, všichni s hlasem rozhodujícím. Členem Digitální rady s hlasem poradním je ředitel divize Technika a provoz.
 9. Do působnosti Akviziční rady spadá posuzování nabídky převzatých pořadů. Akviziční rada rozhoduje ve složení generální ředitel, ředitel divize Program, ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů; všichni s hlasem rozhodujícím. Členy Akviziční rady s hlasem poradním jsou výkonný ředitel Obchodu, ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace, ředitel divize Finance, ředitel divize Marketing a nová média.
 10. Do působnosti Rady pro zpravodajství a publicistiku spadá schvalování projektů, nových pořadů a zásadních změn již běžících pořadů z oblasti zpravodajství a publicistiky. Rada pro zpravodajství a publicistiku rozhoduje ve složení generální ředitel, ředitel divize Zpravodajství a sport, ředitel divize Program; všichni s hlasem rozhodujícím. Členy Rady pro zpravodajství a publicistiku s hlasem poradním jsou ředitel divize Finance, ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace, a ředitel divize Marketing a nová média.
 11. Do působnosti Rady pro sport spadá schvalování projektů, nových pořadů a zásadních změn již běžících pořadů z oblasti sportu. Rada pro sport rozhoduje ve složení generální ředitel, výkonný ředitel ČT sport, ředitel divize Zpravodajství a sport, ředitel divize Program, ředitel divize Technika a provoz; všichni s hlasem rozhodujícím. Členy Rady pro sport s hlasem poradním jsou výkonný ředitel Obchodu, ředitel divize Korporátní vztahy a komunikace, ředitel divize Finance, ředitel divize Marketing a nová média.
 12. K jednání Programové rady jsou zpravidla přizváni i další vedoucí zaměstnanci, jichž se projednávaná věc týká.
 13. Velká programová rada se schází zpravidla 2x měsíčně a její jednání svolává generální ředitel. Návrh programu jednání Velké programové rady předkládá generálnímu řediteli ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů v dohodě s ředitelem divize Výroba a ve shodě s manažerem Programové rady. Kompletní podklady pro jednání Velké programové rady musí být doručeny všem členům Velké programové rady s hlasem rozhodujícím nejpozději 5 pracovních dnů před dnem jednání, jinak materiál nelze projednat; jde-li však o obsáhlejší materiály jako např. scénáře, scénosledy, synopse, musí být materiály doručeny nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním Velké programové rady. Na zasedání Velké programové rady může být zařazeno maximálně 15 projektů. O navýšení počtu projednávaných projektů nad maximální limit rozhoduje generální ředitel na návrh ředitele divize Vývoj pořadů a programových formátů nebo manažera Programové rady.
 14. Malá programová rada, Kreativní rada, Digitální rada, Akviziční rada, Rada pro zpravodajství a publicistiku, Rada pro sport se scházejí dle potřeby. Jednání Malé programové rady svolává ředitel divize Vývoj pořadů a programových formátů v dohodě s ředitelem divize Výroba. Jednání Kreativní rady svolává ředitel divize Marketing a nová média. Jednání Digitální rady svolává ředitel divize Marketing a nová média. Jednání Akviziční rady svolává ředitel divize Program. Jednání Rady pro zpravodajství a publicistiku svolává ředitel divize Zpravodajství a sport a jednání Rady pro sport svolává výkonný ředitel ČT sport.
 15. Podrobnější podmínky pro jednání Programové rady stanoví její jednací řád.
 16. Z jednání Programové rady se pořizuje zápis, který musí obsahovat jmenný seznam členů Programové rady, datum a program jednání, záležitosti, o kterých Programová rada rozhodla a jakým způsobem, s uvedením případného odlišného stanoviska členů.

Výňatek z Organizačního řadu České televize