Nabídka distribučních filmů — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Filmové projekty

Filmové projekty v České televizi

 • Pravidla pro spolupráci s nezávislými producenty, postup při výběru projektu

ČT v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání mimo jiné tím, že v rámci svých možností podporuje českou filmovou tvorbu.

Filmovým projektem (dále též „projekt“) se rozumí projekt výroby hraného, dokumentárního nebo animovaného audiovizuálního díla (dále jen „AVD“), které je určeno pro prvotní uvedení v kinech.

Nabídka filmových projektů

Nabídku filmových projektů předkládají průběžně nezávislí producenti přímo Filmovému centru ČT v Praze (dále jen „FC“), a to buď přímo samostatně, nebo ve spolupráci s tvůrčí producentskou skupinou. Všechny předložené projekty musí být FC zaevidovány. Evidence jednotlivých projektů musí obsahovat: datum doručení, název projektu, jméno a příjmení producenta, resp. název obchodní firmy producenta.

Podmínkou evidence projektu je předložení následujících materiálů:

 1. vyplněný formulář „Úvodní informace o projektu“, viz příloha č. 1 (v případě projektu v pokročilém stadiu výroby příloha č. 3),
 2. scénář díla (příp. také story board)

Podmínkou postoupení nabídky k dalšímu posouzení (dále též „výběr“) je předložení následujících materiálů:

 1. vyjádření producenta k vybraným výrobním, obchodním a ekonomickým podmínkám ČT, viz příloha č. 2 (v případě projektu v pokročilém stadiu výroby příloha č. 4),
 2. koprodukční závazky (dohodnuté nebo rozjednané s jinými partnery),
 3. případná žádost nebo kopie smlouvy týkající se grantů,
 4. podrobný rozpočet,
 5. finanční zajištění projektu,
 6. návrh požadavků na plnění ČT (výše finančního a věcného plnění),
 7. návrh rozsahu licence pro ČT (minimálně v rozsahu dle bodu 5 přílohy č. 2) a návrh dalších obchodních podmínek (minimálně dle přílohy č. 2; v případě projektu v pokročilém stadiu výroby dle přílohy č. 4),
 8. svolení autora původního díla ke zpracování a k užití zpracovaného díla (scénáře), pokud je scénář zpracováním původního díla (již existujícího),
 9. kopie výpisu z živnostenského rejstříku (je-li konkrétní oprávnění uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku dostupném na stránkách Obchodního rejstříku, nahradí kopii výpisu sdělení producenta)
 10. kontakty na odpovědné osoby.

V případě posuzování projektů v pokročilém stadiu výroby je podmínkou postoupení nabídky k výběru předložení následujících materiálů:

 1. ukázky AVD, hrubý nebo čistý střih AVD,
 2. dále materiály uvedené pod písm. a, c, h, i, k, l.

Výběr projektů

Při výběru jsou posuzována programová, výrobní, obchodní a ekonomická hlediska. Posouzení jednotlivých projektů zajišťuje FC. Pověřený zástupce FC zašle písemné stanovisko ČT k nabídce nezávislému producentovi do 60 dnů od obdržení nabídky. Stanovisko ČT bude obsahovat informaci o:

 1. odmítnutí nabídky
 2. podmíněném přijetí nabídky (vyjádření dramaturgického zájmu); v takovém případě ČT nezávislého producenta kontaktuje za účelem jednání o nabídce

Zástupce FC předjednává s nezávislým producentem základní parametry spolupráce. Výsledek jednání zástupce FC předkládá k posouzení řediteli Vývoje programu a programových formátů a řediteli Výroby.

Definitivní přijetí nebo odmítnutí projektu bude učiněno po jednání Programové rady za účasti nezávislého producenta.

V případě přijetí projektu musí být vzájemně odsouhlaseny podmínky uvedené v příloze č. 2 (v případě projektu v pokročilém stadiu výroby v příloze č. 4).

U přijatých projektů musí být dále ujednáno, do kdy ČT požaduje uzavřít písemnou koprodukční smlouvu, a kdy je třeba zahájit a ukončit výrobu AVD s ohledem na potřeby a možnosti ČT.

Přijatým projektům může být poskytnuta ze strany ČT podpora dramaturgická, finanční a věcná, tedy kapacitní a technologická. Finanční a věcná podpora může být poskytnuta pouze na základě písemné koprodukční smlouvy mezi ČT a vybraným žadatelem. Znění koprodukční smlouvy navrhuje ČT.

Podmínkou pro uzavření koprodukční smlouvy je dohoda smluvních stran o všech jejích bodech.

Přílohy