Nabídka pořadů pro TV a online — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Náměty mohou autoři či nezávislí producenti předkládat průběžně

Následující pokyny jsou společné pro TV a webové náměty.

Postup pro podání námětu

Náměty mohou autoři či nezávislí producenti předkládat průběžně. Dle stejných pravidel se podávají v sekci Vývoje pořadů a programových formátů správci Centrální evidence námětů (CEN), nebo některému z kreativních producentů Tvůrčích producentských skupin nebo manažerům vývoje v ČT v Praze a v televizních studiích v Brně a Ostravě.

Předkládané projekty, které splňují podmínky zaevidování (viz níže) budou zaregistrovány v Centrální evidenci námětů ČT. Tato evidence se řídí interními pravidly ČT, dle kterých je projekt následně postoupen k dramaturgickému, programovému a výrobnímu posouzení.

Možnosti podání námětu

 1. Elektronickým formulářem:

  Chci podat námět

 2. E-mailem:

  Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s námětem jako přílohu na adresu: namety@ceskatelevize.cz

  stáhnout přihlášku

 3. Písemně poštou:

  Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s námětem na jednu z adres:

  Centrální evidence námětů ČT Praha:
  Česká televize, Centrální evidence námětů, Kavčí hory, 140 70, Praha 4

  Evidence ČT Brno:
  Česká televize, Televizní studio Brno, evidence námětů, Trnkova 117, 628 00, Brno

  Evidence ČT Ostrava:
  Česká televize, Televizní studio Ostrava, evidence námětů, Dvořákova 18, 728 20, Ostrava

  stáhnout přihlášku

Podmínkou zaevidování je předložení materiálů dle následujících propozic:

 1. Námět nebo jeden z tvarů uvedených v bodě Parametry předkládaných materiálů, tedy synopse, bodový scénář nebo scénář.
 2. Zacílení námětu (viz programová poptávka), případně další skutečnosti důležité pro jeho posouzení (zamýšlený cast, štáb, financování apod.).
 3. Kniha není námět.
 4. Uveďte, zda námět směřuje do konkrétní TPS (uveďte její název), či neadresně.
 5. Kontakty na odpovědné osoby (uveďte e-mailovou adresu + telefon v rámci vyplňování elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce doplňující informace).

Parametry předkládaných materiálů

Námět

Námět je literární útvar, který dává předpoklad pro vypracování scénáře. Slouží k ujasnění a ke zpřesnění záměru.

 • Definuje základní smysl a cíl (záměr) pořadu (příspěvku).
 • Představuje jasnou myšlenku o obsahu díla, o jeho stavbě, obrazovém pojetí, zvukové stránce a to vše i s ohledem na možnosti a požadavky natáčení.
 • Z námětu musí jasně vyplývat, o jaký druh díla půjde, komu je určen a jaké má být jeho vyznění.
 • Mělo by být patrné, že námět je již výsledkem určité práce, že tvůrce je s látkou seznámen podrobněji.
 • Maximální rozsah 3 strany A4.

Synopse

 • Dále rozvádí námět, může být fází mezi námětem a scénářem.
 • Popisuje stručný obsah v časovém sledu hlavních scén.
 • Obsahuje charakteristiku hlavních postav.
 • Maximální rozsah cca 10 stran A4.

Bodový scénář

 • Bodový scénář je literární útvar podobný seznamu, který vystihuje co možná nejpřesněji metodu a technicko-organizační podmínky k realizaci námětu.
 • Naznačuje výchozí stanoviska, okruh situací a osob, se kterými je možné počítat, v případě rozhovorů výčet v úvahu připadajících otázek.
 • Bodový scénář může být i fází mezi námětem a scénářem.

Scénář

 • Scénář je literární útvar, který díky přehledně zpracované obrazové i zvukové části vytváří co nejpřesnější možnou představu budoucího díla.
 • Obrazová část obsahuje řazení záběrů či sekvencí, možných situací, které lze předpokládat nebo vyvolat (eventuálně s technicko-organizačními pokyny), zvuková část obsahuje komentář (konečná verze je stejně až po střihu) nebo nástin dialogů či výpovědí.
 • Je možné uvést i další zvukové výrazové prostředky.

Kniha není námět

 • Pokud chcete nabídnout námět, který vychází z vydané nebo připravované knihy, není možné k registraci předložit samotnou knihu, ale některý z materiálů, výše definovaných.
 • Registrujeme náměty, které předkládají autorskou vizi o případné televizní či filmové podobě příběhů nebo dějů, zachycených v knize.
 • K odbornému posouzení zaslaného námětu je třeba, aby podrobná synopse či scénář díla byly doprovázeny charakteristikami hlavních postav a popisem ústředních dějových linek.
 • Pokud nám pošlete jen knihu (tištěnou či elektronickou), činíte tak s rizikem, že ji budeme považovat pouze za informaci, že byla vydána, nikoli za plnohodnotný námět na televizní pořad.
 • Platí pravidlo, že nevyžádané rukopisy, a tudíž ani zaslané knihy, nevracíme.

Náměty pro online

Autoři či nezávislí producenti mohou průběžně předkládat také náměty na audiovizuální web-only pořady, tzn. pořady určené primárně pro šíření na internetu (web, mobilní aplikace). Pro tyto účely se pořadem rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, jejíž formální a obsahové kvality jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání.

Primárním způsobem šíření pořadů bude vlastní videoplatforma ČT. Celková kvalita zpracování nabízeného pořadu musí počítat s možností zařadit nejméně ukázky a upoutávky i v televizním vysílání ČT, případně na ostatních platformách, které ČT využívá.

Náměty pro online se přihlašují stejným způsobem jako náměty pro TV (viz výše). Je nutné v názvu označit, že se jedná o „Námět pro web ČT“.

Kromě standardní otevřené výzvy však videoplatforma v pravidelných intervalech poptává pořady s konkrétními kritérii tzn. zaměřením na úžeji definovanou cílovou skupinu, téma nebo žánr.

Náměty mohou pokrývat širokou oblast témat, žánrů a zacílení. Mezi možné a vítané formáty patří: fikční komediální nebo dramatický webseriál, antologický cyklus, desktop

webseriál, non-fiction pořad nebo magazín, vlog, reality show, slow TV, aktuálně-publicistický pořad, série přímých přenosů, dokumentární cyklus, animovaný dokument aj.

V nabídce námětu musí být stručně uvedeno:

 1. Základní údaje o formátu (počet dílů, stopáž, žánr)
 2. Cílové skupiny, pro které je pořad určený
 3. Proč je pořad vhodný pro webovou platformu tzn. potenciál ke kreativnímu využití online způsobů distribuce

Základní principy vývoje originálního online obsahu v ČT

Kontakt pro podávání a evidenci námětů

Gabriela Urbánková, specialistka evidence námětů
e-mail: namety@ceskatelevize.cz

Základní informace o interních pravidlech ČT pro výběr projektů

Při výběru jsou posuzována programová, dramaturgická a výrobní hlediska. Kreativní producent, nebo manažer vývoje mají právo si vyžádat další materiály k upřesnění předloženého záměru.

Na základě vyhodnocení využitelnosti projektu pro ČT kreativní producent nebo manažer vývoje projekt buďto přijme k dalšímu zpracování nebo ho odmítne.

Přijaté projekty předkládá k projednání Programové radě, která rozhodne o realizaci nebo projekt odmítne.

Ve lhůtě 60 pracovních dnů od registrace projektu do systému Centrální evidence námětů zašle kreativní producent, manažer vývoje nebo správce Centrální evidence námětů předkladateli písemné vyjádření k projektu.

Hotové, profesionálně zpracované pořady můžete nabízet zde:

Nabídnout pořad