Podávání námětů a projektů

Cestujte s Českou televizí

Nabídka TV pořadů — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Postup pro podání námětu

Náměty mohou autoři či nezávislí producenti předkládat průběžně. Dle stejných pravidel se podávají v sekci Vývoje pořadů a programových formátů správci Centrální evidence námětů (CEN), nebo některému z kreativních producentů Tvůrčích producentských skupin nebo manažerům vývoje v ČT v Praze a v televizních studiích v Brně a Ostravě.

Předkládané projekty, které splňují podmínky zaevidování (viz níže) budou zaregistrovány v Centrální evidenci námětů ČT. Tato evidence se řídí interním metodickým pokynem ČT, dle kterého je projekt následně postoupen k dramaturgickému, programovému a výrobnímu posouzení.

Možnosti podání námětu

 1. Elektronickým formulářem:

  Chci podat námět

 2. E-mailem:

  Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s námětem jako přílohu na adresu: namety@ceskatelevize.cz

  stáhnout přihlášku

 3. Písemně poštou:

  Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s námětem na jednu z adres:

  Centrální evidence námětů ČT Praha:
  Česká televize, Centrální evidence námětů, Kavčí hory, 140 70, Praha 4

  Evidence ČT Brno:
  Česká televize, Televizní studio Brno, evidence námětů, Trnkova 117, 628 00, Brno

  Evidence ČT Ostrava:
  Česká televize, Televizní studio Ostrava, evidence námětů, Dvořákova 18, 728 20, Ostrava

  stáhnout přihlášku

Podmínkou zaevidování je předložení materiálů dle následujících propozic:

 1. námět nebo scénář, rozsah: viz Parametry předkládaných materiálů
 2. rozpočet, pokud je k dispozici, případné finanční zajištění projektu (vyplňte u elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce rozpočet)
 3. uveďte, kam námět směřuje: studio ČT Praha, studio ČT Brno nebo studio ČT Ostrava (vyplňte u elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce doplňující informace)
 4. kontakty na odpovědné osoby (uveďte e-mailovou adresu + telefon v rámci vyplňování elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce doplňující informace)

Parametry předkládaných materiálů

Námět

Námět je literární útvar, který dává předpoklad pro vypracování scénáře. Slouží k ujasnění a ke zpřesnění záměru.

 • Definuje základní smysl a cíl (záměru) pořadu (příspěvku).
 • Představuje jasnou myšlenku o obsahu díla, o jeho stavbě, obrazovém pojetí, zvukové stránce a to vše i s ohledem na možnosti a požadavky natáčení.
 • Z námětu musí jasně vyplývat, o jaký druh díla půjde, komu je určen a jaké má být jeho vyznění.
 • Mělo by být patrné, že námět je již výsledkem určité práce, že tvůrce je s látkou seznámen podrobněji.
 • Maximální rozsah cca 5 stran A4.

Synopse

 • Dále rozvádí námět, může být fází mezi námětem a scénářem
 • Popisuje stručný obsah v časovém sledu hlavních scén
 • Obsahuje charakteristiku hlavních postav
 • Maximální rozsah cca 20 stran A4.

Bodový scénář

 • Bodový scénář je literární útvar podobný seznamu, který vystihuje co možná nejpřesněji metodu a technicko-organizační podmínky k realizaci námětu.
 • Naznačuje výchozí stanoviska, okruh situací a osob, se kterými je možné počítat, v případě rozhovorů výčet v úvahu připadajících otázek.
 • Bodový scénář může být i fází mezi námětem a scénářem.

Scénář

 • Scénář je literární útvar, který díky přehledně zpracované obrazové i zvukové části vytváří co nejpřesnější možnou představu budoucího díla.
 • Obrazová část obsahuje řazení záběrů či sekvencí, možných situací, které lze předpokládat nebo vyvolat (eventuálně s technicko-organizačními pokyny), zvuková část obsahuje komentář (konečná verze je stejně až po střihu) nebo nástin dialogů či výpovědí.
 • Je možné uvést i další zvukové výrazové prostředky.

Kontakt pro podávání a evidenci námětů

Hotové, profesionálně zpracované pořady můžete nabízet zde:

Alena Blahošová (Poledňáková), vedoucí Centra převzatých pořadů
e-mail: alena.blahosova@ceskatelevize.cz

Základní informace o interních pravidlech ČT pro výběr projektů

Při výběru jsou posuzována programová, dramaturgická a výrobní hlediska. Kreativní producent, nebo manažer vývoje mají právo si vyžádat další materiály k upřesnění předloženého záměru.

Na základě vyhodnocení využitelnosti projektu pro ČT kreativní producent nebo manažer vývoje projekt buďto přijme k dalšímu zpracování nebo ho odmítne.

Přijaté projekty předkládá k projednání Programové radě, která rozhodne o realizaci nebo projekt odmítne.

Ve lhůtě 60 pracovních dnů od registrace projektu do systému Centrální evidence námětů zašle kreativní producent, manažer vývoje nebo správce Centrální evidence námětů předkladateli písemné vyjádření k projektu.