Kde jsem:

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Statut — Etický panel — Vše o ČT — Česká televize

Etický panel

Etický panel

  • Poradní orgán generálního ředitele ČT, jehož posláním je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování

Etický panel (dále jen Panel) je poradním orgánem generálního ředitele. Je ustaven na pomoc při posuzování otázek, které vyplynou z uplatňování Kodexu České televize. Panel tvoří pět členů, které po dohodě s Radou České televize jmenuje a odvolává generální ředitel.

Posláním Panelu je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. S tím souvisí úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky tvorby, výroby a vysílání televize veřejné služby.

II.

Členy Panelu s jejich souhlasem a po dohodě s Radou ČT jmenuje generální ředitel, a to na funkční období čtyř let. Členství v Panelu vzniká dnem uvedeným ve jmenovací listině. Funkce člena Panelu je čestnou funkcí, za kterou nepřísluší odměna.

Členství v Panelu zaniká:

  1. uplynutím funkčního období,
  2. dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se členství generálnímu řediteli,
  3. odvoláním generálním ředitelem, a to dnem doručení písemného odvolání,
  4. smrtí.

Jmenování, odvolání či vzdání členství lze učinit pouze písemně, a to dopisem doručeným buď osobně, nebo poštou či kurýrní službou.

Členovi Panelu přísluší náhrada nutných výdajů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce (zejména cestovné, výdaje na poštovné a telekomunikace apod.). Tyto výdaje člen Panelu předkládá spolu s kopií příslušných daňových dokladů tajemníkovi Panelu. Česká televize takto řádně uplatněné výdaje proplatí členovi Panelu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení.

III.

Panel volí ze svého středu předsedu a odvolává ho. Předseda se může funkce vzdát, a to s účinností ke dni, kdy bylo jeho vzdání se funkce projednáno na zasedání Panelu. Jeho členství v Panelu zůstává však nadále nedotčeno.

Předseda řídí zasedání Panelu, předkládá členům návrhy usnesení Panelu a prostřednictvím tajemníka předává usnesení Panelu generálnímu řediteli České televize.

IV.

Tajemníkem Panelu je zaměstnanec České televize, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel České televize. Tajemník Panelu organizuje činnost Panelu, zejména zajišťuje podklady pro jednání Panelu, administrativní zpracování a zveřejňování usnesení. Za uvedené činnosti tajemník Panelu odpovídá generálnímu řediteli České televize.

V.

Náplň činnosti výlučně vymezuje generální ředitel České televize, a to písemným zadáním.

Pokud některý z členů Panelu nebo Rada České televize shledají, že se ve vysílání České televize vyskytl případ, který mohl být porušením profesní etiky nebo Kodexu České televize, jsou oprávněni navrhnout generálnímu řediteli České televize, aby Panel tento případ projednal.

Vyžaduje-li to závažnost případu, zařadí generální ředitel České televize tento podnět k projednání na zasedání Panelu.