Složky, služby a formáty televizního vysílání

Složky, služby a formáty televizního vysílání
Cestujte s Českou televizí

Slovníček pojmů

AC-3

Audio Coding 3

Metoda pro kompresi zvukového signálu vyvinutá firmou Dolby Labs., která je základem vícekanálového zvukového systému Dolby Digital (DD), používaného mimo jiné i v digitálním vysílání DVB.

ATRAC

Zvuková perceptuální kompresní metoda, která je základem systému Sony MiniDisc. Modifikovaná verze tohoto algoritmu je použita ve vícekanálovém zvukovém systému SDDS (Sony Digital Dynamic Sound) pro kina.

Doporučení EBU k jednotné hlasitosti — Zvukový doprovod — Technika — Vše o ČT — Česká televize

Technika

Technika

 • Na těchto stránkách najdete technické informace o vysílání, šíření a příjmu signálů ČT, dále články o technické stránce vysílání a službách, které s vysíláním souvisí. Užitečné informace můžete najít i ve slovníčku pojmů a v odpovědích na nejčastější dotazy. Nechybí ani informace o technických službách, které ČT poskytuje.

EBU – Doporučení R 128

Normalizace hlasitosti a maximální povolená úroveň zvukových signálů

Verze: srpen 2011

Klíčová slova: Úrovně zvukového signálu, hlasitost, normalizace, povolená maximální úroveň

EBU zkoumala požadavky na úrovně zvukových signálů v oblasti výroby, distribuce a vysílání programů. Je toho názoru, že jednotná pravidla pro volbu zvukových hladin je nutné odvozovat od principu měření hlasitosti.

EBU doporučuje, aby kromě průměrné hlasitosti programu (‘Programme Loudness’), bylo k normalizaci zvukových signálů využíváno i měření parametrů ‘Loudness Range’ a ‘Maximum True Peak Level’, a to v souladu s technickými limity kompletního signálového řetězce, stejně jako s výrazovými potřebami každého programu/stanice v závislosti na žánru a cílovém publiku.

EBU, vzhledem k tomu,

 1. že normalizace špiček zvukových signálů vedla ke značným rozdílům v hlasitosti mezi jednotlivými pořady i mezi vysílanými kanály;
 2. že výsledné nesrovnalosti v hlasitosti mezi programy a mezi kanály jsou příčinou většiny diváckých/ posluchačských stížností;
 3. že měření špičkových úrovní signálu obvyklým způsobem pomocí QPPM (Quasi-Peak Programm Meter), specifikovaného v EBU Tech Doc 3205-E[1], nereflektuje hlasitost zvukového signálu, a že QPPM není předurčen k indikaci dlouhodobých průměrných hodnot;
 4. že s nárůstem digitální výroby, distribučních a přenosových systémů, již není vhodné zjišťovat maximální povolenou úroveň audiosignálu podle standardu ITU-R BS.645[2];
 5. že mezinárodní standard, který zavedl měření LU (Loudness Unit - jednotka hlasitosti) a LUFS (Loudness Unit, referenced to Full Scale - jednotka hlasitosti vztažená k celému rozsahu pro měření hlasitosti programu), byl definován v doporučení ITU-R BS.1770[3]);
 6. že měření programové hlasitosti s použitím hradlové hodnoty (gate), (tudíž měření ‘Foreground Loudness’ – dominantní hlasitosti), je výhodné z důvodu zlepšeného přizpůsobení hlasitosti programů s širokým dynamickým rozpětím;
 7. a že měření ‘Loudness Range’ (dynamický rozsah hlasitosti) může být využito k ověření potřeby snížení rozsahu hlasitosti a přizpůsobení programu potřebám cílové divácké/posluchačské skupiny;

  doporučuje,
 8. aby se k charakterizování zvukového signálu užívalo měření parametrů Programme Loudness, Loudness Range a Maximum True Peak Level;
 9. aby byla hlasitost programu normalizována na cílovou hodnotu (Target Level) -23.0 LUFS. Přípustná odchylka od této hodnoty by neměla překročit rozmezí ±1.0 LU u programů, u kterých přesnou cílovou hodnotu nelze prakticky dosáhnout (například živě vysílané programy);
 10. aby byl zvukový signál měřen komplexně, bez důrazu na specifické prvky jakými jsou například hlas, hudba, či zvukové efekty;
 11. aby bylo měření prováděno měřičem hlasitosti (Loudness meter), vyhovujícím standardu ITU-R BS.1770 a EBU Tech Doc 3341 [4];
 12. aby toto měření respektovalo hradlovou metodu, jak ji specifikuje ITU-R BS.1770 (shrnuto v EBU Technical Document 3341);
 13. aby byl parametr Loudness Range měřen měřičem odpovídajícím požadavkům EBU Tech Doc 3342 [5];
 14. aby hodnota -1 dBTP (True Peak – skutečná špičková hodnota) představovala maximálně přípustnou špičkovou úroveň programu (Maximum Permitted True Peak Level of a programme), při použití měřiče odpovídajícího ITU-R BS.1770 a EBU Tech Doc 3341.

  kromě toho EBU doporučuje,
 15. aby byla metadata, popisující hlasitost, nastavena tak, aby indikovala -23 LUFS pro každý program, jehož hlasitost byla normalizována na cílovou hodnotu -23 LUFS;
 16. aby metadata popisující hlasitost indikovala vždy aktuální programovou hlasitost, a to i tehdy, když z nějakého důvodu nemůže být program normalizován na hodnotu -23 LUFS;
 17. aby audio procesy, systémy a postupy, mající vztah k výrobě a realizaci, byly uplatňovány v souladu s doporučením EBU Tech Doc 3343 [6];
 18. aby audioprocesy, systémy a postupy, mající vztah k distribuci, byly uplatňovány v souladu s doporučením EBU Tech Doc 3344 [7].

Definice

Program: Individuální, samostatný audiovizuální, či pouze zvukový materiál, uplatnitelný v rozhlase, televizi, či v rámci jiného elektronického média. Reklama (komerční), ukázky a upoutávky, jako i cokoliv podobného charakteru, to vše by mělo být v uvažovaných souvislostech chápáno jako program;

Programová hlasitost: Integrovaná hlasitost programu v celé jeho stopáži. Hodnotou (v LUFS) pro vyjádření programové hlasitosti je Úroveň programové hlasitosti;

Rozsah hlasitosti (LRA): Popisuje rozložení hlasitosti v rámci programu;

Maximální skutečná špičková úroveň: Maximální hodnota průběhu zvukového signálu v rámci programu v kontinuální časové doméně;

Poznámka

V době zveřejnění tohoto doporučení jsou vyhovující měřicí přístroje, odpovídající ITU-R BS.1770 [3] a EBU Tech Doc 3341 [4], na trhu teprve krátkou dobu. Protože přechod k vyrovnání hlasitosti představuje podstatnou změnu v manipulaci s úrovní zvukového signálu, bude mít proces vyrovnávání signálu a úpravy výrobních postupů, tak jak je popsují EBU Tech Docs 3343 [6] a 3344 [7], ekonomické a organizační dopady. Z toho důvodu může být u některých vysílatelů nutné využít přechodné fáze před tím, než bude možné plně realizovat zásady definované tímto doporučením. V každém případě však by mělo být cílem dosáhnout naplnění tohoto přechodu tak rychle, jak je to možné.

Reference

[1] EBU Tech Doc 3205-E ‘The EBU standard peak-programme meter for the control of international transmissions’

[2] ITU-R BS.645 ‘Test signals and metering to be used on international sound programme connections’

[3] ITU-R BS.1770 ‘Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level’

[4] EBU Tech Doc 3341 ‘Loudness Metering: ‘EBU Mode’ metering to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128’

[5] EBU Tech Doc 3342 ‘Loudness Range: A measure to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128’

[6] EBU Tech Doc 3343 ‘Practical Guidelines for Production and Implementation in accordance with EBU R 128’

[7] EBU Tech Doc 3344 ‘Practical Guidelines for Distribution of Programmes in accordance with EBU R 128’

Doporučení EBU R 128 – originál v angličtině