Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

22. 6. 2020

Informace poskytnutá dne 22. 6. 2020

Postavení Rady České televize (dále jen „Rada“) je upraveno zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 8b odst. 1 citovaného zákona platí, že „Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců České televize dosažené za předcházející kalendářní rok a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce člena Rady. Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru“.

Podle odstavce 2 téhož paragrafu zveřejňuje Česká televize výši průměrné měsíční mzdy způsobem umožňujícím dálkový přístup; konkrétně tak činí zveřejněním na webových stránkách České televize na adrese https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/hospodareni-a-financni-situace/vybrane-ukazatele-hospodareni/.

Koeficient odměn je podle § 8b odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb. stanoven:

a) členu Rady ve výši 0,80,
b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,
c) předsedovi Rady ve výši 1,27.