Kdo nezná tu historii aneb Co to je, když se ve filmu Jan Hus řekne…

Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka
ve filmu ho hraje Petr Lněnička

Pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka

Nejdříve byl dvořanem krále Václava IV., kde se proslavil především jako schopný válečník. Asi by byl udělal nejlíp, kdyby zůstal válečníkem. I když, kdo ví? Ve válce by to taky asi neměl moc jisté.

Od r. 1403 byl pražským arcibiskupem, což si koupil od úřadu papeže Řehoře XII. za nekřesťanské peníze, i když v souladu s tehdy platným „ceníkem“. V době jmenování arcibiskupem prý nebyl ještě ani vysvěcen. „Vysvětili tě vůbec za kněze, nebo jsi spadl do ornátu přímo z koně?“ , posmíval se mu král Václav IV. Říkalo se mu posměšně „Zbyněk biskup abeceda“, protože nebyl dostatečně vzdělaný. Že by arcibiskup neuměl číst?

V době schizmatu zastával pozici loajality papeži Řehořovi XII. a dal do klatby všechny, kdo uposlechli krále Václava IV., který chtěl počkat, koho vyberou kardinálové na koncilu v Pise (asi aby nemusel do té doby platit daně). Že se Zbyněk postavil proti svému králi, naštvalo Václava tak, že Zbyněk ze strachu utekl z Prahy. Vědělo se o krutosti krále Václava IV, měl prý osobně mučit neposlušné preláty až k smrti, například Jana Nepomuckého. Arcibiskup Zbyněk nechal pod vlivem různých rádců na dvoře svého sídla spálit Viklefovy spisy, patřící pražské universitě. Zakázal kázání mimo kostely, tedy i Husovo v Betlémské kapli, a Jana Husa pro veřejně deklarovanou neposlušnost uvrhl do klatby. Když po něm Václav IV. požadoval odvolání klatby a náhradu spálených knih univerzitě, Zbyněk odmítl a král mu proto zastavil jeho příjem a nechal zabavit všechny církevní majetky. Arcibiskup Zbyněk klatbu zopakoval a s pomocí darů a intervencí vyššího českého kléru dosáhl potvrzení klatby samotným papežem. V září 1411 utekl před Václavem z Čech za jeho bratrem Zikmundem do Uher. Cestou ale onemocněl a zemřel v Prešpurku (dnešní Bratislava).


Štěpán Páleč
ve filmu ho hraje Jan Dolanský

Štěpán Páleč

Nejprve oddaný přítel Jana Husa, doktor teologie, vzdělanec. Zastával mnohdy radikálnější postoje k poměrům v církvi než Jan Hus. Na cestě do Pisy, kam vezl poselství krále Václava IV., byl v Boloni zajat z příkazu Baltazara Cossy. Byl obviněn z vyznávání odsouzeného učení Viklefova, na koncilu v Pise se však obvinění neprojednávalo a Páleč byl propuštěn. Po návratu z Pisy se vztah Pálče k Husovi změnil. Když se Hus postavil proti odpustkovým bulám papeže Jana XXIII., Páleč kategoricky hájil pravomoc papeže udílet odpustky. V roce 1414 Páleč přispěchal do Kostnice a postavil se do čela žalobců proti Husovi. Po upálení Husa se do Čech už nikdy nevrátil. Zemřel v květnu 1423 v Polsku.


Jeroným Pražský
ve filmu ho hraje Jan Plouhar

Jeroným Pražský

Na rozdíl od Pálče byl věrným přítelem Jana Husa. To byl skutečný světoběžník. Hodně cestoval. Při studiu anglických spisů narazil na knihy Johna Wiklefa. Za jejich šíření byl z Oxfordu vyhnán. Opisy odvezl do Prahy, kde je dal Husovi k prostudování. V r. 1401 se stal členem učitelského sboru na Sorbonně. Po sérii přednášek, kterých se zúčastnilo mnoho studentů, byl pro hlásání bludů vyhnán i ze Sorbonny. Poté, co arcibiskup Zbyněk nechal v Praze spálit Viklefovy spisy, zorganizoval posměšný průvod městem. „Zbyněk biskup abeceda, spálil knihy, nevěda, co je v nich napsáno.“ Pak si uvědomil, že za to může být potrestán, tak se přestrojil za žebráka a na oslu se vydal na králův hrad Žebrák. V tomto obleku se dožadoval milosti. U krále měla Jeronýmova komedie úspěch a o trestu za bouře v Praze se už nemluvilo. V dubnu 1415 přijel Jeroným za Husem do Kostnice, kde byl zatčen, po upálení Jana Husa a dalším několikaměsíčním mučení sepsal vlastnoručně odsouzení Viklefova učení a Husových herezí. Z vězení ho ale stejně nepropustili, a tak v roce 1416 požádal koncil o slyšení s tím, že své odřeknutí veřejně potvrdí. Před koncilem však prohlásil, že byl k sepsání dokumentu donucen mučením, přihlásil se znovu k učení Viklefa a Husa prohlásil za svatého mučedníka. Za to byl 30. května 1416 odsouzen a upálen na stejném místě jako Jan Hus.


Křišťan z Prachatic
ve filmu ho hraje David Novotný

Křišťan z Prachatic

Astronom, matematik, lékař a teolog. Od roku 1406 byl farářem a kazatelem u sv. Michala na Starém Městě pražském. Byl učitelem a přítelem Jana Husa, kterého podporoval v jeho reformátorských návrzích. Jeho nejdůležitější část díla tvoří dva evropsky proslulé astronomické spisy o astrolábu. Jako farář u sv. Michala odmítl klatbu nad Husem. V roce 1415 za ním přijel do Kostnice jako vyslanec pražské univerzity z pověření Václava IV.


Francesco Zabarella
ve filmu ho hraje Petr Štěpán

Francesco Zabarella

V letech 1401–1411 byl biskupem ve Florencii, pak od r. 1411 kardinálem. Za obě jmenování vděčil vzdorupapeži Janu XXIII. (původně kardinálu Baltazaru Cossa). V Kostnici byl jeho věrným podporovatelem, v žalobě na Jana Husa však patřil k umírněnému křídlu. Snažil se najít kompromis, který by nepoškodil pověst koncilu upálením kacíře. Byl autorem návrhu zúžených článků, které byly Husovi nabídnuty jako kompromis k pokání a možnosti uniknout smrti upálením. Jak ale víme, Jan Hus to odmítl.


Baltazar Cossa
ve filmu ho hraje Tomáš Dastlík

Baltazar Cossa

Postava jako vystřižená z akčního filmu, obviňovali ho z pirátství, vražd, znásilnění, sodomie a incestu. Přesto byl kardinálem a později dokonce papežem! Přesněji vzdoropapežem Janem XXIII. Stejné jméno Jan XXIII. si řádně zvolený papež nechtěl vybrat celých 500 let. Bylo vyškrtnuto ze seznamu papežů, což je pravděpodobně důsledkem kontroverzních činů a role kardinála Cossy a potvrzením, že nebyl vnímán jako právoplatný papež.


Kardinál Ballardi
ve filmu ho hraje Jiří Oberfalzer

Kardinál Ballardi

Je vyslancem a reprezentantem římského papeže s církevním či diplomatickým posláním a je zmocněn, aby v papežově jménu jednal jako jeho osobní reprezentant. Legáta ustanovuje přímo papež, když je poslán k vládě státu nebo k zasedání koncilu.


Jan z Chlumu
ve filmu ho hraje Václav Neužil

Jan z Chlumu

Žoldák ve službách Zikmunda Lucemburského, kterého král poslal za Janem Husem, aby ho přesvědčil o účasti na koncilu v Kostnici. Hus byl v té době pod ochranou Jindřicha Lefla na jeho hradě Krakovec. Zikmund vystavil Husovi ochranný glejt na cestu a zaručil mu, že bude v Kostnici vyslyšen před celým koncilem. Jan z Chlumu Husa do Kostnice vyprovázel a snažil se zabránit jeho zatčení. Když se mu to nepodařilo, vrátil se k Zikmundovi, aby sjednal nápravu. Jenže církevní moc nepodléhala světské moci, takže věznění Jana Husa nemohl ukončit ani Václav, ani Zikmund. Zikmundovi se nakonec přece jen podařilo zajistit Janu Husovi slyšení před celým koncilem, ale představa Jana Husa o tom, že bude pochopen, se nenaplnila.


Kardinál Petr z Ailly
ve filmu ho hraje Martin Finger

Kardinál Petr z Ailly

Byl francouzským teologem, filozofem, logikem a astrologem. Stal se biskupem v Cambrai a kardinálem. Účastnil se koncilů v Pise a Kostnici, kde se zviditelnil na procesu s Janem Husem. Psal texty na témata, církevní, filosofická a astrologická. Některé odkazy tvrdí, že jeho kosmografická práce sloužila Kolumbovi jako podklad při odhadech velikosti Země.


 Bekyně
ve filmu ji hraje Petra Špalková

Bekyně

Byly to docela zvláštní ženské bytosti, napodobovaly život jeptišek, toužily po duchovním životě, po životě s modlitbou, ale za zdmi kláštera být nechtěly. Proč asi? Vykonávaly bohulibou činnost, posluhovaly nemocným, opuštěným, staraly se o odložené děti, modlily se. V našem případě je bekyně Kateřina hospodyní, která se stará o Husa, o Betlém, o Husovy studenty atd. Asi to bylo přece jenom lepší, než ten klášter…


Jindřich Lefl
ve filmu ho hraje Petr Stach

Jindřich Lefl

Jako důvěrník a komoří krále Václava IV. si mohl dovolit koupit hrad Krakovec (to asi znamená, že byl bohatý), kam se uchýlil Jan Hus před svou cestou do Kostnice. Měl prý nestálou povahu, nejdříve sloužil králi Václavovi IV., později byl zastáncem Jana Husa a nakonec bojoval za krále Zikmunda.