Přehled dílů

alternative text

Tomáš Přidal

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Od počátku své slovesné a výtvarné tvorby hledá Tomáš Přidal (1968) – básník, prozaik, kreslíř, typograf a ilustrátor, příležitostný hudebník – možnosti a výjimky: Objevuje trhliny a otvory ve skutečnosti, kterými se může protáhnout do krajiny za zrcadlem, do světa více variant a více rozměrů, do prostoru, který se mění před očima a nově zvýznamňuje s každým pohybem autorovy fantazie. Jeho texty z druhé poloviny 90. let a ze současnosti, prezentované doposud v pěti knížkách, od debutního titulu Všechno má barvu mýdla k prozatím poslednímu svazku Kokosová opice se pohybují mezi póly ironie a absurdity a přecházejí ke komice lyrické, probarvené snivostí a humorem.

alternative text

Ivan Petlan

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Krom toho, že je Ivan Petlan matematik a humanista, bedlivě sleduje dění u nás i ve světě, sbírá a třídí informace, a jakmile má všech pět pohromadě, spojuje je v limerik. V roce 2010 vydal knihu Muž z Acapulca, kde je jich několik desítek. Co otec průkopník Edward Leary kdysi zasil, Ivan Petlan dnes osobitě zúrodňuje. Narozen roku 1963 v Uherském Hradišti, už půl života srůstá s Brnem. Jako básník preferuje kratší texty, cení si přesných metafor i originálních rýmů. Rád se hlásí k poetismu, ve svých lyrických záznamech ale osvědčuje i smysl pro humor a ironii bez úšklebku. Verše a texty publikuje časopisecky či ineditně nebo prezentuje na autorských čteních. V rámci spolupráce s Letní filmovou školou v Uherském Hradišti edičně připravil antologii na téma dětství v české poezii Co si myslí andělíček (Větrné mlýny, Brno 2004). Vedle vlastní tvorby překládá též poezii z románských jazyků (Paul Verlaine, Luís de Camoes).

alternative text

Petr Čichoň

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Básník a hudebník Petr Čichoň (1969) je ostravský rodák, v Brně vystudoval Vysoké učení technické. Působil jako redaktor v nakladatelstvích Votobia a Vetus Via a v literárním časopise Host. Od roku 1998 působí ve vlastním architektonickém atelieru. Žije v Brně. Petr Čichoň vstoupil do literatury v polovině 90. let minulého století sbírkou Chilia, knihou lyrické poezie spirituálního jádra a rázně stylizovaného výrazu, jíž se přihlásil k širšímu okruhu ve stejné či příbuzné tónině laděných, křesťanskou tradicí inspirovaných tvůrců. Po delší odmlce publikoval Čichoň třetí, tentokrát dvojjazyčnou knížku Pruské balady / Preussische Baladen. V tomto souboru prokazuje cit pro přirozený textový rytmus a střídmou, málem prozaickou obraznost. Z folklorní tradice čerpal motivy ztracené lásky a (častokrát ve válce či boji) nalezené smrti.

alternative text

Ondřej Slabý

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Ondřej Slabý (*1981) – básník a fotograf. Pracuje jako molekulární biolog v oblasti onkologického výzkumu. Svou fotografickou tvorbu prezentoval na řadě kolektivních i samostatných výstav, vydal básnické sbírky Nenasytné sítě (2004) a Holobyt (2009). Své texty z let 1996–1998 autor doprovodil vlastními fotografiemi. Básně nejprve publikoval časopisecky ve Welesu, Psím víněTvaru. Je zastoupen ve sbornících Almanach WELESU 1997, Du podel bleskuSkřípavá hudba vrat. Byl zařazen do Stradického antologie Ryby katedrál.

alternative text

Luděk Marks

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Luděk Marks (1962), český básník, literární kritik a redaktor, představitel nejmladší básnické generace undergroundu, publikoval v samizdatu, podílel se na redakci kulturní přílohy v samizdatovém časopise Vokno. Zastoupen v básnické antologii Už na to seru, protože to mám za pár (1985, sestavil Andrej Stankovič) a v Almanachu básníků pražského undergroundu9× KONTRA. V roce 1994 vydal svou zatím jedinou knihu Stín svícnu, je úspěšným textařem (V. Mišík, D. Koller). Jeho profese archeologa jej zavedla do sdružení Kampanila za záchranu severočeských kostelů.

alternative text

Bohumila Grögerová

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Spisovatelka a překladatelka, autorka rozhlasových her a knížek pro děti Bohumila Grögerová, se narodila 7. srpna 1921 v Praze v rodině legionáře. Absolvovala Městské dívčí reálné gymnázium, od roku 1951 pracovala v nakladatelství Naše vojsko. V roce 1972 přešla z politických důvodů do Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Od roku 1980 je v důchodu. V roce 1952 se seznámila s Josefem Hiršalem (1920–2003), s nímž půlstoletí tvořila překladatelskou a tvůrčí dvojici – jejich společná bibliografie čítá zhruba sto osmdesát položek. Přispívala časopisecky do Plamene, Literárních novin, Tváře, Sešitů ad. Laureátka Ceny Toma Stopparda (1986), Ceny Josefa Jungmanna (1993, 2000), Ceny PEN klubu za celoživotní dílo (2009) a Magnesie Litery (2009) za básnickou knihu Rukopis. Žije v Praze.

alternative text

Petr Čermáček

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

alternative text

Pavel Kolmačka

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

Básník a prozaik Pavel Kolmačka se narodil 8. října 1962 v Praze. Absolvoval gymnázium a České vysoké učení technické v Praze. V letech 1988–1992 pracoval jako sanitář v dětském domově. V období 1992–1993 působil jako redaktor časopisu Velehrad. Debutovou sbírkou Vlál za mnou směšný šos (1994) se Pavel Kolmačka zařadil mezi pokračovatele reynkovské poetické tradice. Jeho poezie byla výrazněji jazykově stylizovaná, vládla jí příznačná tématika a emotivika (otevřená syrová krajina, biblické a mytické symboly), nesla stopy baroknosti (kontrastovost, specifický vztah k Bohu a s ním související sebeironie). Už s druhou sbírkou Viděl jsi, že jsi (Petrov, 1998) se Kolmačkova poetika mění směrem k civilnosti. Přichází zintimnění, lyrické dění se začíná přesouvat do uzavřeného prostoru a středobodem Kolmačkova světa se poprvé začíná stávat rodina; zásadní místo nově zaujímá vztah k ženě a k dítěti. Expresivnost, která byla příznačná pro prvotinu, je ve druhé sbírce pozvolna střídána oproštěností, leckde až lapidárností a strohostí. Načrtnutý odklon od expresivity a stylizace směrem k civilnosti nově vydané Moře (Triáda, 2010) potvrdilo a snad i dovršilo. Jde o dosud nejintimnější Kolmačkovu sbírku, která je zároveň výrazově střídmá a vyrovnaná.

alternative text

Lukáš Marvan

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.

alternative text

Zdena Zábranská

Cyklus miniportrétů představuje současné české básníky a básnířky.