iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2016
21:25 na ČT2

1 2 3 4 5

144 hlasů
238445
zhlédnutí

Jan Hus

Příběh jednoho z nejvýznamnějších Čechů historie.

143 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Jan Hus

 • 00:00:35 -Strýčku! Strýčku!
  -Jo.
 • 00:00:42 -Synku!
  -Maminko.
 • 00:00:47 Jene!
 • 00:00:49 -Zdržíš se pár dní?
  -Jen do křtin, maminko. Příště.
 • 00:00:54 -Vítám tě.
  -Pozdrav Pán Bůh, tatínku.
 • 00:00:59 -Jene!
  -Jakube.
 • 00:01:07 Však sa neboj, při křtu ho budeš
  mít v náručí.
 • 00:01:12 Tu autem effugare, diabole,
  appropinquabit enim judicium Dei.
 • 00:01:17 Jakobe Johane, abrenuntias Satane?
  -Abrenuntio.
 • 00:01:26 Jakobe Johane, ego te baptizo
  in nomine Patris,
 • 00:01:30 et Filii, et Spiritus Sancti.
  -Amen.
 • 00:03:22 Jeronýme!?
  Jsi to ty!
 • 00:03:27 Které univerzitě vděčíme za to,
  že tě vyhnali?
 • 00:03:30 A dali tak naší alma mater
  čerstvou krev?
 • 00:03:33 Ze Sorbonny, bratříčku.
  Prý jsem hlásal bludy.
 • 00:03:36 Pojď, ukážu ti Betlém,
  kde kážu.
 • 00:03:47 Necháváš Bibli opisovat
  v češtině?
 • 00:03:50 Lidé by měli Písmu rozumět.
  Nejenom tomu, co říkají kněží.
 • 00:03:55 Poslouchejte ho!
  Ale s rozumem.
 • 00:03:59 Ano, s rozumem.
 • 00:04:02 Přednášel jsem, že rozum
  se může dobrat
 • 00:04:04 i největších tajemství.
 • 00:04:06 Ze Sorbonny mě vyhnali,
  že prý kážu bludy.
 • 00:04:10 Rozum umí být nenechavý.
 • 00:04:14 Mohl ses toulat se mnou,
  kdyby sis nedal vystříhat kolečko.
 • 00:04:26 Tak je to pravda.
  Jak v domě nějakého patricije.
 • 00:04:31 -To nechala mistrovi namalovat
  královna.
 • 00:04:33 -Slyšel jsem, že chodí do Betléma
  na tvá kázání.
 • 00:04:37 Vybyl jí malíř z Florencie.
 • 00:04:42 Jak tvým kázáním rozumí?
 • 00:04:44 Umí česky.
  Docela dobře.
 • 00:04:47 Rýnské bílé.
  Oslavíme návrat?
 • 00:04:51 Smíš ale pít
  jinde než v kostele?
 • 00:04:54 A nebyl to náhodou náš Pán,
  kdo proměnil vodu ve víno?
 • 00:05:00 Jak tu s ním můžeš žít?
  Den co den.
 • 00:05:05 Hospodin je můj pastýř.
  Na pastvách zelených...
 • 00:05:10 ...pase mne,
  k vodám tichým mne přivodí,
 • 00:05:14 duši mou občerstvuje,
 • 00:05:16 vodí mne po stezkách spravedlnosti
  pro jméno své.
 • 00:05:21 Jsi pořád stejný.
 • 00:05:25 Měl bys zakázat podvodné
  zázraky.
 • 00:05:28 Cisterciáci z Mnichova Hradiště
  pořádají poutě
 • 00:05:30 k jakési zázračné borovici.
  A vybírají tam peníze.
 • 00:05:35 -To je pravda?
  -Pravda, Otče.
 • 00:05:37 Taky bys měl kněžím zakázat
  nosit drahé šaty.
 • 00:05:40 Jak jim lidé mají věřit,
  že pokračují v díle Krista?
 • 00:05:44 Mám zakázat šaty
  jako jsou ty moje?
 • 00:05:48 Nepřikážeš mi nakonec vrátit
  arcibiskupský prsten?
 • 00:05:52 Víš, kolik jsem za něj papežské
  kurii zaplatil?
 • 00:05:56 Nekřesťanské peníze.
 • 00:05:59 Chceš-li kralovat s Kristem,
  miluj s ním i chudobu.
 • 00:06:02 Tak to stojí v Písmu.
 • 00:06:05 -To je všechno?
  -Jen počátek, Otče arcibiskupe.
 • 00:06:09 Kněží by neměli vysedávat
  po hospodách
 • 00:06:11 a provozovat hazardní hry.
 • 00:06:13 A nařiď jim,
  ať propustí souložnice!
 • 00:06:15 Máš štěstí, že žádnou nemám.
 • 00:06:17 -A dále...
  -Sepiš to!
 • 00:06:25 Stěžují si na tebe.
  Víš to?
 • 00:06:28 Nemají tě rádi.
 • 00:06:30 Stěžují si, že kážeš učení
  toho bludaře Viklefa.
 • 00:06:33 Kážu podle Písma.
 • 00:06:44 Císařská koruna mého otce.
 • 00:06:55 Copak by mojí Žofince koruna
  císařovny neslušela?
 • 00:06:59 -Zbývá jen rozhodnout,
  od kterého Svatého Otce
 • 00:07:02 by mělo požehnání větší platnost.
 • 00:07:05 Od avignonského?
  Nebo od toho z Říma?
 • 00:07:08 -Co bys mi poradil ty,
  pane kaplane?
 • 00:07:11 Co o tom píše ten váš Viklef?
 • 00:07:15 Když ho vyzval Svatý Otec,
  aby před ním obhájil své názory,
 • 00:07:19 řekl: Za svého života na Zemi
  byl Kristus
 • 00:07:24 ze všech lidí nejchudší,
  poněvadž se zřekl
 • 00:07:26 veškeré světské autority.
 • 00:07:28 Z toho vyvozuji, že by měl papež
  předat pozemskou moc
 • 00:07:31 světské vrchnosti a nabádat kněze,
  aby učinili totéž.
 • 00:07:36 To nezní hloupě!
  Co říkáš, Otče arcibiskupe?!
 • 00:07:41 -Londýnská synoda odsoudila
  Viklefovo učení jako bludy.
 • 00:07:45 Už před 30 lety.
  -Připadá ti jako blud,
 • 00:07:48 že světská moc by měla patřit
  králi?!
 • 00:07:51 Ne papeži a biskupům?
 • 00:08:26 Eminence...
 • 00:08:28 Vítejte, Otče!
 • 00:08:31 Už jsme se obávali,
  že zítřejší synodu nestihnete.
 • 00:08:35 Prosím.
 • 00:08:41 Uslyšíte toho kazatele Husa.
 • 00:08:43 Otec arcibiskup ho ustanovil
  hlavním řečníkem.
 • 00:08:47 "Za našich časů
  láska k Bohu a k bližnímu
 • 00:08:52 tak ustydla,
  že všechno naše snažení
 • 00:08:56 je pohrouženo ve světském kalu.
 • 00:09:00 Já bloudím v hadrech,
  řekl by Kristus,
 • 00:09:04 a kněží se veselí v šarlatu,
  pořízeném z almužen.
 • 00:09:09 Já potím krev,
  ponocuji při nadávkách a plivancích,
 • 00:09:14 oni při hostinách, hýření
  a opilství!
 • 00:09:19 Jsem veden pod kříž,
  oni opilí k odpočinku!
 • 00:09:24 Já volám, přibit na kříž,
  oni na nejměkčím lůžku chrápou!
 • 00:09:37 Podobné věci vykládá
  z kazatelny Betlémské kaple.
 • 00:09:42 Jakou vážnost pak mají mít
  naši lidé?!
 • 00:09:45 Jistě jste zaznamenal,
  Otče nuncie,
 • 00:09:47 že promluvil jménem Krista!
 • 00:09:50 "Já bloudím v hadrech,
  řekl by Kristus,
 • 00:09:53 a kněží se veselí v šarlatu
  pořízeném z almužen.
 • 00:09:58 -Odvážné.
  -Já bych řekl troufalé.
 • 00:10:03 Je to kacíř, Eminence.
 • 00:10:10 -Ticho!
  -Ať mluví doktor Páleč!
 • 00:10:23 Ať mluví doktor Páleč!
 • 00:10:27 Ty články jsou podvržené!
 • 00:10:29 Takoví padělatelé by měli být
  co nejpřísněji potrestáni!
 • 00:10:48 Zde!
  Viklefův spis o univerzáliích!
 • 00:10:51 Zaútočte na jediné slovo!
  Každé budu hájit!
 • 00:11:04 -Škoda tak pěkného opisu.
  -Čekal jsem, že také vystoupíš.
 • 00:11:07 Promiň,
  ale tvoji jistotu nesdílím.
 • 00:11:09 O něčem z Viklefa přemýšlím,
  s něčím nesouhlasím.
 • 00:11:11 -Cítíš se být nad Viklefa?
  -To bych si nedovolil.
 • 00:11:15 Máš strach z prelátů?
 • 00:11:17 Neříkal jsi, že ve věcech víry
  není strach dobrý rádce?
 • 00:11:21 Brilantní!
 • 00:11:27 Univerzita je v názoru
  rozpolcená.
 • 00:11:30 Mistři by měli tlumit své vášně.
 • 00:11:33 Viklefovy články už dávno odsoudila
  dvojí londýnská synoda.
 • 00:11:36 Pařížská univerzita.
 • 00:11:38 -Nepřeju si, aby někdo po světě
  vykřikoval,
 • 00:11:40 že je mé království zamořené
  kacířstvím!
 • 00:11:44 Který z tvých prelátů
  šířil zas v Římě pomluvy?
 • 00:11:47 Pan generální vikář?!
 • 00:11:55 Chci slyšet jména.
 • 00:12:07 Dobře si rozmysli,
  kde chceš brát rozumy.
 • 00:12:10 Zavolám...
 • 00:12:14 Od svých rádců si nech vyprávět
  o Janovi z Jenštejna
 • 00:12:17 a jeho posluzích.
 • 00:12:19 Pokud jsi ještě neslyšel
  tu historii
 • 00:12:23 o vikáři Janu z Pomuku.
 • 00:12:30 Neprodleně ustavím komisi.
 • 00:12:33 Žádnou komisi!
 • 00:12:37 Vydáš prohlášení,
  že si v mém království
 • 00:12:40 nic nepatřičného
  a nepravověrného nenašel!
 • 00:12:45 A pošleš ho neprodleně
  do Říma!
 • 00:12:48 Papežské kurii.
  Jděte. Jděte!!!
 • 00:13:09 Doneslo se nám,
 • 00:13:12 že jste sběratelem maurských
  rukopisů.
 • 00:13:19 Ale to je...
 • 00:13:22 -Můj astrolog tvrdí,
  že je to ztracená část
 • 00:13:24 velkého astronomického spisu,
  prýrozprodaného Maury.
 • 00:13:32 Za velký peníz se dá získat
  leccos.
 • 00:13:37 Nejenom za peníz.
 • 00:13:42 Nebo jste snad nepřijeli do Prahy
  s Otcem nunciem
 • 00:13:46 zkoumat pomluvy
  pražských žalobníčků?
 • 00:13:52 Miluji knihy.
 • 00:13:55 Svět je do nich přenesen
  v jeho lepší podobě.
 • 00:14:00 Někteří kardinálové
  hodlají svolat koncil,
 • 00:14:05 který by vymazal
  tu ošklivou skvrnu dvojpapežství
 • 00:14:09 na šatu naší církve.
  Co si o tom myslíte?
 • 00:14:19 Přidá se,
  když svoláme koncil?
 • 00:14:23 -Přidá se k tomu,
 • 00:14:24 kdo mu potvrdí titul krále
  Svaté říše římské.
 • 00:14:28 -A ujistil jste ho,
  že Svatý Otec z Říma,
 • 00:14:31 ani ten z Avignonu
  se k jeho požehnání nechystají?
 • 00:14:36 -Je chápavý, Eminence.
 • 00:14:39 Na rozdíl od arcibiskupa,
  tomu chybí rozhled.
 • 00:14:44 Arcibiskup bude podporovat
  římského papeže Řehoře.
 • 00:14:50 -No ovšem, ovšem.
  Který mu prodal úřad, že?
 • 00:14:57 A ne lacino.
  Co pražskáuniverzita?
 • 00:15:03 -Spory a intriky.
  -Takže potíže?
 • 00:15:07 -Naznačil jsem králi,
  že svolání koncilu
 • 00:15:10 musí podpořit nejen on,
  ale i univerzita.
 • 00:15:16 -Jste zdatný vyjednávač, Otče.
  To si budu pamatovat.
 • 00:15:25 Mně jde jen o osud Svaté církve,
  Eminence.
 • 00:15:41 Mohu vám nalít?
 • 00:15:46 Má-li dojít k suspenzi
  těch dvou Svatých Otců,
 • 00:15:49 musíme mít Václava na své straně.
  I pražskou univerzitu.
 • 00:15:55 Nešetřete sliby.
 • 00:16:30 Nemůžete mi dopřát
  aspoň týden klidu?
 • 00:16:33 -Odpusťte, milosti,
  je to vážné.
 • 00:16:35 -Vážné, vážné.
  Kdy v Čechách není něco vážné?
 • 00:16:41 -Doktor Meistermann byl v Římě,
  milosti.
 • 00:16:45 Předal tam žalobu
  na poměry v Čechách.
 • 00:16:48 Třicet podpisů německých mistrů
  a pražské kapituly.
 • 00:16:52 Němci obžalovali u svatého oficia
  celý český univerzitní národ,
 • 00:16:55 ne jen Mistra Pálče.
  -A co čekáte ode mě?
 • 00:17:03 -Můj pane, uvažovali jsme...
 • 00:17:07 Kdybyste Svatému Otci
  napsal osobní list,
 • 00:17:11 stal bych se vaším poslem
 • 00:17:13 a snáz bych vyvrátil
  všechny ty hloupé pomluvy.
 • 00:17:19 -Mým poslem?
 • 00:17:22 Vím, že jsi předvolán
  před papežskou kurii.
 • 00:17:26 Která strana je skutečně kacířská,
  Mistře Křišťane?
 • 00:17:31 Meistermannova?
  Nebo ta jejich?
 • 00:17:38 Posel českého krále?
 • 00:17:40 Pěkně to zní, Štěpáne,
  ale je to hodně tenký led.
 • 00:17:43 Obhájím univerzitu
  i své názory.
 • 00:17:46 -O tom nepochybuji.
  -Ale...?
 • 00:17:50 Král jedná na obě strany.
 • 00:17:52 Tebe posílá za papežem do Říma
  a současně
 • 00:17:54 vyjednává
  se vzbouřenými kardinály,
 • 00:17:57 kteří chtějí Svatého Otce
  suspendovat.
 • 00:18:00 Diplomacii nechme na králi.
  Ví, co dělá.
 • 00:18:04 Pro univerzitu je nejdůležitější,
  že máme jeho podporu.
 • 00:18:10 Hodláte na koncilu v Pise
  svrhnout papeže.
 • 00:18:16 Rozumím tomu dobře,
  Otče kardinále?
 • 00:18:19 Když dovolíte, vznešený králi,
  řekl bych spíše,
 • 00:18:22 že kolegium kardinálů
  vychází z přesvědčení,
 • 00:18:26 že se církev svatá musí vyrovnat
  s bezbožným dvojpapežstvím.
 • 00:18:32 Ovšem.
  I my jsme v trapných rozpacích,
 • 00:18:35 kterému papeži platit daň?
  Řehoři v Římě?
 • 00:18:41 Nebo Benediktovi v Avignonu?
  Anebo žádnému,
 • 00:18:47 jak anglického krále nabádal ten...
  -Viklef.
 • 00:18:52 Co čekáte ode mě?
 • 00:18:58 Podporu.
 • 00:19:02 Mám dát vyhlásit neposlušnost
  Svatému Otci v Římě?
 • 00:19:08 Král chce naznačit,
  že spor kolegia s papeži
 • 00:19:12 není ani zdaleka rozhodnutý.
  Jsou tu jistá rizika.
 • 00:19:17 A hlas českého krále
  bude mít svou váhu.
 • 00:19:20 -Ovšem.
 • 00:19:23 A také hlas proslulé pražské
  univerzity.
 • 00:19:27 Kolegium doufá,
  že by představitelé univerzity
 • 00:19:30 tvořili váš skvělý doprovod,
  vznešený králi.
 • 00:19:33 V takovém případě
  budete přijat ve vší úctě.
 • 00:19:39 A se všemi poctami.
  Jako římský král.
 • 00:19:46 Budu tlumočit vaše podmínky
  kolegiu.
 • 00:19:51 Vyslal jste prý někoho z univerzity
  do Říma.
 • 00:19:58 Pokud máte na mysli doktora Pálče,
  hodlá se před papežskou kurií
 • 00:20:03 obhájit z nařčení z hereze.
  Pokud vím, byl předvolán.
 • 00:20:35 Otče kardinále, musím u vás
  vznést důraznou stížnost.
 • 00:20:38 Sebrali nám koně, povoz,
  všechna zavazadla...
 • 00:20:40 -Štěpán Páleč.
  Z Prahy.
 • 00:20:44 Obviněný z hlásání viklefských
  bludů.
 • 00:20:52 Mé jméno je Baltazar Cossa.
 • 00:20:55 A koně a povoz ti zabavili
  na můj rozkaz.
 • 00:21:01 -Otče kardinále,
  jsem poslem českého krále.
 • 00:21:06 -Ovšem. Ovšem.
 • 00:21:13 Král tě posílá do Říma
  za Svatým Otcem Řehořem,
 • 00:21:18 o jehož sesazení má koncil
  v nejbližší době rozhodnout.
 • 00:21:24 Jak máme ten list chápat?
 • 00:21:27 Že český král nabízí sesazenému
  papeži poslušnost?
 • 00:21:33 Otče kardinále,
  byl jsem předvolán,
 • 00:21:36 abych očistil pověst pražské
  univerzity
 • 00:21:38 od falešných nařčení.
 • 00:21:39 -To je chvályhodné.
  A co tvá pověst, drahý Mistře?
 • 00:21:46 O tu se neobáváš?
 • 00:21:51 Jsi obžalován,
 • 00:21:53 že šíříš a zastáváš Viklefovy
  bludy.
 • 00:21:59 A to je kacířství.
 • 00:22:21 Zvaž dobře svou situaci,
  Mistře.
 • 00:22:24 Ať bude výsledek koncilu jakýkoli,
  žalobu, že zastáváš
 • 00:22:28 a učíš Viklefovy bludy,
  nikdo z tebe nesejme.
 • 00:22:33 -Je sice pravda, Otče,
  že jsem vyslovil určité názory,
 • 00:22:35 ale pouze v univerzitních
  disputacích.
 • 00:22:40 -Budeš-li si to přát,
  přijdu tě vyzpovídat.
 • 00:22:45 Zpověď mívá očistnou moc.
 • 00:23:02 Dlouho jsi o sobě nedal vědět,
  Mistře.
 • 00:23:04 Však víte, spory na univerzitě
  mne velmi vysilují.
 • 00:23:08 Němci a Češi, zastánci Viklefa
  i ti,
 • 00:23:12 co by ho nejraději vydali
  inkvizici, kdyby ještě žil.
 • 00:23:16 Přišel sis popovídat?
  Jako za starých časů.
 • 00:23:21 Odpusťte. Přišel jsem orodovat
  za Mistra Štěpána Pálče.
 • 00:23:30 Král ho vyslal do Říma
  s poselstvím.
 • 00:23:33 Jeden z nejvlivnějších
  kardinálů,
 • 00:23:35 Baltazar Cossa,
  ho nechal v Boloni uvěznit.
 • 00:23:39 Poproste krále, aby se zasadil
  o jeho propuštění.
 • 00:23:42 Prý byl předvolán před papežskou
  kurii.
 • 00:23:44 Je obžalovaný z kacířství.
 • 00:23:46 Žádal o posouzení
  Viklefových tezí.
 • 00:23:50 Neučil je.
 • 00:23:53 "Václav,
  z boží milosti král římsky,
 • 00:23:56 vždy rozmnožitel říše
  a král český, rozhodltakto:
 • 00:24:04 Až do doby, než bude obnovena
  církevní jednota...
 • 00:24:09 ...zakazuji veškerému
  duchovenstvu...
 • 00:24:12 ...i všem poddaným
  v mém království...
 • 00:24:16 ...přijímat listy římského
  Řehoře...
 • 00:24:21 ...jeho legátů i příznivců...
 • 00:24:23 ...jakož i platit mu....
  ...jakékoliv dávky."
 • 00:24:28 -To je vyhlášení neposlušnosti
  Svatému Otci!
 • 00:24:32 -Králi nepřísluší rozhodovat
  o církevních věcech.
 • 00:24:36 -Kdo uposlechne,
  měl by být exkomunikován.
 • 00:24:42 -Klatba?
  -Ano. Klatba.
 • 00:24:46 "Já, arcibiskup pražský Zbyněk
  tímto listem,
 • 00:24:51 který bude čten ve všech kostelích,
  vyhlašuji klatbu nad všemi,
 • 00:24:55 kdo rozhodnutí krále
  o neposlušnosti
 • 00:24:58 Svatému Otci Řehořovi
  uposlechnout.
 • 00:25:02 Potrestaní nesmí udělovat svátosti
  ani svátostiny,
 • 00:25:06 a svátosti pak nesmí
  ani přijímat.
 • 00:25:10 Slavnostně vyhlašuji,
  že Jeho Svatost,
 • 00:25:13 Řehoř XII.
  je hlavou vší církve..."
 • 00:25:18 Prohlášení se odvážili v Praze
  číst
 • 00:25:21 jen ve třech kostelích,
  náš pane.
 • 00:25:23 Většina topřešla mlčky.
 • 00:25:29 -Kde je?
 • 00:25:31 -Otec arcibiskup utekl
  z Prahy.
 • 00:25:38 -Dobře udělal.
 • 00:25:43 Kdo to psal?
  Ten jeho našeptávač Kbel?
 • 00:25:47 -Podle toho, co vím,
  tak ano.
 • 00:25:50 Bylo u toho několik prelátů
  a faráři.
 • 00:25:53 A Mistr Meistermann.
 • 00:25:57 -Meistermann.
  Ovšem.
 • 00:26:16 Náš pán vás pozval,
 • 00:26:18 abyste se vyjádřili k jednoduché
  otázce.
 • 00:26:21 Doprovodí univerzita
  krále Václava na koncil v Pise?
 • 00:26:25 Králi i Otcům kardinálům
 • 00:26:28 na účasti pražské univerzity
  velmi záleží.
 • 00:26:31 -Mluv, Mistře Křišťane!
 • 00:26:34 -Český univerzitní
  národ je připraven pozvání
 • 00:26:37 na koncil v Pise přijmout.
 • 00:26:39 Slibujeme si, že koncil provede
  opravu církve
 • 00:26:43 a zejména odstraní
  dvojpapežství.
 • 00:26:47 -A co univerzitní národ německý,
  Mistře Meistermanne?
 • 00:26:53 -Většina mistrů národa německého
  se kloní k názoru,
 • 00:26:57 že se univerzita nemá
  koncilu zúčastnit.
 • 00:27:07 "Václav,
  z milosti Boží král římský,
 • 00:27:11 vždy rozmnožitel říše
  a král český, rozhodl takto:
 • 00:27:17 Důstojní nábožní milí!
 • 00:27:19 Dávat přednost v lásce cizinci
  před domácími
 • 00:27:23 je zvrácením náležité náklonnosti,
  ježto pravá láska začíná
 • 00:27:27 vždy u sebe sama
  a potom se přenáší na potomky
 • 00:27:30 podle příbuzenství.
 • 00:27:33 Protože však národ německý,
  který nemá
 • 00:27:36 obyvatelského práva
  v Českém království,
 • 00:27:39 v rozličných záležitostech
  na Pražském vysokém učení
 • 00:27:42 si osvojil k užívání tři hlasy
  a poněvadž národ český,
 • 00:27:48 téhož království pravý dědic,
  těší se a užívá
 • 00:27:51 tolikojednoho hlasu,
  přikazujeme Vám mocí tohoto listu
 • 00:27:56 mocně a přísně,
  abysteihned, jak jej spatříte,
 • 00:27:59 bez všelikého odporu
  a zdráhání
 • 00:28:02 připustili národ český
  vším způsobem ke třem hlasům
 • 00:28:07 při veškerých poradách, zkouškách,
  soudech, volbách
 • 00:28:11 a jakýchkoli jiných jednáních
  řečené univerzity
 • 00:28:15 podle vzoru zřízení,
  kterému se těší národ francouzský
 • 00:28:18 na univerzitě pařížské
  a jehož užívají
 • 00:28:21 ostatní národy
  v Lombardii..."
 • 00:28:25 -Domů, Němčíci, domů.
 • 00:28:27 -My mistři němečtí
  přísaháme věrnost
 • 00:28:29 Ruprechtovi s Falce!
 • 00:28:42 -Mistře Meistermanne!
 • 00:28:45 Působíme tady vedle sebe
  už dvanáct let.
 • 00:28:47 Nikdo vásnevyhání.
  Král jen narovnal nespravedlnost.
 • 00:28:55 Sbohem.
 • 00:28:58 Sbohem.
 • 00:29:09 Bratři a sestry, už celé měsíce
  je bez řádného obvinění a soudu
 • 00:29:14 vězněn v Boloni slovutný Mistr
  Vysokého učení pražského
 • 00:29:19 a náš bohabojný přítel,
  Štěpán Páleč.
 • 00:29:24 Aby zatměli pravdu toho,
  kdo Kristovu pravdu vyznává,
 • 00:29:28 proklínají, vypovídají, žalářují,
  ženou před soud i zabíjejí.
 • 00:29:36 Prosme společně panovníka
  krále Václava,
 • 00:29:39 aby se zasadil o jeho propuštění.
  Poklekněme a modleme se.
 • 00:29:49 Otče náš,
  jenž jsi na nebesích,
 • 00:29:52 posvěť se jméno tvé,
  přijď království tvé,
 • 00:29:56 buď vůle tvá
  jako v nebi, tak i na zemi,
 • 00:30:01 chléb náš vezdejší,
  dejž nám dnes
 • 00:30:04 a odpusť nám naše viny,
  jakož i my odpouštíme
 • 00:30:08 našim hříšníkům...
 • 00:30:16 Pojď!
  Vstávej!
 • 00:30:54 Mistře Pálči, mám pro vás
  jedinečnou zprávu.
 • 00:30:59 Váš král přijal pozvání
  do Pisy
 • 00:31:03 a vy opustíte nehostinnou
  Boloňu.
 • 00:31:07 -Bu...budu volný?
 • 00:31:11 -Žaloba, že jste vyznával,
  obhajoval a učil
 • 00:31:14 bludy Viklefovy samozřejmě
  trvá.
 • 00:31:18 Všechno teď záleží jenom
  na vás.
 • 00:31:21 Ale myšlenky sestávají
  z pouhých slov,
 • 00:31:25 jsou jako volní ptáci.
 • 00:31:27 Mění se,
  jak se mění doba.
 • 00:31:30 A John Viklef je,
  milý Mistře,
 • 00:31:33 už desítky let mrtvý.
  Je zaostalý.
 • 00:31:41 Je zaostalý?
 • 00:31:46 Ano, je zaostalý.
 • 00:31:53 Souhlasíte se mnou?
 • 00:32:00 Ano, Excelence, je zaostalý.
 • 00:32:04 Kontemplace vám prospěla.
 • 00:32:07 Budu šťastný, když nebudu muset
  být vaším soudcem.
 • 00:32:20 Štěpán. Štěpáne!
 • 00:32:22 Štěpáne!
 • 00:32:27 Štěpáne!
 • 00:32:35 Ta diplomacie trvala trochu dlouho,
  bratříčku.
 • 00:32:39 Jene.
 • 00:32:42 Báli jsme se o tebe.
 • 00:32:46 Vaši studenti na vás netrpělivě
  čekali, Mistře.
 • 00:32:49 -V Praze se říkalo,
  že vás předali inkvizici.
 • 00:32:52 -Bylo to zlé?
 • 00:32:55 -Ten prach a špínu musíme
  spláchnout!
 • 00:32:57 Viklef, Viklef,
  nejednomu tys hlavu zviklef.
 • 00:33:04 Ty první týdny v Boloni
  jsem myslel, že umřu.
 • 00:33:06 Opravdová špína, tma, prach
  a krysy.
 • 00:33:11 Cossa tě prý okradl o koně
  i o povoz.
 • 00:33:14 Že jsem neměl koně, jel jsem
  do Pisy s královou delegací.
 • 00:33:17 -A co soud?
  Jak jste se obhájil?
 • 00:33:22 -Žádný se nekonal.
  Ale koncil byl úžasný.
 • 00:33:27 24 kardinálů,
  sto biskupů, celé křesťanstvo.
 • 00:33:31 -Via koncilia!
  Moc nad církví v rukou koncilu.
 • 00:33:35 -Všimli jsme si.
 • 00:33:37 Ke dvěma papežům koncil
  zvolil třetího.
 • 00:33:41 Otče, u nás v Plzni
  farář zakazuje číst Písmo.
 • 00:33:45 Že prý nám stačí,
  co on nám říká.
 • 00:33:49 -Vy máte Písmo v češtině?
  -V němčině.
 • 00:33:52 -A ty rozumíš?
  -Učím se.
 • 00:33:55 Ten farář tvrdí, že po vysvěcení
  se kněz stává Synem božím.
 • 00:34:02 A že prý při každé mši
  je stvořitelem těla božího.
 • 00:34:06 To je náramný blud.
 • 00:34:08 Tak bohapustý, že ho dám
  pro výstrahu napsat
 • 00:34:11 na stěnu kaple.
 • 00:34:14 A panu faráři klidně pověz,
  ať stvoří jednu velkou hnidu.
 • 00:34:18 Pak možná bude stvořitelem.
 • 00:34:23 Kdyby mi papež nařídil pískat
  na píšťalku,
 • 00:34:26 stavět věže, tkát látky,
  šít šaty nebo nadívat jitrnice,
 • 00:34:31 neměl by můj rozum usoudit,
  že mi papež nařizuje hloupost?
 • 00:34:36 Proč bych nedal v této věci
  přednost svému názoru
 • 00:34:39 před výrokem papežovým?
  Zapiš si to
 • 00:34:43 a odnes to do arcibiskupova dvora,
  Kuklíku.
 • 00:34:48 Podívejte, to je farář Protiva
  z Poříče!
 • 00:34:55 Zdravím, bratře!
 • 00:35:00 Otče arcibiskupe, měl byste vědět,
  že za stížností
 • 00:35:04 stojí ne-li všichni,
  tak většina farářů. I preláti.
 • 00:35:11 Betlémský kazatýlek
  znevažuje církev.
 • 00:35:19 Zvážíme to.
 • 00:35:23 -Ten obraz dal váš předchůdce,
  Jan Jenštejn,
 • 00:35:26 zhotovit podle svého
  vidění.
 • 00:35:29 Ďábel chce církvi,
  představované Svatým Otcem,
 • 00:35:35 vyrvat znaky moci.
  To platí stále.
 • 00:35:43 Otče arcibiskupe,
  král jednal pod tlakem viklefistů.
 • 00:35:49 To je Husovo dílo!
 • 00:35:51 Vyštval německé mistry z Prahy,
  aby na univerzitě
 • 00:35:54 prosadil viklefizmus
  jako svatéučení!
 • 00:35:57 Hus.
  Tam směřujte svůj hněv.
 • 00:36:01 Kapitula i věrní faráři
  vás podpoří.
 • 00:36:05 Zasloužíte se o klid
  v zemi!
 • 00:36:09 To ocení Svatý Otec, ať římský,
  avignonský nebo Alexandr.
 • 00:36:16 A nakonec i král.
 • 00:36:36 Oznamuji veřejně
  příkaz Otce arcibiskupa Zbyňka,
 • 00:36:40 aby všichni mistři,
  bakaláři a studenti univerzity
 • 00:36:43 pod hrozbou exkomunikace
  vydali do nejbližší neděle
 • 00:36:49 Viklefovy spisy arcibiskupskému
  úřadu k prozkoumání!
 • 00:36:53 Mistře,
  Jeroným spisy neodevzdal.
 • 00:36:58 Jeroným
  jedná jen za sebe.
 • 00:37:02 Já jsem rektorem,
  mám odpovědnost.
 • 00:37:07 Za univerzitu a za Betlém.
 • 00:37:10 Jak může Otec arcibiskup posoudit,
  kde je pravda, Mistře?
 • 00:38:16 Musí býti ohlášeno,
  co se nyní nově stalo,
 • 00:38:20 slyšte, Čechové!
 • 00:38:23 -Musí býti ohlášeno,
  co se nyní nově stalo,
 • 00:38:26 slyšte, Čechové!
 • 00:38:29 -Zbyněk biskup-abeceda
  spálil knihy a nevěda,
 • 00:38:33 co je v nich napsáno.
 • 00:38:36 -Zbyněk biskup-abeceda
  spálil knihy a nevěda,
 • 00:38:40 co je v nich napsáno.
 • 00:38:43 -A pěkně rázně, pane Vokso!
  -Hahahaha!
 • 00:38:46 -Málo o nich smyslu měli,
  že i pravdu zapomněli,
 • 00:38:49 čtení spálili.
 • 00:38:52 -Málo o nich smyslu měli,
  že i pravdu zapomněli,
 • 00:38:56 čtení spálili.
 • 00:38:59 -Učinili křivdu Čechům,
  běda budiž všem těm popům,
 • 00:39:03 vězte, Čechové.
 • 00:39:05 -Učinili křivdu Čechům,
  běda budiž všem těm popům,
 • 00:39:09 vězte, Čechové...
 • 00:39:13 Prelátům a arcibiskupům nestačí,
  že spálili vzácné knihy
 • 00:39:17 aniž by v nich objevili jediný
  blud!
 • 00:39:20 Teď navíc faráři čtou v kostelích
  bulu papeže Alexandra,
 • 00:39:23 která mi pod trestem klatby
  zakazuje kázat tady v Betlémě.
 • 00:39:32 Dokud jsem výhrady proti neřestem
  v církvi
 • 00:39:34 přednášel za dveřmi na synodě,
  arcibiskup mě chválil.
 • 00:39:38 Ale sotva jsem stejné výhrady
  vyslovil tady, před vámi,
 • 00:39:43 už je tu bula pražskými preláty
  u papeže draze koupená!
 • 00:39:50 Nekázal jsi nic,
  jen Slovo boží!
 • 00:39:54 Ten zákaz nepostihuje jen toho,
  kdo touží pravdu kázat,
 • 00:39:59 postihuje i lidi,
  kteří touží pravdu slyšet.
 • 00:40:04 Hodně jsem přemýšlel.
  Poctivě, bez nepřátelství.
 • 00:40:08 Vy víte, že se bráním
  příliš ostrým slovům,
 • 00:40:12 teď ale musím říct:
  Zakázat svobodně číst a kázat
 • 00:40:16 Kristovo evangelium
  může jen antikrist!
 • 00:40:29 Prosím.
 • 00:40:41 Děkuji, Otče arcibiskupe,
  za vlídný list.
 • 00:40:44 Psal ho jeden z tvých přátel,
  aby tě varoval.
 • 00:40:50 Otče, já žádný rozkol nevyvolávám.
  Ani neživím.
 • 00:40:55 Kážu a učím Kristovu pravdu
  podle Písma.
 • 00:41:04 Znáš ten obraz?
 • 00:41:11 Slýchal jsem o něm.
 • 00:41:15 Chtěl jsem, abys ho viděl.
 • 00:41:19 A ten ďábel mají být Viklefovy
  myšlenky?
 • 00:41:22 Nebo já? Mí studenti?
  Věřící v Betlémě?
 • 00:41:27 A podle koho?
  Podle vikáře Kbela,
 • 00:41:30 který nechává věznit
  Kristovi věrné?
 • 00:41:32 Stojíš před svým arcibiskupem!
 • 00:41:36 Promiň, Otče, ale nejsou skutečnými
  ničiteli církve
 • 00:41:38 chlípníci na farách?
  Biskupové bez živé víry?!
 • 00:41:43 Falešní sluhové boží,
  kteří díky svým církevním úřadům
 • 00:41:46 jen tyjí z věřících?!
 • 00:41:48 Nechal jsem ten dopis napsat
  s radami pro tebe.
 • 00:41:52 Ne abys radil ty mně!
 • 00:41:56 Nebo snad vší svaté církvi?!
 • 00:42:00 Buď pokorný, Jene.
  Pokora ti schází.
 • 00:42:16 Pozdrav z londýnského dvora.
 • 00:42:21 Viklefův spis o obecninách.
 • 00:42:25 To mám za ten,
  co mi spálil arcibiskup?
 • 00:42:29 Čtu a čtu... a čím víc čtu,
  tím méně rozumím.
 • 00:42:34 Se mnou je to podobné.
 • 00:42:36 Čím víc čtu a čím víc rozumím,
  tím víc se trápím.
 • 00:42:43 HLASY PÁVŮ
 • 00:42:48 -Proto jste mne pozvala?
  -Tos nevěděl?
 • 00:42:52 Král šachy nehraje a dvorní dámy
  se mnou prohrají dřív,
 • 00:42:56 než napočítám do sta.
 • 00:43:04 Bojím se o tebe,
  pane kaplane.
 • 00:43:06 Král začíná být tím trvalým
  neklidem unavený.
 • 00:43:34 Otec arcibiskup utekl
  do Roudnice!
 • 00:43:37 Spálil univerzitě knihy
  a schoval se!
 • 00:43:42 -Odnesl z katedrály část tumby
  svatého Václava
 • 00:43:45 a ostatkový kříž.
 • 00:43:52 Chce se mnou vést válku?
 • 00:43:56 Copak mezi preláty úplně
  zhloupl?!
 • 00:43:59 -Spálil i knihy astronomické,
  Milosti.
 • 00:44:02 Dokonce záznamy inkvizičních
  výslechů.
 • 00:44:05 -Pché!
  Aspoň něco se povedlo.
 • 00:44:10 Pane Voxo, stačily by na úhradu
  škod
 • 00:44:14 způsobených univerzitě
  svatojiřské platy?
 • 00:44:18 A důchody všech pražských
  farářů?
 • 00:44:24 Pane faráři, pomoc!
  Pomozte mi, někdo!
 • 00:44:27 Kde jste?!
  Pomoc! Pomoc!
 • 00:44:30 Pojď sem, holčičko!
  Blíž!
 • 00:44:34 Z příkazu Václava,
  z boží milosti krále českého,
 • 00:44:38 zabavuje se veškerý majetek
  všem pražským farnostem,
 • 00:44:41 včetně svatojiřských platů!
 • 00:44:43 Tento majetek bude použit
  jako odškodnění
 • 00:44:46 pražské univerzitě
  za spálení vzácných rukopisů!
 • 00:44:51 To je svatokrádež!
 • 00:44:57 Bůh vás potrestá!
  SMÍCH
 • 00:45:03 A proto nad všemi,
  kteří vykonávali příkaz krále
 • 00:45:08 ke konfiskaci církevního majetku,
  vyhlašuji klatbu.
 • 00:45:18 -Nad všemi
  a zvláště nad Janem Husem?
 • 00:45:26 -Neboť přes můj zákaz
  nepřestal kázat v kapli Betlémské.
 • 00:46:06 Mám přesný opis papežovy buly.
  Doručili mi ho z Vídně.
 • 00:46:11 Velice váhám,
  nejsem rozhodnut vyhlásit
 • 00:46:15 prodej odpustků
  ve svojí farnosti.
 • 00:46:18 -Jistěže váháš.
 • 00:46:21 Když byl papež Jan
  ještě pouhým kardinálem Cossou,
 • 00:46:24 uvěznil tě a okradl.
 • 00:46:26 Proč bys teď vybíral peníze
  na jeho válku?
 • 00:46:31 Proslýchá se,
  že král je s prodejem odpustků
 • 00:46:33 za určitých podmínek
  srozuměný.
 • 00:46:35 Ale jestli vídeňská univerzita
  papežovu odpustkovou bulu odmítla,
 • 00:46:39 můžeme králi nabídnout
  mínění naší univerzity.
 • 00:46:57 Přispějte na svatou válku!
 • 00:47:07 Plné odpuštění hříchů
  od trestů a vin!
 • 00:47:10 Vykoupení i všem,
  co jsou v pekle!
 • 00:47:14 Přispějte na svatou válku!
 • 00:47:21 Vykoupení hříchů minulých,
  přítomných i budoucích!
 • 00:47:33 Prý jsi přikázal, aby prodavačům
  odpustků nikdo nebránil.
 • 00:47:37 -Je to papežská bula,
  Sofi.
 • 00:47:39 Co je boží Bohu,
  co je císařovo císaři.
 • 00:47:44 -Říká se,
  že královská pokladna bude mít
 • 00:47:46 z prodeje odpustků podíl.
 • 00:47:50 -Ale ty jsi poctivá, Sofi.
  Počestná, nevinnost sama.
 • 00:47:55 Ty Svatému Otci
  za odpuštění hříchů
 • 00:47:57 rozhodně platit nemusíš.
 • 00:48:00 -Svatému Otci.
  Tomu, o kterém se proslýchá,
 • 00:48:02 že svého předchůdce Alexandra
  nechal zabít!
 • 00:48:12 -O Zikmundovi se proslýchá,
  že zabil bratrance Jošta,
 • 00:48:15 aby se mohl stát římským
  králem.
 • 00:48:18 Co se říká o mně?
  Že mučím preláty,
 • 00:48:21 pak je ve Vltavě
  topím jak koťata.
 • 00:48:24 Že si proto nezasloužím
  být římským králem!
 • 00:48:27 Sofi! Sofi!
  Já tak ctnostný nejsem.
 • 00:48:36 Chceš vědět,
  kolik číší vína jsem vypil?
 • 00:48:38 Kterou děvečku
  jsem měl v posteli?
 • 00:48:41 -Pane...
 • 00:48:46 -Dobře, pane Vokso,
  dobře.
 • 00:48:51 Pak ale své královně vysvětli,
  že moje římská koruna
 • 00:48:55 odvisí teď právě od papeže
  Jana.
 • 00:49:00 Který bude rozhodovat také
  o žalobách na Mistra Husa!
 • 00:49:09 Nemáme pravomoc posuzovat
  buly Svatého Otce.
 • 00:49:11 Štěpáne! Ty první jsi mluvil
  proti odpustkům!
 • 00:49:14 Nemluvil jsem proti odpustkům.
  Řekl jsem, že váhám.
 • 00:49:18 A řekl jsem to v soukromí.
 • 00:49:25 Couváš, protože prodej odpustků
  schválil král.
 • 00:49:27 Chceš univerzitu zaplést
  do nebezpečného sporu!
 • 00:49:30 Bouříš proti všem,
  vedeš lidik neposlušnosti!
 • 00:49:33 Vedu věřící k pravdě
  Písma.
 • 00:49:35 Jene, u papežske kurie
  na tebe bylo podáno několik žalob.
 • 00:49:40 Mírni se.
  Nepokoušej osud, prosím.
 • 00:49:45 Tak Antikristovi mistři
  kupčí s odpustky
 • 00:49:48 a klamou lid, když říkají,
 • 00:49:50 že za peníze dá se
  koupit odpuštění hříchů.
 • 00:49:52 Mohu k tomu mlčet?
 • 00:49:56 A k jakémubohulibému účelu
  mají vybrané peníze sloužit?
 • 00:50:02 K válce proti
  králi Ladislavu Neapolskému,
 • 00:50:04 protože neuznal volbu papeže
  Jana XXIII.!
 • 00:50:09 Lze snad za peníze na válku
  získat od našeho Pána
 • 00:50:13 odpuštění hříchů?!
 • 00:50:16 Bula zatracuje neapolského krále
  do třetího pokolení.
 • 00:50:20 A pro případ, že by umřel,
 • 00:50:22 zakazuje jeho křesťanský
  pohřeb.
 • 00:50:24 Tresty hrozí i všem
  královým poddaným.
 • 00:50:27 Celá městamají být vyobcovaná
  z církve a potrestaná klatbou.
 • 00:50:32 Máme svou duši svěřit
  svatokupeckému zločinu?
 • 00:50:39 To je písmo papeže,
  slova Boží!
 • 00:50:49 -Podpora kříže!
  Zajistěte si život věčný!
 • 00:50:52 -Špinavé peníze pro Antikrista!
 • 00:50:54 -Odpuštění hříchů minulých,
  přítomných i budoucích!
 • 00:50:57 Neboť Svatý Otec
  je bůh zemský!
 • 00:51:09 Nechte ho být, nic neudělal,
  nechte ho být!
 • 00:51:39 Pane nejvyšší písaři!
 • 00:51:41 Jdeme za vámi kvůli těm
  třem uvězněným chlapcům.
 • 00:51:45 Přijel jsem v noci ze Žebráku.
  Ten chaos venku musí přestat.
 • 00:51:51 Jeho Milost vydala příkaz
  potrestat na hrdle každého,
 • 00:51:54 kdo šíří nepokoje
  a brání prodeji odpustků.
 • 00:51:58 Neudělali nic špatného,
  propusťte je.
 • 00:52:01 Ztropili výtržnost před chrámem,
  to vám nestačí?
 • 00:52:11 -Pane nejvyšší písaři!
  Jste jistě dobrý křesťan.
 • 00:52:16 -Ovšem.
 • 00:52:18 -Věříte, že je možné
  kupovat si od Pána Boha
 • 00:52:21 odpuštění hříchů za peníze?
  Navíc určené na vedení války?
 • 00:52:27 -Mistře, mně nepřísluší
 • 00:52:28 soudit rozhodnutí
  Svatého Otce ani krále.
 • 00:52:31 Pak uvězněte místo těch chlapců
  mne!
 • 00:52:34 Beru na sebe zodpovědnost
  za to,
 • 00:52:36 jak zbožní lidé
  posuzují prodej odpustků.
 • 00:52:39 Nemusíte se znepokojovat,
  Mistře.
 • 00:52:42 Menší trest si za tu výtržnost
  zaslouží.
 • 00:52:47 Ale jak jim vychladnou hlavy,
  propustíme je.
 • 00:52:50 -Máme vaše slovo?
  -No ovšem.
 • 00:52:54 Na oplátku můžete zařídit,
 • 00:52:56 ať ustane to srocení
  před radnicí.
 • 00:52:59 Máte na lidi vliv.
  A zvlášť vy, Mistře Jene.
 • 00:53:39 ZPĚV
 • 00:54:02 Slíbili mi,
  že jim neublíží.
 • 00:54:06 Jsou to mučedníci,
  jsou svatí.
 • 00:54:13 Slíbili mi,
  že jim neublíží!
 • 00:54:20 Slíbili mi,
  že jim neublíží!!!
 • 00:55:16 Rozsudek?
 • 00:55:19 Exkomunikatio major,
  zostřená klatba, vyhoštění.
 • 00:55:26 Kdo s ním jen promluví,
  kdo mu pomůže,
 • 00:55:28 kdo ho schová,
  kdo půjde na jeho kázání,
 • 00:55:33 týká se to i tebe,
  milá Sofi.
 • 00:55:37 A ty to dovolíš?
 • 00:55:39 -Já jsem král, milá Sofi,
  ne papež.
 • 00:55:44 -Pak už mě neoslovuj
  "milá Sofi".
 • 00:55:49 -A ty jsi královna,
  milá Sofi.
 • 00:55:54 Proto přestaneš chodit
  do Betléma.
 • 00:56:02 Nejmilejší, trápí mě,
  že bych vás mohl ohrozit.
 • 00:56:11 Protože jsem nešel na soud
  do Říma,
 • 00:56:14 papežská bula mi zakazuje
  kázat,
 • 00:56:18 sloužit mše, podávat svátosti.
 • 00:56:22 Papež Jan přikázal
  zatknout v Římě mé obhájce
 • 00:56:27 a mě teď nutí, abych porušil
  kněžskou přísahu,
 • 00:56:31 kterou jsem se zavázal
  Pánu Bohu.
 • 00:56:36 Přátelé mi říkají,
  že se nemohu odvolat
 • 00:56:39 k papeži proti papeži.
 • 00:56:44 Dlouho jsem uvažoval,
  poctivě a bolestně.
 • 00:56:49 Mučil jsem své svědomí,
  až jsem pro sebe
 • 00:56:55 našel nejspravedlivějšího
  soudce.
 • 00:57:02 Já, Jan Hus z Husince,
  mistr svobodných umění
 • 00:57:06 a bakalář svaté teologie
  naVysokém učení pražském,
 • 00:57:10 kněz a kazatel
  stvrzený ke kapli Betlémské,
 • 00:57:15 obracím se s odvoláním k tobě,
  náš Spasiteli Ježiši Kriste,
 • 00:57:20 soudčenejspravedlivější,
  který znáš,
 • 00:57:24 chráníš a soudíš, objasňuješ
  a bez nedostatku odměňuješ
 • 00:57:27 každému člověku
  jeho při spravedlivou.
 • 00:57:36 Přestaň blouznit.
  Prosím.
 • 00:57:42 Je to nebezpečné,
  pro nás všechny.
 • 00:57:45 Blouznit?
 • 00:57:47 Odvolávat se ke Kristu,
  to není blouznění?
 • 00:57:51 Jestliže hlavou církve
  je papež
 • 00:57:54 a tělem církve
  jsou kardinálové...
 • 00:57:56 A jestliže papežem je
  antikrist?!
 • 00:57:58 A jestliže jsou hříchem
  zkažení kardinálové
 • 00:58:00 služebníky božími
  jen podle úřadu a podle jména?
 • 00:58:03 Jestliže jsi pod kněžskou přísahou,
  jsi povinen je poslouchat.
 • 00:58:07 Štěpáne, není to tak dávno,
  cos mě káral,
 • 00:58:11 že jsem se nepřidal
  k tvé bezvýhradnévíře
 • 00:58:13 ve správnost učení Viklefa.
 • 00:58:16 -Nevzpomínám si.
  -Nikdy jsem se neoptal.
 • 00:58:23 Nechtěl jsem se tě dotknout,
  ale teď je ta chvíle.
 • 00:58:28 Co se stalo tenkrát
  v Bologni?
 • 00:58:33 Co se...
  Co se mělo stát?
 • 00:58:36 Nevím.
  Na to se tě ptám, Štěpáne.
 • 00:58:41 To nikdy nepochopíš.
 • 00:58:43 Bologna a Pisa mi ukázaly
  jiné obzory než jsou ty tvoje.
 • 00:58:48 Podle tebe pořád
  ten Husko z Prachatic.
 • 00:58:53 Bůh nás opatruj, Štěpáne.
  Nás oba.
 • 00:59:09 Římská synoda, to jest
  shromáždění všeho kněžstva,
 • 00:59:15 uložila vyhlásit klatbu nad Janem,
  kazatelem Betléma zvaném Hus!
 • 00:59:23 Na znamení prokletí
  lámu tuto svíci...
 • 00:59:30 ...a vyzývám vás,
  abyste mě následovali.
 • 00:59:36 -Lámu svíci nad tvou duší,
  Jene Husi,
 • 00:59:40 proklínám tě, Jene Husi!
 • 00:59:48 VYZVÁNĚJÍ ZVONY
 • 01:00:19 VYZVÁNĚJÍ A BIJÍ ZVONY
 • 01:00:31 Královna nechala odnést svíce,
  Otče,
 • 01:00:34 aby nás i tebe ušetřila
  toho potupného obřadu.
 • 01:00:40 -Odpudivého obřadu!
 • 01:00:44 Co bude dál?
  -Proklejí i místo, kde káže.
 • 01:00:49 -Radní chtějí vydat příkaz
  ke zboření Betléma.
 • 01:00:56 -To nedovolím.
 • 01:00:58 Betlém ochrání moje stráž,
  pane Vokso.
 • 01:01:01 -Jak poroučíte, pane.
 • 01:01:08 TICHO
 • 01:01:32 Díky Bohu,
  tenhle je dneska poslední.
 • 01:01:35 -Pane Vokso,
  ty, tvrdý voják,
 • 01:01:39 jaký máš pocit,
  že pracuješ za papeže?
 • 01:01:43 -Jaký je to zástupce Krista,
  který vyhlašuje interdikt
 • 01:01:46 a zakazuje člověka pohřbít
  do posvěcené půdy?
 • 01:02:01 Má paní, opouštím Betlém.
 • 01:02:05 Stůjte při mně.
  Odcházím z Prahy.
 • 01:02:11 Pošli mi vzkaz až dorazíš.
 • 01:02:42 Jak si můžeš být tak jist,
  že to, co lidem vykládáš,
 • 01:02:46 je pravda Boží?
 • 01:02:48 Je trojí pravda, maminko.
 • 01:02:50 Daná a nepochybná je pravda
  Boží.
 • 01:02:52 Ve svatýchtextech
  je obsažená pravda zjevená.
 • 01:02:57 A pak je ještě pravda
  mého rozumu,
 • 01:02:59 který se snaží proniknout
  do těch dvou.
 • 01:03:04 Pěstovat pravdu
  je těžké živobytí.
 • 01:03:09 Nejlepší útočiště
  by bylo u vás.
 • 01:03:12 A proč ne?
  Necháš si zarůst kolečko,
 • 01:03:15 zapomeneš na mudrování
  a velké pány.
 • 01:03:18 Letos se, díky Bohu,
  dost urodilo.
 • 01:03:22 Každá pomocná ruka
  by byla dobrá.
 • 01:03:24 -Hm.
  (dítě žvatlá) -Luka.
 • 01:03:44 Říkají, že chodíš po vsích
  jako nějaký potulný kazatel.
 • 01:03:49 Občas zajedu do vesnic
  mezi lidi.
 • 01:03:53 Vlažná voda ohřátá na slunci
  je dobrá na všechno.
 • 01:03:57 Na uřknutí, na zlost,
  na urážku...
 • 01:04:01 Mně stačí, že se hlavně zbavím
  toho protivného potu!
 • 01:04:06 A...!!!
 • 01:04:27 Svatý Otec a váš bratr Zikmund
  se rozhodli
 • 01:04:31 napravit nepořádky v církvi,
  milosti.
 • 01:04:34 -Proč tolik okolků,
  Otče kardinále?
 • 01:04:36 Oba dobře víme,
  že se potřebují zbavit
 • 01:04:39 dvou přebytečných papežů.
  Zvolí čtvrtého?
 • 01:04:45 -Rozhodli se ukončit
  papežské schizma
 • 01:04:49 a vyřešit problémy některých...
 • 01:04:52 -Můj bratr chce římskou
  korunu
 • 01:04:54 a k tomu potřebuje můj hlas,
  není-liž pravda?
 • 01:05:01 Co nabízí?
 • 01:05:05 Jedinečnou příležitost,
  jak zbavit České království
 • 01:05:08 kacířské pověsti.
 • 01:05:12 -Poslouchám.
 • 01:05:17 Pokud se Mistr Hus uvolí přijmout
  pozvání na koncil...
 • 01:05:24 -Slyšíš, hvězdopravče?
  Qui pro quo!
 • 01:05:35 Podpořím ho
  a on mě zbaví toho zaťatce.
 • 01:05:39 -Mistr Hus je bohabojný
  a čestný muž, můj pane.
 • 01:05:44 Zaslouží si úctu.
 • 01:05:48 Já si nezasloužím,
  abych se konečně zbavil
 • 01:05:50 věčných stížností
  hradčanských, vyšehradských,
 • 01:05:55 olomouckých a kdoví...
  Kdovíjakých prelátů?
 • 01:06:00 Unavuje mě Mistr Hus.
 • 01:06:06 Proč by se nejel obhájit,
  je-li si tak jist svou pravdou?
 • 01:06:15 Jak se rozhodne
  ten bohabojný a čestný muž?
 • 01:06:30 Milosti!
 • 01:06:33 Mistře, nejsi tu v bezpečí,
 • 01:06:35 ty ani tvoje rodina,
  když zůstaneš.
 • 01:06:37 A kde jsem v bezpečí před zlobou,
  má paní.
 • 01:06:42 Pan komoří Jindřich Lefl
  tě zve na svůj hrad, na Krakovec.
 • 01:06:46 Neotálej, pospěš si,
  dokud je čas!
 • 01:06:56 Král Zikmund mě za tebou poslal,
  abych tě přesvědčil,
 • 01:06:58 že se před koncilem
  můžeš obhájit, Mistře.
 • 01:07:02 Mnozí kardinálové a biskupové
  připouštějí
 • 01:07:04 nutnost opravy církve.
  -A když se Zikmund mýlí?
 • 01:07:08 -Zaručuje Mistrovi
  ochranný glejt.
 • 01:07:11 Mně svěřil jeho ochranu
  na cestě i v Kostnici.
 • 01:07:15 Za mistrovo bezpečí
  ručím králi svou ctí.
 • 01:07:20 -Ty víš, Mistře,
  že můžeš na mém hradu zůstat,
 • 01:07:23 jak dlouho budeš chtít.
 • 01:07:25 Tady tě ochráníme
  před kýmkoliv.
 • 01:07:27 -Nikdo se nepodiví,
 • 01:07:29 když se svým rozhodnutím počkáš,
  Jene.
 • 01:07:31 A je pravdou,
  že by papež mohl hrozit
 • 01:07:34 králi Václavovi křížovým tažením,
  jestli mě nevydáš?
 • 01:07:45 Zatím si tu píšu potají
  a v koutku.
 • 01:07:47 Hlava mě bolí myšlenkami
  a nemám jekomu sdělit.
 • 01:07:51 Na kazatelnu nesmím,
  na univerzitu nesmím.
 • 01:07:57 Jak dlouho?
  Do konce života?
 • 01:08:01 Jene, vem si čas
  na rozmyšlenou.
 • 01:08:04 O čem přemýšlet?
 • 01:08:07 Zatím mě kardinálové
  znají jen z žalob a pomluv.
 • 01:08:11 Obhájím se.
 • 01:08:13 Je mnoho pánů,
  kteří se tě ujmou na svých hradech
 • 01:08:16 a nevydají tě.
 • 01:08:18 Žaloby vznesené proti tobě
  u papežské kurie...
 • 01:08:21 Zikmund mi vzkázal,
  že se mohu obhájit, Jeronýme.
 • 01:08:24 Znovu učit, kázat...
 • 01:08:28 Kdo ti to poselství přivezl?
  Jan z Chlumu, Zikmundův žoldák.
 • 01:08:36 Tvrdí, že někteří na koncilu
  budou nakloněni reformám.
 • 01:08:40 Reformám...
  Těm, které posílí jejich moc.
 • 01:08:45 Pro Krista není
  na papežském stolci místo.
 • 01:08:48 Tolikrát jsi to kázal
  a napsal.
 • 01:08:51 Jeronýme,
  všichni přece nemohou být
 • 01:08:54 ke Kristově pravdě hluší.
 • 01:10:08 Jsme na místě, Mistře.
 • 01:10:18 Něco sníme a odpočineš si.
 • 01:10:44 Jen pojď dál, mistře.
  Bez lázně bych tu zašel.
 • 01:10:50 Odporná země, zima a déšť.
 • 01:10:55 Nedokážu si představit,
 • 01:10:57 že bych tu žil měsíce
  bez lázně.
 • 01:11:02 Svatý Otče, kdybyste dovolil,
  označil jsem v Husově spisu
 • 01:11:08 všechny Viklefské bludy,
  jak jsem slíbil.
 • 01:11:16 Benvolio!
 • 01:11:21 Mohu podat výklad,
  Vaše svátosti.
 • 01:11:23 Ne, ne, ne!
 • 01:11:25 Ty vaše spory a pletichy
  mě nudí a otravují.
 • 01:11:29 Výklad si nech před komisi.
 • 01:11:32 Mimochodem,
  jmenoval jsem tě do ní.
 • 01:11:36 A před kacířem odpřísáhneš
  svá obvinění.
 • 01:11:42 Sepsal jsi přece čistou pravdu,
  Mistře.
 • 01:11:49 Zabýval jsem se Husovým spisem
  do nejmenších podrobností.
 • 01:11:55 Jak si to přál váš posel.
 • 01:11:57 Kdo? Osel?
  Chachachachacha!
 • 01:12:02 Tak to má být.
  Všechno podle pravdy a práva.
 • 01:12:11 Věčná škoda,
  že jsi tak horlivě zastával,
 • 01:12:15 obhajoval a vyznával
  ty Viklefovy bludy.
 • 01:12:19 -Svatý Otče...
 • 01:12:20 -A já vím, vím,
  stal ses Mistrem
 • 01:12:23 svaté teologie...
  To ti chválím.
 • 01:12:27 Ale kdyby někdo závistivý
  oprášil žalobu,
 • 01:12:33 kterou na tebe podali
  u papežské kurie...
 • 01:12:39 Nevím,nevím.
 • 01:14:20 Mistře, tvým štítem je můj pán,
  Jeho Milost, král Zikmund.
 • 01:14:22 Do Kostnice dorazí
  během několika dní.
 • 01:14:40 Ne králové, Jene.
  Pán je mým štítem.
 • 01:15:14 Kříž bez Krista?
 • 01:16:53 A když otevřel pečeť pátou,
  viděl jsem pod oltářem
 • 01:16:58 duše zmordovaných
  proSlovo Boží.
 • 01:18:11 Svatý Otče!
  Váš hofmistr mi sdělil,
 • 01:18:14 že Jana Husa odvedli
  do dominikánského vězení.
 • 01:18:17 Mistr je pod ochranou
  krále Zikmunda.
 • 01:18:19 -Hus?
  Á, Hus z Prahy.
 • 01:18:23 Ano, chystal se prý
  před koncilem uprchnout.
 • 01:18:26 -Pomluvy nepřátel.
 • 01:18:27 Přijel do Kostnice ze své vůle,
  doprovázím ho.
 • 01:18:31 Ručím králi Zikmundovi
  za mistrovu bezpečnost svou ctí.
 • 01:18:34 -Čest, ano.
  Musím být velmi obezřetný, synu.
 • 01:18:42 V noci mi houkal
  nade dveřmi sýček.
 • 01:18:46 Nebo to byl výr?
 • 01:18:48 V každém případě při bohoslužbě
  na okně chrámu seděla sova.
 • 01:18:55 Obíhají biskupy i kardinály,
  tlačí a tlačí. Jako smečka.
 • 01:19:01 -Kdo?
 • 01:19:03 -Tví krajané, synu. Češi.
  Jako smečka.
 • 01:19:08 -Mistr Hus je vězněn
  s vaším vědomím?
 • 01:19:16 Před Kostnicí se zvrhl
  můj kočár.
 • 01:19:21 Spadl jsem do závějí.
 • 01:19:24 -Napíšu králi Zikmundovi
  spěšný list.
 • 01:19:27 Jde o mou i jeho čest.
 • 01:19:29 -To napiš, rytíři, napiš.
 • 01:19:32 Ať král domluví
  tvým krajanům z Čech.
 • 01:19:36 Že si s jejich horlivostí
  neumíme poradit.
 • 01:19:40 Ani já, ani ty.
 • 01:19:48 Přísahám, že od narození Krista
  nevyvstal, kromě Viklefa,
 • 01:19:56 nebezpečnější kacíř
  než je tento!
 • 01:20:00 Tolik mě nenávidíš?
 • 01:20:02 Přísahám, že řekl:
  Když kážu Písmo, nemluvím já,
 • 01:20:06 ale mnou mluví Duch svatý,
  Kristus prorok a jeho apoštol.
 • 01:20:12 Přikázání osmé:
 • 01:20:14 Nevydáš proti svému bližnímu
  křivé svědectví.
 • 01:20:17 Nejsi tady,
  abys nás poučoval!
 • 01:20:20 Nechci nikoho poučovat,
  excelence!
 • 01:20:24 Sám chci být poučen,
  v čem jsem se mýlil.
 • 01:20:26 Jak se mám ale bránit
  proti nepravdivým tvrzením?
 • 01:20:28 Přísahám, excelence,
  že Hus hlásal Viklefovy bludy
 • 01:20:31 na univerzitě
  i v kapli Betlémské,
 • 01:20:34 zvláště článek nullus
  est dominus!
 • 01:20:37 Nikdy jsem netvrdil,
  že kněz v hříchu ztratil svěcení.
 • 01:20:41 Vždycky jsem říkal,
  že není knězem náležitě
 • 01:20:44 a spravedlivě,
  žije-li v hříchu.
 • 01:20:47 Bezohledně se podílel
  na vyhnání
 • 01:20:49 pravověrných německých mistrů
  z pražské univerzity!
 • 01:20:55 Bůh ti snad odpustí.
 • 01:20:57 Ty sám pros za odpuštění.
 • 01:21:00 Jsi arcikacíř
  a svůdce božího lidu!
 • 01:21:04 Odsoudil jsi mě dřív,
  než jste mě vyslechli.
 • 01:21:12 Přijíždím z korunovace,
  pane Chlume.
 • 01:21:15 A ty se neraduješ
  s římským králem?
 • 01:21:18 -Raduji, můj pane,
  a odvážím si připomenout...
 • 01:21:23 -Hus! Hus!
  To už od tebe slyším potřetí.
 • 01:21:26 -Drží ho jako zločince,
  je nemocný.
 • 01:21:29 Nikdo z našich k němu
  nesmí.
 • 01:21:31 -A ty vylepuješ protesty
  na dveře chrámů a papežova dvora.
 • 01:21:35 Papež mi poslal
  legáta se stížností.
 • 01:21:37 -Porušili vaše slovo.
 • 01:21:40 Přišel svobodně
  s jedinou podmínkou -
 • 01:21:43 veřejným slyšením
  před koncilem!
 • 01:21:45 -Slyšíš, co říkáš?
 • 01:21:47 Kacíř klade podmínky
  římskému králi a svatému koncilu?
 • 01:21:50 -Byla to součást dohody,
  můj pane.
 • 01:21:53 S Husem i s vaším bratrem,
  králem Václavem.
 • 01:21:56 Místo veřejného slyšení
  ho rovnou odsoudili.
 • 01:21:58 Jako svědky vyslýchají jen ty,
  kdo Mistra osobně nenávidí.
 • 01:22:02 Žádal jsem o nápravu.
 • 01:22:04 Kardinálové se odvolávají
  na svrchovanost
 • 01:22:06 při jednání o otázkách víry.
  Uvědom si, že od koncilu
 • 01:22:11 odvisí budoucnost církve
  i Římské říše.
 • 01:22:14 -Jak s tím souvisí
  Husovo věznění?
 • 01:22:15 -Je snad něco bez souvislostí?
  Dones víno!
 • 01:22:20 Jene,
  v Kostnici je dnes každý,
 • 01:22:22 kdo má jméno a postavení.
  Duchovní výkvět.
 • 01:22:26 Církevní knížata, světská knížata,
  mistři teologie,
 • 01:22:29 zástupy biskupů,
  delegace univerzit.
 • 01:22:33 Myslíš, že bylo snadné
  je sem dostat?
 • 01:22:36 Mám se kvůli tvému Husovi
  se všemi dostat do sporu?
 • 01:22:40 Urovná se to, věř mi.
  Koncil musí řešit důležitější věci.
 • 01:22:54 Štěpáne, příteli.
 • 01:23:01 Přísahali tu proti mně
  samí nepřátelé.
 • 01:23:08 Ani jediná spřátelenáduše.
 • 01:23:14 Tvrdím a budu tvrdit,
  že všichni,
 • 01:23:19 kdo chodili na jeho kázání,
  jsou nakaženi
 • 01:23:22 tím strašlivým kacířstvím,
 • 01:23:24 že ve svátosti zůstává
  podstata chleba hmotného,
 • 01:23:27 nikoli pravé Tělo Páně!
 • 01:23:30 A podporoval přijímání
  Těla Páně
 • 01:23:32 pod obojí způsobou,
  chleba i kalicha.
 • 01:23:36 Jak těžce při tom všichni ti
  svědci hřešili.
 • 01:23:41 Modlím se za ně,
  pomodlíš se se mnou?
 • 01:24:08 Mistře.
 • 01:24:13 Mým obhájcem je Kristus.
 • 01:24:39 Děkuji, Otče.
  Mohl jste mě nechat umřít.
 • 01:24:43 Mně neděkuj.
  Poděkuj králi Zikmundovi.
 • 01:24:48 Zase ochranný glejt?
  Špatné svědomí?
 • 01:24:53 Svědomí.
  Ví tady někdo, co to je?
 • 01:24:57 Lehni si, odpočívej.
 • 01:24:59 Nechci odpočívat!
  Proto tady nejsem!
 • 01:25:04 Nech nás.
 • 01:25:12 Synu! Popíráš svrchovanost
  kanonického práva,
 • 01:25:16 autoritu církve!
 • 01:25:19 Nestojí snad v Písmu:
 • 01:25:21 Ten, který přišel z nebe,
  je nade všechny?
 • 01:25:23 Svědčí o tom,
  co viděl a slyšel,
 • 01:25:26 ale jeho svědectví nikdo
  nepřijímá.
 • 01:25:28 Kdo přijímá jeho svědectví,
  zpečetil to,
 • 01:25:31 že Bůh je pravdomluvný.
  Jak se mám hájit?
 • 01:25:37 Tady v cele?
 • 01:25:39 Bez knih, bez mých rukopisů,
  ze kterých falešně citují.
 • 01:25:42 Nic nechtějí slyšet,
  jen mě okřikují:
 • 01:25:45 Mlč! Přiznej! Odvolej!
 • 01:25:48 Myslím, že vím,
  v čem se mýlíš, synu.
 • 01:25:54 Slovo tu není proto,
  aby se bralo doslova.
 • 01:25:58 Ani Písmo svaté nemá doslovný
  význam, který mu přikládáš.
 • 01:26:04 Písmo je příměr,
  obrazný návod.
 • 01:26:12 Písmo svaté
  je jediným pramenem víry.
 • 01:26:16 -Cituješ Viklefa.
  -Co chcete slyšet?
 • 01:26:20 Že na nás jeho spisy
  zapůsobily jako úder z nebes?!
 • 01:26:24 Na to nepotřebujete svědectví
  Štěpána,
 • 01:26:27 to se dozvíte z mých knih.
 • 01:26:33 Listy tvých přátel.
 • 01:26:35 Abys nemyslel,
  že na tebe zapomněli.
 • 01:26:41 Otče, chci tak moc?
 • 01:26:44 Jen veřejné slyšení,
 • 01:26:45 pro které jsem do Kostnice
  přijel.
 • 01:26:48 Svobodně jsem přijel,
  svobodně se chci hájit.
 • 01:26:50 Nejsem tvrdošíjný.
 • 01:26:53 Až konciluvyložím,
  co jsem opravdu napsal a kázal...
 • 01:27:05 ZPĚV
 • 01:27:12 -Váš záměr, Eminence...
  -Snad náš záměr.
 • 01:27:15 -Jistě.
  Chci jen říct...
 • 01:27:18 -A je to záměr
  i krále Zikmunda.
 • 01:27:20 -Proč potom zrušil platnost
  všech glejtů?
 • 01:27:23 -Vyhoví koncilu.
 • 01:27:25 Aby sesadil falešné papeže
  a zvolil jen jednoho.
 • 01:27:28 -Sesadil? I našeho?
 • 01:27:32 -Vy snad věříte,
  že Cossa odstoupí?
 • 01:27:35 -Cossa? Znám ho jako papeže Jana
  zvoleného pisanským koncilem.
 • 01:27:42 I vámi, Eminence.
 • 01:27:46 Otcové soudci
  by měli být opatrnější.
 • 01:27:49 Odpírají mu obhájce
  a on se odvolává ke Kristu.
 • 01:27:53 Ty české křiklouny
  ještě podporují.
 • 01:27:56 -Hlavní křikloun Páleč
  je přece i naše dílo.
 • 01:28:00 -A s jakým záměrem?
 • 01:28:03 Nechtěli jsme soudit,
  ale obnovit jednotu církve.
 • 01:28:08 -Tiše!
  Člověk míní, Otče...
 • 01:28:11 -Ten Páleč je jak vzteklý pes
  utržený z řetězu.
 • 01:28:19 -Z čí vůle asi?
 • 01:28:22 -Ne z vůle Boží, Eminence.
  To je vysoká politika.
 • 01:28:28 Já mám jiný úkol.
  Poslání.
 • 01:28:35 -Pozor, Otče, přihořívá.
  I má moc má své meze.
 • 01:29:32 Převlečený za vojáka?!
 • 01:29:35 -Využil vašich potíží
  s francouzským králem.
 • 01:29:37 -Moje potíže?
  Snad vaše potíže!
 • 01:29:41 To vaše přesvatá kardinálská
  moudrost
 • 01:29:43 zvolila v Pise toho piráta!
 • 01:29:45 Vzdoropapeže, který vyvolal
  válku s neapolským králem,
 • 01:29:49 nepokoje v Polsku,
  v Čechách!
 • 01:29:52 Který nechal zabít
  svého předchůdce!
 • 01:29:55 -Milosti, z Kostnice
  už odjelo několik kardinálů.
 • 01:29:58 Koncilu hrozí,
  že se rozpadne.
 • 01:30:03 Otče kardinále,
  nejdražší Otče.
 • 01:30:08 Koncil je naše společné
  dílo,
 • 01:30:10 nemůžeme dovolit jeho rozvrat.
 • 01:30:12 Ve hře je budoucnost
  Římské říše,
 • 01:30:15 najděme pevný bod
  nového sjednocení.
 • 01:30:17 Sjednocení církve, víry.
 • 01:30:25 Propustili papežskou stráž
  ze služby.
 • 01:30:29 Cossa odvolal svou abdikaci
  a uprchl z Kostnice.
 • 01:30:35 Cossa? Všichni o něm mluvili
  jako o Svatém Otci. I vy.
 • 01:30:43 Koncilní shromáždění
  vydalo dekret Haec Sancta.
 • 01:30:48 Koncil se prohlásil
 • 01:30:50 za svrchovanou autoritu
  nad vší církví.
 • 01:31:01 Když už mě nevězní papež,
  tak kdo?
 • 01:31:13 Vy, Otče?
 • 01:31:20 Klíče, symbol moci.
 • 01:31:25 A kdybychom také odešli?
 • 01:31:32 Klíče hodili do té smradlavé
  stoky.
 • 01:32:05 Je Květná neděle,
  jestli se nepletu v počítání dnů.
 • 01:32:11 To Spasitele ještě věnčili.
 • 01:32:52 "Nejmilejší! V žaláři,
  za nějž se nestydím,
 • 01:32:56 protože ho trpím pro Pána Boha,
  vás prosím -
 • 01:32:59 modlete se,
  aby se mnou setrval.
 • 01:33:03 Není člověka, který by poradil,
  kromě milosrdného Pána Ježíše,
 • 01:33:07 který řekl svým věrným:
 • 01:33:10 Dám vám ústa a moudrost,
  jimž neodolají vaši protivníci.
 • 01:33:17 Lukáš, kapitola 21.:
  Vzpomeňte, nejmilejší,
 • 01:33:22 že jsem s vámi žádostivě pracoval
  pro vaše spasení.
 • 01:33:26 A tak je tomu i v žaláři,
  kde přemáhám veliká pokušení..."
 • 01:33:48 Václave, oni ho zahubí!
 • 01:33:52 -Jsem bezmocný, milá Sofi.
  Co čekáš?
 • 01:34:00 Co čekáš?!
  Že vytáhnu na Kostnici s vojskem?
 • 01:34:05 Chacha.
 • 01:34:06 Rozeženu slavný koncil,
  Husa osvobodím?
 • 01:34:09 -Čekám,
  že připomeneš Zikmundovi,
 • 01:34:10 na čem jste se dohodli,
  můj pane!
 • 01:34:17 Pokorně prosím.
 • 01:34:58 -A teď Jene, se mnou!
  -To bych si nedovolil.
 • 01:35:01 -Proč?
  -Co kdybych vyhrál, otče?
 • 01:35:45 Jak si můžeš být tak jist,
  že to, co lidem vykládáš,
 • 01:35:49 je pravda Boží?
 • 01:35:51 Jsem tvoje matka,
  nechci tě oplakávat.
 • 01:35:54 Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno Tvé,
 • 01:36:01 přijď království Tvé,
  buď vůle Tvá,
 • 01:36:05 jako v nebi tak i na Zemi.
 • 01:36:09 Chléb náš vezdejší,
  dejž nám dnes
 • 01:36:13 a odpusť nám naše viny,
 • 01:36:16 jakož i my odpouštíme
  naším viníkům.
 • 01:36:19 A neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého.
 • 01:36:26 Amen.
 • 01:36:34 Že bych si pro Husa
  vysloužil hanbu?
 • 01:36:38 Že se mým nespolehlivým glejtům
  budou vyhýbat?!
 • 01:36:41 Že jsem věrolomný slibovač?!
  A to mi vzkazuje kdo?!
 • 01:36:46 -List je opatřen pečetěmi
  jedenácti význačných pánů.
 • 01:36:49 Moravský hejtman,
  nejvyšší maršálek českého krále...
 • 01:36:52 -Umím číst, pane z Chlumu!
  Jsem římský král!
 • 01:36:56 A ty jsi kdo?!
 • 01:36:58 -Jindřich Lefl z Lažan,
  vznešený králi,
 • 01:37:00 důvěrník vašeho bratra,
  krále Václava Lucemburského.
 • 01:37:02 -A ty jsi snad ještě pořád
  můj voják.
 • 01:37:04 -Milosti, Mistr Hus
  strádá bez slyšení
 • 01:37:07 ve věži biskupského hradu!
  Zakovaný v okovech!
 • 01:37:10 -Máš na hradě zvěda?
  -Ano, mám.
 • 01:37:12 -Posíláš zprávy do Čech?
 • 01:37:14 -Tu naléhavou žádost
  jsem přivezl já, vznešený králi.
 • 01:37:17 -Chcete znát jiný dopis?
 • 01:37:19 Král aragonský mi píše:
  "Jakýsi falešný křesťan
 • 01:37:25 kacířskými výklady podvracel
  církev
 • 01:37:28 a zůstává ve vašich žalářích
  nesouzen!"
 • 01:37:32 -Patrně má Ferdinand Aragonský
  jiné špehy.
 • 01:37:34 -Chápeme složitost vašeho
  postavení, jste mezi dvěma kameny.
 • 01:37:38 Ve vší úctě, vznešený králi,
  myslete však také na to,
 • 01:37:40 jak vás uvítá český sněm,
  až budete sahat
 • 01:37:43 po svatováclavské koruně.
 • 01:37:45 -Postavení Václavova posla
  tě neopravňuje říkat mi drzosti.
 • 01:37:49 Nemohu se příčit
  svrchovanosti koncilu
 • 01:37:51 ve věcech víry!
  Copak to nechápete?!
 • 01:37:55 I kdybych chtěl!
 • 01:37:58 I kdybych chtěl!!!
 • 01:38:03 Je to tvůj spis?
 • 01:38:06 Jen podle názvu.
 • 01:38:10 Články vybral z tvého spisu
  tvůj přítel, doktor Páleč.
 • 01:38:16 Přítel, jistě.
 • 01:38:20 I letmým pohledem články
  neodpovídají mému spisu.
 • 01:38:25 Jsou překroucené.
 • 01:38:27 Odpovídej ano nebo ne.
  Zastávám nebo nezastávám!
 • 01:38:31 Nemohu se odříkat myšlenek,
  které jsem nenapsal.
 • 01:38:36 Ani nezastával.
 • 01:38:38 V tajném dopise,
  který byl zadržen u tvého posla,
 • 01:38:41 jsi králi napsal,
  že tři nebo čtyři články
 • 01:38:44 hodláš hájit bez ohledu
  na oprávněné výtky.
 • 01:38:49 Jsou to články,
  které ti byly předloženy?
 • 01:38:53 Pokorně žádám, Eminence,
  aby tyto zfalšované články
 • 01:38:59 byly přezkoumány
  několika Mistry teologie
 • 01:39:03 a porovnány
  s mým pravým rukopisem.
 • 01:39:08 Po důkladné úvaze
  a abychom tvůj případ uzavřeli...
 • 01:39:12 Tady! Ve věži!
  V řetězech!
 • 01:39:15 Mlč!
  A poslouchej!
 • 01:39:18 -Tví soudci předali výpovědi svědků
  a články,
 • 01:39:21 vybrané z tvých děl,
  komisi pro věci víry.
 • 01:39:26 A protože články vybrané z tvých
  děl byly uznány za bludné...
 • 01:39:30 Komise se nebude zabývat
  mým protestem
 • 01:39:33 proti překroucení citací
  z mýchknih?
 • 01:39:36 Přijeli jsme tě vyzvat,
  abys je jako bludné odpřísáhl.
 • 01:39:40 Mám odvolat,
  co jsem nenapsal?
 • 01:39:42 Víš, před kým stojíš?
  Před komisí jmenovanou koncilem!
 • 01:39:47 A členové komise jmenované
  koncilem
 • 01:39:50 se nestydí vyslýchat mě pokoutně
  a v okovech?
 • 01:39:55 Proč na mně pácháte bezpráví?
 • 01:40:17 Mistře!
 • 01:40:27 Vstaň.
 • 01:40:36 Vstaň.
 • 01:40:38 -Promiňte.
  -Nemůžeš jenom ležet.
 • 01:40:45 Věřil byste, že mi nad hlavou
  jenom hnízdí poštolky?
 • 01:41:06 Nemám moc vyprostit tě
  z řetězů,
 • 01:41:09 ale slibuji, že se vynasnažím.
 • 01:41:12 Na nohou mi ani tak nevadí.
  Spíš jakoby se mi zařízl do duše.
 • 01:41:19 Máme málo času.
 • 01:41:22 Tví soudci doporučili
  komisi pro věci víry
 • 01:41:28 veřejně spálit
  Viklefovy spisy.
 • 01:41:37 Shořela knihovna v Alexandrii
  a s ní část mysli lidstva.
 • 01:41:44 Souhlasím.
  Pálení knih je barbarské.
 • 01:41:49 Ale i barbarský skutek
  někdy musíme vřadit
 • 01:41:54 do svého uvažování.
 • 01:41:57 -Uvažování o čem?
  -O tvých možnostech.
 • 01:42:02 A kdo se mnou bude uvažovat
  o pravdě Boží?
 • 01:42:07 Rozhodli také vyzvednout
  Viklefovy ostatky
 • 01:42:10 z posvěcené půdy, spálit je
  a popel rozsypat do řeky.
 • 01:42:18 Domýšlíte,
  co hrozného jste řekl?
 • 01:42:21 Jen svině
  ryje v posvěcené zemi.
 • 01:42:24 Jen hnusnýrypák antikristův.
 • 01:42:28 Synu, pro některé se stáváš
  nástrojem v boji o moc.
 • 01:42:35 Uvažuj prosím reálně.
 • 01:42:38 Ta temnota mě zmáhá,
  nerozumím jí.
 • 01:42:44 Poplenit hrob
  po třiceti letech.
 • 01:42:47 Posvátnou půdu.
 • 01:42:51 Co když je Viklefova duše u Krista,
  jak bych mu přál,
 • 01:42:56 co pak bude s vámi?
 • 01:42:59 Co pak bude s námi?
 • 01:43:51 Vás znám z Vídně.
 • 01:43:53 -Tady se nekonají univerzitní
  disputace.
 • 01:43:57 -To jsem už pochopil.
 • 01:43:59 -Co tě to napadlo jezdit sem?
  -Vezl jsem dopisy.
 • 01:44:05 -A tajné vzkazy české královny?
 • 01:44:08 Přímluvy a apelace
  Jeho Milosti Zikmundovy?
 • 01:44:12 -Někdo mě poznal.
  Někdo ze Sorbonny.
 • 01:44:18 Nebo Heidelbergu.
  Nebo Vídně.
 • 01:44:25 Nebyl jste to náhodou vy?
 • 01:44:30 Kočka rybu ráda má,
  řeky se však dotknout nechce!
 • 01:44:38 Věčnou radost chceme mít,
  jako kočka rybu jíst,
 • 01:44:45 jíž by ulovila lehce!
 • 01:44:49 Jí pak podobá se přesně...
  HLAS PTÁKA
 • 01:44:56 A jí pak podobá se přesně
  lakomý a líný lhář!
 • 01:45:03 A žijící pyšně...
 • 01:45:07 Hej, vojáku!
 • 01:45:11 Věčnou radost chceme mít,
  jako kočka rybu jíst!
 • 01:45:17 Jí pak podobá se přesně
  lakomý a líný lhář...
 • 01:45:23 SLYŠÍ HLASY
 • 01:45:29 Věčnou radost chceme mít,
  jako kočka rybu jíst...
 • 01:45:37 DOBOVÁ HUDBA
 • 01:45:41 Nerad ruším,
  vznešený králi.
 • 01:45:43 -U mne máte dveře vždycky otevřené,
  Otče kardinále.
 • 01:45:47 A prostřený stůl.
  Rýnské nebo burgundské?
 • 01:45:51 -Kardinál d'Ailly rovnou přečetl
  žalm na Husovo odsouzení.
 • 01:45:57 -Ještě včera slíbil,
  že proběhne řádné slyšení.
 • 01:46:01 -Husa ani nepředvedli.
 • 01:46:03 -To znám z Heidelbergu.
  Preláti si libují v překvapeních.
 • 01:46:07 -Vznešený králi,
  obdržel jsem inkriminovaný
 • 01:46:10 Husův spis psaný jeho rukou.
 • 01:46:13 Mělo by se před soudci
  citovat přímo z něj,
 • 01:46:17 ne z článků,
  které někdo vypsal.
 • 01:46:21 -Občas je dobré pány preláty
  klepnout přes prsty.
 • 01:46:25 -Ten d'Ailly je určitě Francouz,
  že?
 • 01:46:27 Ale měl by začít chápat,
 • 01:46:29 co to je ta naše německá
  důkladnost.
 • 01:46:52 Čím jsem si to zasloužil?
 • 01:46:55 Král Václav a královna
  napsali přímluvný list.
 • 01:47:02 Přivezl ho
  jeden tvůj přítel.
 • 01:47:17 Královna na mě nezapomněla.
 • 01:47:22 Posel naneštěstí padl do rukou
  stráží kostnického biskupa.
 • 01:47:30 Jeroným?
 • 01:47:35 Varoval jsem ho!
 • 01:47:40 Psal jsem listy, vzkazoval!
  Co je s ním?!
 • 01:47:45 -Co jste s ním provedli?!
  -Uvěznili ho.
 • 01:47:51 Nejčistší. Nejnadanější.
  Nejstatečnější.
 • 01:47:59 Nejvtipnější, nejvzdělanější,
  nejnápaditější!
 • 01:48:03 Nebál se knížat,
  ani zapšklých mistrů!
 • 01:48:08 Proč jste mi to přišel
  říct?
 • 01:48:11 Nabídnete mi jeho propuštění
  za mou poslušnost?
 • 01:48:15 Přeceňuješ moji moc.
  Já nejsem tvůj nepřítel.
 • 01:48:24 Eloi...
 • 01:48:30 Jeroným ne, prosím.
 • 01:49:09 Svatý Otec?
 • 01:49:14 Ty jsi ten Hus?
 • 01:49:36 Římský král Zikmund
  požádal,
 • 01:49:38 abychom vyslechli jeho posla,
  kurfiřta Ludvíka Falckého.
 • 01:49:43 Mistře, pojďte blíž!
 • 01:49:48 -Upalte ho! -Je to kacíř!
  -Byl odsouzen!
 • 01:50:30 Je to váš spis?
 • 01:50:35 Ano, tohle je můj spis,
  je psán mou rukou.
 • 01:50:44 Lze z něj dokázat, že články,
  z nichž jsem viněn,
 • 01:50:47 jsou překroucené.
 • 01:50:50 -Co to má zase znamenat?
  -Herezi.
 • 01:50:56 Je to lhář.
 • 01:51:01 Král si přeje, aby spis,
  jakmile poslouží jako důkaz,
 • 01:51:06 mu byl opět vrácen.
 • 01:51:08 Vrácen?! Jak vrácen?!
  Spis arcikacíře?!
 • 01:51:12 Dále vyřizujeme.
 • 01:51:14 Mistr Jan Hus bude trpělivě
  vyslechnut,
 • 01:51:16 jak bylo králimluvčími koncilu
  slíbeno.
 • 01:51:20 -Ne!
 • 01:51:21 -Články, na kterých se
  s Mistrem dohodnete,
 • 01:51:24 že jsou sporné, předáte králi
  v písemné podobě.
 • 01:51:28 -Dohodneme?
  -Kdo koho tady soudí?!
 • 01:51:31 -Král římský je nechá posoudit
  důvěryhodnými znalci teologie.
 • 01:51:49 Kam mě to vedou?
 • 01:51:51 Na naléhání Jeho Milosti,
  krále Zikmunda,
 • 01:51:54 budeš po zbytek procesu
  v cele františkánského kláštera.
 • 01:52:01 "Nejmilejší!
  Nedejte se vystrašit.
 • 01:52:06 Sbor z Kostnice do Čech
  nepřijde.
 • 01:52:10 Mnozí z toho sboru dřív
  zemřou.
 • 01:52:13 A ostatní se rozletí
  jako čápi.
 • 01:52:17 Papeže potupili jako kacíře.
 • 01:52:21 Zástupce Krista, kterého všichni
  vzývali, je vězněn v věži.
 • 01:52:26 Studnice, z níž vytéká
  všechna moc a dobrota,
 • 01:52:30 vyschla, slunce církve pohaslo,
  její srdce je vytrženo..."
 • 01:53:09 Otče, hledám pátera Vittoria.
  Už několik dní.
 • 01:53:14 -Neznám.
 • 01:53:16 -Toho kněze,
  co jste za mnou poslali v Bologni.
 • 01:53:20 -Já jsem za vámi nikoho
  neposlal.
 • 01:53:23 -Slíbil mi,
  že se Husův rukopis De ecclesia
 • 01:53:26 před koncilem neobjeví.
 • 01:53:28 -Z vašich 42 článků
  doktoři teologie uznali
 • 01:53:32 jako podklad pro žalobu
  jedenáct.
 • 01:53:38 31 jste jich zfalšoval.
 • 01:53:43 Pokud mě paměť neklame,
  v Bologni vás uvěznili
 • 01:53:45 pro šíření Viklefových bludů.
 • 01:53:49 -Ale...
  Ale to se vysvětlilo.
 • 01:53:51 -Žaloba jednou vznesená
  ke svatému oficiu se nevysvětluje.
 • 01:53:58 Ale soudí!
 • 01:54:05 Nechci poskvrnit pověst koncilu.
  V Čechách z něj udělají mučedníka.
 • 01:54:10 -Je zatvrzelý.
 • 01:54:12 Kacířství se musí vymýtit
  i s kořeny.
 • 01:54:15 -Mluvíte s římským králem,
  Otče kardinále!
 • 01:54:18 Proti mé vůli v Kostnici
  nikomu z hlavy nespadne ani vlas!
 • 01:54:22 -Mnoho otců odmítá přistoupit
  na kompromis, i kdyby se podvolil.
 • 01:54:26 -Proč jsme vás asi nechali
  zvolit předsedajícím?
 • 01:54:28 -Zvolil mě koncil.
 • 01:54:30 -Nebýt mě, žádný koncil
  by se nesešel. Koncil!
 • 01:54:35 -Ukvapil jste se, když jste mu
  vystavil ochranný glejt.
 • 01:54:37 Podle kanonického práva...
  -Nepoučujte mě!
 • 01:54:41 Máte tři papeže, jednoho v Římě,
  druhého v Avignonu,
 • 01:54:44 třetího ve věži.
  To je vaše starost.
 • 01:54:47 Koncil jsem nechal svolat já,
  k nápravě,
 • 01:54:50 když jste vy
  nápravy nebyli schopni!
 • 01:54:53 Kam jste přivedli autoritu církve
  svaté věčnými intrikami?
 • 01:54:57 Podvracíte duchovní pilíř
  Římské říše.
 • 01:55:00 Dohodněme se, vznešený králi,
  jak dále postupovat.
 • 01:55:04 Ve shodě.
  -Ještě stále máme naději,
 • 01:55:06 že se ta záležitost s kacířem
  za určitých podmínek
 • 01:55:10 vyvine k spokojenosti
  vaší i koncilu.
 • 01:55:20 Teď se tváříte stejně
  přísně,
 • 01:55:22 jako ten váš arcikacíř,
  Otče kardinále.
 • 01:55:30 -Víno!
 • 01:55:43 Prý bude zatmění.
  I Krista ukřižovali při zatmění.
 • 01:55:50 Nebo to byla písečná bouře?
 • 01:55:52 -Udělal jsem,
  co bylo v mé moci.
 • 01:55:56 Koncil mu předloží seznam
  článků,
 • 01:55:59 které musíodpřísáhnout,
  chce-li se zachránit.
 • 01:56:04 -Vy mu nemůžete rozumět.
 • 01:56:08 Ti lidé na návsích
  a pod kazatelnou
 • 01:56:11 se s ním ocitali
  uprostřed evangelia.
 • 01:56:14 Kristus se stával
  jejich bratrem.
 • 01:56:18 -Zapomenou, když se nevrátí.
 • 01:56:24 -Nazvali ho
  svíci vysoko postavenou.
 • 01:56:30 O mně řekl,
  že jsem pestrobarevný motýl.
 • 01:56:34 Poletuje si
  volně, nezodpovědně.
 • 01:56:40 -Nechceš mu napsat?
 • 01:56:47 -A doručíte mu,
  ať napíšu cokoli?
 • 01:57:11 Komise univerzitních
  mistrů a doktorů
 • 01:57:14 provedla srovnání žalobních
  článků,
 • 01:57:17 které předložil doktor Páleč,
  se spisem Jana Husa De ecclesia.
 • 01:57:25 A shledala jako správné
  pouze 11 z 42.
 • 01:57:30 -No to snad není možný!
  -Byl odsouzen!!!
 • 01:57:33 -Vznešený králi!
  Vážení kardinálové a biskupové,
 • 01:57:36 přísahám, že v tom,
  v čem jsem svědčil proti Husovi,
 • 01:57:39 nečinil jsem nic ze zlé horlivosti
  nebo nenávisti.
 • 01:57:43 Bůh je mi svědkem,
  že jsem chtěl pouze dostát slibu,
 • 01:57:46 když jsem byl poctěn jmenováním
  do komise pro otázky víry.
 • 01:57:53 -Jen se na něj podívejte,
  jak pyšně se tváří, arcikacíř!
 • 01:57:58 -Fuj! Fuj! Fuj!
  -Hanba!
 • 01:58:00 -I komise doktorů,
  pečlivě vybraná Jeho Eminencí,
 • 01:58:03 shledala, že jste
  křivopřísežníci a lháři!
 • 01:58:07 "Jsou v rouše ovčím,
  vlci hladoví!"
 • 01:58:10 Matouš, kapitola sedmá.
  A Ozeáš v kapitole osmé:
 • 01:58:16 "Oni kralovali,
  ale ne podle mne!
 • 01:58:19 Knížaty se stali
  a já je nepoznal."
 • 01:58:23 -Umlčte ho!
  -Chceš nám kázat?!
 • 01:58:25 -Táž komise vážených mistrů
  a doktorů
 • 01:58:27 nalezla ve tvém spisu
  De ecclesia
 • 01:58:29 jiné články,
  jež považuje za horší bludy,
 • 01:58:32 než ty,
  které předložil doktor Páleč!
 • 01:58:38 Nepřišel jsem do Kostnice
  proto,
 • 01:58:42 abych cokoliv zatvrzele hájil!
 • 01:58:45 -Fuj! Kacíř!
  -Buď zticha!
 • 01:58:47 Budu-li poučen argumenty,
  pokorně opravím,
 • 01:58:51 kdekoli jsem pobloudil.
 • 01:58:52 Odpovídej jen ano nebo ne!
 • 01:58:55 -Hostis Dei pestilentissime!
  -Damnate cum Diabolo!
 • 01:58:59 -Tady nejsi na univerzitní
  disputaci, Huse.
 • 01:59:01 Stojíš před soudem,
 • 01:59:02 který posuzuje tvoje viny
  a vynese rozsudek.
 • 01:59:04 Nám nepřísluší tě poučovat,
  ale soudit!
 • 01:59:07 Všichni stojíme
  před soudem božím...
 • 01:59:10 Fuj! Kacíř!
 • 01:59:11 ...který mne i vás spravedlivě
  podle zásluh bude soudit.
 • 01:59:16 Neprorokuj a mlč!
 • 01:59:19 -Už mlčí.
  Mlčení je doznání.
 • 01:59:23 -Napsal jsi:
  "Jestliže náměstek Krista
 • 01:59:26 ve svém životě
  jde cestami protivnými,
 • 01:59:29 pak není jeho náměstkem,
  ale poslem antikrista!"
 • 01:59:33 A jak to bylo s papežem Janem?!
 • 01:59:36 Ale! Mlč!
 • 01:59:39 Teď mu všichni říkáte
  jen Cossa!
 • 01:59:41 Ano!
 • 01:59:43 Kdyby byl někdy pravým náměstkem
  Krista, jak by mohl být sesazen?
 • 01:59:48 Usoudili tak koncilní Otcové
  a ty tu nejsi, abys nám kázal.
 • 01:59:52 Správně.
 • 01:59:53 Nyní nemáme žádného papeže.
 • 01:59:56 Ó, co to?
  Ale no tak!
 • 02:00:00 -A Kristus...
  -Co se opovažuješ?!
 • 02:00:03 ...a Kristus, skutečná hlava
  církve, ji řídí bez závady!
 • 02:00:09 Ať mlčí, kacíř!
 • 02:00:11 -Řekl jsi, žes na koncil
  přišel svobodně.
 • 02:00:13 A nedonutil by tě přijít
  ani král.
 • 02:00:16 -To je troufalost, toto!
 • 02:00:17 Ani král český,
  ani král římský.
 • 02:00:20 No to snad není pravda!
 • 02:00:22 -Mluví pravdu!
  Nabízel jsem mu ochranu.
 • 02:00:26 Na mém hradě
  mohl být v bezpečí.
 • 02:00:29 A nikdo by ho nedonutil
  sem přijít!
 • 02:00:31 -Kázal jsi,
  že kněz není knězem
 • 02:00:33 a papež papežem
  z boží milosti, žije-li v hříchu?
 • 02:00:38 Ani král není králem před Bohem,
  žije-li v hříchu.
 • 02:00:46 Opakuj to!
 • 02:00:48 Ani král,
  žije-li ve smrtelném hříchu,
 • 02:00:52 není vpravdě králem
  před Bohem.
 • 02:00:59 Nikdo nežije bez hříchu,
  Jene Huse.
 • 02:01:02 Buď pokorný.
  Pro nás a naši čest,
 • 02:01:07 pro našeho bratra
  a pověst Českého království.
 • 02:01:13 Požádal jsem koncil,
  aby ti poskytl
 • 02:01:15 veřejné slyšení, to učinil.
 • 02:01:19 Teď radím tobě,
  abys nic nedržel zatvrzele,
 • 02:01:23 nýbrž,aby ses k tomu,
  co je proti tobě dokázáno,
 • 02:01:26 pokorně přiznal a dal se zcela
  na milost svatého koncilu.
 • 02:01:32 A jestli jsem nic z toho,
  co proti mně uvádějí,
 • 02:01:34 ani nekázal, ani neučil?
 • 02:01:37 Jestli mi nic z toho
  ani na mysl nepřišlo?
 • 02:01:40 Konal jsi služby boží,
 • 02:01:43 ač ti to bylo klatbou
  výslovně zakázáno?
 • 02:01:45 Konal jsem pod odvoláním.
 • 02:01:49 Ke komu ses odvolal,
  ke koncilu?
 • 02:01:52 Odvolal jsem se ke Kristu,
  Eminence.
 • 02:01:56 Podle jakého článku
  církevního práva?
 • 02:01:58 Kristus je hlavou
  vší církve.
 • 02:02:02 Ani neklame,
  ani nemůže být klamán!
 • 02:02:05 Kdo jiný,
  než on řídí církev?
 • 02:02:08 Vkládá do ní duchovní smysl!
 • 02:02:11 Ten? Ten nepřizná
  ani jméno své vlastní matky.
 • 02:02:19 Mistře Jene,
  co kdybychom ti dali
 • 02:02:22 soupis článků
  v omezeném znění?
 • 02:02:32 Větší ústupek neudělají.
 • 02:02:36 Uvažují o internaci
  v nějakém klášteře.
 • 02:02:39 Pro první roky.
 • 02:02:42 Mohl bys tam přemýšlet,
  psát.
 • 02:02:47 Takže...pokušitel.
 • 02:02:52 Čeho chceš svou vyhraněností
  dosáhnout?
 • 02:02:57 Dosáhnout.
  Docílit, získat, ztratit!
 • 02:03:01 Sledujete jen vnější projevy.
  Rozcházíme se ve smyslu sporu.
 • 02:03:08 Pozor, Mistře, připozdívá se.
 • 02:03:11 Tvé soudce rozhodnutí
  o ohni neděsí.
 • 02:03:46 Jene?
 • 02:03:53 Jene?
 • 02:04:00 Přiznej si, kvůli tobě
  vzniklo mnoho zlého.
 • 02:04:05 Pomysli na dobro,
  na klid, který by nastal.
 • 02:04:12 Kdybych odpřísáhl?
 • 02:04:22 "Tyto články jsem nikdy
  nedržel ani nekázal.
 • 02:04:27 A kdybych to byl učinil,
  zle bych to učinil,
 • 02:04:31 neboť je prohlašuji
  za mylné
 • 02:04:32 a přísahám,
  že je nechci držet ani kázat."
 • 02:04:38 Co je tom tak špatného,
  že bys to nemohl přijmout?
 • 02:04:42 Že by sis raději
  nechal nasadit kacířskou čepici?
 • 02:04:45 Vím, co sleduješ!
 • 02:04:49 Abych v Čechách
  nesl odpovědnost za tvou smrt.
 • 02:04:52 Štěpáne, žádný řádný muž
  neumírá pro pomstu.
 • 02:04:58 Psal jsem o tobě, i mluvil.
  Někdy hodně tvrdě.
 • 02:05:06 Že jsi lhář.
  Zůstane to i v mých knihách.
 • 02:05:13 Původně jsem chtěl
  vyzpovídat se u tebe...
 • 02:05:16 A...
  Ano, ovšem!
 • 02:05:18 Ovšem, jako vždycky!
 • 02:05:20 Ve všem pyšný, tvrdohlavý,
  neústupný,
 • 02:05:22 ve všem bez rozmyslu,
  samé pomyslné chiméry!
 • 02:05:24 Štěpáne,
  už jsem se jednou ptal.
 • 02:05:29 Nikdy jsi to nevysvětlil.
 • 02:05:33 Jak to bylo v Bolognia v Pise?
 • 02:05:37 Teď chceš,
  abych se ti podobal?
 • 02:05:44 Je to zločin,
  zachovat si život?
 • 02:05:48 Máme poslední příležitost
  si odpustit.
 • 02:05:55 Odpustit?
 • 02:06:22 Maminko, požehnejte mi.
 • 02:06:39 -Můžete to odevzdat.
  -Chci to slyšet z tvých úst.
 • 02:06:46 "Boje se urazit Boha,
 • 02:06:48 boje se upadnout
  v křivopřísežnictví,
 • 02:06:51 boje se urazit..."
  -Chci slyšet lidské slovo.
 • 02:06:56 Ne to,
  co bude zapsáno v knihách.
 • 02:06:59 Lidské slovo?
 • 02:07:16 Mnoho pravd bych musel odsoudit
  jen proto,
 • 02:07:20 že je koncil označil
  za pohoršující.
 • 02:07:24 Takže kdybych odpřísáhl bludy,
  které koncil
 • 02:07:27 falešně přisuzuje
  mým kázáním a spisům,
 • 02:07:31 stal bych se křivopřísažníkem.
 • 02:07:35 A hlavně, odvoláním
  bych pohoršil mnoho lidí,
 • 02:07:40 kterým jsem z kazatelny
  říkal pravý opak.
 • 02:07:46 Je vám to sdostatek lidské,
  Otče?
 • 02:07:51 Poslyšte rozsudek!
 • 02:07:59 Poslyšte 50. žalm:
 • 02:08:03 "K bezbožníkovi pak pravil
  Bůh:
 • 02:08:07 Jakým právem
  vykládáš má ustanovení
 • 02:08:11 a bereš mou smlouvu
  do svých úst,
 • 02:08:14 když nenávidíš kázeň
  a má slova jsi zavrhl?
 • 02:08:19 Svá ústa jsi propůjčil zlému
  a tvůj jazyk stvořil lest.
 • 02:08:25 Mluvil jsi proti svému bratru!
  Já mlčel,
 • 02:08:29 ale mohl ses domnívat,
  že se ti připodobním?
 • 02:08:33 Teď tedy věz,
  že tě potrestám!"
 • 02:08:53 Někdy jsem byl velmi rozpustilý,
  nejen v době studií.
 • 02:09:00 Opíjel ses?
 • 02:09:03 Skládal jsem posměšné písně
  na ctihodné muže, na doktory.
 • 02:09:08 Veršíky.
 • 02:09:12 Vidím všechny ty dobré lidi
  doma.
 • 02:09:16 Jak byjim bylo,
  kdybych ze strachu ustoupil,
 • 02:09:19 kdybych živil i jejich strach.
 • 02:09:23 Vidím maminku, bratra,
  děti mého bratra.
 • 02:09:27 Zanedbával jsem je.
  A otec.
 • 02:09:33 Otec si nepřál, abych byl knězem,
  bál se, že se zkazím.
 • 02:09:39 A miloval jsem ženu,
  miluji ženu.
 • 02:09:46 -Dotkl ses jí?
  -Jen myšlenkou.
 • 02:09:52 Ona tě milovala, miluje?
 • 02:09:56 Mnohokrát mi pomohla,
  rozuměla mi.
 • 02:10:01 V čem je pak hřích?
 • 02:10:04 Asi v tom, že mě nutí
  s vámi o ní mluvit.
 • 02:10:10 Myslíš na ni?
 • 02:10:13 Pomodlete se, ať se nepohorší
  myšlenkou, že jsem byl kacíř.
 • 02:10:20 Vím, co od vás žádám.
  Rozhřešení.
 • 02:10:24 Prosím vás o rozhřešení za něco,
  s čím v hloubi duše nesouhlasíte.
 • 02:10:29 Neodpouštíte vy, odpouští Bůh.
  Jsme spolu naposledy.
 • 02:10:40 Zítra mě zabijí.
  Nechcete mi také něco říct?
 • 02:10:47 I mě se pokoušeli zneužít.
 • 02:10:56 Ale tys to nedovolil.
 • 02:11:01 Ego te absolvo
  in nomine Patris et Filii
 • 02:11:05 et Spiritus Sancti.
  Amen.
 • 02:11:22 6. července roku 1415
  přivedli Mistra Jana Husa
 • 02:11:28 do kostnického chrámu
  na shromáždění prelátů.
 • 02:11:32 Předsedal římský a uherský král
  Zikmund Lucemburský
 • 02:11:37 s korunou na hlavě...
 • 02:11:42 Během noci postavili uprostřed
  chrámu lešení,
 • 02:11:45 na které Mistra po mši
  přivedli.
 • 02:11:48 Mše se jako odsouzený kacíř
  nesměl zúčastnit.
 • 02:11:53 Hranici uchystali
  na louce za městem,
 • 02:11:55 která také slouží
  jako mrchoviště koní.
 • 02:12:07 Když odsoudili jeho knihy,
  Mistr řekl:
 • 02:12:12 "Jak můžete zatratit knihy
  psané česky,
 • 02:12:14 když jste je ani nečetli,
  ani neviděli?"
 • 02:12:55 Když přečetli rozsudek,
  Mistr Jan řekl:
 • 02:12:59 "Pane Ježíši Kriste,
  odpusť mým nepřátelům,
 • 02:13:02 ty víš,
  že mě obžalovali křivě."
 • 02:13:59 Pak jej nejprve oblékli
  jako ke mši
 • 02:14:02 a hned poté začali
  odsvěcovat.
 • 02:14:06 Se zlořečením mu odňali kalich,
  pak části roucha
 • 02:14:10 a nakonec porušili tonzuru.
 • 02:14:16 Pro jméno Kristovo
  toto rouhání trpělivě snáším.
 • 02:14:21 On ode mne kalich svého vykoupení
  neodejme,
 • 02:14:25 nýbrž pevně doufám,
 • 02:14:27 že ještě dnes
  v jeho království jejbudu píti.
 • 02:15:11 Jene!
  Jene, odvolej!
 • 02:15:13 Odvolej, odpřísáhni!
  Zachraň si život!
 • 02:15:17 Prosím! Prosím.
 • 02:15:21 Pro slitování boží,
  neodsuzuj moji duši k zatracení!
 • 02:15:26 Milosti, Milosti!
  Vás uposlechne, odpřísáhne!
 • 02:15:33 To jsem přece nechtěl.
 • 02:18:29 Když celé tělo obrátili v popel,
  hodili do ohně i suknici.
 • 02:18:33 A aby Čechové
  neměli žádnou relikvii,
 • 02:18:35 popel a oharky
  naložili na káru
 • 02:18:39 a hodili je do hlubin Rýna,
  který tam teče nedaleko.
 • 02:19:47 Vítej, bratře.
  Přicházíš zdaleka.
 • 02:19:52 -Spíš z časů
  nejistot a pochybností.
 • 02:19:58 -Kdo je dnes nemá?
 • 02:20:02 -Mohu požádat o přístřeší?
  Uspořádám vám knihovnu.
 • 02:20:12 Máte velkou knihovnu?
 • 02:20:15 -Nějaké knihy
  by se tu možná našly.
 • 02:20:19 Pojď dál.
  -Děkuji.
 • 02:22:13 Skryté titulky: Alena Fenclová
  2015

Související