Četnické zajímavosti

Čím byl četník ozbrojen? Jak a kdy mohl použít zbraň?

Karabina Mannlicher 1890 (1895) vážila 3 300 g, kapacita zásobníku byla 5 náborů. Každý četník u sebe nosil dvě sumky, ve kterých bylo po 15 nábojích. Součástí výzbroje byl také bodák, jehož užívání upravovala řada instrukcí…

Četník, který šel do služby, vždy nosil bodák tzv. vztýčený. Samozřejmě i zde existovaly výjimky jako například vlaky, místnosti, apod., kde se bodák tzv. schránil, tedy sejmul a zasunul do pochvy. Samozřejmě záleželo na situaci, takže občas i tam, kde se bodák běžně neužíval, jej měl četník nasazený – například při prohlídce domu a dalších situacích.

Co se týče použití zbraně, to bylo upraveno zákonem o četnictvu č. 299/1920 S. z. a n. a šlo o následující ustanovení § 13, které říká, za jakých podmínek četník zbraň užít může:

  1. V případě nutné obrany, aby odvrátil násilný útok, který byl na něho učiněn aneb který mu bezprostředně hrozí nebo jímž se život jiné osoby ohrožuje.
  2. Jestliže se nebezpečný zločinec, proti kterému četník zakročuje, na vyzvání četníkovo nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt.
  3. Nelze-li jinak překonati odpor, směřující k zmaření jeho služebního výkonu.
  4. Aby zamezil útěku nebezpečného zločince, jehož nemůže jiným způsobem zadržeti.

Tato ustanovení pocházejí z roku 1850. Porovnání se současnou úpravou je zajímavé, neboť ony 4 odstavce jsou prakticky stejné. Jiným případem bývalo ještě použití střelné zbraně při rozhánění demonstrací. Každý z pojmů ustanovení byl ještě detailně rozveden (definice toho, kdo je nebezpečný zločinec apod.).


Další zajímavosti