iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 6. 2021
16:15

1 2 3 4 5

0 hlasů
2824
zhlédnutí

Světlo z temnot 2/2

Odkaz

Dvoudílný film z doby třicetileté války o Janu Ámosu Komenském.

66 min | další Filmy »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Světlo z temnot - Odkaz

 • 00:00:42 -V Praze již padlo rozhodnutí.
 • 00:00:49 -Jezdec není v dohledu.
 • 00:00:52 -Kolik stanic je to do Stockholmu?
  -15, Excelence.
 • 00:00:57 A ve všech přístavech
  až po Kalmar čeká pohotovost.
 • 00:01:00 Kdyby bouře zahnala plachetnice
  se zprávou dále na sever.
 • 00:01:03 -Modlím se Excelence, pane kancléři.
  -Za koně se modli, pane Komenie,
 • 00:01:07 aby nepadli
  pod kurýrem mezi stanicemi.
 • 00:01:10 -Poslední zpráva z Čech
  je z 25. července.
 • 00:01:13 -Pouhé 3 dny.
  -Již 3 dny, proboha!
 • 00:01:15 -V noci na 25. července
 • 00:01:18 nocoval generál
  Königsmarck u Rakovníka.
 • 00:01:20 Za úsvitu vyrazil proti Praze.
 • 00:01:23 -Zřiďte 20 stanic!
  -Jak poroučíš, pane.
 • 00:01:29 -Excelence.
 • 00:01:45 -Proč se armáda zastavila?
 • 00:01:50 -Nejedu od Prahy, Excelence.
  Kurýr padl z koně.
 • 00:01:55 -Königsmarck drží hrad,
  Malou Stranu a levý břeh Vltavy.
 • 00:02:02 Ale co most?
  -Most?
 • 00:02:08 Ten krásný kamenný
  most císaře Karla IV.?
 • 00:02:13 Nejcennější most v životě
  pana kancléře uhájila
 • 00:02:19 hrstka nepřátel proti celé armádě
  generála Königsmarcka.
 • 00:02:22 A je výsledek tažení,
  na které pan kancléř
 • 00:02:25 vsadil čest Koruny švédské.
 • 00:02:28 -Veličenstvo, operace je v proudu.
 • 00:02:31 Urození pánové, není prozíravé
  činit závěry po prvním dni bojů.
 • 00:02:35 Jakou úlohu hraje den ve válce,
  která trvá již 30. rok.
 • 00:02:39 -Plán pana kancléře
  byl založen na překvapení.
 • 00:02:41 A to je překvapením
  jen ten jediný den.
 • 00:02:45 -Švédské vojsko obsadilo úderem
  jediné noci dvě pražská města,
 • 00:02:49 tlačí na Horní Rakousy
 • 00:02:51 a falckrabě Karel Gustav
  se blíží k Praze s 60 děly.
 • 00:02:57 Švédské eskadrony ovládají
  Češi až k Vltavě.
 • 00:03:01 -Jen ten jediný most nikoliv.
  -Pane hrabě.
 • 00:03:04 Převyšuje šarvátka na mostě svým
  významem úspěchy našich armád?
 • 00:03:08 -Veličenstvo, ten most
  nám uzamkl dvě pražská města,
 • 00:03:15 ale význam té šarvátky
  je v něčem jiném.
 • 00:03:19 Ubránil ho jezuita v čele Pražanů.
 • 00:03:28 Veličenstvo,
  pan kancléř má bystrý rozum,
 • 00:03:32 avšak na scestí ho svedl člověk,
  který se objevil ve Stockholmu
 • 00:03:37 jako posel neblahých zvěstí.
 • 00:03:40 -Neznám excelence jediného člověka,
 • 00:03:42 který by se mohl pochlubit tím,
  že svedl pana kancléře.
 • 00:03:47 -Pan Jan Amos Komenský.
 • 00:03:50 -Může to pan hrabě vysvětlit?
 • 00:03:53 -Učený pan Komenius obchází
  Evropou jako mluvčí svého národa
 • 00:03:57 a má ten druh odvahy,
  která za jistých okolností
 • 00:04:00 dostává případnější jméno.
 • 00:04:03 -Nerozumím tvé řeči, pane hrabě.
  A nechápu ji.
 • 00:04:06 -Čechové, Vaše Veličenstvo,
  nepřivítali švédské pluky,
 • 00:04:09 jak sliboval pan Komenius.
 • 00:04:12 Čechové považují
  Švédy za škůdce země.
 • 00:04:15 -Pan hrabě zbytečně pospíchá
  s hodnocením událostí.
 • 00:04:19 Já jsem z depeše
  nic podobného nevyčetl!
 • 00:04:22 -Posel, který padl po cestě z koně,
  dorazil do Stockholmu.
 • 00:04:28 Přeje si ho pan kancléř
  také vyslechnout?
 • 00:04:34 -Ne, díky.
 • 00:04:38 -Jestliže se český lid dá vést
  jezuitou proti naší armádě,
 • 00:04:43 pak odvahu pana Komenia,
  s níž nám připomíná naše sliby,
 • 00:04:47 nemohu nazvat jinak
  než opovážlivostí...
 • 00:04:51 -Pan hrabě ať laskavě
  volí své výrazy uvážlivě!
 • 00:04:55 -...a naši ústupnost
  před panem Komeniem
 • 00:04:58 za zahrávání si
  se ctí švédské Koruny!
 • 00:05:03 Čechové, veličenstvo,
  od Chebu až do Prahy
 • 00:05:06 nevydali švédské armádě
  dobrovolně jediný bochník chleba!
 • 00:05:17 -Pan proviantmistr nás ujišťoval,
 • 00:05:21 že švédské armády
  za mořem zasype obilím.
 • 00:05:33 -Dodavatelé nedodrželi své závazky.
 • 00:05:39 -Tobě, pane Komenie,
  vinu nedávám.
 • 00:05:42 Ale nemohou utajit své zklamání.
 • 00:05:45 Švédská vojska vstoupila
  do tvé země bít císařské.
 • 00:05:49 A tvůj lid před našimi lidmi prchá
  do lesů a zavírá srdce i dveře.
 • 00:05:54 -Veličenstvo, proklínám své šediny,
  svůj krátký dech, svůj věk.
 • 00:06:01 Nemohu stát v prvním sledu.
 • 00:06:03 Nemohu se ani přiblížit ku Praze,
  ani vstoupit za její hradby.
 • 00:06:08 Jak pak bych uvěřil,
  co vypovídal kurýr.
 • 00:06:10 -Pan kancléř dal v sázku vše.
 • 00:06:13 Vážnost i lesk švédské Koruny.
 • 00:06:16 Dal v sázku své slovo
  muže i svůj úřad.
 • 00:06:20 -Nedokážu ukrýt hluboké pohnutí.
 • 00:06:22 -Urození pánové naléhají,
  abych neprodleně přikázala
 • 00:06:25 zastavit boj o Království české.
 • 00:06:27 A podala v Osnabrücku
  ruku císaři dříve,
 • 00:06:30 dříve než má královská
  koruna bude znevážena.
 • 00:06:35 A dotkne se jí mat falešného kovu.
 • 00:06:39 Slovo pana kancléře
  je nyní lehké jako dým.
 • 00:06:43 A křeslo vratké jako třínohý kůň.
 • 00:06:46 -Veličenstvo,
  klečí před vámi starý muž,
 • 00:06:50 který dosud znal
  klečet jen před Bohem.
 • 00:06:52 Klesl jsem na kolena
  pro svůj národ,
 • 00:06:55 jehož osud se v tyto chvíle
  rozhoduje na staletí.
 • 00:06:59 A je v rukách Vašeho Veličenstva.
 • 00:07:01 -Klekej zase příště
  jen před Bohem, pane.
 • 00:07:06 -Válka obrátila mou zemi v trosky,
 • 00:07:08 přišel čas,
  kdy je člověk vydán děsu
 • 00:07:10 a pobíhá jako vyplašená laň
  a přenáší nemluvňata.
 • 00:07:15 Vyplnila se všechna
  proroctví hrůzy,
 • 00:07:18 co ji znají Písma.
 • 00:07:20 Avšak teprve teď hrozí
  mému národu smrt nejhorší.
 • 00:07:29 -Jsi učený, pane Komenie.
 • 00:07:33 Má představivost je však v koncích.
 • 00:07:36 -Za císařskými vojsky
  přicházejí řádoví misionáři.
 • 00:07:40 -Slyšela jsem o svatých misiích.
  -Svaté misie!
 • 00:07:44 Veličenstvo, národ žije jenom,
  žije-li pro velkou myšlenku.
 • 00:07:48 A jde za ní celou svou duší.
 • 00:07:50 Ale svatí misionáři zhášejí
  světlo každé myšlenky.
 • 00:07:53 Budí v lidu odpor ke všemu,
  co povznáší ducha.
 • 00:07:56 Velebí zálibu v cetkách,
  oslňují lidi malodušné!
 • 00:08:00 Svatá misie vede můj národ
  k propasti bezživotí a nicoty!
 • 00:08:05 -Není přece možné, pane Komenie,
  aby Bůh dal za pravdu antikristu!
 • 00:08:13 -Kamkoliv vstoupí Habsburk,
  vzedme se ničivá vlna
 • 00:08:16 a valí se proti všemu,
  co probudil věk osvícení.
 • 00:08:21 -Kladeš na má bedra váhu
  rozhodnutí, kterou nemohu unést!
 • 00:08:26 -Veličenstvo!
 • 00:08:29 V korunní radě zasedá muž,
 • 00:08:31 který si nad jiné
  urozené pány uvědomuje,
 • 00:08:34 že boj proti Ferdinandovi
  Habsburskému je více
 • 00:08:37 než jen zápas dvou suverénů
  o půdu, cla a mýta.
 • 00:08:43 Je to boj světla proti tmě.
 • 00:08:48 Vaše Veličenstvo!
 • 00:08:50 A jen Vaše Veličenstvo
 • 00:08:52 může učinit vratké křeslo
  pana kancléře opět bezpečným.
 • 00:08:58 A dodat jeho slovům váhu pravdy.
 • 00:09:05 -Generál Königsmarck opevnil
  pozice na levém břehu Vltavy.
 • 00:09:10 Císařský velitel Prahy Colloredo
 • 00:09:13 uprchl z Prahy
  pouze v noční košili!
 • 00:09:15 Kardinál Harrach je naším zajatcem.
 • 00:09:17 Generál Wittenberg sežehl hradby
  Starého i Nového Města pražského.
 • 00:09:21 -Vaše Veličenstvo, čerstvý
  kurýr z Prahy právě dorazil.
 • 00:09:25 -Ať vejde!
 • 00:09:32 -Kapitán Jiří Hošek
  z Bystřice a na Chlumu,
 • 00:09:34 kurýr polní armády
  jeho Excelence
 • 00:09:36 generála Königsmarcka
  k službám Vašeho Veličenstva.
 • 00:09:53 -Kapitáne, proč nebylo
  také dobyto pravého břehu
 • 00:09:57 překvapujícím úderem
  té první noci?
 • 00:10:02 -Neznáte odpověď?
  Přijíždíte opravdu z Prahy?
 • 00:10:06 -Jeho Excelence
  pan generál Königsmarck
 • 00:10:09 zavelel k útoku
  na mostecké věže 4. dne.
 • 00:10:13 Staroměstskou
  již stačil nepřítel obrnit.
 • 00:10:16 -Řekl jste 4. dne?
 • 00:10:20 -Jeho Excelence,
  pan generál, dal vojsku
 • 00:10:22 za odměnu Malou Stranu v plén.
  Drancování trvalo 3 dny.
 • 00:10:27 Páni důstojníci
  zajímali urozené osoby
 • 00:10:30 a vymáhali za ně výkupné.
 • 00:10:32 -Kavalíru by prospělo,
  kdyby s rozvahou volil slova,
 • 00:10:34 hovoří-li o armádě švédské Koruny!
 • 00:10:37 -No, co na to kavalír odpoví?
 • 00:10:39 -Kapitáne, je pravda,
  že vaši krajané odpírají
 • 00:10:43 švédským plukům chléb
  a rejtarům oves pro koně?
 • 00:10:47 -Vaše Veličenstvo,
  císař položil svou armádu
 • 00:10:51 k zimnímu kvartýru
  do Čech a na Moravu.
 • 00:10:54 Tlupy Bavorů a Vlachů, Španělé,
  Skoti a Frankové a tábory nevěstek
 • 00:11:00 padly na kraje jako hejna kobylek.
  Zavládla bída tak strašlivá,
 • 00:11:05 že sedláci zkrmili
  i doškové střechy!
 • 00:11:08 A znovu válka.
 • 00:11:11 Veličenstvo, viděl jsem děti
  okusovat kůru ze stromů.
 • 00:11:14 Denně hoří sto vesnic.
 • 00:11:17 -V depeši se nepraví
  nic o generálu Wittenbergovi.
 • 00:11:21 -Jeho Excelence generál Wittenberg
  odjel za kořistí do Jižních Čech.
 • 00:11:25 -Neslušelo by se říci,
  že generál Wittenberg
 • 00:11:27 musí opatřit proviant,
  když se vaši krajané rozhodli
 • 00:11:31 švédské armády vyhladovět?
 • 00:11:33 -Vojsko nemuselo drancovat.
 • 00:11:35 Plukům se slíbilo tolik obilí,
  že by mohli chlebem krmit i koně!
 • 00:11:39 -Kavalírovo srdce
  je na straně jeho krajanů.
 • 00:11:43 Budiž.
 • 00:11:45 Ale jeho řeč se dotýká
  cti švédské armády.
 • 00:11:48 Jakoby provianthaus teď zavinil
  tu napjatou situaci v Čechách!
 • 00:11:56 Vysvětlili jsme korunní radě,
 • 00:11:59 že dodavatelé
  nedodrželi své závazky.
 • 00:12:03 -Excelence, s jednotkou mušketýrů
  jsem vezl do Rižského zálivu
 • 00:12:07 zlato a střežil nalodění obilí!
 • 00:12:10 -Kapitáne,
  pamatujete si jména těch lodí?
 • 00:12:16 -Chce kavalír říci, že Jeho
  Excelence hrabě Tyllenborg...
 • 00:12:19 -Pánové!
  Královna!
 • 00:12:23 Hlaste se veliteli stráže
  a odevzdejte mu své zbraně.
 • 00:12:27 Oba!
 • 00:12:29 -Kapitáne!
  Jména těch obilných lodí!
 • 00:12:34 -Kapitáne,
  vyplňte rozkaz hraběte Tyllenborga!
 • 00:12:48 Koruna, urození pánové,
  nemá nejmenšího užitku
 • 00:12:52 z vašeho sporu ve chvíli tak vážné.
 • 00:12:56 Přeji si, aby ozdobou
  mé rady byla svornost.
 • 00:12:59 A jestliže pánové
  zastávají různé názory,
 • 00:13:02 tedy úcta k přesvědčení druhého!
 • 00:13:05 Úcta přinejmenším taková,
  aby svou nevraživost
 • 00:13:08 nedávali najevo
  před kurýry polních armád.
 • 00:13:16 -Pokorně se skláním před
  moudrostí Vašeho Veličenstva.
 • 00:13:22 Je-li zde dovoleno panu kancléři
  obhajovat pražskou operaci,
 • 00:13:25 jejíž smysl mu uniká,
  a zdar je v nedohlednu,
 • 00:13:30 pak já si dovoluji navrhnout
 • 00:13:33 zastavení všech
  projevů nepřátelství
 • 00:13:37 vůči císaři Ferdinandovi.
 • 00:13:40 -Pardon. Hraběti zase uniká
  smysl této války,
 • 00:13:43 kterou započal
  veliký král Gustav Adolf
 • 00:13:46 k obraně svobody vyznání a svědomí!
 • 00:13:50 KŘIK
 • 00:14:07 -Kapitáne,
  odevzdejte mi okamžitě svůj kord.
 • 00:14:14 -Podá nám kavalír vysvětlení?
 • 00:14:17 -Erskine!
 • 00:14:21 -Kapitán vyzval pana
  plukovníka na souboj.
 • 00:14:24 -Porušil jste nařízení
  Jejího Veličenstva
 • 00:14:27 na prahu královských komnat.
 • 00:14:30 Zákon tu zná jediný trest!
  Ten nejvyšší.
 • 00:14:57 -Kapitána zastřelí, příteli.
  Provinil se před očima královny.
 • 00:15:04 Vůbec netušíš,
  jak je jeho život důležitý!
 • 00:15:08 A my jsme proti nařízení
  Jejího Veličenstva bezmocni.
 • 00:15:13 -Královna může udělit milost.
  -Bezpochyby.
 • 00:15:19 Je to její právo.
 • 00:15:21 Ale kapitán Jiří Hošek
  se zapletl do hry příliš vysoké.
 • 00:15:26 Jeho hlava je teď kamenem
  na šachovnici.
 • 00:15:29 -Řadový důstojník armády v poli!
 • 00:15:33 -Boj před Prahou
  pro nás není příznivý.
 • 00:15:36 Ani falckrabě Karel Gustav
  nepřivodil obrat.
 • 00:15:38 Královna je zklamána.
 • 00:15:41 A stále méně naslouchá
  hlasu pana kancléře.
 • 00:15:44 Čím větší bylo její nadšení
  pro českou věc, pane Komenie,
 • 00:15:48 tím více je nyní rozčarována
  průběhem války.
 • 00:15:52 I postojem českého obyvatelstva
  vůči švédské armádě.
 • 00:15:57 -Lid už nemá z čeho dávat.
  -To všechno vím
 • 00:16:03 vzácný příteli,
  avšak Její Veličenstvo
 • 00:16:07 v bolestném rozpoložení
  dopřává nyní sluchu
 • 00:16:12 návrhům hraběte Tyllenborga.
 • 00:16:16 -Řekni, pane,
  je česká věc již ztracena?
 • 00:16:24 -Její Veličenstvo snad ani nechápe
 • 00:16:26 důsledky nátlaku
  francouzské diplomacie,
 • 00:16:30 kterou tak dovedně tká papežův muž,
  kardinál Mazarina.
 • 00:16:36 -Hříšníci docházejí milosti.
 • 00:16:39 A čisté živé navštěvuje neštěstí.
 • 00:16:43 Svět se převrací.
 • 00:16:46 Ale stokrát by světlo rozžali,
  přesto svítit nebude.
 • 00:16:50 -Ještě máme naději.
 • 00:16:53 Jediný člověk může otřást
  postavením hraběte Tyllenborga.
 • 00:16:58 Ty, pane Komenie.
 • 00:17:01 -Já neurozený a neznalý
  dvorských intrik?
 • 00:17:06 -Nazveš pravdu intrikou, příteli.
 • 00:17:10 -Kolik v tomto světě váží pravda?
 • 00:17:13 -Belgardův bankovní dům
  prodal s velkým ziskem na burze
 • 00:17:19 v Amsterdamu obilí, které
  vyložily 3 švédské nákladní lodě.
 • 00:17:25 Pan kancléř si je jist,
 • 00:17:27 že to bylo obilí zakoupené
  z jara pro naše armády v Evropě.
 • 00:17:33 -Můj bože!
 • 00:17:35 Hladové armády vyslané
  do hladových Čech!
 • 00:17:40 -Hrabě Tyllenborg však stojí za tím,
  že dodavatelé nedodrželi závazky.
 • 00:17:46 -A odkud se vzaly v Amsterdamu
  švédské lodě plné obilí?
 • 00:17:51 -Kapitán Jiří Hošek chránil
  s praporem mušketýrů
 • 00:17:55 nakládání obilí pro armádu
  v Rižském zálivu.
 • 00:17:58 On zná jména těch lodí.
 • 00:18:02 -A jeho smrt si může přát jen ten,
  kdo shrábl amsterdamské zlato.
 • 00:18:09 -Je Čech.
 • 00:18:11 Jako ty, pane Jene Amosi.
 • 00:18:14 Pro tebe jsou dveře Jejího
  Veličenstva stále otevřeny.
 • 00:18:23 -Ctihodný pan Komenius
  považoval za svou povinnost
 • 00:18:26 přimlouvati se u Vašeho
  Veličenstva za krajana.
 • 00:18:30 Kdo by mu to zazlíval?
 • 00:18:32 -Ví Bůh, barone,
 • 00:18:34 že mě v tuto chvíli
  příliš nezajímá,
 • 00:18:36 jak a proč ten český důstojník
  přestoupil můj zákaz souboje.
 • 00:18:42 Naše pluky vytáhly
  k rozhodující bitvě hladové.
 • 00:18:45 Zbavte armádu chleba.
  Zbavil jste ji prachu a děl.
 • 00:18:51 -V dvorské kanceláři
  Vašeho Veličenstva leží
 • 00:18:53 zapečetěná obálka s pokyny
  pro švédské vyslance Osnabrücku.
 • 00:18:58 Aby dojednali s císařem
  Ferdinandem mír beze všech průtahů.
 • 00:19:02 Ve chvíli, kdy dalo
  Vaše Veličenstvo souhlas
 • 00:19:05 ke státnicky moudrému kroku,
 • 00:19:07 bylo rozpuštění švédských armád
  v zámoří otázkou několika dnů.
 • 00:19:13 K čemu by potom byly
  neprodejné zásoby obilí?
 • 00:19:18 -Obilí tedy bylo naloženo!
 • 00:19:22 A bylo ho tolik, že je pan baron
  označuje za neprodejné.
 • 00:19:26 Pan baron vlastně připouští,
  že hrabě Tyllenborg lhal.
 • 00:19:31 Pak český důstojník
  byl v právu a zaslouží milost.
 • 00:19:34 Můj plukovník nebyl bez viny.
 • 00:19:40 -Vaše Veličenstvo zamýšlí
  postavit českého kapitána
 • 00:19:43 jako svědka proti
  hraběti Tyllengorgovi?
 • 00:19:47 -Chci dát průchod pravdě.
 • 00:19:49 -Vaše Veličenstvo se opět rozhodlo
  posílit stranu pana kancléře.
 • 00:19:55 Hrabě Oxenstierna této
  příležitosti nepochybně využije.
 • 00:19:58 -Mým úmyslem je učinit vše,
  co posílí Švédsko!
 • 00:20:01 -Pak si dovoluji dát Vašemu
  Veličenstvu pár myšlenek k úvaze.
 • 00:20:07 Pan kancléř povede válku pro národ,
 • 00:20:09 kterého v zemích Koruny české
  zůstalo asi milion duší.
 • 00:20:14 Národ, který pohlíží na švédské
  vojsko jako na zemského škůdce.
 • 00:20:19 -Tuto okolnost jsme si již vyložili.
 • 00:20:22 A pan baron
  by o ní měl raději pomlčet!
 • 00:20:27 -Švédsko se nepochopitelnou válkou
  vylučuje z protestantské unie.
 • 00:20:31 A zůstává v Evropě osamoceno.
 • 00:20:34 Panovníci i knížata Unie,
  i Katolické ligy
 • 00:20:38 si nepřejí pokračovat v boji,
  který již trvá 30 let!
 • 00:20:42 A Francie, smím-li se tak vyjádřit,
  vroucně, ba naléhavě,
 • 00:20:50 radí Vašemu Veličenstvu
  k dohodě s císařem Ferdinandem
 • 00:20:54 bez ohledu na to,
 • 00:20:57 jak císař naloží
  se zeměmi Koruny české.
 • 00:21:01 -Máme v poli dosti
  vojska proti císaři.
 • 00:21:03 -To právě potěšilo
  všechny soupeře Švédska.
 • 00:21:05 Blízké i vzdálené.
  Na souši i na moři.
 • 00:21:09 A jenom obava z moci Francie
  zadržuje jejich chuť
 • 00:21:13 zaútočit na švédské državy.
 • 00:21:19 Vaše Veličenstvo má ovšem právo
 • 00:21:22 zříci se této
  ochranné paže Francie.
 • 00:21:26 A uvrhnout v nemilost
  hraběte Tyllenborga.
 • 00:21:31 Trochu drahý život jednoho
  bezvýznamného kavalíra.
 • 00:21:38 -Vaše Veličenstvo ví, že v pravdě
  stojí kapitán Hošek z Bystřice.
 • 00:21:44 A nikoliv hrabě Tyllenborg.
 • 00:21:46 -Vím to, pane Komenie.
 • 00:21:49 -Nevěřil jsem nadarmo
  v jasnozření Vašeho Veličenstva.
 • 00:22:03 -Kapitán Jiří Hošek z Bystřice
  nebude požívat milosti Koruny.
 • 00:22:09 A sedmého dne při východu slunce
  bude za víření bubnů zastřelen.
 • 00:22:21 -A jakým trestem stíhá
  Vaše Veličenstvo
 • 00:22:25 viníky švédského
  neúspěchu před Prahou?
 • 00:22:28 -V mém a tvém světě,
  pane Komenie, platí jiné zákony.
 • 00:22:33 A jiná měřítka cti a pravdy.
 • 00:22:36 -Učím své žáky, že křivda,
  které se dopustí člověk prostý,
 • 00:22:40 nestane se mírou mravnosti,
  když se jí dopouští panovník.
 • 00:22:43 -Ale ano, pane Komenie!
 • 00:22:46 Jde-li o blaho
  velikého množství lidí!
 • 00:22:49 -Učím své žáky také, že křesťanská
  království, knížectví a vévodství
 • 00:22:53 mají se mezi sebou řídit týmiž
  zásadami obecné mravnosti,
 • 00:22:58 které vyžadují od svých osob
  poddaných i svobodných.
 • 00:23:02 -Když moc hraběte
  Tyllenborga z mé vůle pomine,
 • 00:23:05 zbavím Švédsko podpory Francie.
 • 00:23:09 Přál by sis, ctihodný pane,
 • 00:23:13 aby padla nejmocnější bašta
  protestantské Evropy?
 • 00:23:19 -To už pak nebude bašta
  protestantské Evropy.
 • 00:23:37 -Jen tvůj věk, pane Komenie,
  a tvá upřímná oddanost evangeliu
 • 00:23:45 jsou omluvou
  pro tvá opovážlivá slova.
 • 00:23:48 -Nepravda se nestane pravdou,
 • 00:23:51 jestliže jí má být vykoupeno
  blaho velikého množství lidí.
 • 00:23:56 -Nemohu uvalit pohromu
  na švédský národ!
 • 00:23:59 -Můj nepočetný národ bránil
  Husovu pravdu proti všem.
 • 00:24:04 Platil za to strašlivou daň.
 • 00:24:07 Ale jen tak si vydobyl právo
  na svůj jazyk, zemi a víru!
 • 00:24:12 -Přišel jsi, pane,
  hlásaje ráj srdce.
 • 00:24:15 A kážeš meč!
 • 00:24:18 -Budova ráje nespočine
  na základech pekla,
 • 00:24:20 do kterého vleče národy císař.
 • 00:24:24 Aby je mohl tisknout robotami,
 • 00:24:26 musí zničit svobodu víry
  a odpor svědomí.
 • 00:24:30 Kamkoliv vkročí, posazuje
  na vysoké stolce hříšné biskupy.
 • 00:24:34 A nutí lid,
  aby se plazil před jejich ubohostí.
 • 00:24:47 -Nemohu vládnout bez podpory
  hraběte Tyllenborga.
 • 00:24:56 -Vaše Veličenstvo není
  jen královnou urozených pánů.
 • 00:25:01 Je královnou
  všeho švédského národa.
 • 00:25:06 -Tvá slova, pane Komenie,
  mě posouvají na cestu zmatku.
 • 00:25:13 A já očekávala, že tvá moudrost
  přinese mé duši klid.
 • 00:25:25 -Urození pánové, Její Veličenstvo
  mně dalo plně za pravdu.
 • 00:25:29 A divil bych se,
  kdyby zvláštní kurýr
 • 00:25:32 již nepospíchal do Osnabrücku
  s nabídkou míru císaři.
 • 00:25:35 -Pan baron se oddává lichým nadějím?
 • 00:25:38 -Excelence, v každé odpovědi
  spanilé královny jsem slyšel
 • 00:25:42 ozvěnu nepřátelských názorů.
 • 00:25:44 Ale podařilo se mi s nimi
  svést úspěšně souboj.
 • 00:25:47 -A kdy jste mluvil
  s královnou naposledy?
 • 00:25:50 -Před včerejším dnem.
  -Hm!
 • 00:25:52 Její Veličenstvo včera
  přijalo učeného pana Komenia.
 • 00:25:55 Smýšlí dnes úplně jinak!
 • 00:25:57 Diktuje provolání k švédskému
  národu a k protestantským knížatům,
 • 00:26:01 aby se při správě státu
  řídila zásadami obecné mravnosti.
 • 00:26:06 -Můj bože!
 • 00:26:08 Ten senior Českých bratří je ďábel,
  který přišel pokoušet
 • 00:26:11 panenské veličenstvo.
  Což mu nikdo nedokáže vzdorovat?
 • 00:26:15 -Její Veličenstvo velmi trpí.
  A já znám lék.
 • 00:26:20 -Kdo mluví o léku,
  předpokládá nemoc.
 • 00:26:22 A Její Veličenstvo
  je díky bohu zdrávo.
 • 00:26:24 -Kéž by tomu tak bylo
  a byl jsem špatným prorokem.
 • 00:26:28 Obávám se však,
  že věci spějí k horšímu.
 • 00:26:31 -Tak víte více než my.
  Ale odkud?
 • 00:26:34 A jak?
  -Ano, vím to.
 • 00:26:38 Netroufám si déle rušit
  jednání urozených pánů.
 • 00:26:42 Jsem Excelencím k službám,
 • 00:26:44 až usoudí,
  že nadešla chvíle mé pomoci.
 • 00:26:52 -Ten senior Českých bratří
 • 00:26:54 není převtělený ďábel,
  to spíš...
 • 00:26:58 Ano, služba u dvora je nesnadná.
 • 00:27:04 Její Veličenstvo
  se nechá snadno ovlivnit.
 • 00:27:06 A dá za pravdu každému,
  kdo s ní mluví naposled.
 • 00:27:10 -Urození pánové,
  všichni rádcové Koruny
 • 00:27:14 si stále stěžují
  na nestálost Jejího Veličenstva.
 • 00:27:18 Kdo se však odvážil
  učinit z toho přednost?
 • 00:27:21 -Ctihodný pan Belgard
  nesedá v korunní radě.
 • 00:27:24 -Proto snad mohu posoudit věci,
  jako nestranný pozorovatel.
 • 00:27:26 -Nestranný, pane?
  To sotva.
 • 00:27:29 Protože i vy se teď zúčastníte
 • 00:27:31 dělení podílu probodeného
  pana proviantmistra.
 • 00:27:33 -To bude velmi jednoduché.
 • 00:27:35 Pan plukovník vložil
  do obchodu 15 000.
 • 00:27:38 A my jsme 3.
  Na každého připadne rovný díl.
 • 00:27:40 -Souhlasím.
 • 00:27:42 -Dovoluji si předložit
  urozeným pánům jiný návrh.
 • 00:27:46 Nebudeme plukovníkův podíl dělit.
  Naopak.
 • 00:27:51 Přidáme k němu své podíly,
 • 00:27:53 celý čistý zisk z prodeje
  obilí v Nizozemí
 • 00:27:57 a nevezmeme z něj
  pro sebe ani minci.
 • 00:28:00 -Ctihodný pán žertuje!
 • 00:28:02 Na to je doba příliš vážná
  a náš čas příliš drahý.
 • 00:28:05 -Počkejte, barone.
  Pan Belgard nikdy nemluví do větru.
 • 00:28:09 -Urození pánové.
 • 00:28:11 V našem postavení je hlavní
  zbavit pana kancléře
 • 00:28:16 vlivu na Její Veličenstvo.
 • 00:28:19 Pak nikdo nebude
  vyšetřovat obilní obchod.
 • 00:28:23 Švédsko podepíše
  dohodu s císařem,
 • 00:28:27 Koruna započne hospodařit
  v državách získaných válkou.
 • 00:28:31 -Nevidím důvodu, proč bych
  se nemohl ujmout svého zisku!
 • 00:28:36 -Celá dovednost mého povolání
  spočívá v tom, obětovat v pravý čas
 • 00:28:40 menší zisk ve prospěch většího.
 • 00:28:43 -Menší zisk!
 • 00:28:45 140 000 zlatých!
  -Správně.
 • 00:28:48 Jestliže nám tato suma
  zajistí nájem důchodu
 • 00:28:50 z pruských a pomořanských přístavů,
  pak je na místě,
 • 00:28:54 označit 140 000 zlatých
  za skromný zisk, ne?
 • 00:29:00 -K získání přednostního
  práva na nájem důchodů a cel
 • 00:29:04 je 140 000 částka příliš vysoká.
 • 00:29:09 Ale má-li současně
  způsobit pád pana kancléře,
 • 00:29:15 pak je zase příliš nízká, ne?
 • 00:29:20 -Vás, Excelence,
  pověřilo Veličenstvo
 • 00:29:23 správou královské pokladny, že?
 • 00:29:30 To je, pane barone, způsob,
  jak odvážný střelec
 • 00:29:34 může jedním správně vypuštěným
  šípem zasáhnout několik cílů.
 • 00:29:59 -Milý příteli.
  Osud podivuhodně tká své příběhy.
 • 00:30:04 Nenajdeš ve Švédsku
  více urozenosti
 • 00:30:06 než je zde, v tomto sále.
 • 00:30:08 A přesto hlavní muž tohoto
  večera není mezi námi.
 • 00:30:12 Dýchá zkažený vzduch
  královského žaláře.
 • 00:30:16 -Přežil 7 krutých dnů.
  Jakoby přežil svou smrt.
 • 00:30:21 -Jeho život visí na tenkém vlásku.
 • 00:30:24 Ale z vůle Boží jeho ústa promluví.
  Promluví pravdu o lodích.
 • 00:30:29 Smetena bude faleš,
  hrabivost, zloba,
 • 00:30:32 které se roztahují
  na stupních trůnu.
 • 00:30:36 Střežme si královnu, příteli.
 • 00:30:50 -Kapitán Jiří Hošek z Bystřice
  měl být dnes na úsvitu zastřelen.
 • 00:30:54 Její Veličenstvo si nepřálo,
 • 00:30:56 aby se tak stalo
  ve výročí korunovace.
 • 00:30:58 -Tedy zítra? Ale proč nebyl
  rozsudek vykonán ihned?
 • 00:31:01 -Náš vojenský řád
  odkládá exekuci na 7. den.
 • 00:31:06 To už pomine hněv a klidná
  mysl lépe posoudí míru trestu.
 • 00:31:10 -Jaký hněv?
 • 00:31:12 Ten kavalír porušil
  nařízení o zákazu soubojů.
 • 00:31:15 A bez řádných sekundantů
 • 00:31:17 dost rychle probodl
  plukovníka švédské Koruny.
 • 00:31:20 Řekl bych, že to byla spíše vražda
  než souboj.
 • 00:31:43 -Váš názor nic nemění na situaci,
  že ten český kavalír
 • 00:31:48 je jako zápalná šňůra
  v sudu prachu.
 • 00:31:51 -Vyčkávat, až dojde k výbuchu?
 • 00:31:53 Excelence, měli bychom jednat,
  nebo přijdeme vždycky pozdě.
 • 00:32:04 -Všichni tito muži, pane Komenie,
  jsou moji nepřátelé.
 • 00:32:08 Večer uléhají s myšlenkou,
  že nedělám, co chtějí oni,
 • 00:32:11 a ráno vstanou odhodláni, že vezmou
  osud Švédska do svých rukou.
 • 00:32:15 -Kamkoliv Vaše Veličenstvo
  pohlédne, najde urozené pány,
 • 00:32:19 kteří na bojištích osvědčili
  věrnost Koruně.
 • 00:32:23 -Jako pan kancléř.
 • 00:32:26 Avšak v jeho pohledu
  jsou skryty výčitky
 • 00:32:29 a za výčitkami se krčí
  nevyslovená přání.
 • 00:32:32 A přání jsou zárodkem činů.
 • 00:32:36 Proč se i ty vyhýbáš mému pohledu,
  pane?
 • 00:32:40 -Co nejuctivěji prosím
  Vaše Veličenstvo,
 • 00:32:42 aby mne v milosti propustilo.
 • 00:32:45 -Neodcházej, pane.
 • 00:32:48 Propustím tvého kapitána.
  -Veličenstvo!
 • 00:32:54 Stěží nacházím slova,
  abych vzdal hold
 • 00:32:57 šlechetnosti vskutku královské.
 • 00:33:00 Kapitán je oddaným
  důstojníkem švédské Koruny.
 • 00:33:03 -Ať tedy promluví slovo o lodích.
 • 00:33:05 Což, pane komoří?
 • 00:33:08 Pravda promlouvá ústy nevinných.
 • 00:33:11 Ten kavalír je ovšem vinným.
  Avšak soudit ho bude Bůh.
 • 00:33:17 Nás všechny bude soudit Bůh.
 • 00:33:23 -Veličenstvo, osměluji
  si ve sváteční den
 • 00:33:25 říci dobrou zprávu.
 • 00:33:26 -Odvykla jsem poslům dobrých zpráv.
 • 00:33:29 Poslové mého království
  jsou podobní krkavcům.
 • 00:33:32 Libují si v mrtvolách.
 • 00:33:33 -Královský hřebčinec
  je opět v majetku Koruny.
 • 00:33:36 -Proč nevyzváněly zvony?
  Vládneme již zase koním!
 • 00:33:40 -Architekt, Alessandro Conti,
  dohlíží na stavbu letohrádku.
 • 00:33:44 -Jsme mu dlužni honorář?
  Za rok? Za 2 léta?
 • 00:33:47 -Dostal právě zaplaceno.
  -Výborně!
 • 00:33:53 -Veličenstvo.
 • 00:33:55 -Kdyby pan kancléř zůstal v křesle,
 • 00:33:58 tak těch 140 000
  můžeme klidně odepsat.
 • 00:34:03 To by měl pravdu baron.
 • 00:34:05 Že je lépe mít menší zisk
  v truhlici, než větší na cestě.
 • 00:34:09 Mimochodem,
  bylo nutné brát barona do spolku?
 • 00:34:12 Přece výnos z přístavu
  je lépe dělit dvěma.
 • 00:34:17 -Excelence, hlavním rezidentem
  Francie není baron,
 • 00:34:21 ale tam ten tichý pán.
 • 00:34:24 Řád kapucínů ovládá diplomacií
  katolických mocností.
 • 00:34:28 Mám ovšem nyní určitý
  plán s Francií.
 • 00:34:33 -Ten český kapitán bude
  zítra propuštěn na svobodu.
 • 00:34:35 Možná ještě dnes v noci.
 • 00:34:37 Slyšel jsem
  to z úst Jejího Veličenstva.
 • 00:34:39 To je bod kordem pana kancléře
  do srdce Vaší Excelence.
 • 00:34:42 -Pane kancléře možná,
  ale seniora Komenského určitě.
 • 00:34:45 On si odnáší královnin slib
  jako svou kořist.
 • 00:34:49 -Její Veličenstvo
  si musí neprodleně uvědomit
 • 00:34:51 zoufalé postavení,
  do kterého Švédsko
 • 00:34:54 dostane pan kancléř.
 • 00:34:57 Dohoda s císařem
  je naše životní nutnost.
 • 00:35:00 Kde je baron?
 • 00:35:02 -Pan baron právě kouří
  s vyslanci Anglie a Nizozemí.
 • 00:35:10 -Veličenstvo
  mi dopřává novou naději,
 • 00:35:12 že váha švédské Koruny
  připomene všem vladařům,
 • 00:35:16 jak mocné je naše odhodlání bránit
  svobodu víry a svědomí.
 • 00:35:21 Slibuji, že neúspěch před
  Prahou bude brzy odčiněn.
 • 00:35:25 Potřebuji však čas!
 • 00:35:27 -Čas!
  Je čas rození a čas umírání.
 • 00:35:31 Čas mordování a čas ztracení.
 • 00:35:34 Který čas potřebuješ,
  pane kancléři?
 • 00:35:38 -Čas naděje, čas pravdy?
  Čas odvahy!
 • 00:35:43 -Ani jeden z nich mi nepatří.
 • 00:35:46 Chtěla bych být daleko
  od hradeb Stockholmu.
 • 00:35:52 Chtěla bych jet na saních
  s rolničkami.
 • 00:35:57 Stojí slunce ještě příliš vysoko?
  -Stojí, veličenstvo.
 • 00:36:03 Noci jsou ještě bílé.
 • 00:36:05 -Prý mi vrátili hřebčinec.
 • 00:36:08 Vyber si, pane kancléři, nejlepšího
  koně, až pojedeš do pole.
 • 00:36:12 Daruji ti jej.
 • 00:36:19 -Chvěji se, Excelence,
  pro to ubohé dětské srdce.
 • 00:36:25 -Dětské už dávno ne.
 • 00:36:28 Avšak obávám se,
  že třímati žezlo švédských králů
 • 00:36:30 je v těchto těžkých dobách
  nad síly Jejího Veličenstva.
 • 00:36:38 -Veličenstvo, Švédsko si připravuje
  nekonečné svízele,
 • 00:36:41 jestliže spor mezi kancléřem
  a hrabětem Tyllenborgem
 • 00:36:45 rychle neskončí.
 • 00:36:49 -Chcete mi poradit,
  urození pánové?
 • 00:36:53 Co kdyby promluvil
  ten český kapitán?
 • 00:36:56 Spor pak skončí jedna dvě.
 • 00:36:58 -Nemáme na mysli
  takové ukončení sporu.
 • 00:37:01 -A jaké mají
  urození pánové na mysli?
 • 00:37:04 Posaďte se.
 • 00:37:08 -Pan kancléř je odpůrcem
  dohody s císařem Ferdinandem.
 • 00:37:14 -Veličenstvo,
  Švédsko zůstane osamoceno.
 • 00:37:16 Neodolá nátlaku.
 • 00:37:18 Království
  polsko-litevské jen čeká
 • 00:37:19 na příhodný okamžik
  oplatit ránu ranou.
 • 00:37:22 A na jihu císař.
 • 00:37:24 -Benátská republika střeží
  počty lodí na všech mořích.
 • 00:37:27 A zlatými nitkami je spojena
  se všemi bankovními domy.
 • 00:37:31 -Dánsko hněte triumf Torstensona.
 • 00:37:35 A Dánsko uzavírá cestu
  z Baltu k mořím světa.
 • 00:37:38 -Naše 3 země bývaly
  dobrými spojenci, urození pánové.
 • 00:37:42 Ale Anglie rozpustila své pluky
  a 7 provincií zůstalo bez děl.
 • 00:37:46 -Nizozemí, Veličenstvo,
  má v zádech Španěly.
 • 00:37:48 Na souši, na moři i v Indiích.
 • 00:37:50 -A v očích lesk španělského zlata.
 • 00:37:53 -Můj vzácný pan Cromwell nemůže
  teď postrádat jediného vojáka.
 • 00:37:58 -Ovšem!
 • 00:38:00 Potřebuje,
  aby přihlíželi povedené hře.
 • 00:38:03 Jak oddělovat hlavu krále od trupu.
 • 00:38:08 Urozenosti.
 • 00:38:09 Proč nepřednesete
  své rady panu kancléři?
 • 00:38:24 -Hrabě, máte spolehlivého člověka,
  který je vám oddán?
 • 00:38:27 -Mám takového člověka.
 • 00:38:29 -Je vám oddán tak,
  že nás neprozradí ani na mučení?
 • 00:38:32 -Napínáte mě, pane barone.
  -Je vám tak oddán?
 • 00:38:35 -To, pane, každý pozná,
  teprve když ho mučí.
 • 00:38:39 -Rozmyslete si tedy,
  jestli ho zasvětíte
 • 00:38:41 do věci nejvyšší
  státní důležitosti.
 • 00:38:44 -A mě, barone, zasvětíte?
 • 00:38:48 -Přeje si Vaše Excelence,
  aby pan Komenius
 • 00:38:50 byl vypovězen ze země
  jako nepohodlný rušitel
 • 00:38:53 vůle Jejího Veličenstva?
 • 00:38:55 Přeje si Vaše Excelence,
  aby kapitán Jiří Hošek z Bystřice
 • 00:38:58 vzal tajemství těch
  lodí s sebou do hrobu?
 • 00:39:15 -Vaše Veličenstvo dnes
  poprvé pomyslilo na smrt.
 • 00:39:23 -Jak to víte, důstojný pane?
 • 00:39:26 -Ti, kteří pohrdají Bohem, řeknou,
  že znám čísti slova ze rtů.
 • 00:39:31 -Důstojný pane.
  U mého dvora nikdo Bohem nepohrdá.
 • 00:39:38 -Hm, slýchám,
  že se u dvora hovoří o vědách.
 • 00:39:42 Avšak věda, která si klade
  za cíl poznávat věci
 • 00:39:45 a nikoliv Boha, nevyvede
  člověka z temnot bloudění.
 • 00:39:51 Kdo povyšuje svůj rozum
  nad svaté náboženství,
 • 00:39:54 znovu a denně křižuje
  Pána našeho, Ježíše Krista.
 • 00:39:59 Veličenstvo,
  Bůh neponechá bez trestu pýchu.
 • 00:40:04 Neboť jen pýcha přiměla panovačné
  svůdce k odtržení od jediné pravé,
 • 00:40:11 spasitelné a svaté církve Kristovy.
 • 00:40:22 -Nezapomněl důstojný pán,
 • 00:40:24 že hovoří s královnou
  protikatolické mocnosti?
 • 00:40:30 -A učinilo toto kralování
  Vaše Veličenstvo šťastným?
 • 00:40:34 Jaká je to víra,
  jestliže uvrhá člověka do zmatků,
 • 00:40:36 nedopřává mu klidu
  a štve jeho nitro?
 • 00:40:41 Ubožák vydaný peklu pochyb,
 • 00:40:42 který si nedokonalým
  lidským rozumem
 • 00:40:45 chce pomoci tam,
  kde může pomoci jen Bůh.
 • 00:40:50 Je jako tonoucí,
  jež se chytá stébla
 • 00:40:52 uprostřed širých mořských pustin.
 • 00:40:57 Ty duše lapená, jež tlukouc křídly
  jen hlouběji zabřédáš.
 • 00:41:06 -Je to Hoškův klobouk?
 • 00:41:09 -Jmenuji se Trole.
 • 00:41:11 Jsem závodčí stráže
  vojenské pevnosti.
 • 00:41:15 Jiní jsou důstojníky a já...
 • 00:41:18 Bojoval jsem pod Torstensonem
  u Breitenfeldu,
 • 00:41:22 pod Wittenbergem u Frýdlantu.
 • 00:41:24 Před Olomoucí
  jsme s Jiřím Hoškem
 • 00:41:26 jídali z jedné misky
  a přikrývali se stejnou houní.
 • 00:41:29 -Přicházíš od Jiřího, pane Trole?
 • 00:41:32 -Bůh dopustil, páni,
  a sešli jsme se v jednom sklepení.
 • 00:41:36 On z jedné strany zdi a já z druhé.
  Z té, co visí zámek.
 • 00:41:40 -Neseš nám vzkaz?
 • 00:41:43 -Nikoliv, ctihodnosti.
 • 00:41:45 Nikdo neví,
  že jsem vážil cestu k vám,
 • 00:41:47 ale ráno už by mohlo být pozdě.
 • 00:41:49 -Děsíš nás, pane Trole.
 • 00:41:51 -Proč pozdě?
 • 00:41:52 Slyšel jsem z povolaných úst,
  že kapitána propustí.
 • 00:41:55 -Právě.
  Strojí se hrozná intrika.
 • 00:41:58 Vše je připraveno,
  aby živý nevyšel.
 • 00:42:01 Zabijí ho vězňové,
  které k němu zavřeli do cely.
 • 00:42:03 -Stačil jsi ho varovat?
 • 00:42:05 -Celé dny spolu hrají kostky.
  Přou se o výhry.
 • 00:42:07 Katovské pacholky
  si posílají pro víno.
 • 00:42:09 10x za noc tolárky změní pána.
 • 00:42:11 Dnes k ránu se nepohodnou
 • 00:42:14 a při té neshodě
  Jiří Hošek vypustí duši.
 • 00:42:17 To je plán,
  který jsem bezděky vyslechl.
 • 00:42:19 Nestačil jsem ho varovat,
  má hlídka teprve přijde.
 • 00:42:22 -Petře, můj plášť.
 • 00:42:24 Rychle!
  Půjdeš s námi, pane Trole.
 • 00:42:25 Musíme okamžitě
  zpravit pana kancléře.
 • 00:42:27 -Počkej, pane.
  Nemohl bys učinit větší chybu.
 • 00:42:30 Tím jenom uspíšíš jeho konec.
  Pan kancléř je opředen špehy.
 • 00:42:34 -Tak co tedy?
 • 00:42:37 -Mám psí hlídku.
  Od půlnoci do ranních zvonů.
 • 00:42:40 Můžu ho dostat z vězení.
 • 00:42:44 Vy zatím obstaráte převlečení
  a místo na lodi s cizí vlajkou.
 • 00:42:47 Aby mi uvěřil,
  potřebuji tvůj list, pane.
 • 00:42:51 Vzkaz psaný tvou rukou
  a ve vaší řeči.
 • 00:42:54 Nikdo jiný nemůže ve Stockholmu
  napsat takový list.
 • 00:43:05 -Petře, papír, pero, pečetidlo.
 • 00:43:10 -Důstojnosti, rád bych v Paříži
 • 00:43:12 požádal o menší
  francouzskou půjčku.
 • 00:43:15 -A čemu říká pán menší půjčka?
 • 00:43:18 -Milion zlatých.
 • 00:43:19 Z půjčky lze například zvelebit
  pruské a pomořanské přístavy.
 • 00:43:22 Jejich prospěch se zdvojnásobí.
 • 00:43:25 -Požádáte-li o milion Versailles,
  dají půl.
 • 00:43:28 -Požádám tedy o dva.
 • 00:43:34 -Nežádej, pane Belgarde,
  ani o jeden dukát,
 • 00:43:37 ani o jeden rýnský.
 • 00:43:39 Francouzská královská komora
  nebude uvažovat o půjčce,
 • 00:43:43 dokud Švédsko neposkytne záruky.
 • 00:43:46 -Ale Švédsko je poskytne.
 • 00:43:48 Neprodleně zastavíme nepřátelství
  vůči všem členům Katolické ligy.
 • 00:43:52 -Ještě je kancléřem
  hrabě Oxenstierna.
 • 00:43:56 Ještě má podporu
  Jejího Veličenstva.
 • 00:43:59 Ještě stojí 3 švédské
  armády za mořem
 • 00:44:02 a plundrují Země
  Koruny habsburské.
 • 00:44:06 -Ještě dnes je hrabě
  Oxenstierna kancléřem!
 • 00:44:11 To jste chtěl říct, že,
  Otče Reymonde?
 • 00:44:16 -Excelence!
 • 00:44:27 -Já, Jan Amos Komenský,
  Jednoty českých bratří senior,
 • 00:44:30 požívám práva pohostinství Jejího
  Veličenstva, královny Kristiny,
 • 00:44:35 královny švédské,
  jejíž zákonů budu vždy poslušen.
 • 00:44:40 Nezhřeším lehkomyslností
  hodnou trestu,
 • 00:44:43 která by mě vydala
  do rukou nepřátel.
 • 00:44:50 -Ale naopak věřím
  ve spravedlnost královského soudu,
 • 00:44:53 jestliže pokus osvobodit Jiřího,
  svobodného pána z Bystřice,
 • 00:44:57 je upřímný.
 • 00:45:01 -Psáno ve Stockholmu atd., atd.
 • 00:45:06 Ten člověk je ďáblův muž.
 • 00:45:08 -Není pochyb, že pan kancléř má
 • 00:45:10 již v tuto chvíli popis
  vašeho Erskina.
 • 00:45:14 Využije toho vrchovatě
  k posílení svých pravomocí.
 • 00:45:21 Zbývá nám poslední naděje.
  Královna.
 • 00:45:24 Napsal jsem
  Jejímu Veličenstvu list,
 • 00:45:26 že přítomnosti tak vynikajícího
  učence, jakým je pan Komenius,
 • 00:45:30 bychom měli využít ku hledání
  smíru mezi církvemi.
 • 00:45:34 Pane hrabě.
 • 00:45:38 Přesvědčí-li pan hrabě královnu,
  aby svolila k takové disputaci,
 • 00:45:43 napravím, co je teď
  téměř nenapravitelné.
 • 00:45:49 A vy, pane,
  jste již chtěl požádat o půjčku.
 • 00:45:52 O milion?
 • 00:45:54 Vrátím se ihned do zámku!
  Pojďte, Belgarde.
 • 00:45:59 -Bůh s vámi, Excelence.
 • 00:46:04 Barone!
 • 00:46:09 Nikdy bych nesvolil.
 • 00:46:13 Opět jste všechno zkazil.
 • 00:46:20 -Hrabě tam pošle
  jakéhosi tupého vraha.
 • 00:46:25 Už podle vzezření toho
  Erskina vše prohlédli.
 • 00:46:33 -Už jednou jste se přesvědčil,
  že není snadné
 • 00:46:38 přemoci pana Komenia
  laciným trikem.
 • 00:46:46 -Pán volil vybraná slova.
 • 00:46:49 Avšak jeho řeč o sváru Boha
  s pýchou má jeden smysl.
 • 00:46:53 Kapitán Jiří Hošek z Bystřice
  musí zemřít,
 • 00:46:57 aby nebyla otřesena čest
  členů korunní rady.
 • 00:46:59 Mne, nehodného,
  vede k obraně kapitána pýcha,
 • 00:47:03 ale Bůh je na straně vyvolených,
  kteří si naplnili truhlice zlatem.
 • 00:47:08 Protože nechali hladové
  armády v hladových Čechách.
 • 00:47:12 -To Všemohoucí nechtěl,
 • 00:47:14 aby švédské zbraně byly v hodině
  dvanácté zdviženy proti císaři.
 • 00:47:18 Jejich duše je před Bohem
  bez poskvrny, Veličenstvo.
 • 00:47:22 -Korunním klenotem
  panovníka je pravda!
 • 00:47:26 Nikoliv sláva.
  Pravda je vždycky na straně cti!
 • 00:47:31 Avšak ve slávě se může vyvyšovat
  nespravedlnost, zrada i lež.
 • 00:47:35 -Pravda v ústech pána
  je pouhé slovo člověka.
 • 00:47:39 Avšak nade vše je vůle Boží.
 • 00:47:41 -Pán si tolik navykl
  naslouchat hlasu nebes,
 • 00:47:44 že je hluchý
  pro každé slovo lidskosti.
 • 00:47:48 -Všechny prostory země
  až k nadoblačným výšinám,
 • 00:47:51 stejně jako hlubiny naší duše,
  jsou nesmírným jevištěm,
 • 00:47:57 kde Bůh zápasí s ďáblem
  o vládu nad světem.
 • 00:48:02 Kdo svůj nebohý rozum
  povýšil nad vůli Boží,
 • 00:48:05 naslouchal jen svodům ďábla.
 • 00:48:07 -Svodům ďábla!
 • 00:48:09 Protože odmítám uznat oloupení
  švédských vojáků a českých sedláků
 • 00:48:13 o chléb za božské vnuknutí.
 • 00:48:16 -Veličenstvo stojí
  teprve na prahu vlády.
 • 00:48:20 Je mocné moudrostí mužů,
  kteří jsou poslušni Boha.
 • 00:48:26 Zneváží-li Veličenstvo
  jejich postavení,
 • 00:48:29 Bůh neponechá pýchu bez trestu.
 • 00:48:34 Švédsko pak zbaveno pomoci Francie
 • 00:48:35 stane samo proti celému
  křesťanskému světu.
 • 00:48:39 A celý křesťanský svět
  se postaví proti Švédsku.
 • 00:48:44 -Sněm kardinálů všeho křesťanstva
  řekl kdysi jednomu jedinému,
 • 00:48:49 bezbrannému
  mistru Janu Husovi:
 • 00:48:53 Kdyby náš koncil rozhodoval,
  že máš toliko jedno oko,
 • 00:48:56 třebaže máš dvě,
  bylo by tvou povinností
 • 00:48:59 vyznati s koncilem,
  že je tomu tak.
 • 00:49:01 I řekl na to:
 • 00:49:03 I kdyby mi to tvrdil celý svět,
  já, maje rozum, jaký nyní mám,
 • 00:49:08 nemohl bych to připustit
  bez odporu svědomí.
 • 00:49:22 -Já, důstojný pane,
  majíc rozum, jaký nyní mám,
 • 00:49:28 nemohu bez odporu svědomí vydat
  kapitána Hoška z Bystřice smrti.
 • 00:49:50 -Veličenstvo, vše, co jsem učinil,
  učinil jsem pro blaho Koruny.
 • 00:49:54 Podle nejlepšího vědomí a svědomí.
 • 00:49:57 Rozhodne-li Veličenstvo,
  přijmu trest.
 • 00:50:01 -Má vojska v Čechách
  zůstala bez zásob.
 • 00:50:05 A vítězství bylo na dosah!
 • 00:50:10 Jejich chléb jste
  proměnili ve zlato.
 • 00:50:13 O trestu rozhodne královský soud.
 • 00:50:17 -Přesně 140 000 zlatých,
 • 00:50:20 po odečtení kupní ceny
  a výloh za dopravu obilí a peněz.
 • 00:50:24 Dovoluji si oznámit Veličenstvu,
 • 00:50:25 že královská pokladna
  je zabezpečena.
 • 00:50:28 Ano, za těch 140 000 čistého zisku
  z Amsterdamu
 • 00:50:32 bylo panství Strömsholm
  zbaveno hypotečního dluhu.
 • 00:50:36 Hřebčinec navrácen Koruně.
  Práce na letohrádku obnoveny.
 • 00:50:40 Kupcům zaplaceno za benátské sklo.
  A vzácná dřeva z obou Indií.
 • 00:50:43 Za bruselské čalouny.
 • 00:50:45 -Ustaň, pane!
 • 00:50:48 Co mi to říkáš?
 • 00:50:50 Nevěřím. Nevěřím.
 • 00:50:52 Nevěřím!
 • 00:50:54 -Za lyonské brokáty,
  za flanderské krajky.
 • 00:50:56 Za nizozemská plátna
  pro garderobu Vašeho Veličenstva.
 • 00:51:00 -Rozhlásím veřejně tvou
  hanebnou hru, pane hrabě.
 • 00:51:03 Veřejně!
 • 00:51:05 -Vaše Veličenstvo
  mi poskytlo plnou moc
 • 00:51:08 ke správě královské pokladny.
 • 00:51:10 -Ale ne k loupeži armádního obilí!
 • 00:51:14 Můj bože!
 • 00:51:16 Jak jste se opovážil?
  Taková hanebnost!
 • 00:51:21 Veřejně to rozhlásím.
 • 00:51:23 -Čím více bude Veličenstvo
  zdůrazňovat svou neúčast,
 • 00:51:27 tím více utvrdí celý národ
  i okolní dvory,
 • 00:51:30 že obilní obchod byl uskutečněn
  s vědomím Koruny.
 • 00:51:34 -To se uvidí!
 • 00:51:37 -Letní slavnosti, hony, štvanice
  s chrty a dravým ptactvem,
 • 00:51:41 to nebyly nápady
  oddaného služebníka,
 • 00:51:44 který stojí
  před Vaším Veličenstvem.
 • 00:51:47 A nezískaly Vašemu Veličenstvu
  přízeň lidu.
 • 00:51:53 Domnívá se Vaše Veličenstvo,
  že můj odhad je nesprávný?
 • 00:51:58 Přeje si podrobit
  své odhodlání zkoušce?
 • 00:52:04 -Jaké zkoušce?
 • 00:52:09 -Stačí, když jediný člověk posoudí,
  zda mohl být obilní obchod
 • 00:52:13 v Nizozemí uskutečněn
  bez vědomí Vašeho Veličenstva.
 • 00:52:19 -Který člověk?
 • 00:52:21 -Pan Jan Amos Komenský.
 • 00:52:43 -Co jste to učinili?
 • 00:52:46 -Přeje si Vaše Veličenstvo
  nahlédnout do účetních knih?
 • 00:52:48 Zavolám pana komořího.
  -Ne!
 • 00:52:54 Nepřeji si nahlížet
  do účetních knih.
 • 00:52:57 Pan hrabě mě přesvědčil,
  že v oddanosti Koruně
 • 00:53:02 se mu, bohužel, nikdo nevyrovná.
 • 00:53:10 -Kurýr do Osnabrücku
  je připraven k odjezdu.
 • 00:53:13 Císař Ferdinand uvítá rozhodnutí
 • 00:53:16 švédské Koruny
  ukončit nepřátelství.
 • 00:53:21 Přeje si Vaše Veličenstvo propustit
 • 00:53:23 pana Axela Oxensteirnu
  z úřadu kancléře?
 • 00:53:25 Nebo má pan kancléř raději
  požádat o propuštění?
 • 00:53:30 -Přeji si, aby mne pan hrabě
  laskavě zbavil své přítomnosti.
 • 00:53:36 -Přeje si Vaše Veličenstvo
  zúčastnit se popravy
 • 00:53:37 kapitána Hoška z Bystřice?
 • 00:53:47 -Andělé, pomozte mi!
 • 00:53:53 -Pokorný sluha Boží přišel
  na zavolání Vašeho Veličenstva.
 • 00:54:01 -Nevolala jsem pána.
  -Ne nahlas.
 • 00:54:06 -Dávám přednost samotě
  jen se svým svědomím.
 • 00:54:12 -Svědomím!
  Svědomí je zdrojem neštěstí.
 • 00:54:17 Svědomí trýzní duši,
  svědomí nás vydává peklu pochyb.
 • 00:54:23 -Na úsvitu.
  A za víření bubnů.
 • 00:54:27 -Svědomí.
  Zavádí do bludiště.
 • 00:54:32 Svědomí odhání spánek.
 • 00:54:35 Svědomí štve proti
  řádu od Boha danému.
 • 00:54:38 -Kolik času zbývá do ranních zvonů?
 • 00:54:41 -Svědomí, to nepřátelské
  území ďábla v naší duši.
 • 00:54:45 Svědomí, ten přelud ubohého rozumu.
 • 00:54:49 Svědomí, ten přízrak běd.
 • 00:54:52 -Přelud.
 • 00:54:55 A přízrak.
 • 00:54:58 Jako je oheň a voda.
  Světlo a tma,
 • 00:55:06 je i pravda a nepravost.
  Je věrnost a zrada.
 • 00:55:11 Je zlo a odpírání zlu.
 • 00:55:14 Když ne mé svědomí, kdo mě postaví
  na stranu spravedlivých?
 • 00:55:21 -Bůh.
 • 00:55:23 Ne ubohý lidský rozum
  svedený pýchou.
 • 00:55:27 Ale sám Všemohoucí oddělí
  pravost od nepravosti.
 • 00:55:33 A ukáže Veličenstvu cestu
  blaženosti a spasení.
 • 00:55:36 ZVONY
 • 00:55:48 -Ty duše lapená, jež tlukouc křídly
  jen hloubějc zabřédáš.
 • 00:55:56 -Kéž bych mohl říci:
 • 00:55:58 Dcero, otevři svou duši
  i svou mysl a srdce mému srdci,
 • 00:56:00 které ti otvírám.
 • 00:56:03 Své duši dávám křídla,
  aby ti spěchala na pomoc
 • 00:56:07 přes hory, vody a pouště,
  které nás dosud rozdělují.
 • 00:56:15 ZVUK BUBNŮ
 • 00:56:24 VÝSTŘEL
 • 00:56:31 -Veličenstvo, váš služebník
 • 00:56:34 již není hoden zastávat úřad
  kancléře Koruny švédské.
 • 00:56:40 -Bože!
 • 00:56:44 Je to první znamení milosti,
  nebo první trest?
 • 00:56:51 Kristina, pane hrabě,
  slyší tvůj hlas.
 • 00:56:55 Ale královna
  je pro tvá slova hluchá.
 • 00:56:59 Svolej neprodleně korunní radu,
  pane kancléři.
 • 00:57:03 -Byl jsem kancléř vojevůdce,
  Veličenstvo.
 • 00:57:07 Bitevní pole jsou však opuštěna.
 • 00:57:10 Ani vzpomínky
  na triumfální vítězství
 • 00:57:12 nezahřejí v mrazivém
  okamžiku porážky.
 • 00:57:18 -Jaké porážky?
 • 00:57:24 Neovládají naše armády
  polovinu Evropy?
 • 00:57:28 -Avšak pevnost nejpevnější padla.
 • 00:57:33 Nedokázal jsem ji ubránit.
  Svědomí mé královny!
 • 00:57:49 -Jsem sama!
 • 00:57:52 Jsem pořád sama.
 • 00:58:02 Jenom zdi.
 • 00:58:05 Kolem dokola jen samé zdi.
 • 00:58:09 Někdy vídám oči a tváře.
  Ale jaké jsou to oči?
 • 00:58:16 A jaké tváře?
 • 00:58:33 Jsem sama, pane kancléři.
 • 00:58:38 Jsem pořád sama.
  A ty chceš odejít.
 • 00:58:47 -Je pozdě, Veličenstvo.
 • 00:58:49 -Je ráno!
 • 00:58:51 -Ale není to můj den.
 • 00:58:55 K rukám Vašeho Veličenstva
  kladu pečeť,
 • 00:59:01 kterou mi na šíji vložil
  sám nejslavnější král.
 • 00:59:08 Můj největší přítel.
 • 00:59:19 Sláva bitev je odváta.
  Dvořané dnes našlapují tiše.
 • 00:59:25 Já příliš řinčím svými ostruhami.
 • 00:59:34 Byl jsem kancléř Koruny švédské.
 • 01:00:12 -Když jsem přišel do Stockholmu,
 • 01:00:14 přálo si Vaše Veličenstvo
  pohledět mi do očí.
 • 01:00:19 Dnes odcházím.
 • 01:00:22 Jen, je-li neštěstí tak veliké
  jako mé,
 • 01:00:24 má člověk právo
  být na něj hrdý.
 • 01:01:02 Kdo se vzdal vlastní vůle,
  může už jen sloužit.
 • 01:01:07 -Neodcházej od nás,
  příteli Jene Amosi.
 • 01:01:11 Urozený pan De Geer
  čeká na tvoje školské reformy.
 • 01:01:14 Zabezpečí tě.
  Strádat nebudeš nikdy.
 • 01:01:27 -Jako sup dvouhlavý, Vídeň a Řím,
  vrhli se na mrtvolu Českého lva.
 • 01:01:31 Mezi troskami měst
  a morovými hroby
 • 01:01:37 potácí se kostlivé zbytky
  národa Husova.
 • 01:01:42 Světýlko v temnotách
  a vichřici vystavené.
 • 01:01:51 Jsme opuštěni všemi.
  I Bůh dal za pravdu antikristu!
 • 01:02:01 Já začnu znovu nejtěžší ten zápas.
 • 01:02:07 Já tě, národe,
  do posledního dechu neopustím.
 • 01:02:11 Abys ty znovu byl!
  A zůstal ratolestí rostoucí,
 • 01:02:16 ačkoliv hořkostí naplnili
  tebe a stříleli na tebe.
 • 01:02:22 V obří nenávisti měvše tě střelci,
  zůstaň v síle lučiště tvé.
 • 01:02:27 Zsilte se, ramena rukou tvých,
  živ buď národe peklem zkoušený!
 • 01:02:36 Neumírej!
 • 01:02:39 Požehnání mé při tobě buď.
 • 01:02:44 Požehnání studánek vody
  čisté ležících hluboko.
 • 01:02:50 Požehnání prsu a života.
 • 01:02:54 Požehnání předků mých
  až ke končinám pahrbků věčných.

Související