iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 1. 2020
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
134474
zhlédnutí

Barokní srdce Evropy

Mistři

Architekti a stavitelé ve své práci vycházeli ze zadání majitelů, ale obtiskli do ní i sami sebe. Ti nejlepší mají jedno společné: jejich dílo promlouvá i dnes.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Barokní srdce Evropy - Mistři

 • 00:00:46 Baroko.
 • 00:00:47 To byl proud, který strhl
  celou evropskou společnost,
 • 00:00:51 aby ji po 200 let provázel
  neustále se zrychlujícím vývojem.
 • 00:00:57 Nový způsob přístupu
  k umění a architektuře
 • 00:01:00 dal příležitost vyniknout
  mnoha talentovaným lidem.
 • 00:01:05 Mezi nimi najdeme osobnosti,
 • 00:01:07 které dokázaly ovlivnit
  podobu světa víc než ostatní.
 • 00:01:11 Tím, že vytvořily
  jeho novou tvář.
 • 00:01:15 Barokní tvář,
  jež naší krajině dominuje dodnes.
 • 00:01:21 Kdo byli ti lidé, o kterých
  už jsme jistě někdy slyšeli
 • 00:01:25 a jejichž díla jsou dnes
  cílem výletů lidí z celého světa?
 • 00:01:30 Jak může jednotlivec
  dokázat něco takového?
 • 00:01:34 Kde brali inspiraci a odvahu?
  Co uměli jinak a líp než ostatní?
 • 00:01:55 V českých zemích působilo
  hned od začátku baroka
 • 00:01:58 mnoho významných evropských
  architektů a stavitelů.
 • 00:02:03 Vesměs jsou to italská jména,
  ale mnozí z nich
 • 00:02:06 byli už několikátou generací,
  žijící v Čechách a na Moravě.
 • 00:02:12 Doplňuje je jméno Francouze,
 • 00:02:14 který do Prahy přišel
  v roce 1675.
 • 00:02:18 To už mu bylo 45 let,
 • 00:02:22 což byl tenkrát věk
  na prahu kmetství.
 • 00:02:25 Byl jedním z těch,
  kdo do Prahy přivezl
 • 00:02:28 vzrušující novou architekturu.
 • 00:02:31 Odborníci v ní spatřují
  jak vlivy Francie,
 • 00:02:35 tak i Itálie.
 • 00:02:44 Jean Battista Mathey prožil
  20 let v Římě právě v době,
 • 00:02:48 kdy byl Řím tím, čím se stala Paříž
  o 200 let později.
 • 00:02:52 Centrem moderního umění.
 • 00:02:55 Vyučil se malířem, ale dodnes
  nebyl žádný jeho obraz objeven.
 • 00:03:01 Řím byl asi
  největším staveništěm Evropy
 • 00:03:05 a citlivé oko malíře Matheye
  nemohlo nevidět tu výzvu
 • 00:03:09 a zároveň příležitost
  stát se nesmrtelným.
 • 00:03:13 Cestu mu otevřelo
  jedno setkání ve Vatikánu.
 • 00:03:17 Spřátelil se s pražským
  arcibiskupem kardinálem Harrachem
 • 00:03:21 a jeho následovníkem
  Janem Bedřichem z Valdštejna.
 • 00:03:24 Ten později
  Jeana Battistu přivedl do Prahy.
 • 00:03:29 A jakožto nový pražský metropolita
  mu hned dal obrovský
 • 00:03:32 úkol: přestavět Arcibiskupský palác
  na pražských Hradčanech.
 • 00:03:39 Mathey se toho ujal
  takovým způsobem,
 • 00:03:42 že město rázem pochopilo,
  že se co nevidět celé promění.
 • 00:03:46 A to se přitom jednalo
  pouze o přestavbu
 • 00:03:50 mnohem starší středověké rezidence.
 • 00:03:53 Skutečné vizionářství Mathey
  předvedl teprve tehdy,
 • 00:03:56 když mohl celou stavbu
  od základů navrhnout sám.
 • 00:04:02 Křížovníci si u něj objednali plány
  svého hlavního svatostánku
 • 00:04:06 na velmi výjimečné lokalitě -
 • 00:04:08 na vltavském nábřeží Starého Města,
  hned vedle Karlova mostu.
 • 00:04:14 Kostel svatého Františka
  Serafínského byl prvním
 • 00:04:18 opravdu ryze barokním
  kostelem v Praze.
 • 00:04:22 Dokonce byl vůbec poprvé
  nějaký kostel korunován kupolí.
 • 00:04:27 Symbolika kříže a hvězdy
  se v kostele rozvíjí od detailů
 • 00:04:31 až k půdorysu samotné stavby.
  To je pro Matheye typické.
 • 00:04:36 Architektura,
  která vychází z podstaty zadání,
 • 00:04:39 ale zároveň vnímá své okolí.
 • 00:05:04 Trojský zámek byl postaven
  za severním okrajem Prahy,
 • 00:05:08 v uctivé vzdálenosti
  od tehdejšího města,
 • 00:05:11 kdy jedinou spojnicí přes řeku
  byl Karlův most.
 • 00:05:15 Ale přitom je od něj vidět
  katedrála na Pražském hradě.
 • 00:05:18 Mathey se často inspiroval
  u jiných staveb,
 • 00:05:21 hlavně u těch římských.
 • 00:05:23 V ose zámku a Hradu
  se odráží srovnatelná osa
 • 00:05:26 mezi italskou villou Aldobrandini
  ve Frascati a Římem.
 • 00:05:33 Mathey vycházel
  z původních návrhů
 • 00:05:36 věhlasného architekta Orsiniho.
 • 00:05:40 Odborníci v Trojském zámku vidí
  syntézu vlivu Itálie a Francie.
 • 00:05:45 Neunikne jim žádný detail.
  Tím spíš, že dílo
 • 00:05:49 Jeana Battisty bylo
  dlouhá léta téměř zapomenuté.
 • 00:06:05 Ale opusťme Prahu a podívejme se,
  jak suverénní
 • 00:06:09 a v přístupu k okolí stále stejně
  citlivý dokázal Mathey být,
 • 00:06:13 když dostal
  téměř neomezený prostor.
 • 00:06:17 Zámek v Duchcově, proslavený
  pobytem Giacomma Casanovy
 • 00:06:22 je velkoryse řešenou
  monumentální stavbou,
 • 00:06:26 která je majestátním schodištěm
  propojena se zahradou.
 • 00:06:29 Zámek je jedním
  z architektových vrcholných děl.
 • 00:06:55 Mathey je autorem mnoha
  překrásných dominant našich měst,
 • 00:07:00 ale byl mistrem i malých forem.
 • 00:07:03 Kaple Šlikovy komponované krajiny
  jsou jeho dílem.
 • 00:07:07 Nenápadné drobné stavby,
 • 00:07:10 které však dodnes
  korunují krajinu Jičínska.
 • 00:07:16 Mathey umírá na konci 17.století
 • 00:07:20 a ještě zažívá
  nástup nové generace architektů,
 • 00:07:24 kterým svojí odvahou,
  talentem, důvtipem
 • 00:07:28 a pracovitostí
  otevřel zcela nové obzory.
 • 00:07:45 Díla Giovanniho Battisty
  Alliprandiho jsou roztroušena
 • 00:07:48 po celých Čechách i Moravě.
  Pravidelně jezdil do Vídně,
 • 00:07:52 kde také čerpal inspiraci
  pro svou práci.
 • 00:07:57 Nápadným a častým prvkem jeho
  zámeckých nebo palácových staveb
 • 00:08:01 je centrální hranol nebo válec,
  ze kterého vybíhají boční křídla.
 • 00:08:07 Alliprandi měl ve Vídni rodinu,
 • 00:08:09 jeho otec tam dělal
  váženého štukatéra,
 • 00:08:12 takže byl odmala obeznámen se
  stavbou nových, moderních budov.
 • 00:08:25 Vídeňský vliv můžeme vypozorovat
  i v souboru barokních staveb
 • 00:08:29 kostela Nalezení svatého Kříže
  v Litomyšli
 • 00:08:32 a sousedním
  piaristickém gymnáziu.
 • 00:08:36 Věže kostela
  jsou výrazně natočeny k průčelí,
 • 00:08:39 což stavbu
  originálním způsobem ozvláštňuje.
 • 00:08:42 Působí díky tomu
  mohutnějším dojmem.
 • 00:08:55 O míře Alliprandiho talentu
  svědčí jedno z vrcholných děl
 • 00:08:59 evropského baroka.
  Kostel barokního špitálu v Kuksu
 • 00:09:04 zachycuje
  první sluneční paprsky dne
 • 00:09:08 a jako poslední místo
  v krajině se s nimi
 • 00:09:11 na sklonku dne také loučí.
  Barokní videomapping.
 • 00:09:51 Nedaleko Hradce Králové,
  u zámku ve Smiřicích
 • 00:09:55 stojí nádherná kaple.
  Od prvního pohledu je zřejmé,
 • 00:09:59 že je dílem
  nějakého významného architekta,
 • 00:10:02 ale zároveň dobře ilustruje
 • 00:10:04 dnešní míru vědomostí
  o barokních stavbách.
 • 00:10:08 Není tomu totiž tak dávno,
  co mezi odbornými kruhy
 • 00:10:12 převládal názor,
  že se jedná o dílo Santiniho.
 • 00:10:16 Před ním se připisovalo
  Kyliánovi Dientzenhoferovi,
 • 00:10:20 ale také Occtaviu Broggiovi
  a vlastně kdekomu.
 • 00:10:25 Historické dokumenty
  se často nedochovaly
 • 00:10:28 a z osobitosti staveb
  je obtížné odhadnout,
 • 00:10:32 který z mistrů je vytvořil.
 • 00:10:34 Inspiraci nacházeli
  jeden u druhého.
 • 00:10:39 Tahle kaple je jednou
  z prvních staveb u nás,
 • 00:10:42 ve které se její hmota díky barokní
  formě jeví tak dynamicky.
 • 00:10:47 Jako by byla v pohybu.
  Takto rozvlnit hmotu kostela
 • 00:10:52 dokázalo
  jen pár opravdových mistrů.
 • 00:10:55 Autorství smiřické kaple
 • 00:10:58 je dnes připisováno
  Kryštofu Dientzenhoferovi.
 • 00:11:02 Kryštof Dientzenhofer
  kouzlí s tvary.
 • 00:11:06 Nikdy se neopakuje, ale ve svých
  stavbách často rozvíjí
 • 00:11:10 variace téhož.
  Není těžké postřehnout,
 • 00:11:14 že tento mistr intenzivně
  vnímal průniky různých
 • 00:11:18 geometrických tvarů
  a jejich výsečí, nejčastěji oválů.
 • 00:11:25 Kryštof Dientzenhofer měl spoustu
  příležitostí rozvinout
 • 00:11:29 své kostelní motivy k dokonalosti.
 • 00:11:31 Na Broumovsku stavěl
  několik kostelů souběžně.
 • 00:11:35 K těm se ještě později vrátíme.
 • 00:11:48 Mezi významnými českými architekty
  vyniká množstvím
 • 00:11:51 odvedené práce i jejich kvalitou
  František Maxmilián Kaňka.
 • 00:11:56 Desítky jeho realizací
  najdeme nejen v Praze,
 • 00:11:59 ale vlastně po celých Čechách.
  Patří k nim i jeden z nemnoha
 • 00:12:03 uličních kostelů u nás. Když
  zemřel Santini nebo Alliprandi,
 • 00:12:08 byl to zpravidla on, kdo po nich
  dokončil jejich započaté dílo.
 • 00:12:13 Barokní architekti
  se navzájem inspirovali,
 • 00:12:17 ale také si konkurovali.
 • 00:12:19 Probíhaly časté soudy
  o určení autorství.
 • 00:12:22 Kaňka však naopak nabádal
  své kolegy k velkorysosti
 • 00:12:26 a skutečné kolegialitě.
 • 00:12:39 Jeho otcem
  byl přední pražský stavitel,
 • 00:12:42 takže malý Kaňka byl
  od dětství konfrontován s tím,
 • 00:12:45 co viděl u tatínka v práci,
  především na Pražském hradě.
 • 00:12:49 Znalosti stavařiny později
  zúročil ve své úspěšné kariéře.
 • 00:12:54 A byla to kariéra opravdu zářivá,
  dalo by se říci světová.
 • 00:12:59 Mít zámek nebo palác od Kaňky
  bylo ve své době něco
 • 00:13:02 jako stvrzení, že se nacházíte
  v nejvyšších patrech společnosti.
 • 00:13:07 Kaňka byl prostě v módě, čemuž
  odpovídaly i jeho honoráře.
 • 00:13:12 Stal se z dnešního pohledu
  váženou celebritou.
 • 00:13:15 A tak je nesmírně sympatické,
  jaký vztah měl Kaňka
 • 00:13:18 ke svým méně úspěšným kolegům.
  Sám totiž dokázal spolupracovat
 • 00:13:23 i s architekty, o nichž věděl,
  že jsou talentovanější než on.
 • 00:13:29 Kaňka se dožil na svou dobu
 • 00:13:33 neuvěřitelných 92 let,
  ale pracoval jen do 60.
 • 00:13:37 Zbylých 32 let se věnoval
  správě svého rozsáhlého majetku
 • 00:13:41 a radosti ze své rodiny.
  Vlídný a přívětivý Kaňka.
 • 00:14:06 Pokud připustíme,
  že génius Santini
 • 00:14:09 je nejuznávanějším
  českým barokním architektem,
 • 00:14:12 tak kdo je potom ten druhý?
 • 00:14:15 Znovu můžeme vidět, jak zásadní
  vliv má na člověka jeho dětství.
 • 00:14:20 Kryštof Dientzenhofer
  měl několik dětí.
 • 00:14:23 Jedním z nich byl
  i Kylián Ignác Dientzenhofer,
 • 00:14:27 pozdější autor barokní přestavby
  Broumovského kláštera.
 • 00:14:31 Jeho fasáda,
  zejména pak vnitřní dvůr konventu
 • 00:14:35 je nesmírně členitá.
  Odráží důležitost,
 • 00:14:39 jakou klášter měl,
  stejně jako jeho bohatství.
 • 00:14:44 A také odráží
  architektovo nadání a um.
 • 00:15:26 I v interiérech dobře vidíme,
 • 00:15:29 jak kvalitním architektem
  Kylián Ignác Dientzenhofer byl.
 • 00:15:34 Nejlíp tam, kde je nic nezdobí,
 • 00:15:37 tedy ponejvíce na nedůležitých
  chodbách a schodištích.
 • 00:15:43 Syn navázal na práci svého otce,
 • 00:15:46 se kterým
  v začátcích úzce spolupracoval,
 • 00:15:50 ale dokázal ji rozvinout
  zcela novým směrem.
 • 00:15:53 Na jednom z jejich
  nejpozoruhodnějších společných
 • 00:15:56 projektů
  to můžeme snadno postřehnout.
 • 00:16:00 Jsme zpátky
  u skupiny broumovských kostelů.
 • 00:16:04 Kryštof ke spolupráci
  vyzval svého syna,
 • 00:16:07 kterému chtěl
  předat své znalosti.
 • 00:16:09 Ale záhy zjistil,
  že už jej nemá čemu učit.
 • 00:16:13 Vidíme to
  na těch broumovských kostelech,
 • 00:16:16 jejichž autorem je právě Kylián.
  Jejich tvarosloví
 • 00:16:20 vychází z otcova odkazu, který
  však rozvinul takovým způsobem,
 • 00:16:25 že obyčejné venkovské kostelíky
  doslova roztančil.
 • 00:16:31 Nebyl to jen vliv otce,
  co Kyliána formovalo.
 • 00:16:35 Procestoval velkou část Evropy,
  viděl všechna významná
 • 00:16:39 architektonická díla té doby,
  Itálii znal jako málokdo z Čech,
 • 00:16:43 byl všude tam,
  kde baroko kvasilo.
 • 00:16:46 Pozoroval, vstřebával, učil se
  a především se inspiroval.
 • 00:16:52 Když se vrátil zpátky do Prahy,
  už věděl, že změní její tvář.
 • 00:17:08 Stověžaté Praze dominuje
  neopakovatelným způsobem
 • 00:17:11 největší hradní komplex na světě,
 • 00:17:14 ale ve skutečnosti je tou
  nejvýraznější dominantou kostel.
 • 00:17:28 Chrám svatého Víta,
  hlavní katedrála celé země.
 • 00:17:32 I když má Praha stovky kostelů,
 • 00:17:35 v celosvětovém povědomí
  jsou už jen další dva.
 • 00:17:40 Oba jsou dílem
  Kyliána Ignáce Dientzenhofera.
 • 00:17:46 Kupole je tím,
  co se každému vybaví,
 • 00:17:49 když si představí
  pražskou Malou Stranu.
 • 00:17:52 Na levém břehu Vltavy
  postavil Kylián barokní chrám,
 • 00:17:55 zasvěcený svatému Mikuláši.
  Na jeho místě stával
 • 00:17:59 renesanční kostel a hned vedle
  románská rotunda svatého Václava.
 • 00:18:03 Kylián měl původně
  kostel jen barokně přestavět,
 • 00:18:07 což byl úkol,
  který rozpracoval už jeho otec.
 • 00:18:10 Syn na něj sice navázal,
  ale kompletně jej přepracoval.
 • 00:18:15 Povedlo se mu přesvědčit radní,
  že mnohem lepší bude
 • 00:18:18 obě historické stavby zbourat
  a postavit kostel nový.
 • 00:18:23 Věděl, že poloha kostela v rámci
  města je natolik výjimečná,
 • 00:18:27 že podobná příležitost
  změnit pražské panorama
 • 00:18:31 se už nebude opakovat.
 • 00:18:36 Postavil obrovský chrám,
  jaký byl do té doby k vidění
 • 00:18:40 snad jen v Římě, jehož kupole
  čněla vysoko nad všechny
 • 00:18:44 městské paláce v okolí,
  stejně jako vysoká věž zvonice.
 • 00:19:05 Také nejznámější kostel
  na pravém břehu Vltavy
 • 00:19:08 je dílem Dientzenhofera mladšího.
 • 00:19:11 A taky je to
  kostel svatého Mikuláše.
 • 00:19:14 Na Staroměstském náměstí.
 • 00:19:20 Uvnitř zaujme velký lustr
  ve tvaru carské koruny
 • 00:19:24 se zavěšeným křišťálovým křížem.
 • 00:19:27 Byl darem
  ruského cara Alexandra II.
 • 00:19:31 a váží skoro půl druhé tuny.
 • 00:19:33 Vyrobili jej skláři v Harrachově.
 • 00:19:39 Kostel má za sebou
  velmi pohnutou historii,
 • 00:19:42 během které byl odsvěcen
 • 00:19:44 a sloužil mimo jiné
  i jako sklad sena.
 • 00:19:48 Nebo se v jeho kupoli
 • 00:19:50 producírovali na lanech
  provazochodci.
 • 00:19:58 Okna, kterými dovnitř vstupují
  štychy světelných kuželů,
 • 00:20:02 aby každou chvíli
  osvítily něco jiného,
 • 00:20:05 jsou posazena záměrně vysoko.
  Proto se nám může zdát,
 • 00:20:09 jako by byl interiér
  divadelně nasvícen.
 • 00:20:13 Mělo to ale
  i svůj pragmatický důvod.
 • 00:20:18 Kostel je přímou součástí
  Staroměstského náměstí
 • 00:20:22 teprve od bombardování Prahy
  na konci války.
 • 00:20:26 Do té doby bylo průčelí kostela
  vidět jen z úzké ulice.
 • 00:20:34 Proto jsou sochy
  na průčelí mírně nakloněné,
 • 00:20:37 aby na ně lidé z ulice
  vůbec mohli vidět.
 • 00:21:01 Kylián Ignác uměl strhnout
  do detailů promyšleným velechrámem
 • 00:21:06 stejně jako venkovským kostelem.
  V Dobré vodě u Českých Budějovic
 • 00:21:10 Kylián znovu navazuje
  na otcův ovál, ale po svém.
 • 00:21:14 Celá stavba působí natolik
  celistvým, kompaktním dojmem,
 • 00:21:18 že ani tak nápadný tvar,
  jakým ovál je,
 • 00:21:21 nemusíme na první pohled
  vůbec postřehnout.
 • 00:21:31 S tímto velikánem evropského baroka
  se rozloučíme v jednom z hlubokých
 • 00:21:35 a širokých údolí,
  která rozčleňují opukovou plošinu
 • 00:21:39 Džbánu na pomezí
  středních a severních Čech.
 • 00:21:43 Stojí v něm
  už téměř tisíc let klášter,
 • 00:21:46 který byl mnohokrát přestavován,
  ničen, obnovován a znovu ničen.
 • 00:21:53 Kostel bývalého kláštera
  má v historii barokní architektury
 • 00:21:56 naprosto jedinečné místo.
 • 00:21:59 Kylián v něm cituje
  své slavné kolegy -
 • 00:22:02 Kaňku, Alliprandiho a samozřejmě
  také svého otce Kryštofa.
 • 00:22:07 Fasáda průčelí
  pak nejvíc upomíná na tvorbu
 • 00:22:10 Jana Blažeje Aichela Santiniho,
 • 00:22:13 ale ve skutečnosti se v tomto
  případě o žádný odkaz nejedná.
 • 00:22:17 Ročovský klášter je unikátní tím,
  že byl v baroku přestavěn
 • 00:22:21 hned dvakrát.
  Poprvé se toho úkolu ujal Santini
 • 00:22:25 a o několik let později
  Dientzenhofer. Dva největší.
 • 00:22:35 Evropa 18.století
  byla zachvácena barokní horečkou.
 • 00:22:40 Jako by se lidé
  nemohli nabažit emocí a krásy,
 • 00:22:44 kontrastů živých barev,
  oblých linií,
 • 00:22:47 robustních forem a monumentality.
 • 00:22:51 V Čechách a na Moravě
  působilo mnoho mistrů.
 • 00:22:55 Díky příležitostem, které
  přinesla doba a její vítězové,
 • 00:22:59 mohli rozvinout a uplatnit
  své talenty a realizovat plány,
 • 00:23:03 které byly stejnou měrou
  propočítané jako vysněné.
 • 00:23:50 Je zde ale ještě jeden architekt,
  na kterého neustále narážíme.
 • 00:23:55 A ten se všem kategoriím vymyká.
 • 00:23:59 Santini dal baroku nový rozměr.
  Pochopení výjimečnosti jeho díla
 • 00:24:04 je jednou
  z nejúchvatnějších zkušeností,
 • 00:24:07 které nám
  naše kulturní krajina může dát.
 • 00:24:11 Dokázal svojí architekturou
  spojit svět hmotný
 • 00:24:15 s tím nehmotným, protože se
  mu podařilo zachytit tajemství.
 • 00:25:14 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související