iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 12. 2010
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

52 hlasů
3744
zhlédnutí

Přidej se

Geomorfologie Beskyd

Co mají společného moravskoslezské hory s Himálajemi?

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se - Geomorfologie Beskyd

 • 00:00:33 Beskydy jsou geologicky nejmladším
  pohořím České republiky.
 • 00:00:38 Jsou součástí Karpat, což je pohoří
  velice příbuzné takovým horám,
 • 00:00:44 jako jsou například Pyreneje,
  Alpy nebo třeba balkánská pohoří
 • 00:00:48 či dokonce Himálaje.
 • 00:00:50 Beskydy vznikly jako horstvo
  v třetihorách.
 • 00:00:53 Došlo tady k vyvrásnění druhohorních
  a třetihorních flyšových vrstev.
 • 00:00:58 To, co tady v třetihorách vzniklo,
  z toho je dneska velice málo,
 • 00:01:02 protože to pohoří bylo velice výrazně
  přeměněno erozí.
 • 00:01:06 Takovými dominantními
  geomorfologickými procesy,
 • 00:01:09 které to pohoří modelují
  již u třetihor,
 • 00:01:13 jsou kromě erozních procesů zejména
  sesuvy a sesuvné procesy.
 • 00:01:20 Jsme kousíček zhruba 300 m
  od známé horské chaty Gírová,
 • 00:01:25 kde v květnu letošního roku došlo
  skutečně k enormním srážkám.
 • 00:01:32 Za 48 hodin v těchto místech spadlo
  kolem 300 mm srážek
 • 00:01:37 a došlo k jevu, který je z pohledu
  biologů, přírodovědců a lesáků
 • 00:01:46 skutečně ojedinělý, protože se jedná
  o sesuv docela velkých rozměrů.
 • 00:01:59 Tomáši, jak vznikne taková rokle?
 • 00:02:02 Něco tak bizarního jako tohle,
  co vidíme?
 • 00:02:05 Tato rokle vznikla v důsledku sesuvu.
 • 00:02:08 Je to sice bizarní,
 • 00:02:10 ale na druhou stranu sesuvy jsou
  normálním geomorfologickým procesem,
 • 00:02:14 které formují krajinu Beskyd.
 • 00:02:17 Ten flyš je velmi náchylný
  k sesouvání.
 • 00:02:20 Flyš je zvláštní typ
  sedimentárních hornin.
 • 00:02:24 Tady vidíme příklad toho pevnějšího
  článku v tom flyši.
 • 00:02:29 To je pískovec a na druhé straně
  rozpadavý a za vlhka plastický
 • 00:02:36 měkký jílovec.
 • 00:02:40 Jestli tomu dobře rozumím,
  tak ty jílovce tady převažují,
 • 00:02:43 že dojde k něčemu takovému,
  a není tady pevná hornina.
 • 00:02:46 Zde zrovna převažují jílovce.
  Jsou v tom masivu slabým článkem.
 • 00:02:53 Fungují jako kluzné plochy,
  nebo správně smykové plochy,
 • 00:02:57 po kterých dochází ke klouzání
  horninových mas.
 • 00:03:00 A ty horninové masy se zčistajasna
  dají do pohybu,
 • 00:03:03 nebo je tady nějaký spouštěč?
 • 00:03:05 Spouštěčem v Beskydech jsou zpravidla
  vydatné deště.
 • 00:03:10 Přišli jsme s revírníkem přímo
  k tomu vlastnímu sesuvu a mohu říct,
 • 00:03:16 že jsme oba konstatovali
  úžasnou sílu přírody,
 • 00:03:20 která v nás budila, nechci říct,
  hrůzu,
 • 00:03:24 ale svým způsobem obrovský respekt,
  protože jsme viděli,
 • 00:03:28 jak zalesněné svahy tečou.
 • 00:03:30 Doslova a do písmene se to pohybovalo
  před našima očima
 • 00:03:34 a ty obrovské smrky buky a jedle
  se lámaly před očima v té mlze.
 • 00:03:39 Byly to strašné rány a bylo mi
  přírodou dopřáno vidět něco,
 • 00:03:44 co už určitě ne že bych nechtěl
  vidět, ale už ani neuvidím,
 • 00:03:49 protože to se stává skutečně
  jednou za stovky let.
 • 00:04:21 Ten sesuv má své typické části.
 • 00:04:24 Má svoji odlučnou oblast,
  to je zóna,
 • 00:04:27 odkud se odlepí ty horninové masy.
 • 00:04:30 Pod touto odlučnou oblastí jsou
  většinou chaoticky nakupené
 • 00:04:34 skalní bloky, které vidíme
  právě tady.
 • 00:04:36 Jsou to balvany, různě velké skalní
  bloky posunuté a zrotované
 • 00:04:41 a zpravidla v té spodní části sesuvu
  vybíhají ještě bahenní proudy.
 • 00:04:47 Já osobně bych tipnul, že za 10-20
  roků ty pohledy budou zcela jiné,
 • 00:04:53 protože to, co ještě stojí,
  bude samozřejmě dole.
 • 00:04:57 Bude to v rozkladu, ale budou se tady
  tlačit nové dřeviny,
 • 00:05:01 hlavně buk, jedličky, smrky.
  Prostě tady bude zase les.
 • 00:05:06 Bude jiný, bude lesem přírodním
 • 00:05:09 a my lesáci do toho vstupovat
  nebudeme, necháme to tady přírodě.
 • 00:05:15 Ten sesuv má délku 1 km a 50 m.
 • 00:05:19 Jeho kubatura je několik milionů m3.
 • 00:05:21 To jsou sesuvy, které normálně
  vznikají v jiných podmínkách.
 • 00:05:24 V Andách, Himálajích.
  Toto je unikátní sesuv.
 • 00:05:31 Tady můžeme vidět typický příklad
  vodního toku,
 • 00:05:35 který se postupně zařezává
  do svých sedimentů,
 • 00:05:40 které zde uložil během povodní.
 • 00:05:45 Kromě tohoto typu koryt najdeme
  v Beskydech také skalní koryta,
 • 00:05:51 kdy vodní tok se zaříznul
  do zdravého podloží, do skály
 • 00:05:56 a nenesl s sebou tak velké
  množství sedimentu.
 • 00:06:03 Na takových horských potocích
  v celé České republice
 • 00:06:06 je společenstvo pstruha,
  které je doplněno obvykle vrankami.
 • 00:06:12 Tady v Beskydech na potoku Mazák
  to je vranka prvoploutvá,
 • 00:06:16 která je typicky karpatský prvek
  a tady nahrazuje vranku obecnou.
 • 00:06:23 Honzo, nad námi je parádní vodopád.
 • 00:06:26 My jsme se ovšem dostali
  do takového místa,
 • 00:06:29 ze kterého už se k němu s naší
  technikou nedostaneme. Kde teď jsme?
 • 00:06:34 Nacházíme se v povodí Mazáku,
  což je jedno z nejcennějších území
 • 00:06:39 Moravskoslezských Beskyd,
 • 00:06:42 a prostor tohoto vodního toku,
  kde nacházíme vodopády a kaskády.
 • 00:06:49 Je to jedno z unikátních míst,
  kam už se nedostane žádná ryba.
 • 00:06:55 Nachází se zde mocné vrstvy
  odolnějších pískovců,
 • 00:06:59 které odolávají erozi proudící vody.
 • 00:07:03 Tudíž ty vodopády tady přetrvávají
  a ustupují velmi pomalu.
 • 00:07:09 Díky tomu se tady můžeme
  s takovým fenoménem,
 • 00:07:12 jako je vodopád, vůbec setkat.
 • 00:07:14 Jak je vysoký ten vodopád nad námi?
 • 00:07:17 Ten vodopád má něco kolem 17 m,
  je to jeden z největších,
 • 00:07:21 ne-li vůbec největší vodopád
  Moravskoslezských Beskyd.
 • 00:07:30 Je pravděpodobné nebo téměř jisté,
  že ta vranka tady byla odjakživa,
 • 00:07:34 čili ona se vyskytuje i nad těmi
  skalními výchozy daleko výš,
 • 00:07:39 které tady ještě v té době,
  kdy ona se tady dostala, nebyly.
 • 00:07:42 A co žije nad vodopádem?
 • 00:07:43 Nad tím vodopádem z obratlovců
  konkrétně v Beskydech
 • 00:07:46 se vyskytuje ještě jeden
  významný druh,
 • 00:07:49 rovněž chráněný a velmi vzácný,
  a to je mlok skvrnitý.
 • 00:07:52 To je zvíře, které se do potoka
  dostalo jako larva,
 • 00:07:57 a ty tam zůstávají v takových
  proudových stínech
 • 00:08:00 a naprosto nezávisle na tom,
  jestli je to za migrační bariérou
 • 00:08:03 nebo pod ní, protože ten mlok
  se tam dostane po suchu.
 • 00:08:35 My jsme teď pod vrcholem Ropice.
 • 00:08:37 Pro mě je tady takový
  zvláštně členitý terén.
 • 00:08:39 K čemu tady došlo a kdy asi?
 • 00:08:42 Skutečně.
 • 00:08:43 Nacházíme se na velmi pestrém svahu,
  není to žádný hladký svah,
 • 00:08:47 ale je rozčleněn celou řadou bloků
 • 00:08:50 a je to výsledek dlouhodobě působící
  sesuvné aktivity v tomto území.
 • 00:08:55 Je to prostor, který postihla jedna
  z nejhorších variant sesuvů,
 • 00:09:03 a je to tzv. skalní lavina.
 • 00:09:05 Je to událost, která je velmi rychlá,
  a pokud by se stala dnes,
 • 00:09:09 mohli bychom říct,
 • 00:09:11 že by měla katastrofický dopad
  třeba na obyvatelstvo.
 • 00:09:13 Jak k tomu došlo?
 • 00:09:15 Začalo to v době vlády
  Karla Velikého,
 • 00:09:17 tedy někdy v 8. století
  našeho letopočtu,
 • 00:09:20 a to finále se tady odehrálo
  až v době,
 • 00:09:25 kdy Newton přicházel
  na gravitační zákon.
 • 00:09:28 To znamená, že to máme
  konec 17. století.
 • 00:09:32 Našli bychom tu i vstupy
  do pseudokrasových jeskyní?
 • 00:09:35 Ano. Najdeme je tady,
  najdeme tady místa,
 • 00:09:38 kde se rozevřely právě v důsledku
  působení gravitačních procesů
 • 00:09:43 otvory, které v tom podzemí byly
  a ještě více se zvětšily,
 • 00:09:47 a můžeme předpokládat,
 • 00:09:50 že ten systém tzv. pseudokrasu
  tady může být bohatý.
 • 00:09:55 Ale nemáme o něm ještě dnes
  větší množství informací.
 • 00:09:58 Mnoho těch jeskyní v Beskydech
  zatím čeká na své objevení,
 • 00:10:02 takže se můžeme podívat,
 • 00:10:04 jestli náhodou v této škvíře za mnou
  nějaká jeskyně nepokračuje.
 • 00:10:23 Tady vidíme, jak geomorfologie
  ovlivňuje složení dřevin.
 • 00:10:31 Na tomto velmi nepřístupném svahu
  rostou i jiné druhy dřevin,
 • 00:10:36 je tady pestřejší les,
  javor klen, buk lesní.
 • 00:10:42 Na takových místech,
  což je velmi podstatné,
 • 00:10:46 je velmi ztížená těžba
  a přibližování dříví,
 • 00:10:50 a proto se zde historicky zachovaly
  přírodě bližší lesy
 • 00:10:56 než v jiných částech, které byly
  pro techniku dostupné.
 • 00:11:01 Pro Beskydy nejsou jezera
  typickým fenoménem,
 • 00:11:05 ovšem v minulosti se jezera
  v Beskydech vyskytovala
 • 00:11:09 a mohou se vyskytovat
  i v současnosti,
 • 00:11:12 ale je to pouze v případě,
  že jsme právě v území,
 • 00:11:15 které je postiženo
  sesuvnou aktivitou.
 • 00:11:18 Když se koukneme na tento prostor,
  máme před sebou jezerní pánev,
 • 00:11:22 která je už dneska zcela
  vyplněna sedimenty.
 • 00:11:26 A pro nás jsou ty sedimenty
  neuvěřitelným zdrojem informací
 • 00:11:30 o vývoji krajiny v tomto území.
 • 00:11:33 To znamená, že ty sedimenty jsou
  pro nás jakýmsi přírodním archivem.
 • 00:11:38 V tom jezerním záznamu,
  který pokrývá přibližně 1500 let,
 • 00:11:43 máme velmi pěkně vidět například
  nástup valašské kolonizace.
 • 00:11:47 Valaši, kteří začali přicházet
  do tohoto území někdy v 16. století
 • 00:11:52 a začali postupně odlesňovat
  tyto svahy,
 • 00:11:55 se nám v tom záznamu
  velmi pěkně projevili,
 • 00:12:00 protože tam najednou nacházíme
  ve vyšších koncentracích
 • 00:12:04 pylová zrna pampelišky.
 • 00:12:06 A pampeliška, jak víme,
  roste především na loukách,
 • 00:12:10 to znamená ty louky, které se tady
  najednou začaly objevovat,
 • 00:12:14 nahradily původní lesy.
 • 00:12:18 I na Ropici jsme se domluvili
  s lesní správou
 • 00:12:23 na vyhlášení přírodní rezervace.
 • 00:12:26 Rozhodně každý sesuv vytváří pestré
  stanovištní podmínky
 • 00:12:33 a ty potom využívají druhy,
 • 00:12:36 které potřebují ke svému životu
  odumřelé dřevo apod.
 • 00:12:43 Sesuvy mohou způsobovat
  celou řadu problémů lidem,
 • 00:12:50 ale na druhou stranu pokud se
  nacházejí v neobydlených oblastech
 • 00:12:55 jako tady v lesním komplexu,
 • 00:12:59 z hlediska ochrany přírody
  mohou být pozitivní.
 • 00:13:03 V těch pseudokrasových jeskyních
  v prostorách mezi skalními bloky
 • 00:13:07 mohou zimovat netopýři.
 • 00:13:10 Může si tam najít brloh medvěd.
 • 00:13:12 Na takových skalkách velmi rád
  přechází a zastavuje se tady rys.
 • 00:13:17 Přibylo tady množství
  odumřelého dříví,
 • 00:13:20 a čím toho substrátu bude víc, tím
  bude biologická rozmanitost vyšší.
 • 00:13:43 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2010

Související