iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 4. 2010
16:40 na ČT2

1 2 3 4 5

50 hlasů
12834
zhlédnutí

Zasvěcení

Jezuité

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Jezuité

 • 00:00:16 Řád Tovaryšstva Ježíšova byl
  založen na obranu, šíření
 • 00:00:18 a upevňování katolické víry
  r. 1534 Ignácem z Loyoly.
 • 00:00:23 Kupodivu jen málokterému
  společenství se v dějinách
 • 00:00:26 dostalo tolik příkrých odsudků.
 • 00:00:28 Co ale vlastně víme o řádu,
  který má ve štítě heslo AMDG?
 • 00:00:35 To jezuitské heslo AMDG:
 • 00:00:39 "Ad maiorem Dei gloriam"
  K větší Boží slávě -
 • 00:00:42 to nějak vždycky charakterizovalo
  tu naši snahu chápat svět
 • 00:00:48 jako Boží dílo a žít a pracovat
  tak, aby to opravdu bylo
 • 00:00:55 k chvále toho,
  od koho to dílo vyšlo.
 • 00:01:02 Tzn. i učit lidi žít tak,
  aby to bylo k chvále Boží
 • 00:01:06 a vlastně i k užitku člověka.
 • 00:01:11 Řád vznikl ze skupiny sympatizantů,
  kteří se shromáždili
 • 00:01:16 kolem sv. Ignáce v Paříži,
  když tam studoval teologii.
 • 00:01:21 Tito lidé se rozhodli, že svůj
  život prožijí ve službě evangelia,
 • 00:01:28 ve službě Ježíše Krista.
 • 00:01:30 A to tak, že se vzdají pozemského
  zajištění, nějakých rent
 • 00:01:35 a dědictví, tzn. že budou žít
  v té hmotné nejistotě.
 • 00:01:39 A že budou kázat Boží slovo,
  hlásat evangelium.
 • 00:01:44 Papež Pavel III. stvrdil
  Tovaryšstvo 27. září 1540.
 • 00:01:48 Neobyčejně životaschopný jezuitský
  řád se měl podílet na obrodě
 • 00:01:52 římské církve.
 • 00:01:54 K tomu pomáhalo zaměření
  na školskou, misijní
 • 00:01:57 a katechetickou činnost.
 • 00:02:00 Jezuité vlastně od samého začátku
  neměli zvláštní řeholní oděv.
 • 00:02:04 Ignác a jeho bratři se rozhodli,
  že budou chodit v tom,
 • 00:02:09 v čem chodí kněží v té dané zemi,
  v které zrovna působí.
 • 00:02:15 A protože kněží v této zemi se
  skutečně oblékají civilně,
 • 00:02:23 tak toto je vlastně také můj
  řeholní oděv, dá se říci.
 • 00:02:26 Jezuité také nepoužívají žádná
  řeholní jména, používají jenom
 • 00:02:30 svá křestní nebo biřmovací jména.
 • 00:02:33 To proto, že tato tradice se nikdy
  v jezuitském řádu nezavedla.
 • 00:02:42 Jediným voleným představeným řádu
  je generální představený,
 • 00:02:47 ten nejvyšší představený.
 • 00:02:49 Všichni další představení
  jsou potom jmenováni.
 • 00:02:55 Tovaryšstvo má potom schopnost
  jakési pružnosti a akčnosti.
 • 00:03:04 Jezuité, na rozdíl od mnoha dalších
  řádů, především např. mnišských
 • 00:03:08 spiritualit, nemá pravidelnou denní
  modlitbu v choru.
 • 00:03:13 Jezuité se samozřejmě modlí
  ten tzv. breviář neboli modlitbu
 • 00:03:17 církve, ale modlí se ho soukromě.
  Každý člověk zvlášť.
 • 00:03:22 Mají samozřejmě jednou za den
  nějakou modlitbu, tak proto je
 • 00:03:27 vlastně velmi obtížné mluvit
  o denním řádu jezuity.
 • 00:03:31 Každý jezuita si ho musí nastavit
  sám, podle toho, kde právě působí.
 • 00:03:39 Jezuita Petr Kanizius usoudil,
  že vyslání jezuitů do převážně
 • 00:03:43 utrakvistických Čech je možné.
 • 00:03:45 Svatý Ignác tedy poslal do Prahy
  12 bratří, aby se stali vzpruhou
 • 00:03:49 zdejších katolíků.
 • 00:03:53 Ignác tenkrát posílal těmto
  jezuitům, kteří přišli do Prahy,
 • 00:03:57 instrukce, které podle mě jsou
  v mnohém aktuální do dnešní doby.
 • 00:04:01 Ignác např. píše, že nemají
  někoho silou přesvědčovat,
 • 00:04:06 nemají nikoho nutit k tomu,
  aby se obrátil, ale především,
 • 00:04:12 že mají pozitivně ukazovat,
  že skutečně katolická víra
 • 00:04:18 je něčím, co stojí za to žít,
  co skutečně stojí za to následovat.
 • 00:04:27 Jezuitský řád byl r. 1773 zrušen.
  Na celém světě a navěky.
 • 00:04:32 Navěky ovšem znamenalo do r. 1814.
 • 00:04:35 Tehdy byl řád obnoven a jezuité
  se postupně do Čech navraceli.
 • 00:04:39 Do Prahy přišli r. 1866
  ke svatému Ignáci.
 • 00:04:44 Tohle dobrodiní, zrušení našeho
  řádu a pak to znovuobnovení,
 • 00:04:49 pro každého jezuitu je příležitostí
  nespoléhat se tolik
 • 00:04:55 na pomoc mocných, na pronikání
  do vlivných vrstev společnosti.
 • 00:05:01 Téměř být lobbisty, to, co by se
  dalo považovat, že byli jezuité
 • 00:05:06 v tom prvním období.
 • 00:05:09 Ale snažit se být skutečně
  těmi chudými, ale zároveň aktivními
 • 00:05:14 učedníky Ježíše Krista.
 • 00:05:17 Je potřeba ovšem říct, že se
  jezuité dostali do situace,
 • 00:05:23 kdy náboženství a víra byly
  využívány, do značné míry
 • 00:05:29 až zneužívány, k politickým cílům.
 • 00:05:34 Náboženství přestávalo být takovým
  nezávislým fenoménem,
 • 00:05:40 který by vlastně měl ovlivňovat
  politiku. Spíš politika ovlivňovala
 • 00:05:46 náboženství, nebo ho využívala.
 • 00:05:51 A jezuité, jako synové doby,
  se ne vždycky dokázali tomuto
 • 00:05:55 pokušení a nebo tlaku ubránit.
 • 00:06:00 Nejvíce je ten nátlak spojen
  tzv. s misionáři,
 • 00:06:03 kteří procházeli také Čechami.
 • 00:06:06 A to jméno, které nejčastěji
  vystane, je Antonín Koniáš.
 • 00:06:10 Ani nemám chuť obhajovat třeba
  to Koniášovo pálení knih,
 • 00:06:15 které jeho současníci
  pak vyzdvihovali.
 • 00:06:19 Je to osobnost, která byla
  problematická pro tu svou dobu
 • 00:06:23 a pro všechny ty zápasy,
  které se tehdy odehrávaly.
 • 00:06:28 Ten rozdíl mezi 1. a 2.
  tovaryšstvem je poznat
 • 00:06:31 i v dějinách českých jezuitů
  ve 20. století.
 • 00:06:35 Protože oba totalitní režimy,
  tak jako ostatní křesťany
 • 00:06:41 a jiné svobodomyslné lidi,
  tak pronásledovali i jezuity.
 • 00:06:46 Několik z nich trpělo jak
  v koncentračních táborech,
 • 00:06:50 tak pak mnozí v těch komunistických
  vězeních.
 • 00:06:54 Vzpomenu publicistu Adolfa Kajpra,
  který působil tady v Praze,
 • 00:06:59 byl za nacistů kvůli své publikační
  činnosti vězněn v Dachau,
 • 00:07:05 v Matthausenu, a potom za komunistů
  byl v tom 1. exemplárním procesu
 • 00:07:12 s řeholníky odsouzen a zemřel
  v leopoldovském vězení v r. 1959.
 • 00:07:22 Oni si pak spočítali,
  že za těch 40 let průměrně
 • 00:07:25 na 1 českého jezuitu připadlo
  asi 7,5 let ve vězení.
 • 00:07:34 Jezuité nikdy neměli a nemají
  nějaké další instituce,
 • 00:07:37 které by byly pod jejich správou.
  Ani ženskou větev, ani 3. řády.
 • 00:07:41 Ale ignaciánská spiritualita
  přesahovala i na další lidi,
 • 00:07:45 kterým jezuité ponechávali
  samostatnost a jen jim poskytli
 • 00:07:48 inspiraci tímto duchem.
 • 00:07:50 Hlavním spirituálním východiskem
  Tovaryšstva Ježíšova
 • 00:07:53 jsou duchovní cvičení
  podle sv. Ignáce z Loyoly.
 • 00:07:57 Jež mají přivádět k opravdovému
  poznání Boha i sebe samého.
 • 00:08:01 Nejsou určeny jen pro jezuity,
  ale pro všechny křesťany,
 • 00:08:04 především ty, kteří se chtějí
  rozhodovat o svém
 • 00:08:06 životním povolání.
 • 00:08:11 V exerciciích bývá naším zvykem,
  že zůstaneme sedět,
 • 00:08:14 ač na obětování vstáváme.
 • 00:08:16 Takže pokud vám to nevadí,
  tak vás poprosím, abyste si sedli.
 • 00:08:25 - ZPÍVÁ -
 • 00:08:32 Hlavním prvkem ignaciánské
  spirituality jsou vlastně tradiční
 • 00:08:36 exercicie, takové přednášené,
  kdy skutečně každý den si lidé
 • 00:08:42 vyslechnou přednášku, která je vždy
  motivovaná biblickým úryvkem.
 • 00:08:48 A mají právě v rámci této přednášky
  jakýsi impuls
 • 00:08:54 pro vlastní rozjímání.
 • 00:08:58 Snažíme se o tu hloubku,
  jakési vzdělání,
 • 00:09:02 a nebojíme se subjektivity.
 • 00:09:06 400 let to docela dobře funguje.
 • 00:09:07 A my zjišťujeme,
  že to funguje docela dobře
 • 00:09:10 i pro současného člověka.
 • 00:09:17 Kromě těch klasických ignaciánských
  exercicií se snažíme používat
 • 00:09:21 různé jiné prostředky.
 • 00:09:23 Je to např. film, jsou to
  kreativní exercicie.
 • 00:09:30 Kontemplujeme tedy filmový příběh.
 • 00:09:32 To, co nám ten příběh nabízí,
  by se mělo nějak setkávat
 • 00:09:35 s naším životem, a zároveň nám
  zprostředkovat něco o vztahu
 • 00:09:39 člověka s Bohem.
 • 00:09:42 Většinou vybíráme filmy, které
  nejsou explicitně náboženské,
 • 00:09:45 které ale obsahují nějaké téma,
  které je hluboce existenciální.
 • 00:09:51 A které právě s tím tématem
  vztah člověka, Boha a člověka
 • 00:09:55 a jeho místo ve světě, souvisí.
 • 00:10:03 Já myslím, že jezuité se vždycky
  snažili čerpat ze své doby
 • 00:10:09 a z podnětů toho, co jim přináší
  svět v tu danou chvíli.
 • 00:10:14 A současný svět je postaven
  na médiích a vizualitě.
 • 00:10:20 Člověk se vlastně od rána
  do večera neustále
 • 00:10:22 potkává s obrazy.
 • 00:10:24 A těmi obrazy je zaplaven,
  nejen doma, ale i v metru,
 • 00:10:28 v dopravních prostředcích
  a na ulici.
 • 00:10:31 Neustále je atakován vizualitou,
  takže se není co divit,
 • 00:10:35 že jezuiti dospěli k tomu,
  že vlastně film by mohl být
 • 00:10:39 podnětem pro to, jak současnost
  interpretovat a jak poznávat
 • 00:10:43 člověka, svět a Boha.
 • 00:10:47 Misie, poslání, navazovaly
  obecně vzato na práci apoštolů.
 • 00:10:51 Mnozí jezuité chtěli položit,
  a často položili, život při službě
 • 00:10:55 Bohu v nebezpečných a dosud
  neznámých krajích.
 • 00:10:58 Např. v Číně, Japonsku,
  v Jižní Americe.
 • 00:11:04 Jezuitský řád sice není misijní,
  který by byl založen kvůli misiím,
 • 00:11:09 ale tak dobrá třetina členů
  Tovaryšstva Ježíšova
 • 00:11:13 pracuje v misiích.
 • 00:11:19 Na Dálném východě, kde se jezuité
  jako první křesťanští misionáři
 • 00:11:23 setkali s vyspělými a sebevědomými
  kulturami. To bylo hlavně
 • 00:11:28 v Japonsku a Číně, kde jezuité
  získali přístup i na císařský dvůr.
 • 00:11:36 Právě proto, že pěstovali
  matematiku, kartografii, astronomii
 • 00:11:43 a vědy, které tehdy Číňané
  vysoce hodnotili...
 • 00:11:50 ...a v nich takového rozvoje
  nedosáhli.
 • 00:11:55 Odjel jsem do Japonska
  ještě jako student.
 • 00:11:58 Víte, naši mají tu správnou
  představu, že do takové země,
 • 00:12:04 jako je Japonsko, poslat lidi
  co nejmladší, aby se naučili
 • 00:12:09 tu řeč, dokud ještě ten mozeček
  je měkký a tak.
 • 00:12:15 Napřed na nás čekala taková
  dvouletá škola japonštiny.
 • 00:12:19 To bylo, jako kdybyste byl dostal
  za trest 2 roky odnětí svobody.
 • 00:12:26 Poněvadž my jsme biflovali
  od rána do večera 2 roky
 • 00:12:30 japonskou konverzaci, čtení,
  psaní...
 • 00:12:36 Pak jsem tam 2 roky ještě působil
  jako takový "tiutor" pro naše
 • 00:12:43 japonské studenty,
  kteří studovali filosofii.
 • 00:12:49 A od té doby jsem pak působil
  jako pedagog na katolické
 • 00:12:56 univerzitě v Tokiu,
  kterou jezuiti založili.
 • 00:13:03 A jak to tak bývá v misiích, každý
  má takové 2 - 3 povolání najednou,
 • 00:13:09 tak jsem také pracoval v diecézním
  semináři, výchova japonského kléru,
 • 00:13:19 na univerzitě starost o plánování
  a stavbu nové centrální
 • 00:13:25 univerzitní knihovny.
 • 00:13:27 Pak jsem byl také univerzitním
  kaplanem.
 • 00:13:37 Minulý rok jsem měl tu příležitost
  působit nějaký čas v jedné indické
 • 00:13:42 misii, která patří jezuitskému
  řádu. Je to v podstatě misie,
 • 00:13:48 která působí mezi tzv. dality,
  čili lidmi, kteří jsou takzvaně
 • 00:13:53 nedotknutelní, kteří jsou skutečně
  vytlačeni na okraj společnosti.
 • 00:13:58 V té situaci toho kastovního
  systému jsou jaksi determinováni
 • 00:14:04 rodově, takže se z toho nemůžou
  vymanit jinak, než že skutečně
 • 00:14:10 dostanou lepší vzdělání a budou se
  snažit ztratit ve městech,
 • 00:14:15 kde už ten kastovní systém
  nepůsobí v tak velké míře.
 • 00:14:21 Vzdělání, to v podstatě prvním
  jezuitům a nám dnes slouží
 • 00:14:24 také jako prostředek.
 • 00:14:26 Prostředek k tomu, abychom dokázali
  lidi zaujmout nebo jim také ukázat,
 • 00:14:33 že není nějaký zvláštní velký
  protiklad mezi světem víry
 • 00:14:40 a světem vědění, ačkoli se to
  na první pohled mnoha lidem zdá.
 • 00:14:54 Jezuité vlastně se od samého
  začátku začali věnovat školství.
 • 00:14:59 Ale to vlastně vzniklo trochu
  náhodou, protože jezuité neměli
 • 00:15:05 vzdělání a školství jako
  své hlavní poslání.
 • 00:15:09 Jezuité chtěli především hlásat
  Boží slovo.
 • 00:15:13 Původně se chtěli pustit
  do Jeruzaléma a dobýt Svatou zemi
 • 00:15:17 pro křesťanský svět.
  Ale to tehdy nebylo možné.
 • 00:15:22 Tak přišli na takovou novou
  alternativu - nabídli se papeži,
 • 00:15:26 ať je pošle, kam chce.
 • 00:15:30 Během Tridentského koncilu,
  na který byli jezuité pozváni,
 • 00:15:33 usoudil papež, že jsou vhodnými
  adepty na budování katolického
 • 00:15:36 školství, ke kterému koncil
  vyzýval.
 • 00:15:39 Především k formování kněží.
 • 00:15:45 Jezuitské školství, které se
  vyvinulo do své podoby
 • 00:15:51 na konci 16. století, v podstatě
  v dané době představovalo
 • 00:15:55 nejpokrokovější
  a nejpropracovanější model
 • 00:15:58 školského systému.
 • 00:15:59 Navázalo na humanistické školství
  a využilo všech poznatků,
 • 00:16:04 co se týká dobové pedagogiky,
  založené na memorování, opakování,
 • 00:16:09 a soutěživosti studentů.
 • 00:16:13 Velice zajímavým momentem
  ve vyučování je také
 • 00:16:16 školské divadlo.
 • 00:16:18 Není to zase novinka, kterou by
  přinesli jezuité, ale oni ji
 • 00:16:21 propracovali do velké dokonalosti.
 • 00:16:24 Hrálo se latinsky, veršovaně,
  na nejrůznější náměty,
 • 00:16:29 od náboženských motivů
  až po historická dramata.
 • 00:16:35 - MLUVÍ LATINSKY -
 • 00:16:50 Škola Nativity - to je výsledek
  naší snahy znovu se vrátit
 • 00:16:56 v dnešní době na pole výchovy
  a vzdělávání mladých lidí.
 • 00:17:05 Náš pan prezident školy Nativity
  v Děčíně Josef Horehleď se
 • 00:17:10 inspiroval při svých cestách
  do Ameriky.
 • 00:17:13 Přivezl si tuhle myšlenku
  s sebou do Čech.
 • 00:17:19 Rozhodl se, že by tady ta škola
  měla smysl.
 • 00:17:22 Takže jsme 2. stupeň
  základní školy pro děti nadané,
 • 00:17:26 a zároveň něčím znevýhodněné.
 • 00:17:29 To nadání se dá chápat
  jako potenciál studovat
 • 00:17:32 na střední škole.
 • 00:17:34 A to znevýhodnění, těch je celá
  řada, já můžu některé vyjmenovat:
 • 00:17:39 speciální poruchy učení
  nebo různé sociální problémy.
 • 00:17:47 Zkrátka jsou to všechno děti,
  které potřebují individuální péči,
 • 00:17:51 malý kolektiv, malé prostředí,
  aby se dokázaly rozvinout.
 • 00:18:01 Jednou z vlastností, kterou má
  ta škola, je integrovat minority
 • 00:18:04 do majoritní společnosti.
 • 00:18:06 Je tam velká skupina Romů
  a také Vietnamci.
 • 00:18:09 Naskytla se taková příležitost,
  že k nám mohou přijít právě
 • 00:18:14 vietnamské sestry, které by byly
  schopnější oslovit tu vietnamskou
 • 00:18:20 komunitu, protože zatím se to
  vůbec nám Čechům nedaří.
 • 00:18:24 Je to jazykový handicap.
 • 00:18:34 - MLUVÍ ANGLICKY -
 • 00:18:46 Když sem dítě jde, tak vlastně
  předpokládáme v této oblasti
 • 00:18:50 spíše nevěřící děti.
 • 00:18:52 A jakákoli povinnost chodit
  na náboženství bych čekal,
 • 00:18:54 že je spíše odradí.
 • 00:18:56 Proto to nechám na jejich
  dobrovolnosti.
 • 00:18:58 Vlastně překvapivě i nevěřící děti
  se přihlásily na náboženství
 • 00:19:01 a chodí na ně.
 • 00:19:04 Hlavně na začátku jsme se setkali
  s velkou nedůvěrou v této oblasti.
 • 00:19:08 Lidi nerozlišují např. pojem
  jehovista a jezuita.
 • 00:19:16 Všechno, co má název křesťanský,
  toho se bojí.
 • 00:19:20 Mají pocit, že budeme dětem
  tzv. vymývat mozky.
 • 00:19:24 Až teprve tou praxí a zkušeností
  se dostává do povědomí lidí,
 • 00:19:30 že to je škola, která k ničemu
  děti nenutí, která vlastně staví
 • 00:19:35 na křesťanských hodnotách.
 • 00:19:38 Jedeme vlastně podle osnov
  víceletých gymnázií.
 • 00:19:42 To, čím se Nativity liší,
  je počet žáků ve třídě.
 • 00:19:46 Tady je vlastně 12 dětí ve třídě.
  Je to malý kolektiv.
 • 00:19:51 A taky se liší tím,
  že má povinný Školní klub.
 • 00:19:55 Takže ta škola trvá
  až do půl šesté do večera.
 • 00:19:58 Ten Školní klub je složený
  z mnoha paralelních kroužků
 • 00:20:02 a zároveň s tím probíhá doučování.
 • 00:20:05 A na konci toho Školního klubu
  je přípravná hodina,
 • 00:20:08 což je vlastně hodina,
  kdy si děti dělají domácí úkoly.
 • 00:20:12 Takže domů už jdou bez učebnic,
  bez pomůcek, jenom ten čas
 • 00:20:17 už potom stráví s rodinou.
 • 00:20:26 Víte, tady napravo od vchodu
  je taková kaple,
 • 00:20:30 kde je 5 zpovědnic.
 • 00:20:33 A pod tou mramorovou podlahou kaple
  jsou takové neviditelné výhybky.
 • 00:20:44 A tam se celý můj život dostal
  na jinou kolej.
 • 00:20:49 A když mi bylo tak 14 let,
  tak jsem se sešel tady
 • 00:20:54 u svatého Ignáce s jedním starým
  knězem, jezuitou, který se mi
 • 00:21:01 asi stal takovým duchovním otcem.
 • 00:21:05 Já jsem potřeboval někoho
  a našel jsem ho.
 • 00:21:09 Víte, on pro mě měl kus srdce,
  on o mě projevil zájem,
 • 00:21:13 staral se o mě, a tak jsem tady
  začal pobíhat kolem kostela
 • 00:21:17 s podobnými výrostky.
 • 00:21:21 A když jsem po válce maturoval,
  tak jsem si řekl, že by to byl
 • 00:21:27 způsob života, který by mi
  vyhovoval.
 • 00:21:33 A že jsou jezuiti, že nemají
  dobrou pověst v Čechách,
 • 00:21:38 to jsem ze začátku vůbec nevěděl
  a na konci mi to nevadilo.
 • 00:21:47 Ty moje východiska jsou jasná,
  jsem katolík.
 • 00:21:51 Jednou jsem se při duchovních
  cvičeních rozhodl, že bych chtěl
 • 00:21:56 svůj život dát lidem k dispozici,
  tzn. dělat nějakou smysluplnou
 • 00:22:02 práci, a to jako osoba zasvěcená.
 • 00:22:09 To jsem si rozhodl
  na duchovních cvičeních.
 • 00:22:11 A proč zrovna jezuitský řád?
 • 00:22:14 Oslovila mě tam ta kontemplace
  v akci. Být kontemplativní v akci,
 • 00:22:19 v aktivitě, třeba zrovna ve škole.
 • 00:22:21 Jakási aktivita, která ale má
  duchovní rozměr.
 • 00:22:36 Křesťanská víra vlastně od samého
  počátku byla v jakémsi napětí.
 • 00:22:40 Mezi tím poselstvím, které Ježíš
  a jeho apoštolové nechali
 • 00:22:44 této zemi nebo církvi,
  a mezi tím konkrétnem,
 • 00:22:49 mezi tím všedním životem,
  v kterém lidé žijí.
 • 00:22:54 A ten se samozřejmě mění, vyvíjí,
  a v dnešní době ještě mnohem
 • 00:22:59 rychleji než kdy jindy prožíváme
  různé transformace ve společnosti.
 • 00:23:04 Prožíváme globalizaci a celou řadu
  dalších socio-kulturních procesů,
 • 00:23:10 na které musí církev
  nutně nějak reagovat.
 • 00:23:13 A právě jezuité jsou posláni
  k tomu, aby často byli jakoby
 • 00:23:18 na té hranici, aby se snažili
  skutečně být tím mostem
 • 00:23:23 mezi sekulárním světem a tím
  duchovním světem, který vlastně
 • 00:23:28 je někdy celkem pro mnoho lidí
  zvenčí nepochopitelný.
 • 00:23:44 Nad tím, kam míří Tovaryšstvo,
  se také zamýšlelo přes 200 zástupců
 • 00:23:51 Tovaryšstva z celého světa
  začátkem loňského roku v Římě.
 • 00:23:57 Na tzv. 35. generální kongregaci.
 • 00:24:02 Chtěl bych říci, že tomu našemu
  způsobu života odpovídá to,
 • 00:24:07 že my neplánujeme příliš
  daleko do budoucna.
 • 00:24:12 Pohybujeme se jako plachetnice,
  která se netočí, kam vítr,
 • 00:24:17 tam plášť, ale která sleduje
  zásadní vanutí, kterými se pohybuje
 • 00:24:23 lidstvo, vývoj, lidský duch.
 • 00:24:31 Nás samozřejmě ubylo, jsme starci.
  Těch mladých je jako šafránu.
 • 00:24:40 Ale teď máme zas 2 v noviciátě,
  tak doufáme, že se zase odrazíme
 • 00:24:47 od dna - jak se tak pěkně říká -
  a že z toho něco bude.
 • 00:25:08 Víte, my věřící víme, že Kristova
  církev má ten slib, že zůstane,
 • 00:25:14 že brány pekelné ji nepřemohou.
  Ale ty řády a kongregace ne.
 • 00:25:21 Ty vzniknou, když je jich potřeba,
  a když jednoho dne Pánbůh
 • 00:25:28 už tenhle instrument nebude
  potřebovat, tak zaniknou.
 • 00:25:36 S tím jsme srozuměni.
 • 00:25:58 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2009

Související